Klubaften den 4. november 2021 kl.18

Så lykkes det at gennemføre den 2 gange udsatte klubaften med Marianne og
Bjarne Eilertsen, der vil fortælle om deres oplevelser på Middelhavet.


Vi starter med vores traditionelle ostebord med mulighed for tilkøb af vin
for kr. 10 pr. glas. Prisen for osteanretningen er kr. 75 pr. person og bindende
tilmelding er nødvendig på mail til Britta på: britta@sgs-greve.dk senest lørdag
den 30. oktober 2021. Beløbet bedes indbetalt på konto 50211043489 husk
navn eller Mobilpay 22980390.
Bjarne skriver følgende:
5 år med sejlbåd på Middelhavet
Marianne og Bjarne Eilertsen solgte deres sejlbåd herhjemme, og realiserede
dermed deres drøm ved i 2014 at købe en Najad 440 sejlbåd med hjemhavn i
Toscana på Middelhavet. De sejlede i årene fra 2015 til 2019 på Middelhavet
og i Atlanten med skiftende vinterhavne og lande hvert år.
Den 1. del af deres fælles foredrag beskriver baggrunden, beslutningen og
bådkøbet. Med hovedvægten lagt på smukke fotos og små filmklip fortæller de
om højdepunkter de første 2 år fra blandt andet Elba, Korsika, Sardinien,
Sicilien, Det Ioniske Hav, Korinth Kanalen, Øgruppen Sporaderne, flere andre
Græske øer og et “smut” til Istanbul. Desuden lidt om vinterhavnene i
Messolonghi, Grækenland og Crotone, Italien.

2.del af foredragsrækken gennemføres den 20. januar 2022, hvor de sidste
2 – 3 år på Middelhavet med Sicilien, Malta, Sardiniens vestkyst, Sydfrankrig,
Spanien, de Baleariske Øer, Gibraltar, Portugal, Biscayen og vejen hjem via
Hollands kanaler bliver omdrejningspunktet…. Så glæd jer også til klubaften i
januar 2022.
Med sejlerhilsen SGS

Ondagssejladser efterår 2021

Det blev til mange gode sejladser i efteråret på den udlagte kompasbane ud for havnen. Alle sejladser blev afviklet med perfekte krydsben. IFérne valgte at sejle op/bane og blandet DH sejlede for det meste trekantbaner dog krydret med enkelte op/ned baner, når vinden var let.

Sejladserne blev afviklet i god ro og orden, selvom den ene start sejlede bagbord rundt mens den anden sejlede styrbord rundt om mærkerne, gav det kun få konflikter.

Vi forventer at afvikle sejladserne på samme måde næste år og håber på at flere både vil deltage. Du behøver ikke målebrev, vi finder et mål til din båd. Kom frisk!

På vegne af kapsejladsudvalget

Michael

Stander ned 3. oktober 2021


Så er sejlsæsonen slut for i år og sikke et år.
Corona bøvlet har præget første halvår,
men så blev vi begavet med en lang periode i juli,
med rigtig dansk sommer når den er bedst.
Der er sket andre gode ting. SGS Ungdom er blevet genfødt
efter alle de år hvor optimisterne samlede støv i Humlebo.
Takket være Kim, Anders og Pernille,
der har kastet sig over genetableringen med stor energi,
så der nu kan mønstres 27 ungdomssejlere.
Det koster kassen at få en moderne flåde op at stå,
men takket være mange bidrag fra fonde og sponsorer,
er det lykkedes at komme godt i gang,
næsten uden at bestyrelsen er blevet mere gråhåret
end den var i forvejen.
Kjeldskov har spyttet 20.000 i kassen som sponsor
og Christian Behrend fra Marineservice Sjælland
har stillet 2 Rib følgebåde gratis til rådighed for Ungdom i år.
Så tak til Ungdom for en flot indsat 2021,
hvor der igen er kommet ungdom på vandet hos os.
Sejlerskolen har i år haft en fuld sæson,
men med en træner mindre end tidligere.
Vi leder stadig efter nye emner til jobbet.
Starten var svær med skrappe restriktioner
men med god vilje fra sejlerskoleholdet
er de kommet godt igennem,
så tak for en rigtig god indsats.
Restriktionerne for møder er nu ophævet
så vi glæder os til at invitere til klubaftner igen.
Den 14. oktober midt under Bådoptagningen
har vi puttet et utradionelt arrangement ind.
Det er præsterne Anette og Gustav Søager,
der kommer og fortæller om deres oplevelser,
som udsendte folkekirkepræster til Madagascar.
De viser gode gamle lysbilleder fra opholdet.
Og den 4. november ser det ud til at lykkes
med foredraget om Middelhavet rundt,
som er blevet aflyst 2 gange før pga. Corona.
Det er Bjarne Eilertsen der kommer og fortæller.
Det starter med ostebord kl. 18.
I havnen har vi fået renoveret ankeret
og pladsen hvor det står.
Ankeret er jo en gave fra sejlklubben
til havnens 50 års jubilæum i 1979
Der står på skiltet
at det stammer fra admiralsskibet Elefanten.
Det tror vi stadig
selv om nogen siger det ikke er sikkert.
Men skal vi sige tak for en god sæson
med et trefoldigt længe leve for Sejlklubben
inden vi stryger standeren, når Niels har skudt sæsonen af.
SGS længe leve.
Sejlerhilsen
Bent

Klubaften

Klubaften den 14. oktober 2021 kl. 19


Midt under bådoptagningen inviterer vi allerede i oktober til årets første
klubaften med foredrag inden for et utraditionelt område for os. Det er Annette
og Gustav der kommer og fortæller om deres oplevelser som udsendte
folkekirkepræster på Madagascar.
De bekriver Madagascar som modsætningernes ø.
Den er verdens 4. største og på mange måder enestående. Det er et land
med stor fattigdom og store problemer på mange områder men også meget
stor livsglæde og gæstfrihed. Naturen er spændende og særegen, og kirken,
som vi arbejdede i, var for et par folkekirkepræster særdeles levende og udfordrende.
Det blev til 5 år – fra 1987 til 1992 – hvor vi og vores tre piger
blev en del af et liv, som vi hverken før eller siden havde drømt om.
Fortællingen bliver illustreret med gode gamle lysbilleder.
Kom og vær med til en hyggelig aften i godt selskab. Tilmelding ikke
nødvendig.
Hilsen
SGS Bestyrelsen

Bestyrelsesnyt 16. sep. 2021

 1. SGS Ungdom
  Med deltagelse af Anders Thorsted – afbud fra Kim
  -Bestyrelsens udkast til Samarbejdsmodel vedtaget.
  -Anders havde inden mødet fremsendt budgetudkast, liste over prioriterede anskaffelser, samt
  statusoversigt.
  -Udkast til budget for 2022 gennemgået.
  -Kontingentindtægter fra Ungdom medregnes som indtægt i Ungdomsregnskabet for at vurdere balance
  mellem indtægter og udgifter men er ikke med som separat indtægt i regnskab for SGS (i lighed
  med Sejlerskolen).
  -Budgettet for 2022 færdiggøres på budgetmødet i november.
  -Overdækning af arealet mellem Dykkerklubben og pakhuset er godkendt af Havnebestyrelsen under
  forudsætning af godkendelse fra kommunen m.h.t. brand osv. samt accept fra Dykkerklubben.
  Endelig beslutning afventer yderligere undersøgelser.
  -Køb af Container til opbevaring af jolletilbehør er ligeledes godkendt af Havnebestyrelsen til placering
  ved Optimistens gavl mod øst. Hidtidig opbevaring i Optimistens indgang er blevet alt for
  snæver. Levering oktober.
  -Behov for køb af yderligere 2 joller med delvis finaciering fra DGI.
 • Der er aftalt bademulighed for piger i roklubben. Vi siger tak for hjælpen.
 • Ny projektor er indkøbt som aftalt.
 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Den ’hurtige’ opvaskemaskines trådkurve har begyndende rustangreb. Nye kurve koster kr. 5.ooo-,
  Britta og Ole undersøger alternative løsninger.
  -Ungdom har afholdt kæntringsøvelser i mandags.
 2. Oplæg fra Magnus.
  -Oplæg fra Magnus debatteret. Bestyrelsen er positiv overfor Magnus’s visioner for SGS. Afholdelse
  af stævner/kapsejladser kræver medhjælpere. Magnus vil rette henvendelse til kapsejladsudvalget.
 3. Vinteraktiviteter.
 • Foreløbig vedtagne/afholdte:
 • Præstegerning i Madagaskar, 14. oktober 2021 kl 19.00.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, 4. november 2021. Vi starter med ostebord kl 18.
 • Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
 1. Eventuelt.
  -Stander nedtagning den 3. oktober 2021. Niels arrangerer afriggersejlads. Magnus undersøger om
  Ungdom ønsker at deltage.
  -Geert Lehmann har meddelt at han trækker sig som bestyrelsessuppleant.
  Referat Heino Sayk 19.09.2021.

Bestyrelsesnyt aug.2021

 1. Konstituering.
  -Bestyrelsen konstituerede sig således: Næstformand Ole, sekretær Heino.
  -Velkommen til 2 nye suppleanter: Geert Lehmann og Magnus Reitzel.
 2. Meddelelser fra formanden.
  -Der er forsvundet 3 stole fra terrassen. Vi genanskaffer ikke nye pt..
  -Automatudvalget har nyt medlem Søren H Madsen. Britta meddeler rettelser til hjemmesiden til
  Bertelsen.
 3. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Britta meddeler at Greve kommune har sløjfet tilskud til ungdom for 2020.
  -Der er rod i skabene i køkkenet. Servicet i de med ’udlån’ mærkede skabe er kun til udlån.
  -Det indskærpes at service i opvaskemaskinerne skal være afskyllet og maskinerne skal startes inden
  lokalerne forlades.
  4.Vinteraktiviteter.
  -Kommende arrangementer:
  -Præstegerning på Madagascar, 14. oktober 2021 kl. 19.00
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, 4. november 2021. Vi starter med ostebord kl 18.00
  -Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
 4. Eventuelt.
  -Statusmøde med Ungdom 16. september 2021.
  -Bestyrelsesmøder: 30. september 2021, 28. oktober 2021
  -Budgetmøde/bestyrelsesmøde 18. november 2021.
 5. SGS-Ungdom, med deltagelse af Kim og Anders.
 • Kim og Anders gav en udførlig status/budget/fremtid på arbejdet i SGS-Ungdom.
 • Fra 8 til 23+5 sejlere på blot 1 år.
 • Spas og sejlads Juni 21
 • Stegelejr juli 21
 • Første deltagelse i kapsejladsstævne august 21.
 • Forældremøde 22. august 21
 • En efterfølgende drøftelse af prioriterede fremtidsønsker:
 • Overdækning af arealet bag Dykkerklubben. Bent går videre med ønsket til havnebestyrelsen.
 • Ungdom udfærdiger udkast til projektet efter godkendelse.
 • Etablering af hyggehjørne i klubhuset. Ønsket udsættes indtil videre.
 • Ombygning af baderum til piger/drenge. Ungdom arbejder med alternative løsninger.
 • Ny projektor, vi beder Kim indkøbe som ønsket til værdi max. kr. 7.500.
 • Køb af flere joller afventer fondsmidler.
  Referat Heino Sayk 27.08.2021.