Åben klubhus!

Åbent klubhus
Ifølge Kulturministeriets seneste retningslinjer er det nu muligt fra 21.5.21 at anvende vores klublokale til afvikling af generalforsamling og sædvanligt brug op til 50 personer. Tirsdags bevægelsen åbner som følge deraf igen på tirsdag den 25.5. kl. 12. Adgang for medlemmer forudsætter at man har gyldigt Corona pas, der kontrolleres ved stikprøver. En række krav skal opfyldes, bl.a. følgende:   

 • Alle deltagere skal kunne fremvise et rent Corona pas.
 • Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned.
 • Der skal være mindst 1 meter mellem de siddende deltagere.
 • Der skal bruges mundbind, når deltagerne ikke sidder ned.

Husk vores generalforsamling den 27.5.21 kl. 19.

Vi håber at mange møder op til generalforsamlingen den 27.5. Husk familiemedlemmer skal møde op begge to, da der ikke er mulighed for at stemme ved fuldmagt efter vedtægterne.

Med sejlerhilsen og vel mødt

SGS Bestyrelsen
Bent Jørgensen

 

Lempelse af forsamlingsforbud fra 6. maj.

Nu lysner det for brug af klubhuset. Fra den 6.5. er der adgang for op til 25 personer, der har gyldigt coronapas efter de officielle regler.

Bemærk, at ansvaret for at tjekke coronapas ligger hos den enkelte forening. I praksis vil det ofte være den enkelte ansvarlige for mødet, der tjekker for et gyldigt corona-pas. Hvis ikke dette efterleves, kan klubben blive pålagt en bøde. Politiet håndhæver forbuddet og kan uddele bøder ved overtrædelse.

For børn og unge under 18 år er der ingen krav om coronapas. Det gælder også for nødvendig deltagelse af voksne i aktiviteten.

Udendørs forsamlinger er nu tilladt for op til 75 personer og vi ser frem til næste mærkedag den 21. maj, hvor der åbnes yderligere, hvis smittetrykket tillader det.

Med sejler hilsen,

SGS bestyrelsen
Bent Jørgensen

Bestyrelsesnyt – april 2021

Bestyrelsesnyt – april 2021

Generalforsamling.
-Generalforsamling afholdes hvis muligt den 27. maj 2021.
-Der udsendes revideret dagsorden m.v..
-Bent accepterer at fortsætte som formand i en periode.
-Magnus har fremsendt ønske om deltagelse i bestyrelsesarbejde.
-Bestyrelsen foreslår at der opstilles 3 suppleanter til valg (Arne, Geert og Magnus).

Standerhejsning.
-Standerhejsning afholdes den 2. maj 2021 kl.10.
-På grund af Coronarestriktioner aflyses fællesfrokost i klubhuset. Det er dog muligt at spise medbragt mad udendørs.
-Der arrangeres sejlads for alle medlemmer.
-Britta udsender invitation.
-Borde, stole og flagstænger klargøres af Niels og Heino.

Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Afholdelse af dialogmøder fortsætter hver måned.
-Der er pt 50 på venteliste til bådplads.
-Der opsættes en stander til opladning af både med elmotor.
-Det er stadig muligt at bestille ”ønskevagt”.
-Bådlabels og Frihavnslabels afhentes på havnekontoret.
-Der er indkøbt 2 nye transportvogne.
-Tryg-fonden har bevilget 2 redningsstiger til havnen.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
-Der gennemføres ”Sejl sammen, hver for sig”sejlads, den 12. juni 2021 i lighed med sidste år.
Deltagelse er gratis men der kan doneres til en pulje der overdrages ubeskåret til søredningstjenesten (se separat information).
-IF-klubben afholder ”IF-træf” den 19.-20. juni 2021 i SGS regi. Der er nedsat en styregruppe med Magnus for bordenden. Skolebådene kan lånes fredag og lørdag.
DER EFTERLYSES MEDHJÆLPERE TIL FØLGEBÅDE fredag og lørdag. Medhjælpere får gratis forplejning under arrangementet.

Vinteraktiviteter.
Foreløbig vedtagne/afholdte;
-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, evt. 4. november 2021. (Udsat).

 • Forslag til kommende arrangementer:
  -Cafe Fremtiden, evt. februar 2022.
  Bent opfordrer alle til at tænke kommende arrangementer.
  Eventuelt.
  -Bestyrelsesmøder: 26. august 2021, 30. september 2021.
  -Generalforsamling: evt. 27. maj 2021.
  -”Gule ærter”: evt. 4. juni 2021.

SGS-Ungdom, med deltagelse af Kim og Anders.
Kim og Anders gav en status på arbejdet i SGS-Ungdom:
-Der er gang i jollereparationer/klargøring.
-Der er oprettet Facebook profil: Sejlklubben Greve Strand Ungdom.
-På Åbent-hus var der flere interesserede unge. Der annonceres nyt Åbent-hus den 25. april 2021 på Facebook.
-4 instruktører har deltaget i instruktørkursus i DS-regi.
-Sæsonstart den 3. maj 2021.
-Der planlægges sommerlejr i Stege sejlklub.
-Der oprettes ”Mærkeshop”, udvalgt beklædning med SGS-logo.
-Britta aftaler forsikring af joller.
-Forslag om ”Gevinst for at skaffe nye medlemmer”. Der kan gives mindre opmuntringer.
-Kim aftaler sponsorstøtte med ejendomsmægler Kjeldskov.
-Christian Berendt fra Marineservice Sjælland har tilbudt at udlåne følgebåd i hele sæsonen. -Derskal udfærdiges låneaftale og forsikring.
-Der ønskes indkøb af yderligere en Zeest-jolle til kr. 35.000-. Bestyrelsen foreslår at ønsket behandles når behovet er opstået.
-Husk at booke klubhuset.

Referat Heino Sayk 23.04.2021.

Onsdagssejlads 2021

En ny sejlsæson står for døren og det ser ud til, at vi kan komme ud og sejle med det samme, selvom der stadig er corona restriktioner. Der gælder et forsamlingsloft på 50 personer for udendørs idræt og det antal forventer vi desværre ikke. Vi er nok max. 40 mennesker om onsdagen.

Vores fællesspisning indendørs efter sejladsen er indtil videre udsat, men restriktionerne forventes lempet i løbet af maj. For de friske er udendørs spisning på terrassen en mulighed. Der er fra sejlunionens side et corona tillæg til kapsejlads, som vi efterlever. Det drejer sig om 2 meters afstand på banen, både ved start og mærkerunding! Samt kun at sejle med familie eller tætte venner fra egen boble. Kan ses på dette link: https://dansksejlunion.dk/corona

Sejladserne starter onsdag d. 5 maj. Vi holder skippermøde kl. 18 foran klubhuset. Første start er kl. 18.45, som er et rent IF løb og anden start kl. 18.50, som er blandet DH-løb. Vi vil som noget nyt forsøge med en op/ned bane til IF´erne  og en trekantbane (B bane) til blandet DH. Ved let vind afkortes banen. Banen afkortes enten af dommeren under sejladsen eller fastlægges inden start ved skippermødet.

Banen vil bestå af faste mærker, som ligger i en cirkel omkring et nul mærke. Start linjen ligger mellem mærke 8 og standeren på inder molen.

Første mærke vil altid være nul mærket, andet mærke vil være det mærke, som ligger tættest på vindøjet. Banen fastlægges på skippermødet inden start og  vises med  en talstander på standeren på inder molen. Talstanderen angiver topmærket. Ved mærke 1,2,3,4, sejles bagbord bane og nul mærket rundes bagbord ud og hjem. Ved mærke 5,6,7,8, sejles styrbord bane og nul mærket rundes styrbord ud og hjem. Positioner for mærkerne fremgår af banekortet.

Resultatliste for den enkelte sejlads fremsendes til skipper på SMS senest dagen efter.

Forårssæsonen er maj og juni. Efterårssæsonen er august og september. Der er mulighed for at afvikle 9 sejladser i hver sæson. Der vil være præmieuddeling efter sidste sejlads for henholdsvis forår og efterår.

Tilmelding foregår ved at indbetale kr. 200 for hele sæsonen på Mobile Pay til Niels Flandrup på 30 66 91 78.

 Sejladsbestemmelserne findes under Kapsejlads på hjemmesiden og corona restriktionerne findes på sejlunionens hjemmeside: https://dansksejlunion.dk/corona

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at ringe til Michael på 40607462.

Med sejlerhilsen

Kapsejladsudvalget.

Nyt SGS Sponsorprogram

Som bekendt har SGS Ungdom fået en flyvende start med en flok energiske initia-tivtagere (se menu SGS Ungdom) og 8 friske jollesejlere fra efteråret. Nu står den nye sæson for døren og alle sejl er sat til for at klargøre de gamle joller og udstyr til en forventet fordobling af antal sejlere.

Der er allerede sket nogle investeringer i nyt udstyr i form af to 3 personers joller til brug for prøveture til nye sejlere m.v. og en ældre rib følgebåd. Der skal bruges en rib følgebåd mere som formentlig vil koste min. 60.000 og der er naturligvis brug for mange penge når en ny sejlerskole for unge skal etableres efter lukning i over 14 år.

Derfor beder vi om velvillig bistand fra interesserede sponsorer, der gerne vil støtte det gode initiativ med at starte nye generationer til sejlerlivets glæder samtidig med at der opnås en positiv reklameværdi. Store og små beløb er velkomne og der kan laves specialaftaler om større aftaler end skitseret på vores annoncerede standard-sponsorprogram.

SGS bestyrelsen,
Bent Jørgensen

Udsættelse af SGS generalforsamling 25.3.2021

Som bekendt er det ikke muligt at afholde generalforsamling den 25.3.21 på grund af det fortsatte forsamlingsforbud. Der udsendes ny dato og en revideret dagsorden når det bliver muligt at samle 50 personer.

Vedtægtsændringer kræver at  25 % af medlemmerne er tilstede og at mindst 75 % stemmer for forslaget. Hvis der ikke møder et tilstrækkeligt antal medlemmer kan en ny generalforsamling vedtage ændringen hvis 75% stemmer for uanset antal fremmødte.

Af hensyn til en rettidig opstart af SGS Ungdom er det varslet i tidligere udsendte dagsorden for generalforsamling at det er nødvendigt at igangsætte beslutninger

for pkt. 4 a og b. Dvs. retablering af den nedlagte ungdomsafdeling med anskaffelse af det nødvendige materiel og midlertidig ændring af vedtægterne, der giver mulighed for juniormedlemsskab samt præcisering af udmeldelsestidspunkt.

Øvrige punkter og valg behandles som normalt når det bliver muligt at samles.

SGS Bestyrelsen

Bent Jørgensen