Sejlklubbens Vedtægter

Sejlklubbens Vedtægter

§ 1: Klubbens navn er “SEJLKLUBBEN GREVE STRAND”, forkortet SGS.

Klubbens hjemsted er MOSEDE HAVN.

Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved Greve Strand, ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved afholdelse af kap -og fællessejladser, samt ved undervisning i såvel praktisk som teoretisk sømandskab.

§ 2: Klubben er medlem af DANSK SEJLUNION under DANSK IDRÆTSFORBUND og er underkastet disse organisationers love og vedtægter.

§ 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

 • Seniormedlemskab
 • Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, d.v.s samlevere og hjemmeboende børn under 18 år)
 • Juniormedlemsskab (6-18 år)
 • Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens aktiviteter)

Bestyrelsen fastsætter regler for medlemskabernes rettigheder i sejlklubben.

§ 4: Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingenter skal – for at være rettidigt betalt – være indbetalt senest 30. april.

§ 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren senest 14 dage inden kalenderårets udløb. Udmeldelse kan ikke ske, hvis der er kontingentrestance.

BESTYRELSE

§ 6: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere et bestyrelsesmedlem.

Valg af formand og kasserer foretages af generalforsamlingen, der desuden vælger 3 bestyrelsesmedlemmer, en eller flere suppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant. Valg til bestyrelse gælder for 2 år og valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og et bestyrelsesmedlem afgår de ulige årstal og kasserer og to bestyrelsesmedlemmer de lige årstal ved den ordinære generalforsamling. Personer under 18 år samt støttemedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen. Kun personligt fremmødte medlemmer, samt medlemmer der har afgivet skriftligt tilsagn, er valgbare. Dog kan genvalg finde sted ved fuldmagt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Klubben tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt vigtige begivenheder inden for klubben. Protokollen underskrives af formand og sekretær.

§ 7: Bestyrelsen nedsætter hvert år de fornødne udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Udvalgene er i kompetencemæssig henseende underlagt bestyrelsen.

REGNSKAB

§ 8: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Kasseregnskab og balance for kalenderåret – forsynet med revisionspåtegning – samt budget for det kommende år skal fremgå af indvarslingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

GENERALFORSAMLING

§ 9: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. april.

Indvarslingen skal ske skriftligt med mindst 2 ugers og højst 6 ugers varsel. Avertering i klubbens medlemsblad kan til enhver tid betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal – undtagen ved vedtægtsændringer.

Støttemedlemmer og personer under 18 år har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sejlklubben i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens indvarsel, således at forslagene kan medtages på dagsordenen.

Forslag, indkommet før 1. januar, skal medtages på dagsordenen for førstkommende generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmetoden.

Skriftlig afstemning skal dog foretages, når mindst en trediedel af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

§ 10: Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelse samt indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår, samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand eller kasserer.
 7. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Eventuelt.

§ 11: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen – og skal indkaldes, når mindst en trediedel af medlemmerne skriftligt forlanger det.

ÆNDRING AF VEDTÆGTER

§ 12: Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst en fjerdedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig i henhold til ovenstående, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling inden 6 uger med sædvanligt varsel. Hvis også mindst tre fjerdedele af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget til vedtægtsændring, er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede. Forslag til vedtægtsændring skal meddeles medlemmerne samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen.

OPLØSNING

§ 13: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst fem sjettedele af de fremmødte stemmer herfor.

Ved klubbens endelige opløsning tilfalder klubbens midler ungdomsarbejdet i Greve Kommune.

§ 14 Ovenstående vedtægter, som ændret på generalforsamlingen den 11. februar 1971, træder i kraft den 12. februar 1971. Ændringer foretaget på generalforsamlingen 25. februar 1980, 23. april 1981, 25. marts 1984, 13. april 1986, 16. februar 1989, ekstraordinær generalforsamling 16. april 1989, 27. februar 1992, ekstraordinær generalforsamling 12. april 1992, 6. marts 1997, ekstraordinær generalforsamling 23. marts 1997, 18.marts 2010, generalforsamling 24. marts 2011,  generalforsamling 21. marts 2013, samt ekstraordinær generalforsamling 15. juni 2021.