Sejlklubbens Vedtægter

Sejlklubben SGS’ vedtægter
Version 2. april 2024

§ 1: Klubben

Klubbens navn er “SEJLKLUBBEN GREVE STRAND”, forkortet SGS.

Klubbens hjemsted er MOSEDE HAVN.

Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved Greve Strand ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved afholdelse af kap -og fællessejladser samt ved undervisning i såvel praktisk som teoretisk sømandskab.

§ 2: Klubbens medlemskaber

Klubben er medlem af DANSK SEJLUNION under DANSK IDRÆTSFORBUND og er underkastet disses love, vedtægter og bestemmelser.

§ 3: Medlemskaber
Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

 •   Seniormedlemskab
 •   Familiemedlemskab (familier med samme bopæl, dvs. samlevere oghjemmeboende børn under 18 år)
 •   Juniormedlemsskab (6-18 år)
 •   Støttemedlemskab (personer, der ønsker at støtte sejlklubben uden at deltagei sejlklubbens aktiviteter).

Bestyrelsen kan fastsætte regler for medlemskabernes pligter og rettigheder i sejlklubben.

§ 4: Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud for perioden 1. maj til 30. april og skal være indbetalt senest 30. april samme år.

§ 5: Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til kassereren senest 14 dage inden kalenderårets udløb. Udmeldelse kan ikke ske, hvis der er kontingentrestance. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 6 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem.

§ 6: Bestyrelse

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et bestyrelsesmedlem.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af

dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt vigtige begivenheder i klubben. Protokollen underskrives af formand og sekretær.
Valg af formand og kasserer foretages på den ordinære generalforsamling, der desuden vælger 3 bestyrelsesmedlemmer, en eller flere suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, og valg af suppleanter og revisorer gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i de ulige årstal.
Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de lige årstal.

Personer under 18 år samt støttemedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.
Kun personligt fremmødte medlemmer samt medlemmer, der har afgivet skriftligt tilsagn, kan vælges.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med næstformand og sekretær.

§ 7: Udvalg

Bestyrelsen nedsætter hvert år de nødvendige udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Udvalgene er i kompetencemæssig henseende underlagt bestyrelsen.

§ 8: Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Kasseregnskab og balance for kalenderåret – forsynet med revisionspåtegning – samt budget for det kommende år skal fremsendes sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Dokumenterne skal derudover være tilgængelig på klubbens hjemmeside.

§ 9: Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. april.
Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 2 ugers og højst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal derudover være tilgængelig på klubbens hjemmeside. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst en tredjedel af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Formanden leder valget af dirigent, som vælges efter forslag blandt de fremmødte. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med simpelt flertal– undtagen ved vedtægtsændringer (se §12).
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Støttemedlemmer og personer under 18 år har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

§ 10: Dagsorden
Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuellestilling
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelse samt indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse afkontingenter
 6. Valg af formand eller kasserer
 7. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant
 9. Eventuelt.

§ 11: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

§ 12: Vedtægtsændring

Ved forslag til vedtægtsændringer skal disse fremsendes til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Ændringer i disse vedtægter kan ske, når mindst en fjerdedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig i henhold til ovenstående, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger med sædvanligt varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 2 ugers og højst 6 ugers varsel. Hvis også mindst tre fjerdedele af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget til vedtægtsændring, er dette vedtaget uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

§ 13: Opløsning af klubben

Beslutning om klubbens opløsning skal foregå på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt med klubbens opløsning som eneste emne på dagsordenen.
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er fysisk til stede.

Forslaget er vedtaget, når mindst fem sjettedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Ved klubbens endelige opløsning tilfalder klubbens midler ungdomsarbejdet i Greve Kommune.

§ 14 Dateringer af vedtægtsændringer

Ovenstående vedtægter, som ændret på generalforsamlingen den 11. februar 1971, træder i kraft den 12. februar 1971. Ændringer foretaget på generalforsamlingen den 25. februar 1980, den 23. april 1981, den 25. marts 1984, den 13. april 1986, den 16. februar 1989, ekstraordinær generalforsamling den 16. april 1989, den 27. februar 1992, ekstraordinær generalforsamling den 12. april 1992, den 6. marts 1997, ekstraordinær generalforsamling den 23. marts 1997, den 18. marts 2010, generalforsamling den 24. marts 2011, generalforsamling den 21. marts 2013, ekstraordinær generalforsamling den 15. juni 2021, samt ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2024..