Sejlladsbestemmelser 2021

Onsdagskapsejlads        

Sejladsbestemmelser

Sejladsbestemmelser- Der sejles efter ISAF ́s kapsejladsregler (nyeste version) skandinavisk sejlerforbunds forskrifter (SKSF), Dansk Sejladsunions forskrifter og Dansk Sejladsbestemmelser og nærværende sejladsbestemmelser. Der sejles efter DH-respitberegning.

Deltagere: Sejladserne er åbne for alle både.

Skipperen skal være aktivt medlem af SGS eller anden sejklub.
Løbsinddeling: Deltagerne inddeles i løb efter behov og der kan være flere starter.

Sejladser: Der sejles i 2 serier: forår (første onsdag i maj efter standerhejsning til sidste onsdag i juni) og efterår (første onsdag i august til sidste onsdag i september). Start Maj- August kl. 18.45 og september kl. 18:00.

Præmieuddeling: Den sidste onsdag i juni for foråret og sidste onsdag i september for efteråret. Alle sejladser gælder.

Skipper-/opstartsmøde afholdes første onsdag, hvor der betales for sæsonen, 200 kr. pr. deltagende båd.

Tidsbegrænsning: 3 timer i foråret – 2 1⁄2 time i efteråret.

Der sejles ikke, hvis det blæser mere end 12 m/s i 1 min. Dette gælder for alle klubbens sejladser.

Banen: Fast udlagt bane SØ for Mosede Havn. Banen består af 9 mærker, hvoraf det ene mærke tillige er det yderste start-/mållinje mærke (placering/koordinater) og kurs/afstand til første mærke fremgår af baneoversigt.

Banemærker: Kugler eller fiskebøjer med flag.

Banen eller banerne fastlægges på skippermøde før start.

Løb 1: IF

Løb 2: Blandet DH

Løb 3: Efter behov

Start- og mållinje: Ved havnen mellem rødt flag på stage og mast/flag på indermole.

Startprocedure:

Varselssignal 1 skud 5 min. før start.

Startsignal 1 skud.

Tilbagekaldelse: Individuel tilbagekaldelse vil blive signaleret umiddelbart efter starten med signalflag X ledsaget af lydsignal. ( hvis der er dommer på land )

Generel tilbagekaldelse af signaleres umiddelbart efter starten med signalflag ”1. lighedsstander” og 2 skud. ( hvis der er dommer på land )

Efter solnedgang sejles der også efter kapsejladsreglerne. Lanterner skal føres.

Pointgivning. Der gives point i henhold til tillæg A, ved anvendelse af lavbonuspoint-system. I hver serie fratrækkes 2 sejladser.

Protester: Protester meddeles til dommer og skal være afleveret skriftligt til sejladsledelsen senest 1 time efter sejladsens afslutning.

Protestkomite består af dommeren og 2 medlemmer fra kapsejladsudvalget.
Protestbehandling så vidt muligt den følgende onsdag.

Præmier for hver serie gives til hver 3. tilmeldte båd i hvert løb. Ikke afhentede præmier tilfalder kapsejladsudvalget.

Deltagergebyr kr. 200,- for hele sæsonen.

Ansvars fraskrivning: Deltagerne deltager fuldstændigt på deres egen risiko.  Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter sejladserne.Forsikring: Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

Mvh Kapsejladsudvalget

Revideret af Niels Flandrup, John Jensen og Michael Christensen, Oktober2020.