Er du vores nye instruktør?

Vil du være med til at undervise elever på SGS Sejlerskole og eller være bådsmand – så er deltagelse i skoleudvalget måske noget for dig.

Skoleudvalget er en gruppe af klubmedlemmer i Sejlklubben Greve Strand SGS, som på frivillig basis er engageret i sammen at fremme interessen for at sejle med sejl og udbrede glæden ved aktiviteter på vandet.

Klubben udvider til sæson 2023 flåden med yderligere en båd til i alt tre IF både, alle med up to date sejl og rig. Bådene vedligeholdes af skoleudvalgets bådsmænd med bistand fra eleverne.

Vi oplever en stigende interesse for at tage duelighedsbevis på sejlerskolen og søger derfor flere i kræfter, der på sigt kan indgå som instruktører og bådsmænd.

Vi søger medlemmer der opfylder en eller flere af følgende punkter

 • kendskab til at sejle en sejlbåd, gerne med duelighedsbevis eller tilsvarende erfaring
 • lyst til at undervise voksne i praktisk sejlads på Køge Bugt i vores IF skolebåde
 • lyst til at deltage i aktiviteter som klargøring, søsætning og løbende vedligehold af bådene

Vi underviser efter Søfartsstyrelsens krav til den praktiske del af Duelighedsbevis for Fritidssejlere. Du vil blive tilbudt Dansk Sejlunions instruktørkursus, og afhængig af din erfaring blive indsluset gradvist til selvstændigt at være instruktør for et ugentligt undervisningshold.

Vi har bådene og eleverne. Du får glæden ved at give dine erfaringer videre og opleve elever, der over to sæsoner udvikler sig fra nybegyndere til at kunne sejle en kølbåd.

Ud over fornøjelsen ved en ugentlig undervisningsaften på vandet og samværet omkring bådene og i klubben har skoleudvalgets medlemmer mulighed for at låne skolebådene til egen fornøjelse.

For elever der har taget duelighedsprøve er der mulighed for videregående sejladstræning og kapsejlads.

Interesseret? – så lad os tage en snak om hvordan du kunne deltage i skoleudvalget.

Kontakt: Poul Ottosen, 21414049 / sejlerskole@sgs-greve.dk

Ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand torsdag 19 januar kl. 19

Torsdag den 19. januar 2023 afholdt vi generalforsamling i SGS. De fremmødte ønskede hinanden Godt Nytår med et glas Asti og et stykke kransekage, hvorefter generalforsamlingen gik i gang.

33 medlemmer var mødt frem, og formand Niels Kjeldsen bød velkommen og åbnede generalforsamlingen med at informere om, at punkt 9 på dagsordenen var trukket tilbage. En revidering af vedtægterne vil i stedet finde sted indtil næste generalforsamling med det formål at modernisere sproget og tilrette, hvor tiden er løbet fra formuleringer etc.

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

 1. Valg af dirigent.

Geert Lehmann blev valgt, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i henhold til § 9 i vedtægterne. Han konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 10, samt at punkt 9 ”forslag til vedtægtsændring” blev trukket tilbage. Geert Lehmann m.fl. har tilbudt at revidere vores vedtægter, så de fremstår letforståelige på nutidsdansk. Herefter gav han ordet til formanden.

 1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formandens beretning er sendt til alle medlemmer på mail, og ingen af de tilstedeværende ønskede den læst op. Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Jesper Bay fremlagde regnskabet, som er godkendt af vores revisorer uden anmærkninger. I formandens beretning under klubbens tilstand fremgår det, at regnskabet i store træk følger det for 2022 lagte budget. Efter ganske få spørgsmål blev regnskabet godkendt.  

 1. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 1. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Budget for 2023 blev delt op i nye tiltag og øvrige punkter. Sidstnævnte blev gennemgået af Jesper med ganske få spørgsmål. Bestyrelsens nye tiltag blev forelagt af Michael Christensen og Poul Ottosen. De nye tiltag fremgår af det notat, som er vedhæftet formandens beretning. Der var en god og livlig debat omkring dette punkt. Konklusionen blev, at der skal indkøbes nye terrassemøbler, og belysningen i klubhuset skal skiftes. Dette varetages af Klubhusudvalget. Endvidere skal der købes nye sejl og rulleforstag til IF’erne. Magnus og Michael er tovholdere her.

Der var bred enighed om, at opgraderingen af IF’erne er et af de tiltag, der kan sikre flere medlemmer til SGS.

Budgettet blev godkendt.

 1. Valg af formand

Niels Kjeldsen blev genvalgt som formand.

 1. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Michael Christensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev følgende valgt:

Magnus Rietzel, Robert Korsiara-Petersen blev genvalgt og Anders Radoor Olesen blev valgt i stedet for Arne Strange, der havde valgt at trække sig tilbage. Formanden takkede på bestyrelsens vegne Arne for hans hjælp og støtte til klubben.

 1. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Som revisorer blev følgende valgt:

Jørgen K. Petersen og Annie Madsen.

Som revisorsuppleant blev Jytte Larsen valgt.

 1. Forslag til vedtægtsændring

Punktet var trukket fra dagsordenen.

 1. Eventuelt

Frank Have meldte sig til arbejdsgruppen omkring nye vedtægter, som består af Geert Lehmann og Ove Strøm.

Formanden takkede dirigenten for at styre forsamling og for god ro og orden under generalforsamlingen samt en særlig tak til ildsjælene i de forskellige udvalg, der udgør sejlklubben.

Greve den 20.03.2023

Signeret af:                                                                               Signeret af:

Dirigent Geert Lehmann                                         Sekretær Michael Christensen.

Café Fremtiden torsdag d. 23 februar 2023 kl. 18

Ingen tør ændre på konceptet så det fortsætter som tidligere med en varm ret, der udleveres ved buffeten sammen med et eller flere glas selvskænket vin – endda til de samme priser som tidligere (60,- for mad og 10,- pr. glas vin). Efter spisningen er der fællessang akkompagneret af Allan.

Næste punkt på programmet er kaffe og bankospil med gode gevinster. Prisen pr. bankoplade er som hidtil 10 kr.

Vi mødes kl. 18

Bindende tilmelding senest fredag den 17.2.23 til Britta@sgs-greve.dk.

Husk at tjekke bekræftelse fra Britta!

Betaling for mad til Allan på MobilePay: 61 33 83 00

 Med Sejlerhilsen

Bestyrelsen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SGS

Torsdag d.19 januar 2023 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

 6. Valg af formand.

 7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

 9. Forslag til vedtægtsændring.

 10. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Regnskab 2022 samt budget 2023 er tilsendt alle medlemmer på mail.

Ad pkt. 6: Formand Niels Kjeldsen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Michael Vejgaarad Christensen er villig til genvalg.

                Suppleant Arne Strange ønsker ikke genvalg.
                Suppleant Magnus Reitzel er villig til genvalg.
                Suppleant: Robert Korsiara–Pedersen er villig til genvalg.

Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg.

                Revisor suppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Ad pkt. 9: I klubbens vedtægter §9 – 3. afsnit fremgår følgende stimulering i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling:

” Avertering i klubbens medlemsblad kan til enhver tid betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling.”

Foreslås ændret til:
“Avertering på klubbens hjemmeside kan til enhver tid betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling”

Vel mødt.
SGS Bestyrelsen.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

 

Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 I samme ombæring vil vi gerne på forhånd annoncere, at vi forventer at afholde Generalforsamling 2023 allerede den 19. januar med fokus på nye tiltag i SGS.

Indkaldelsen vil blive udsendt betids for overholdelse af to-ugers-fristen for det.

 Med henvisning til vores vedtægter i SGS minder vi om, at forslag til dagsordenen skal indsendes til formanden inden den 31. december 2022 for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sejlklubben Greve Strand, referat fra bestyrelsesmødet, onsdag d. 19 oktober 2022 kl. 19.00

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, Næstformand: Jesper Bay Esbensen, Kasserer m.m. Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, Suppleant med foretræde og referent: Robert Kosiara-Pedersen, Suppleant med foretræde: Arne Strange, Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel

Dirigent: Magnus R

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
 • Afbud fra Michael Christensen, Anders Thorsted, Robert Kosiara-Pedersen
 • Det blev foreslået og godkendt, at bestyrelsesmødedatoer fastlægges en gang årligt for hele året for at lette planlægning både i og udenfor klubben. 
 • Formanden opfordrede til debat og input til ideer, der kan tiltrække nye medlemmer. Tilgang af medlemmer er klubbens største udfordring nu og på sigt. Ekstraudgifter i den forbindelse blev foreslået og godkendt budgetført for 2023, så tiltag kan iværksættes.
 1. Meddelelse fra kassereren
 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst.
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold. Niels Kjeldsen har som den sidste underskrevet sin del af dokumentationen på ændringer af fuldmagtsforhold i vores Jyske Bank-arrangement. Alle opdateringer og krav fra banken burde nu være i orden og opfyldt.
 • Ungdom har indrapporteret budgetopfølgning 2022 status ultimo september – plus skøn for året. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning. 
 • Budgetudvalgsmøder november – Mødet indkaldes til d. 17. november kl. 1900. Formanden opfordrede til, at budgetudvalget fokuserer på budgettering at omkostninger, der skal kunne dække nødvendige investeringer for udvikling af klubben, sikring af medlemstilgang, instruktørtilgang, opgradering af skolebåde etc. Investeringerne bør opsættes i prioriteret rækkefølge til godkendelse af bestyrelsen og generalforsamlingen i nævnte rækkefølge.
 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt – med status og kommentarer vedr. underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders

Ungdom har anmodet om tilladelse til at investere i ikke-budgetterede, men allerede finansierede, aktiver og reparation af materiel. Bestyrelsen godkendte anmodningen.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Klubbens IF-både. Budgettering, reparation og opgradering for fremtidig brug af skolebådene og den seneste tilgang ”IF Den Første”.

Bestyrelsen har beslutter, at bådene skal opdateres. Der skal udarbejdes budget for opdatering af: rulleforstag, løbende og stående rig og nye sejl. Målet er, at bådene skal være fuldstændig ens og nemt kunne rigges om til og fra skolesejlads og kapsejlads og vice versa. Ideen er, at bådene ud over at være skolebåde som førsteprioritet, skal være tilgængelige for klubbens medlemmer og elever til tirsdags/onsdags-sejlads og stævner. Mulighed for sponsorstøtte afdækkes, når budget er udarbejdet.

Budget investeringerne udarbejdes i prioriteret rækkefølge som nævnt under de involverede udvalg og vil indgå i Budget 2023.

Derudover aftaltes, at der i Budget 2023 indgår indkøb af bøjer og mærker til kapsejlads.

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels

Det aftaltes, at der udarbejdes budget for indkøb af bøjer og mærker til kapsejlads. Vil indgå i Budget 2023. ( bruger samme faste bane som onsdagssejlerne)

 • Skoleudvalg / Arne

9 elever har bestået i år.

Mulig optimering af brug af skolebådene blev drøftet som nævnt under Kapsejlads. Budgetterne for brug af bådene udarbejdes som vanligt af Poul Ottosen, men nu i samarbejde med Michael Christensen. For Budget 2023 foreslås det, at der indhentes inspiration fra Tirsdag og Onsdag sejlerne for evt. nytænkning af udnyttelsen af skolebådenes kapacitet fremover. Skolebådsaktiviterne skal overordnet have førsteprioritet, så afviklingen af undervisning og intruktørindsats på ingen måde vanskeliggøres.

 • Klubhusudvalg /Niels

Efter forslag indhentes fast tilbud på skift af halogenspot til LED i klubhuset. Udskiftningen vil ske i indeværende budget år. Prisen forventes at blive max. DKK 10.000,-

Modtaget forslag til ændring af klubhusets indretning fra Kim Ravn (lounge-indretning og baderumsudvidelse) i “Bestyrelseslokalet”. Bestyrelsen ser positivt på forslagene, men opfordrer til indhentning af alternative løsninger til fremlæggelse for klubhusudvalget.

Bestyrelsen mener umiddelbart, at det vil være en for stor udfordring at udvide badefaciliteterne som foreslået, men muligheden skal undersøges. Alternativt vil Havnen blive spurgt om interesse for etablering af moderne bade- og omklædningsfaciliteter på sigt og på tværs i samarbejde med klubaktørerne i Havnen. 

Bestyrelsen/Klubhusudvalget vil gerne se alternative løsningsforslag til mindre pladskrævende lounge møbler med evt. revideret budget. Bestyrelsen anbefaler at Klubhusudvalget tager investeringen af møblerne med i Budget 2023. I samme forbindelse er der blevet udtrykt et ønske om, at der etableres solsejl fremstillet af gamle sejl på terrassen. Omkostning DKK 1.000. Investeringen medtages i Budget 2023.

 • Tirsdagsbevægelsen /Arne

    Ingen bemærkninger.

 • Klubhusudlejning /Britta

Charlotte Huber har meldt ud, at hun ønsker at stoppe som administrator af klubhusudlejningen. Charlotte fritstilles d. 1. december, med tak for hendes store indsats, i den tid hun har haft tjansen. Mulig afløser er fundet til bestyrelsens godkendelse, hvilket annonceres senere. Opslag om ændring vil blive lagt på SGS’ hjemmeside.

(Birgit Kjeldsen har overtaget tjansen)

Forslag til ny låneaftale vedr. klubhuset er udarbejdet til bestyrelsens godkendelse. Forslaget til en revideret låneaftale inkl. indførelse af et depositum debatteres med forventet afslutning på næste bestyrelsesmøde. ( ny udlejningsaftale ligger op hjemmesiden under “klubhus”)

 • Masten ved klubhuset

Bestyrelsen godkender, at denne renoveres og opdateres. 

Renoveringen sættes på budgettet for 2023

Øvrige punkter på dagsorden blev ikke taget op i dag pga. tidsmangel, men tages op på næste bestyrelsesmøde.

På vegne af bestyrelsen

Niels Kjeldsen