Vinterskoleaften 4. april 2024 kl. 19-21.

Sejlerskolen afholder en aften, hvor vi gennemgår detaljer om IF-bådene og hygger os med at øve knob og taklinger på tovværksender. 

Der vil være kaffe og te samt salg af drikkevarer. 

PROGRAM: 

  • IF Bådens udrustning og betegnelser 
  • Vindens virkning på båden 
  • Tovværk 
  • Klargøring og søsætning 
  • Motorlære 

Alle er velkomne. 

Med venlig hilsen 
Skoleudvalget. 

Referat af evalueringsmøde vedrørende IF klubbåde og aktiviteter i 2023:

Mødets formål var at udveksle vores erfaringer med udrustning, vedligehold og anvendelse af Moseanden, Mosegåsen og Etteren til skolesejlads, kapsejlads, ungdomssejlads og udlån.

Under referatets enkelte punkter er der konkluderet om beslutninger og ansvar for udførelse eller videre afklaring.

Deltagere:

Bestyrelsen v/ Niels Kjeldsen (NK), Michael Christensen (MC), Anders Radoor Olesen (AO)
Skoleudvalget v/ Poul Ottosen (PO), Alex Gudmandsen (AG), Arne Strange (AS), Jørgen Albertsen (JA)
Etteren v/ Henrik Hansen (HH)
Kapsejladsudvalget v/ Magnus Reitzel (MR)
Ungdomsudvalget v/ Anders Thorsted (AT)

Tid: 11 oktober 2023 kl 19 – 21

Sted: SGS klubhus.

Ordstyrer: Anders Thorsted

Referent: Poul Ottosen

Dagsorden og referat 

1 Status på brug af bådene: – Hvad gik godt? – Hvad skal forbedres? – Nye ideer?
Skoleudvalget

Der har været 5 hold, 3 i Moseanden (man, tir, tor) og 2 i Mosegåsen (man, tor). Antallet af skolesejladser er ca. 40 for Moseanden og 30 for Mosegåsen. Der er derudover sejlet en dagstur og en aften/natsejlads. Deling af bådene med andre brugere er forløbet godt.

Rulleforstagene har fungeret fint ved ind og udsejling. Der er sejlet med de normale skolesejl. Forsejlene bliver taget af og lagt sammen efter endt sejlads, da der skiftes mellem genua og fok. Der opleves dog vanskelighed med at holde fokken oprullet i kraftig vind.
Spillene, der er flyttet til ruftaget, fungerer godt også til skolesejlads.

Drøftelse: Vedrørende storsejlet skal vi finde en fremgangsmåde, der fungerer bedre med/uden forlængerskinne.  Magnus foreslår at storsejlet tages helt ud af hulkehlen, rulles og bindes på bommen i stedet for at blive foldet. Michael foreslår at korte skinnen af og supplere med en gummiklods.

Konklusion: Løsning besluttes og iværksættes af bådsmands team.

Kapsejludvalget
Etteren har sejlet onsdagssejlads i 14 løb med Henrik som skipper og 2 faste gaster. Båden er slidt, men har sejlet fint med de nye sejl og med rulleforstag. Den lugter af fugt/svamp nede om læ.

Moseanden har ikke deltaget i onsdagssejladser.

Mosegåsen har sejlet med ungdomssejlere i 12 løb. Der er sejlet med de nye kapsejl. – se pkt Ungdomsudvalget.

IF mandags sejlads: Sidst i september var der arrangeret en aftenkapsejlads for 6 IF både med en voksen og 3-4 ungdomssejlere pr båd.

Der har været afholdt IF DM-stævne, hvor MA, MG og Etteren deltog.

Konklusion: IF mandagssejlads med blandingen af en erfaren voksen sejler og besætning af ungdomssejlere var en stor succes – denne form ville være en god idé at gentage, gerne på tidspunkter der ikke konflikter med sejlerskolesejlads (REF: f.eks. i starten/slutningen af ferieperioden).

Ungdomsudvalget:
Onsdagssejlads i Mosegåsen: Anders har sejlet onsdagskap i Mosegåsen med 3 ungdomssejlere indtil medio juni. De har derefter sejlet videre alene med sporadisk assistance fra andre onsdagssejlere til havnemanøvrer. De deltog i 12 onsdagssejladser med stor disciplin. Anders havde oprindelig tænkt at fortsætte med at instruere i spiler, men manglede den fornødne tid.

Tur til Bøgeskoven i Mosegåsen og Moseanden: Bådene blev sejlet af ungdomssejlere med assistance fra følgebåde. De håndterede sejladsen flot inklusive havari af storsejlet på Moseanden. Turen var en stor oplevelse for deltagerne og en stor succes.

IF DM i Mosede: Mosegåsen deltog med ungdomssejlerholdet og gjorde en god figur.

Drøftelse: Henrik og Magnus bekræfter at de oplevede stor kompetence på kapsejlbanen. Sejlerskoleinstruktører bekræfter, at håndtering af sejl og materiel er forløbet fint.

Konklusion: Onsdagssejladsen med ungdom var en succes. Systematisk træning i havnemanøvrer er et forbedringspunkt til ungdomsudvalget. Moseanden har været ledig til onsdagssejlads.

Udlån: Der var ingen betalte udlån udover kapsejlads (Etteren) og sejlerskolesejlads (Moseanden og Mosegåsen)
Drøftelse: Se punkt 4 vedrørende bookingkalender.

2 Status på bådrenovering, nyanskaffelser og vedligehold (Moseanden, Mosegåsen, Etteren)
Nyanskaffelser og renovering
Michael og Magnus m.fl. stod for indkøb af Høj Jensen kapsejl  og Bartels rulleforstag til de 3 både. Dele af den løbende rig blev renoveret.  Skødespillene blev flyttet op på ruftaget. De praktiske opgaver med dette blev udført af bådsmænd og andre medlemmer, dels under klargøringen på land, dels i løbet af maj måned efter at bådene var sat i vandet. Det har i sæsonens løb vist sig at fornyelserne fungerer som tiltænkt.

Vedligeholdelse
Etteren
Etteren er velsejlende, men den trænger til at blive renset indvendigt, så der ikke er grobund for algevækst. Der trænger regnvand ind i båden, formentlig via utætheder i vinduesrammerne. Luger i kistebænk trænger til forstærkning/tætning.

Drøftelse: Magnus mener, at den indvendige plastbeklædning skal fjernes, og at sideflader skal desinficeres og derefter males. Der skal også findes en løsning på at tætne vinduerne. Henrik vil godt yde en indsats for at få båden i orden og foreslår at der bliver arrangeret en arbejdsweekend med deltagelse af brugerne.
Konklusion: Magnus og Henrik har bolden.

Mosegåsen
Magnus gjorde opmærksom på, at der skal forbedres nogle detaljer, før den er helt optimal til kapsejlads. Det vedrører barberhal, hækstags trimmer og blokke til spiler.

Konklusion: Videre optimering af bådenes egnethed til kapsejlads – Magnus og “team” har bolden

Moseanden
Alex: Vi har sent på sæsonen konstateret at broen under masten har givet efter. Den skønnes “sunket” 1 cm. Skaden og dens omfang kan ikke umiddelbart vurderes, fordi broen er indkapslet i glasvæv. Der er også konstateret vådt træ ved borehuller. Det kunne derfor tyde på, at der kan være trængt vand ind ved dækgennemføringer. (Mosegåsen har for år tilbage haft et lignende problem – blot mere akut og fik udskiftet mastebroen af professionelle med delvis forsikringsdækning)

Drøftelse: Vi kan ikke sejle næste sæson, uden at denne skade bliver inddæmmet/afhjulpet. Vi kan nok heller ikke påregne dækning fra forsikringen. Der er ikke kræfter i bådsmandsgruppen til at påtage sig reparationen, højst til at afmontere indvendige paneler mm. hvis reparation bliver aktuel.

Forslag: Vi drøftede følgende alternativer:
a) Udbedring med professionelle kræfter. Niels spørger havne-nabo Bjarne, om han vil kunne foretage en vurdering af skaden og give et estimat på omfang/omkostning til udbedring.
b) Udfasning(salg) af Moseanden og erstatning med en anden brugt IF båd. Magnus har forbindelse til mulig aftager i Tyskland som renoverer IF både. Dette afventer udfaldet af a).

Konklusion: Sagen behandles videre i bestyrelsen.

3 Status og planer for økonomi
Funding
I foråret var det for sent at søge støtte til nyanskaffelserne. I stedet har Michael forespurgt virksomheder om interesse for sponsorater. Der har ikke været nogen positiv respons på dette, og det er typisk noget virksomheder tager stilling om efteråret før det år, sponsoratet dækker.

Konklusion: Emnet behandles videre i bestyrelsen.

Bådafgifter

Betalingen for deltagelse på kapsejlhold (1100 kr) og på sejlerskolehold (1050) betragtes som afgift for at benytte bådene. Ungdom betaler ikke for at benytte bådene. Betaling for lån af en klubbåd er fastsat 200 kr pr båd pr aften/dag. Der er i 2023 ikke betalt afgift for benyttelse af bådene til stævner.

Drøftelse: Skal vi have en procedure/ansvarlig, der sikrer at der bliver opkrævet og betalt bådafgifter. Vi bør have en kalender, der viser hvem der bruger bådene, og hvornår der er ledige tider. Er prisen den rigtige – Henrik mener, at det er en lav pris for at kunne sejle kapsejlads en hel sæson uden omkostninger i øvrigt til pladsleje vedligehold af båd.

Konklusion: Se under punkt 5 vedrørende organisering af udlån.

Sejlerskolebetaling: Blev i 2023 hævet fra 900kr til 1050kr for nye elever. Der er derudover elevbetaling til censor (ca. 300 kr) for at gå til prøve og 85 kr for undervisningsbog.

Godtgørelse til aktører?

Instruktører og bådsmænd betaler seniorkontingent. Som kompensation tilbydes de mulighed for gratis lån af båd til privat sejlads og lejlighedsvis mødefortæring. Der er også kutyme for, at instruktører tilbydes “arbejdstøj” i form af et sæt SLAM sejltøj med påsyet SGS instruktørbadge.

Drøftelse:

Det foreslås at bestyrelsen i tilknytning til behovet for fastholdelse og rekruttering af nye instruktører overvejer mulighed for godtgørelse til udgifter og/eller hel/delvis kontingentfrihed.

Hvordan kan forøgede omkostninger finansieres? Skal priserne sættes op?
Skal vi have andre typer af aktivitetstilbud med deltagerbetaling – f.eks. teori undervisning/workshop og VHF-undervisning/-workshop? Hvordan gør andre klubber?

Anders (AT): teoriundervisning vil nok også medføre betaling til undervisere og derfor ikke være nogen særlig indtægtskilde.

Andre udvidelser kunne være motorlære, sikkerhed, tovværk. Disse emner har fra tid til anden været afholdt som vinterkurser i sejlerskoleregi, og heller ikke indtægtskilder.

Niels: Kunne vi have en aktivitet “At gå til sejlads”, hvor man betaler for en sæson med en ugentlig sejlads i en klubbåd med en kyndig skipper om bord?  Michael: Etteren kunne bruges til dette, f.eks. om tirsdagen, hvor der er mulighed for at deltage i en banesejlads, uden at det skal være skarp kapsejlads? Kunne evt. selv forestilles sig at være en af flere skippere.

Magnus: Hvordan er interessen for kapsejlads efter afslutning af sejlerskolen? Kunne der laves en tilføjelsespakke, “Kapsejlads”?

Vi drøftede om det var en idé, at reklamere for fortsat sejlads/kapsejlads i klubben – ved sejlerskolens afslutningsfest, som for de fleste 2. års elever betyder farvel til SGS?

Konklusion -kort sigt:
Skoleudvalget har bolden med hensyn til at overveje, om vi skal lancere en “Gå til Sejlads/-Kapsejlads” kampagne med deltagelse fra bestyrelse og kapsejladsudvalg enten ved afslutningsfesten i 2023 (27. oktober) eller til forårets intro arrangement i marts 2024.

Poul: Ved eftertanke vil foråret nok være bedst. Dels er fremmødet der større, dels kan vi nå at udvikle noget kampagnemateriale med en konkret køreplan for, hvordan klubben vil kunne tilbyde dette i praksis. 

Konklusion – længere sigt:
Tankerne ovenfor behandles videre i bestyrelsen. Anders (AT) nævnte at DS har retningslinjer, der måske kan bruges.
Niels understregede at udgangspunktet er, at klubbådsaktiviteterne skal være selvfinansierende i det lange løb. Niels beder om at næste års budget for f.eks. sejlerskolen indeholder beslutningsgrundlag med forslag til f.eks. godtgørelse i kroner og øre, og gerne tanker om/forslag til finansiering.

4 Status på rekruttering af instruktører, trænere, bådsmænd, skippere.
Sejlerskolen har i 2023 haft tilgang af en ny instruktør, Kåre som har delt opgaven med Poul. Kåre har ikke tid til en fast instruktørindsats, men vil godt kunne fungere som afløser ind i mellem. Vi har til næste sæson fået tilbud fra Christian om at være instruktør. Da vi således vil blive 6 instruktører, vil vi sætte et ekstra hold i gang, således at der i 2024 vil. være 6 hold. (2 hold man, tir, tor). Der er pt 15 navne på venteliste til de 9 ledige pladser.

På bådsmandssiden har 3 instruktører fungeret som et bådsmandsteam (Alex, Arne og Jørgen). Dertil har René tilbudt sig og på mødet her i dag har Henrik tilkendegivet, at han godt vil være tovholder for Etteren – med passende assistance. (Sejlerskoleholdet og Michael assisterer med denne uges afrigning og optagning af Etteren)

Konklusion: Selvom vi har en bemanding, der vil kunne dække behovet i sæson 2024, har sejlerskolen stadigvæk behov for tilgang af (yngre) instruktører, der gradvist vil kunne indfases gerne som assistenter i første omgang.

Drøftelse: Niels: Hvordan sikrer vi at eleverne på duelighedskurset også opfatter det som en del af læringen at deltage i bådenes vedligehold? Poul: Dette er pr. definition en del af pensum. Eleverne vælger ved tilmelding 2 vedligeholdelsesaktiviteter om foråret og 1 om efteråret. De møder sædvanligvis op og deltager, men der er også undtagelser. Vedrørende bådoptagning (og spuling) og søsætning, så har havnen de seneste år planlagt disse til en hverdag, hvor der er ringe mulighed for elevdeltagelse. Afrigning og tilrigning arrangeres normalt en hverdag efter fyraften. Klargøring tager normalt en lørdag formiddag, med god elevdeltagelse.

Niels: Det er et spørgsmål om ikke optagelse og søsætning kunne lægges på en lørdag – vil godt undersøge det nærmere. Alex: Henledte opmærksomhed på, at optagelse af skolebåde er sponseret af vognmanden – dvs 0 kr.

5 Status på organisering og styring af bådenes benyttelse

Sejlerskole
Poul: Sejlerskolen har i sæsonen brugt Moseanden og Mosegåsen efter den besluttede plan. Elevtilmelding og opkrævning/betaling er koordineret af sejlerskolen.

Kapsejlads
Magnus: Der er betalt for kapsejladsholdet i Etteren. Britta har stået for opkrævning af bådafgift af deltagerne. Sejlerne har selv betalt til Michael for deltagelse i onsdagssejladsen (200 kr pr båd).

 Ungdom

Har sejlet i Mosegåsen om onsdagen som aftalt ved sæsonstart.

Udlån

Ved ønsker om lån af skolebåde til stævner og arrangementer har man kontaktet sejlerskolen. Tilsvarende ved private udlån.

Drøftelse: Retningslinjer for lån af klubbåd er beskrevet under Sejlerskolen på SGS website. https://sgs-greve.dk/index.php/udlaan-skolebaade. Der findes ikke et sted, hvor man kan se, om bådene er disponeret eller ledige for udlån. Der foreslås etableret en booking kalender på SGS website.

 Konklusion: Anders (AO) tilbyder at oprette en Google-kalender til booking for hver båd. Adgang til at oprette begivenheder er som følger: Poul Ottosen (Sejlerskolen), Anders Thorsted (Ungdomsudvalget), Magnus Reitzel (Kapsejlads). Det vil være nødvendigt at afklare retningslinjerne og revidere den administrative procedure for bådudlån samt finde en praktisk administrativ løsning på opkrævning af betaling og eventuelt depositum ved private udlån.

6 Drøftelse af planer for næste sæson.
Afholdelse af intromøde til Sejlerskolen primo marts 2024

Vi forventer at gentage sidste års arrangement, hvor der var indslag fra bestyrelsen, ungdom og kapsejlads. Sejlerskolen imødeser input fra kapsejludvalg og bestyrelse vedrørende kampagne “Gå til sejlads/-kapsejlads”.

Vi forventer at der bliver plads til 6 hold med i alt 9 nye elever og 9 fortsættere.

Vinterskole?:

Besluttes i skoleudvalget, med mindre andre udvalg har ideer til samlet et arrangement.

Reorganisering af skur

Der er sat nye hylder op, så der kan blive plads til kapsejlene. Der skal ryddes op, så der kan blive plads til Etterens grej.

Drøftelse: Alex: Der er smidt en del ud, men vi vil gerne vide om f.eks. de to sprayhoods (som ikke længere kan bruges  med spillene på ruftaget) må smides ud skal sælges/bortgives? Det samme gælder hynderne?

Konklusion: Reorganisering forestås af bådsmandsteamet inklusive Henrik.
Hynderne kan smides ud, hvis materialet er nedbrudt.

Michael spørger Lasse om assistance til at sælge brugbare effekter i dba – f.eks. sprayhoods. Magnus har erfaring med hvad der er salgbart IF tilbehør.

Klargøring og søsætning af bådene:

Planlægges i februar 2024 af bådsmandsteamet inklusive Henrik.

7 Eventuelt og evt. næste møde.

Videre mødeaktivitet fortsættes i bestyrelsen og relevante udvalg.

Introaften i Sejlerskolen

Klubhuset lagde torsdag d. 16/3-23 rammer til et velbesøgt intromøde for Sejlerskole sæson 2023.

Som aftenens første emner fik vi en række inspirerende og engagerede indlæg fra Niels Kjeldsen, Michael Christensen, Pernille Ravn og Magnus Reitzel, der tilsammen gav et farverigt billede af, hvilke muligheder det giver at være en del af SGS familien.

Efter Pernilles indlæg tror jeg at nogen af os en følte en længsel efter igen at være 8 år og kunne opleve det hele derfra. Også for de mere voksne blev der præsenteret muligheder for sammen med andre at dyrke interessen for sejlads, det være sig som gast i tirsdagssejladser eller ved at prøve kræfter i en kapsejlbåd om onsdagen.

Men formålet med aftenen var jo at give de fremmødte nuværende og kommende elever nogle konkrete informationer om, hvordan et sejlerskole kursus forløber.

Inden aftenens sidste moment, hvor de enkelte hold satte sig sammen med deres instruktører, var de af skoleudvalgets medlemmer, blevet præsenteret for: IF bådens egenskaber, hvordan man bør være klædt til en tur på vandet, hvordan bådene bliver klargjort, sat i vandet og tilrigget, hvordan en skolesejlads forløber, dagsturen i juni, natturen i august, duelighedsprøve, afslutning og optagning.

Der er fortsat stor interesse for at deltage i Sejlerskolen. Vi har for nyligt budt velkommen til Kaare Anshøj og René Salomon i skoleudvalget, og vi undersøger løbende mulighederne for at udvide med flere undervisningshold.

Sejlerskolens næste arrangement bliver en Vinterskoleaften den 13. april, hvor vi skal dykke ned i emner som: Bådenes betegnelser og udrustning, vindens virkning på sejlene og båden, tovværk og klargøring og håndtering af motor.

Poul Ottosen, Skoleudvalget.

Er du vores nye instruktør?

Vil du være med til at undervise elever på SGS´ Sejlerskole og eller være bådsmand – så er deltagelse i skoleudvalget måske noget for dig.

Skoleudvalget er en gruppe af klubmedlemmer i Sejlklubben Greve Strand SGS, som på frivillig basis er engageret i sammen at fremme interessen for at sejle med sejl og udbrede glæden ved aktiviteter på vandet.

Klubben udvider til sæson 2023 flåden med yderligere en båd til i alt tre IF både, alle med up to date sejl og rig. Bådene vedligeholdes af skoleudvalgets bådsmænd med bistand fra eleverne.

Vi oplever en stigende interesse for at tage duelighedsbevis på sejlerskolen og søger derfor flere i kræfter, der på sigt kan indgå som instruktører og bådsmænd.

Vi søger medlemmer der opfylder en eller flere af følgende punkter

  • kendskab til at sejle en sejlbåd, gerne med duelighedsbevis eller tilsvarende erfaring
  • lyst til at undervise voksne i praktisk sejlads på Køge Bugt i vores IF skolebåde
  • lyst til at deltage i aktiviteter som klargøring, søsætning og løbende vedligehold af bådene

Vi underviser efter Søfartsstyrelsens krav til den praktiske del af Duelighedsbevis for Fritidssejlere. Du vil blive tilbudt Dansk Sejlunions instruktørkursus, og afhængig af din erfaring blive indsluset gradvist til selvstændigt at være instruktør for et ugentligt undervisningshold.

Vi har bådene og eleverne. Du får glæden ved at give dine erfaringer videre og opleve elever, der over to sæsoner udvikler sig fra nybegyndere til at kunne sejle en kølbåd.

Ud over fornøjelsen ved en ugentlig undervisningsaften på vandet og samværet omkring bådene og i klubben har skoleudvalgets medlemmer mulighed for at låne skolebådene til egen fornøjelse.

For elever der har taget duelighedsprøve er der mulighed for videregående sejladstræning og kapsejlads.

Interesseret? – så lad os tage en snak om hvordan du kunne deltage i skoleudvalget.

Kontakt: Poul Ottosen, 21414049 / sejlerskole@sgs-greve.dk

Køge Bugt i aftenstemning

SGS Sejlerskole Natsejlads 2022

Torsdag aften den 1./9. gennemførte Sejlerskolen den årlige sejlads i mørke. Den foregik i Moseanden og Mosegåsen samt Mette Vuns, som Jørgen velvilligt bidrog med. Vi har gennem årene sejlet turen til Hundige Havn t/r i vidt forskellige vejrtyper. Fra frisk vind, høj sø og overskyet bælgmørke til torsdagens charmerende stjernehimmel med nedgående orange månestribe på turen ud og synlig mælkevej på hjemturen.

Formålet med det hele er jo i praksis at opleve, hvordan man orienterer sig i mørke ved hjælp søkort, fyr, vinkelfyr, kompasafmærkninger, sideafmærkninger, molefyr, båker, andre fartøjer og stjerner. Og vi havde rig lejlighed til at opleve, hvordan det er at skelne disse lys fra de mange andre lyskilder på land.

Et vigtigt element er planlægning af sejladsen med way-points i kortplotteren og derefter at følge den indlagte rute, enten direkte eller på kryds.

Havnemanøvrerne i Hundige Havn foregik for motor, og den lette vind gjorde det også nødvendigt med motor på hjemturen, så vi kunne nå i havn igen til den planlagte tid.

Som det sociale islæt sejlede vi også i år med blandede besætninger, som blev byttet rundt i Hundige Havn. Vi var i Mosede Havn igen 23.30 efter herlig aften på vandet.

Skoleudvalget
Preben Schmidt og Poul Ottosen

 

Sejlerskolen 2022

2022 er nu næsten fire måneder gammel og vi er i fuld gang med at klargøre bådene til at blive søsat inden sejlsæsonens start 1. maj.

Vi glæder os over udsigten til en coronafri sejlerskole sæson uden de velkendte restriktioner.

I år er det igen blevet muligt at inddrage eleverne i klargøring af bådene.

Vi har sammensat 6 aftenhold med i alt 17 deltagere og vi regner med at starte skolesejladsen i klubbens 2 IF skolebåde DEN 277 Moseanden og DEN 201 Mosegåsen i første uge af maj. Det har i år været muligt at finde plads til enkelte nye elever fra vores venteliste.

Vi satser på en sikker (link1), fornøjelig og lærerig sæson på Køge Bugt ved brug af undervisningsmaterialet fra Dansk Sejlunion (link2), og vi ser frem til september måneds afvikling af Søfartsstyrelsens (link3) duelighedsprøver for 2. års elever med ro i sindet.

Du kan finde en detaljeret plan for sæsonen under “Sejlerskole/sæsonplan 2022″

Skoleudvalget

Poul Ottosen

Links

1 Søsportens Sikkerhedsråd – https://soesport.dk/publikationer

2 Dansk Sejlunion – https://dansksejlunion.dk/uddannelse/fritidssejleruddannelserne/duelighedsbevis

3 Søfartsstyrelsen – https://www.soefartsstyrelsen.dk/fritidssejlads/beviser-og-certifikater/duelighedsbevis