Søsætning forår 2019

Til generel orientering er der aftalt søsætning med Thurah fra den 23. april. Detaljeret plan slås op som sædvanlig. Der er desuden aftalt søsætning for nogle med Kenneth Skærtorsdag den 18. april. Hvis andre ønsker søsætning Skærtorsdag skal man tilmelde sig hos havnefogeden. Det er primært både placeret i første række på Havnevej, der har denne mulighed.

Stander ned 2015

Stander ned 2015 - Sejlklubben Greve Strand

Den 11. oktober var der standernedtagning i klubben kl. 13.00. Forinden var der indkaldt til skippermøde kl. 10.30 hvor det blev konstateret, at vejret var for hårdt til at gennemføre den traditionelle afslutningssejlads. Det blev derfor besluttet at fremskynde uddelingen af præmier, som derefter blev nydt i fællesskab indtil det videre program løb af stabelen.

Klokken 13 var der samling omkring standeren hvor formanden holdt tale efterfulgt af et SGS hurra og et signalskud, der markerede afslutning af sejlsæsonen inden standeren blev halet ned. Talen kan læses ved at klikke her. Derefter var der frokost og hyggeligt samvær for ca. 40 fremmødte.

Vigtigt budskab:
I november og december gennemføres renoveringen af Millionærkajen og Nordre Mole. Det betyder at adgangen til husene i denne periode kun kan ske fra bagsiden. Dvs. for sejlklubbens vedkommende op ad rampen ved roklubben.

Ekstra bådoptagning den 13/11

Vigtigt!!!
Der kommer en ekstra bådoptagning Torsdag d. 13/11 – 2014.
Har du ikke fået din båd op endnu kan du kontakte Dan (Havnefoged), og komme på listen.
Listen bliver offentliggjort som vanligt i glasskabet ved havnekontoret.
Men det HASTER!

Sejlerhilsen
Jan

Bestyrelsesarbejde

Redaktionen har fra Formanden modtaget følgende til udgivelse med det vuns .. Vi blæser på ellevetimersreglen, køre-hvile-tids-bestemmelser og vores lidt flossede Prosa-overenskomst og bringer det med det samme:

Hermed til generel orientering et sammendrag af hvad SGS bestyrelsen arbejdede med på mødet den 9. oktober 2014.

Meddelelser fra formanden.
Møde med Havnebestyrelsen:
-SGS utilfredshed med forretningsgangen i sagen om byggeriet på plænen nord for vores klubhus er taget til efterretning af havnens forretningsudvalg.
-Arbejdsgruppen vedr. revision af havnens vedtægter skal have forslag klar til førstkommende generalforsamling.
-Kondimolen vil blive renoveret inden 1. april 2014.
-SGS’s klubhusterrasse mod nord kan udvides så den flugter med flagspillet. Terrassetrappen mod nord nedlægges. Drøftes med Klubhusudvalget.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
-Ekstranøglen til serviceskabene er bortkommet.
-Ny 2-årig fastrenteaftale er indgået med banken. Vi får nu en bedre forrentning af vores formue.
-Et medlem mener at vores medlemslister bliver misbrugt til kommercielt brug. Britta taler med vedkommende om sagen.
-Klubhusets borde trænger til maling. Tages op med Klubhusudvalget.
-Underskuddet i regnskabet bliver mindre end budgetteret på trods af udgiften til renoveringen af gulvet.
-Bådoptagning/søsætning på lørdage, bør fortrinsvis være for ”arbejdsramte” bådejere.
-Skiltningen med forskellige forbud på havneområdet har tilsyneladende ingen konsekvenser ved overtrædelse. Der bør kun skiltes, såfremt der følges op på overtrædelser.
-Kapsejladsbøjerne er nu taget på land. Jørgen Aufeldt har udlånt båd til opgaven.
-Juels Bro er i dårlig stand, og der er alt for få el-stik på broen.

Turudvalget (Indlæg på hjemmesiden).
Jan Emkjær stiller spørgsmålstegn ved turudvalgets relevans. Der er kun ganske få der deltager i sejladserne. En evt. omstrukturering af udvalgsarbejdet drøftes med Jan. Måske skal turene være mere lokale og ”tættere” på vejrudsigten. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Vinteraktiviteter.
Aktiviteter til kommende vinter:
-Langturssejlernes tur til kanaløerne m.m, rejseforedrag, 6. november 2014.
-Cafe Fremtiden/? OK fra Allan og Jesper. 19. januar 2015.
-Ledig for forslag, den 26. februar 2015.
-En aften med Michael Beha Eriksen. Der afholdes et arrangement den 25. marts 2015 på Greve bibliotek. SGS er initiativtager men ikke medarrangør og vi reklamerer for arrangementet. Pris for deltagelse ca. 150,-.

Eventuelt.
Flere har fået nye pladser i masteskuret. Jørgen Ærenlund har lavet nye lister. Der er flere, der ikke overholder reglerne for opbevaring af master og mærkning.

Storm

Det er næppe forbigået vores læseres opmærksomhed, at det blæste lidt op mandag eftermiddag. Mange har sikkert klogeligt fulgt myndighedernes opfordring til at blive indenfor, men så meget desto større er vores glæde ved at kunne dele billederne nedenfor, knipset af afgående Bøjeformand, småkagebager, skibsreder, hjælpsom ven og flittig freelance fotograf.

Inden vi bringer billederne, skal vi nævne at anledningen til at Niels indfandt sig på havnen netop som Stormens rasen var på sit højeste, ikke skyldtes dumdristighed, hvad vi måske ellers kunne blive mistænkt for implicit at antyde, men at der i Sejlklubbens lokaler blev afholdt ikke mindre end ekstraordinær generalforsamling i Havneforeningen.

Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm

Fender

Et medlem har gjort redaktionen opmærksom på, at ikke alle fra start syntes at være helt klar med fenderne. Her er bevisførelsen så i al sin ubarmhjertighed:

Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand

Mon vi røber fotografens identitet hvis vi fortæller, at teksten til de to sidste billeder lød: “Her er lige et mere og så et hvor der hænger 6 fender på en side, selvfølgelig er det min IF” … ?

Sejlklubben Greve Strand

Søsætning forår 2013

Det vurderes i øjeblikket om søsætningen skal udsættes en periode på grund af det kolde vejr/is i havnen. Det vil i dette tilfælde komme til at gælde samtlige både. Der er ikke truffet endelig beslutning endnu, men vi må opfordre til at man holder sig orienteret på opslagstavlen/Havnens Hjemmeside. Husk desuden at informere bestyrelsen om forløbet af søsætningen som nævnt på generalforsamlingen.

Hilsen
Bent Jørgensen

Debataften: bådoptagning og søsætnng

Bestyrelsen har efter anmodning fra mange medlemmer drøftet problemer samt skader opstået i forbindelse med bådhåndtering udført af det ‘nye’ vognmandsfirma. Bådhåndtering har hidtil været udført i fællesskab med Mosede Havn, og en ændring af dette vil naturligvis medføre nogle konsekvenser.

Kom og lad os sammen få belyst fordele og ulemper, så alle er forberedt på en kommende ændring. Tilmelding er ikke nødvendig – mød blot op:

TORSDAG DEN 24. JANUAR KL. 19:00