Ny version af Gultuden

page1image18286624

Guldtuden

Lørdag d. 8. juni 2024

page1image18290160 page1image18287040

Sejladsen Guldtuden

For år tilbage indgik ’Guldtuden’ i Køgebugtkredsens Køgebugtmesterskab og var en natsejlads med 50-60 deltagende både. I 2018 besluttedes det at Hvidovre Sejlklub igen skulle arrangere en årlig distancesejlads, og navnet ’Guldtuden’ blev genbrugt, men sejladsen sejles nu som en kort dagsejlads med omvendt handikap på en bane med mange mærker. Det er en anderledes kapsejlads, hvor der har været mange spændende opløb ind under Kalvebodsbroen mod målet ud for Hvidovre Havn.

Banelængden tilpasses vejrforholdene og det tilstræbes at sejltiden bliver 4-5 timer. Sejladsen sejles efter omvendt handikap, så de små både starter først og de store til sidst. Der er start og mål ud for Hvidovre havn, og sejlrenderne i Kalveboderne indgår i banen. Det betyder at frihøjden under Kalvebodbroen (15 m) er en begrænsning for deltagelse. I banen indgår faste mærker i den nordlige del af Køge bugt. Der går typisk cirka 20 minutter mellem første og sidste båd er i mål. Ved tretiden tændes grillen, og der er socialt samvær med skipperskrøner og præmieuddeling.

Regler

Det er muligt at tilmelde sig enten et DH-løb eller et turløb. Turløb er for både uden kapsejladslicens, og bådene sejler efter søvejsreglerne og skal føre nationalflag.
DH-løbet sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler inkl. Dansk Sejlunions forskrifter.

Desuden gælder følgende:

 • Der sejles efter GPH mål, som dog i nogle enkelte tilfælde justeres med bådens og besætningens

  ’performancefaktor’ for at få en udfordrende sejlads for alle

 • Både uden licens tildeles sømiletider af arrangøren og alle både indgår i en fælles startliste
 • Resultaterne for DH-løbet og turløbet noteres på en fælles resultatliste

  Sejlerhilsen fra
  Hvidovre Sejlklub – kapsejladsudvalget

page2image18269200

• Det er ikke tilladt at sejle singlehand.

Ansvarsfraskrivning

Deltagerne deltager i sejladserne på egen risiko. Den arrangerende myndighed påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade, herunder dødsfald, der opstår som følge af deltagelsen, såvel før, under eller efter sejladsen.

Forsikring

Enhver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest onsdag d. 5. juni. Tilmelding sker ved udfyldelse af elektronisk tilmelding, som kan findes via:
https://schjeldrup.dk/guldtud/guldtudsmenu.html
hvor der også løbende kan ses en liste over de tilmeldte både.

På denne adresse vil sejladsbestemmelser, banekort og startliste også kunne findes efterhånden som dokumenterne bliver klar.

Ved tilmelding skal du oplyse

 • navn
 • adresse
 • mobiltelefonnummer
 • bådnavn
 • bådtype
 • kapsejladslicensnummer eller GPH sømiletid efter DH-reglen
 • hvorvidt båden skal deltage i kapsejladsløbet eller turløbet.

  Kender du ikke din båds sømiletider tildeler arrangørerne GPH ud fra lignende bådes sømiletider, som fremgår på Websejler.dk.

  Startgebyret

  Startgebyret er 200 kr., som enten kan betales kontant i HVS fra kl. 8.30-9.00 lørdag d. 8. juni eller via Mobile Pay til Arvid på tlf. nr. 4176 1487. Startgebyret dækker præmier samt moleøl og pølser efter sejladsen.

  Præmier

  Der vil være præmier for hver 3. deltagende båd. Præmieoverrækkelse, vil foregå kort efter sejladsen i forbindelse med grill og moleølsarrangementet.

  Skippermøde

  Vil blive afholdt lørdag d. 8. juni kl. 9:00 ved Hvidovre Sejlklubs Susets klubhus.

  Starttidspunkt:

  Første båd starter klokken 9:30 og hurtigste båd typisk en times tid senere.

  Spørgsmål og nærmere oplysninger

  Kontakt Arvid Schjeldrup-Andersen på tlf. 4176 1487 eller via email: gt24@schjeldrup.dk.

  Der vil også blive lagt informationer ud på facebook https://www.facebook.com/groups/350925918369789/ (Kalvebod Raserlaug).

  Sejlerhilsen fra
  Hvidovre Sejlklub – kapsejladsudvalget

Onsdag d. 1. maj starter onsdagskapsejladserne igen. 

Vi holder skippermøde i klubhuset kl. 17.45.

IFérne sejler deres egen OP/NED bane, som lægges af Ungdom.

DH bådene sejler forsøgsvis den gamle bane med start og mål ved Havnen. 

DH bådene sejler fortrinsvis trekantbaner efter ønske fra sejlerne, der sejler uden spiler!

Så der er ingen undskyldning for ikke at være med, men denne model kræver, at flere DH-både tilmelder sig!

Tilmelding til Michael på SMS til 40607462, angiv bådtype og om du sejler med eller uden spiler. Du behøver ikke et målebrev, jeg finder et mål, der passer til din båd.

Vi ses til nogle hyggelige timer på vandet og spisning i klubhuset efter sejladsen.

Kom og vær med. 😉

Mvh Kapsejladsudvalget.

Referat af evalueringsmøde vedrørende IF klubbåde og aktiviteter i 2023:

Mødets formål var at udveksle vores erfaringer med udrustning, vedligehold og anvendelse af Moseanden, Mosegåsen og Etteren til skolesejlads, kapsejlads, ungdomssejlads og udlån.

Under referatets enkelte punkter er der konkluderet om beslutninger og ansvar for udførelse eller videre afklaring.

Deltagere:

Bestyrelsen v/ Niels Kjeldsen (NK), Michael Christensen (MC), Anders Radoor Olesen (AO)
Skoleudvalget v/ Poul Ottosen (PO), Alex Gudmandsen (AG), Arne Strange (AS), Jørgen Albertsen (JA)
Etteren v/ Henrik Hansen (HH)
Kapsejladsudvalget v/ Magnus Reitzel (MR)
Ungdomsudvalget v/ Anders Thorsted (AT)

Tid: 11 oktober 2023 kl 19 – 21

Sted: SGS klubhus.

Ordstyrer: Anders Thorsted

Referent: Poul Ottosen

Dagsorden og referat 

1 Status på brug af bådene: – Hvad gik godt? – Hvad skal forbedres? – Nye ideer?
Skoleudvalget

Der har været 5 hold, 3 i Moseanden (man, tir, tor) og 2 i Mosegåsen (man, tor). Antallet af skolesejladser er ca. 40 for Moseanden og 30 for Mosegåsen. Der er derudover sejlet en dagstur og en aften/natsejlads. Deling af bådene med andre brugere er forløbet godt.

Rulleforstagene har fungeret fint ved ind og udsejling. Der er sejlet med de normale skolesejl. Forsejlene bliver taget af og lagt sammen efter endt sejlads, da der skiftes mellem genua og fok. Der opleves dog vanskelighed med at holde fokken oprullet i kraftig vind.
Spillene, der er flyttet til ruftaget, fungerer godt også til skolesejlads.

Drøftelse: Vedrørende storsejlet skal vi finde en fremgangsmåde, der fungerer bedre med/uden forlængerskinne.  Magnus foreslår at storsejlet tages helt ud af hulkehlen, rulles og bindes på bommen i stedet for at blive foldet. Michael foreslår at korte skinnen af og supplere med en gummiklods.

Konklusion: Løsning besluttes og iværksættes af bådsmands team.

Kapsejludvalget
Etteren har sejlet onsdagssejlads i 14 løb med Henrik som skipper og 2 faste gaster. Båden er slidt, men har sejlet fint med de nye sejl og med rulleforstag. Den lugter af fugt/svamp nede om læ.

Moseanden har ikke deltaget i onsdagssejladser.

Mosegåsen har sejlet med ungdomssejlere i 12 løb. Der er sejlet med de nye kapsejl. – se pkt Ungdomsudvalget.

IF mandags sejlads: Sidst i september var der arrangeret en aftenkapsejlads for 6 IF både med en voksen og 3-4 ungdomssejlere pr båd.

Der har været afholdt IF DM-stævne, hvor MA, MG og Etteren deltog.

Konklusion: IF mandagssejlads med blandingen af en erfaren voksen sejler og besætning af ungdomssejlere var en stor succes – denne form ville være en god idé at gentage, gerne på tidspunkter der ikke konflikter med sejlerskolesejlads (REF: f.eks. i starten/slutningen af ferieperioden).

Ungdomsudvalget:
Onsdagssejlads i Mosegåsen: Anders har sejlet onsdagskap i Mosegåsen med 3 ungdomssejlere indtil medio juni. De har derefter sejlet videre alene med sporadisk assistance fra andre onsdagssejlere til havnemanøvrer. De deltog i 12 onsdagssejladser med stor disciplin. Anders havde oprindelig tænkt at fortsætte med at instruere i spiler, men manglede den fornødne tid.

Tur til Bøgeskoven i Mosegåsen og Moseanden: Bådene blev sejlet af ungdomssejlere med assistance fra følgebåde. De håndterede sejladsen flot inklusive havari af storsejlet på Moseanden. Turen var en stor oplevelse for deltagerne og en stor succes.

IF DM i Mosede: Mosegåsen deltog med ungdomssejlerholdet og gjorde en god figur.

Drøftelse: Henrik og Magnus bekræfter at de oplevede stor kompetence på kapsejlbanen. Sejlerskoleinstruktører bekræfter, at håndtering af sejl og materiel er forløbet fint.

Konklusion: Onsdagssejladsen med ungdom var en succes. Systematisk træning i havnemanøvrer er et forbedringspunkt til ungdomsudvalget. Moseanden har været ledig til onsdagssejlads.

Udlån: Der var ingen betalte udlån udover kapsejlads (Etteren) og sejlerskolesejlads (Moseanden og Mosegåsen)
Drøftelse: Se punkt 4 vedrørende bookingkalender.

2 Status på bådrenovering, nyanskaffelser og vedligehold (Moseanden, Mosegåsen, Etteren)
Nyanskaffelser og renovering
Michael og Magnus m.fl. stod for indkøb af Høj Jensen kapsejl  og Bartels rulleforstag til de 3 både. Dele af den løbende rig blev renoveret.  Skødespillene blev flyttet op på ruftaget. De praktiske opgaver med dette blev udført af bådsmænd og andre medlemmer, dels under klargøringen på land, dels i løbet af maj måned efter at bådene var sat i vandet. Det har i sæsonens løb vist sig at fornyelserne fungerer som tiltænkt.

Vedligeholdelse
Etteren
Etteren er velsejlende, men den trænger til at blive renset indvendigt, så der ikke er grobund for algevækst. Der trænger regnvand ind i båden, formentlig via utætheder i vinduesrammerne. Luger i kistebænk trænger til forstærkning/tætning.

Drøftelse: Magnus mener, at den indvendige plastbeklædning skal fjernes, og at sideflader skal desinficeres og derefter males. Der skal også findes en løsning på at tætne vinduerne. Henrik vil godt yde en indsats for at få båden i orden og foreslår at der bliver arrangeret en arbejdsweekend med deltagelse af brugerne.
Konklusion: Magnus og Henrik har bolden.

Mosegåsen
Magnus gjorde opmærksom på, at der skal forbedres nogle detaljer, før den er helt optimal til kapsejlads. Det vedrører barberhal, hækstags trimmer og blokke til spiler.

Konklusion: Videre optimering af bådenes egnethed til kapsejlads – Magnus og “team” har bolden

Moseanden
Alex: Vi har sent på sæsonen konstateret at broen under masten har givet efter. Den skønnes “sunket” 1 cm. Skaden og dens omfang kan ikke umiddelbart vurderes, fordi broen er indkapslet i glasvæv. Der er også konstateret vådt træ ved borehuller. Det kunne derfor tyde på, at der kan være trængt vand ind ved dækgennemføringer. (Mosegåsen har for år tilbage haft et lignende problem – blot mere akut og fik udskiftet mastebroen af professionelle med delvis forsikringsdækning)

Drøftelse: Vi kan ikke sejle næste sæson, uden at denne skade bliver inddæmmet/afhjulpet. Vi kan nok heller ikke påregne dækning fra forsikringen. Der er ikke kræfter i bådsmandsgruppen til at påtage sig reparationen, højst til at afmontere indvendige paneler mm. hvis reparation bliver aktuel.

Forslag: Vi drøftede følgende alternativer:
a) Udbedring med professionelle kræfter. Niels spørger havne-nabo Bjarne, om han vil kunne foretage en vurdering af skaden og give et estimat på omfang/omkostning til udbedring.
b) Udfasning(salg) af Moseanden og erstatning med en anden brugt IF båd. Magnus har forbindelse til mulig aftager i Tyskland som renoverer IF både. Dette afventer udfaldet af a).

Konklusion: Sagen behandles videre i bestyrelsen.

3 Status og planer for økonomi
Funding
I foråret var det for sent at søge støtte til nyanskaffelserne. I stedet har Michael forespurgt virksomheder om interesse for sponsorater. Der har ikke været nogen positiv respons på dette, og det er typisk noget virksomheder tager stilling om efteråret før det år, sponsoratet dækker.

Konklusion: Emnet behandles videre i bestyrelsen.

Bådafgifter

Betalingen for deltagelse på kapsejlhold (1100 kr) og på sejlerskolehold (1050) betragtes som afgift for at benytte bådene. Ungdom betaler ikke for at benytte bådene. Betaling for lån af en klubbåd er fastsat 200 kr pr båd pr aften/dag. Der er i 2023 ikke betalt afgift for benyttelse af bådene til stævner.

Drøftelse: Skal vi have en procedure/ansvarlig, der sikrer at der bliver opkrævet og betalt bådafgifter. Vi bør have en kalender, der viser hvem der bruger bådene, og hvornår der er ledige tider. Er prisen den rigtige – Henrik mener, at det er en lav pris for at kunne sejle kapsejlads en hel sæson uden omkostninger i øvrigt til pladsleje vedligehold af båd.

Konklusion: Se under punkt 5 vedrørende organisering af udlån.

Sejlerskolebetaling: Blev i 2023 hævet fra 900kr til 1050kr for nye elever. Der er derudover elevbetaling til censor (ca. 300 kr) for at gå til prøve og 85 kr for undervisningsbog.

Godtgørelse til aktører?

Instruktører og bådsmænd betaler seniorkontingent. Som kompensation tilbydes de mulighed for gratis lån af båd til privat sejlads og lejlighedsvis mødefortæring. Der er også kutyme for, at instruktører tilbydes “arbejdstøj” i form af et sæt SLAM sejltøj med påsyet SGS instruktørbadge.

Drøftelse:

Det foreslås at bestyrelsen i tilknytning til behovet for fastholdelse og rekruttering af nye instruktører overvejer mulighed for godtgørelse til udgifter og/eller hel/delvis kontingentfrihed.

Hvordan kan forøgede omkostninger finansieres? Skal priserne sættes op?
Skal vi have andre typer af aktivitetstilbud med deltagerbetaling – f.eks. teori undervisning/workshop og VHF-undervisning/-workshop? Hvordan gør andre klubber?

Anders (AT): teoriundervisning vil nok også medføre betaling til undervisere og derfor ikke være nogen særlig indtægtskilde.

Andre udvidelser kunne være motorlære, sikkerhed, tovværk. Disse emner har fra tid til anden været afholdt som vinterkurser i sejlerskoleregi, og heller ikke indtægtskilder.

Niels: Kunne vi have en aktivitet “At gå til sejlads”, hvor man betaler for en sæson med en ugentlig sejlads i en klubbåd med en kyndig skipper om bord?  Michael: Etteren kunne bruges til dette, f.eks. om tirsdagen, hvor der er mulighed for at deltage i en banesejlads, uden at det skal være skarp kapsejlads? Kunne evt. selv forestilles sig at være en af flere skippere.

Magnus: Hvordan er interessen for kapsejlads efter afslutning af sejlerskolen? Kunne der laves en tilføjelsespakke, “Kapsejlads”?

Vi drøftede om det var en idé, at reklamere for fortsat sejlads/kapsejlads i klubben – ved sejlerskolens afslutningsfest, som for de fleste 2. års elever betyder farvel til SGS?

Konklusion -kort sigt:
Skoleudvalget har bolden med hensyn til at overveje, om vi skal lancere en “Gå til Sejlads/-Kapsejlads” kampagne med deltagelse fra bestyrelse og kapsejladsudvalg enten ved afslutningsfesten i 2023 (27. oktober) eller til forårets intro arrangement i marts 2024.

Poul: Ved eftertanke vil foråret nok være bedst. Dels er fremmødet der større, dels kan vi nå at udvikle noget kampagnemateriale med en konkret køreplan for, hvordan klubben vil kunne tilbyde dette i praksis. 

Konklusion – længere sigt:
Tankerne ovenfor behandles videre i bestyrelsen. Anders (AT) nævnte at DS har retningslinjer, der måske kan bruges.
Niels understregede at udgangspunktet er, at klubbådsaktiviteterne skal være selvfinansierende i det lange løb. Niels beder om at næste års budget for f.eks. sejlerskolen indeholder beslutningsgrundlag med forslag til f.eks. godtgørelse i kroner og øre, og gerne tanker om/forslag til finansiering.

4 Status på rekruttering af instruktører, trænere, bådsmænd, skippere.
Sejlerskolen har i 2023 haft tilgang af en ny instruktør, Kåre som har delt opgaven med Poul. Kåre har ikke tid til en fast instruktørindsats, men vil godt kunne fungere som afløser ind i mellem. Vi har til næste sæson fået tilbud fra Christian om at være instruktør. Da vi således vil blive 6 instruktører, vil vi sætte et ekstra hold i gang, således at der i 2024 vil. være 6 hold. (2 hold man, tir, tor). Der er pt 15 navne på venteliste til de 9 ledige pladser.

På bådsmandssiden har 3 instruktører fungeret som et bådsmandsteam (Alex, Arne og Jørgen). Dertil har René tilbudt sig og på mødet her i dag har Henrik tilkendegivet, at han godt vil være tovholder for Etteren – med passende assistance. (Sejlerskoleholdet og Michael assisterer med denne uges afrigning og optagning af Etteren)

Konklusion: Selvom vi har en bemanding, der vil kunne dække behovet i sæson 2024, har sejlerskolen stadigvæk behov for tilgang af (yngre) instruktører, der gradvist vil kunne indfases gerne som assistenter i første omgang.

Drøftelse: Niels: Hvordan sikrer vi at eleverne på duelighedskurset også opfatter det som en del af læringen at deltage i bådenes vedligehold? Poul: Dette er pr. definition en del af pensum. Eleverne vælger ved tilmelding 2 vedligeholdelsesaktiviteter om foråret og 1 om efteråret. De møder sædvanligvis op og deltager, men der er også undtagelser. Vedrørende bådoptagning (og spuling) og søsætning, så har havnen de seneste år planlagt disse til en hverdag, hvor der er ringe mulighed for elevdeltagelse. Afrigning og tilrigning arrangeres normalt en hverdag efter fyraften. Klargøring tager normalt en lørdag formiddag, med god elevdeltagelse.

Niels: Det er et spørgsmål om ikke optagelse og søsætning kunne lægges på en lørdag – vil godt undersøge det nærmere. Alex: Henledte opmærksomhed på, at optagelse af skolebåde er sponseret af vognmanden – dvs 0 kr.

5 Status på organisering og styring af bådenes benyttelse

Sejlerskole
Poul: Sejlerskolen har i sæsonen brugt Moseanden og Mosegåsen efter den besluttede plan. Elevtilmelding og opkrævning/betaling er koordineret af sejlerskolen.

Kapsejlads
Magnus: Der er betalt for kapsejladsholdet i Etteren. Britta har stået for opkrævning af bådafgift af deltagerne. Sejlerne har selv betalt til Michael for deltagelse i onsdagssejladsen (200 kr pr båd).

 Ungdom

Har sejlet i Mosegåsen om onsdagen som aftalt ved sæsonstart.

Udlån

Ved ønsker om lån af skolebåde til stævner og arrangementer har man kontaktet sejlerskolen. Tilsvarende ved private udlån.

Drøftelse: Retningslinjer for lån af klubbåd er beskrevet under Sejlerskolen på SGS website. https://sgs-greve.dk/index.php/udlaan-skolebaade. Der findes ikke et sted, hvor man kan se, om bådene er disponeret eller ledige for udlån. Der foreslås etableret en booking kalender på SGS website.

 Konklusion: Anders (AO) tilbyder at oprette en Google-kalender til booking for hver båd. Adgang til at oprette begivenheder er som følger: Poul Ottosen (Sejlerskolen), Anders Thorsted (Ungdomsudvalget), Magnus Reitzel (Kapsejlads). Det vil være nødvendigt at afklare retningslinjerne og revidere den administrative procedure for bådudlån samt finde en praktisk administrativ løsning på opkrævning af betaling og eventuelt depositum ved private udlån.

6 Drøftelse af planer for næste sæson.
Afholdelse af intromøde til Sejlerskolen primo marts 2024

Vi forventer at gentage sidste års arrangement, hvor der var indslag fra bestyrelsen, ungdom og kapsejlads. Sejlerskolen imødeser input fra kapsejludvalg og bestyrelse vedrørende kampagne “Gå til sejlads/-kapsejlads”.

Vi forventer at der bliver plads til 6 hold med i alt 9 nye elever og 9 fortsættere.

Vinterskole?:

Besluttes i skoleudvalget, med mindre andre udvalg har ideer til samlet et arrangement.

Reorganisering af skur

Der er sat nye hylder op, så der kan blive plads til kapsejlene. Der skal ryddes op, så der kan blive plads til Etterens grej.

Drøftelse: Alex: Der er smidt en del ud, men vi vil gerne vide om f.eks. de to sprayhoods (som ikke længere kan bruges  med spillene på ruftaget) må smides ud skal sælges/bortgives? Det samme gælder hynderne?

Konklusion: Reorganisering forestås af bådsmandsteamet inklusive Henrik.
Hynderne kan smides ud, hvis materialet er nedbrudt.

Michael spørger Lasse om assistance til at sælge brugbare effekter i dba – f.eks. sprayhoods. Magnus har erfaring med hvad der er salgbart IF tilbehør.

Klargøring og søsætning af bådene:

Planlægges i februar 2024 af bådsmandsteamet inklusive Henrik.

7 Eventuelt og evt. næste møde.

Videre mødeaktivitet fortsættes i bestyrelsen og relevante udvalg.

Onsdagskapsejlads efterår 2023

Det har været et superfint efterår, hvor vi har gennemført alle 9 planlagte sejladser i skiftende vindforhold. Der er sejlet op/ned baner, som Ungdom har lagt til os.

Tusind tak til dem!

 1. START: IF-LØB:

2. START: BLANDET DH

Total er med én fratrækker!

Efter sejladsen onsdag d. 27/9 var der præmieuddeling og fælles spisning i klubhuset.

Vores IF afdeling har fungeret fantastisk. 2 af vores 3 skolebåde har deltaget. Mosegåsen har med stor succes været bemandet med sejlere fra Ungdom og Etteren med videregående sejlere fra Sejlerskolen. Det har tilført ny energi og højt humør til sejladserne.

2. start har været præget af mandefald, idet kun 2 både har deltaget i alle sejladserne. De 5 andre har kun sejlet få gange. Vi håber og tror på at flere deltager næste år?

Mvh Kapsejladsudvalget

Omvendt respit sejlads – AFLYST!

3 både har indtil videre vist interesse for den omvendte respit sejlads. Kun 1 af dem er fra målgruppen af både, der ikke normalt sejler kapsejlads. Tirsdags og onsdagssejladserne burde være et af ugens højdepunkter, hvor vi mødes omkring vores fælles interesse nemlig sejlsport! En tur på vandet og efterfølgende hygge i klubhuset burde være et must for alle medlemmer!

Det har været mere end svært at lokke jer på vandet. Om tirsdagen er der maksimalt 8 både, der deltager. Et markant fald fra forrige sæson. Om onsdagen er der lidt flere både ude at sejle takket være vores dynamiske IF-afdeling. 2 af klubbens 3 IF-både er bemandet med henholdsvis sejlere fra Ungdom og Sejlerskolen, som sammen med de øvrige IF-sejlere giver et kæmpe boost til stemningen på havnen. En stemning som burde smitte klubbens andre sejlere? Vi vil meget gerne have flere DH-sejlere til at deltage både om tirsdagen og onsdagen. Det kræver ikke målebrev, vi skal nok finde et mål med eller uden spiler til netop din båd. I skrivende stund er der stadig mulighed for at sejle 2 tirsdage, 2 onsdage samt afrigger sejlads i denne sæson. Kom frisk!

Sejlerhilsen

Kapsejladsudvalget

Omvendt respit sejlads.

Lang, kort, tyk eller tynd båd? Alle kan deltage i en omvendt respitsejlads. Vi overvejer en sejlads d. 13/9 eller 20/9, men tjekker lige interessen først? Send en SMS til Michael på 40607462 med dit navn og bådtype, hvis du vil deltage! Vi skal være mere end 10 både for at sejladsen bliver afviklet. 

Med sejlerhilsen Kapsejladsudvalget. 

IF-DM I SGS 2023

SGS har fra 25 til 27 august været vært for et officielt IF-DM. Vi fik samlet de 10 båd, der kræves fra Dansk Sejlunion, for at stævnet er et officielt DM. Det har det ikke været siden 2019. Der er en række krav fra DS, der skal opfyldes og det lykkedes ved fælles hjælp, at få det på plads i sidste minut! Fredag aften bød på en lille tune-up sejlads i let vind. Lørdag og søndag fik vi afviklet i alt 8 sejladser under meget varierende vindforhold, fra let til hård vind, med og uden bølger – perfekte forhold til et DM. Stor tak til alle, der hjulpet med det praktiske uden jer var der intet stævne. Kæmpe tak til sejlerne, der deltog med stor entusiasme. En speciel tak til SGS Ungdom, der sejlede i Moseanden og til drengene, der sejlede mærkebåde. Super dejligt.

Vi håber, vi kan gentage sejladsen igen næste år med endnu flere både.

Alle billeder er taget af Frank Have.

Du kan se flere på sejlklubbens Facebook side og i klubhuset på onsdag, stor tak til Frank!

Onsdagskap.

Onsdag d. 2/8 starter onsdagskapsejladserne igen! Der er skippermøde kl. 18 og 1. start kl. 18.45. Vi håber, at I alle har haft en god ferie på trods af vejrliget, der ikke har været optimalt for sejlerferie! ØV!

Men vi håber, at I alligevel er friske til 9 nye kapsejladser?

Nye deltagere kan tilmelde sig til Michael/40607462

Vi ses!

Mvh Kapsejladsudvalget