Bestyrelsesmøde onsdag d. 8/11-23 kl. 19.00, uddrag af intern referat.

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, bestyrelsesmedlem: Magnus Reitzel, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen

Dagsorden 

 1. Meddelelser fra formanden
  1. Afbud

Anders Radoor Olesen

 • Næste møder

Budgetmøde: 29/11-2023, Britta laver indkaldelse, 30 minutter pr. udvalg. 

Næste bestyrelsesmøde: 10/1- 2024 kl. 18.30 (som nævt under pkt. 7)

SGS ordinær generalforsamling: 13/3-2024

 • Valg af dirigent

Robert blev valgt

 • SGS’ drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse
 • Status – etablering af strategiudvalg og konkretisering Vision SGS 2030

Udvalget består af Hans Henrik, Anders Olesen, Iben, Pernille Ravn og Allan Jensen. Udvalget har haft deres første møde. Focus områder er: Flere medlemmer og bredere grundlag for rekruttering af medlemmer. Anders T er kontaktperson til bestyrelsen. Status fra udvalget ved næste bestyrelsesmøde 10/1-2024.

 • Drøfte bestyrelsens handlingsplan for opbakning til udvalg i hele SGS

Bestyrelsen agter at holde evalueringsmøder med alle udvalg en gang årligt. Som vi lige, med stor succes, har gjort med skoleudvalget.

 • Åbne en debat om økonomi / finansiering / realistisk sponsorering i SGS

Vores mål skal være realistiske i forhold til klubbens økonomi.

 • Økonomi
  • Meddelelse fra kassereren:
 • Indkalde til budgetmøde med div. Udvalg
 • Se ovenfor
 • Regnskabsforhold siden sidst

Regnskab til dato blev forelagt af Britta. Ingen store ændringer siden sidste bestyrelsesmøde. 

 • Forsikringsforhold – status

Alle IFérnes forsikringer skal opdateres. Anders T og Britta kigger på det. 

 • Bordet rundt – med status og kommentarer vedr. drift i underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders
  • Siden sidst

Ungdom er som sædvanligt meget aktive med både svømning og skøjteløb på programmet udover deres normale program. 

 • Kapsejlads /Michael & Magnus
  • Siden sidst

Deltagere til banelederkursus søges! Kurset afholdes sammen med DS og kan evt. holdes i SGS. Magnus undersøger mulighederne. 

 • Skoleudvalg / Michael
  • Siden sidst

Niels har talt med Bjarne (ejer af True Love) ang. reparation af Andens ruf omkring masten. Kan det repareres og hvad koster det? Niels kontakter Poul og bådsmænd med henblik på inspektion.

”Gå til sejlads”, hvor man ikke får duelighedsbevis, men bare sejler, overvejes som ny mulighed i Sejlerskolen. Anders T og Niels snakker med Poul.  

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels
  • Siden sidst

Nye medlemmer skal have mulighed for at komme med ud og sejle med  de gamle medlemmer, for at blive bedre integreret i klubben og få mere sejl erfaring. 

 • Klubhusudvalg /Britta + Niels
  • Nuværende klubhusudvalg ønsker at fratræde pga. alder efter næste GF.  Nyt udvalg skal sættes – forslag modtages gerne.

Niels taler med det nuværende udvalg om en blid overgang. Nyt udvalg skal dog sammensættes, er der nogen interesserede? 

 • Loungemøbler overdækkes og hynder opbevares inde.

Møblerne flyttes ind i klubhuset til hyggehjørne. De bruges af ungdom! Ved udlejning flyttes møblerne ud. Anders T og Magnus flytter møblerne ind. 

 • Opsætning af lanterne (gave fra havnen ifm. jubilæum)

Evt. udendørs. Niels er på opgaven. 

 • Gammelt fjernsyn nedtages.

Det gamle fjernsyn er fjernet. Beslaget fjernes af klubhusudvalget, hvis det kan nås inden de går på pension? Beslaget kan evt. sælges? 

 • Standermast-renovering vha. stillads

Planen er, at råen tages ned snarest muligt når vejret tillader det. Anders R og Michael er på opgaven. 

 • Lagerskur ifm. Klubhuset

Der skal ryddes op. Niels kigger på det. 

 • Klubhuslån /Britta + Niels
  • Status

Udlejning går som planlagt har til d.d. givet en indtægt på kr. 31.000. El udgør kun en meget lille del om sommeren, men fastholdes, da vi forventer stigende elpriser til vinter.

 • IT – Hjemmeside /Michael
  • Nyt i cyberspace?

        Nyt layout/tema er vores vinterprojekt. Evt. med en separat kalender til vores 3 IFére, så de kan blive brugt/lånt så meget som muligt. 

 • Udestående opgaveliste /Niels
  • Vedtægtsrevidering – godkendelsesgruppe udpeges efter sejlsæsonen

Niels laver det sidste inden det bliver et punkt på generalforsamlingen i marts næste år.

 • Engagere os mere i DSU-aktiviteter samt promovere de mange tiltag, kurser og forslag, der kommer fra unionen. Hvad synes bestyrelsen?

Alle er positive

 • Kalendersatte forårs- og sommeraktiviteter samt næste vinter

Indkomne forslag til klubaftenaktiviteter:

 • Bådstumpemarked – weekend arrangement (sejl og motor)

Michael kontakter Jan Emkjær for at finde en dato. (søndag d. 14/1-24 er i spil, mere følger på SGS´ facebookside og hjemmeside medio december)

 • Gelcoat- og glasfiberkursus

Michael kontakter HF Marine for aftale. (Mindst 25 personer skal deltage).

 • Julearrangement

Britta indkalder til gløggaften evt. sammen med ungdom 27/11 kl. 18.30?

Målet er Mindst 2 emner til vinter. Forslag fra medlemmerne modtages!

 • Eventuelt

Intet

 • Næste møde 

10/1-2024 kl. 18.30!

På vegne af bestyrelsen

Michael Christensen, sekretær.  

Referat af evalueringsmøde vedrørende IF klubbåde og aktiviteter i 2023:

Mødets formål var at udveksle vores erfaringer med udrustning, vedligehold og anvendelse af Moseanden, Mosegåsen og Etteren til skolesejlads, kapsejlads, ungdomssejlads og udlån.

Under referatets enkelte punkter er der konkluderet om beslutninger og ansvar for udførelse eller videre afklaring.

Deltagere:

Bestyrelsen v/ Niels Kjeldsen (NK), Michael Christensen (MC), Anders Radoor Olesen (AO)
Skoleudvalget v/ Poul Ottosen (PO), Alex Gudmandsen (AG), Arne Strange (AS), Jørgen Albertsen (JA)
Etteren v/ Henrik Hansen (HH)
Kapsejladsudvalget v/ Magnus Reitzel (MR)
Ungdomsudvalget v/ Anders Thorsted (AT)

Tid: 11 oktober 2023 kl 19 – 21

Sted: SGS klubhus.

Ordstyrer: Anders Thorsted

Referent: Poul Ottosen

Dagsorden og referat 

1 Status på brug af bådene: – Hvad gik godt? – Hvad skal forbedres? – Nye ideer?
Skoleudvalget

Der har været 5 hold, 3 i Moseanden (man, tir, tor) og 2 i Mosegåsen (man, tor). Antallet af skolesejladser er ca. 40 for Moseanden og 30 for Mosegåsen. Der er derudover sejlet en dagstur og en aften/natsejlads. Deling af bådene med andre brugere er forløbet godt.

Rulleforstagene har fungeret fint ved ind og udsejling. Der er sejlet med de normale skolesejl. Forsejlene bliver taget af og lagt sammen efter endt sejlads, da der skiftes mellem genua og fok. Der opleves dog vanskelighed med at holde fokken oprullet i kraftig vind.
Spillene, der er flyttet til ruftaget, fungerer godt også til skolesejlads.

Drøftelse: Vedrørende storsejlet skal vi finde en fremgangsmåde, der fungerer bedre med/uden forlængerskinne.  Magnus foreslår at storsejlet tages helt ud af hulkehlen, rulles og bindes på bommen i stedet for at blive foldet. Michael foreslår at korte skinnen af og supplere med en gummiklods.

Konklusion: Løsning besluttes og iværksættes af bådsmands team.

Kapsejludvalget
Etteren har sejlet onsdagssejlads i 14 løb med Henrik som skipper og 2 faste gaster. Båden er slidt, men har sejlet fint med de nye sejl og med rulleforstag. Den lugter af fugt/svamp nede om læ.

Moseanden har ikke deltaget i onsdagssejladser.

Mosegåsen har sejlet med ungdomssejlere i 12 løb. Der er sejlet med de nye kapsejl. – se pkt Ungdomsudvalget.

IF mandags sejlads: Sidst i september var der arrangeret en aftenkapsejlads for 6 IF både med en voksen og 3-4 ungdomssejlere pr båd.

Der har været afholdt IF DM-stævne, hvor MA, MG og Etteren deltog.

Konklusion: IF mandagssejlads med blandingen af en erfaren voksen sejler og besætning af ungdomssejlere var en stor succes – denne form ville være en god idé at gentage, gerne på tidspunkter der ikke konflikter med sejlerskolesejlads (REF: f.eks. i starten/slutningen af ferieperioden).

Ungdomsudvalget:
Onsdagssejlads i Mosegåsen: Anders har sejlet onsdagskap i Mosegåsen med 3 ungdomssejlere indtil medio juni. De har derefter sejlet videre alene med sporadisk assistance fra andre onsdagssejlere til havnemanøvrer. De deltog i 12 onsdagssejladser med stor disciplin. Anders havde oprindelig tænkt at fortsætte med at instruere i spiler, men manglede den fornødne tid.

Tur til Bøgeskoven i Mosegåsen og Moseanden: Bådene blev sejlet af ungdomssejlere med assistance fra følgebåde. De håndterede sejladsen flot inklusive havari af storsejlet på Moseanden. Turen var en stor oplevelse for deltagerne og en stor succes.

IF DM i Mosede: Mosegåsen deltog med ungdomssejlerholdet og gjorde en god figur.

Drøftelse: Henrik og Magnus bekræfter at de oplevede stor kompetence på kapsejlbanen. Sejlerskoleinstruktører bekræfter, at håndtering af sejl og materiel er forløbet fint.

Konklusion: Onsdagssejladsen med ungdom var en succes. Systematisk træning i havnemanøvrer er et forbedringspunkt til ungdomsudvalget. Moseanden har været ledig til onsdagssejlads.

Udlån: Der var ingen betalte udlån udover kapsejlads (Etteren) og sejlerskolesejlads (Moseanden og Mosegåsen)
Drøftelse: Se punkt 4 vedrørende bookingkalender.

2 Status på bådrenovering, nyanskaffelser og vedligehold (Moseanden, Mosegåsen, Etteren)
Nyanskaffelser og renovering
Michael og Magnus m.fl. stod for indkøb af Høj Jensen kapsejl  og Bartels rulleforstag til de 3 både. Dele af den løbende rig blev renoveret.  Skødespillene blev flyttet op på ruftaget. De praktiske opgaver med dette blev udført af bådsmænd og andre medlemmer, dels under klargøringen på land, dels i løbet af maj måned efter at bådene var sat i vandet. Det har i sæsonens løb vist sig at fornyelserne fungerer som tiltænkt.

Vedligeholdelse
Etteren
Etteren er velsejlende, men den trænger til at blive renset indvendigt, så der ikke er grobund for algevækst. Der trænger regnvand ind i båden, formentlig via utætheder i vinduesrammerne. Luger i kistebænk trænger til forstærkning/tætning.

Drøftelse: Magnus mener, at den indvendige plastbeklædning skal fjernes, og at sideflader skal desinficeres og derefter males. Der skal også findes en løsning på at tætne vinduerne. Henrik vil godt yde en indsats for at få båden i orden og foreslår at der bliver arrangeret en arbejdsweekend med deltagelse af brugerne.
Konklusion: Magnus og Henrik har bolden.

Mosegåsen
Magnus gjorde opmærksom på, at der skal forbedres nogle detaljer, før den er helt optimal til kapsejlads. Det vedrører barberhal, hækstags trimmer og blokke til spiler.

Konklusion: Videre optimering af bådenes egnethed til kapsejlads – Magnus og “team” har bolden

Moseanden
Alex: Vi har sent på sæsonen konstateret at broen under masten har givet efter. Den skønnes “sunket” 1 cm. Skaden og dens omfang kan ikke umiddelbart vurderes, fordi broen er indkapslet i glasvæv. Der er også konstateret vådt træ ved borehuller. Det kunne derfor tyde på, at der kan være trængt vand ind ved dækgennemføringer. (Mosegåsen har for år tilbage haft et lignende problem – blot mere akut og fik udskiftet mastebroen af professionelle med delvis forsikringsdækning)

Drøftelse: Vi kan ikke sejle næste sæson, uden at denne skade bliver inddæmmet/afhjulpet. Vi kan nok heller ikke påregne dækning fra forsikringen. Der er ikke kræfter i bådsmandsgruppen til at påtage sig reparationen, højst til at afmontere indvendige paneler mm. hvis reparation bliver aktuel.

Forslag: Vi drøftede følgende alternativer:
a) Udbedring med professionelle kræfter. Niels spørger havne-nabo Bjarne, om han vil kunne foretage en vurdering af skaden og give et estimat på omfang/omkostning til udbedring.
b) Udfasning(salg) af Moseanden og erstatning med en anden brugt IF båd. Magnus har forbindelse til mulig aftager i Tyskland som renoverer IF både. Dette afventer udfaldet af a).

Konklusion: Sagen behandles videre i bestyrelsen.

3 Status og planer for økonomi
Funding
I foråret var det for sent at søge støtte til nyanskaffelserne. I stedet har Michael forespurgt virksomheder om interesse for sponsorater. Der har ikke været nogen positiv respons på dette, og det er typisk noget virksomheder tager stilling om efteråret før det år, sponsoratet dækker.

Konklusion: Emnet behandles videre i bestyrelsen.

Bådafgifter

Betalingen for deltagelse på kapsejlhold (1100 kr) og på sejlerskolehold (1050) betragtes som afgift for at benytte bådene. Ungdom betaler ikke for at benytte bådene. Betaling for lån af en klubbåd er fastsat 200 kr pr båd pr aften/dag. Der er i 2023 ikke betalt afgift for benyttelse af bådene til stævner.

Drøftelse: Skal vi have en procedure/ansvarlig, der sikrer at der bliver opkrævet og betalt bådafgifter. Vi bør have en kalender, der viser hvem der bruger bådene, og hvornår der er ledige tider. Er prisen den rigtige – Henrik mener, at det er en lav pris for at kunne sejle kapsejlads en hel sæson uden omkostninger i øvrigt til pladsleje vedligehold af båd.

Konklusion: Se under punkt 5 vedrørende organisering af udlån.

Sejlerskolebetaling: Blev i 2023 hævet fra 900kr til 1050kr for nye elever. Der er derudover elevbetaling til censor (ca. 300 kr) for at gå til prøve og 85 kr for undervisningsbog.

Godtgørelse til aktører?

Instruktører og bådsmænd betaler seniorkontingent. Som kompensation tilbydes de mulighed for gratis lån af båd til privat sejlads og lejlighedsvis mødefortæring. Der er også kutyme for, at instruktører tilbydes “arbejdstøj” i form af et sæt SLAM sejltøj med påsyet SGS instruktørbadge.

Drøftelse:

Det foreslås at bestyrelsen i tilknytning til behovet for fastholdelse og rekruttering af nye instruktører overvejer mulighed for godtgørelse til udgifter og/eller hel/delvis kontingentfrihed.

Hvordan kan forøgede omkostninger finansieres? Skal priserne sættes op?
Skal vi have andre typer af aktivitetstilbud med deltagerbetaling – f.eks. teori undervisning/workshop og VHF-undervisning/-workshop? Hvordan gør andre klubber?

Anders (AT): teoriundervisning vil nok også medføre betaling til undervisere og derfor ikke være nogen særlig indtægtskilde.

Andre udvidelser kunne være motorlære, sikkerhed, tovværk. Disse emner har fra tid til anden været afholdt som vinterkurser i sejlerskoleregi, og heller ikke indtægtskilder.

Niels: Kunne vi have en aktivitet “At gå til sejlads”, hvor man betaler for en sæson med en ugentlig sejlads i en klubbåd med en kyndig skipper om bord?  Michael: Etteren kunne bruges til dette, f.eks. om tirsdagen, hvor der er mulighed for at deltage i en banesejlads, uden at det skal være skarp kapsejlads? Kunne evt. selv forestilles sig at være en af flere skippere.

Magnus: Hvordan er interessen for kapsejlads efter afslutning af sejlerskolen? Kunne der laves en tilføjelsespakke, “Kapsejlads”?

Vi drøftede om det var en idé, at reklamere for fortsat sejlads/kapsejlads i klubben – ved sejlerskolens afslutningsfest, som for de fleste 2. års elever betyder farvel til SGS?

Konklusion -kort sigt:
Skoleudvalget har bolden med hensyn til at overveje, om vi skal lancere en “Gå til Sejlads/-Kapsejlads” kampagne med deltagelse fra bestyrelse og kapsejladsudvalg enten ved afslutningsfesten i 2023 (27. oktober) eller til forårets intro arrangement i marts 2024.

Poul: Ved eftertanke vil foråret nok være bedst. Dels er fremmødet der større, dels kan vi nå at udvikle noget kampagnemateriale med en konkret køreplan for, hvordan klubben vil kunne tilbyde dette i praksis. 

Konklusion – længere sigt:
Tankerne ovenfor behandles videre i bestyrelsen. Anders (AT) nævnte at DS har retningslinjer, der måske kan bruges.
Niels understregede at udgangspunktet er, at klubbådsaktiviteterne skal være selvfinansierende i det lange løb. Niels beder om at næste års budget for f.eks. sejlerskolen indeholder beslutningsgrundlag med forslag til f.eks. godtgørelse i kroner og øre, og gerne tanker om/forslag til finansiering.

4 Status på rekruttering af instruktører, trænere, bådsmænd, skippere.
Sejlerskolen har i 2023 haft tilgang af en ny instruktør, Kåre som har delt opgaven med Poul. Kåre har ikke tid til en fast instruktørindsats, men vil godt kunne fungere som afløser ind i mellem. Vi har til næste sæson fået tilbud fra Christian om at være instruktør. Da vi således vil blive 6 instruktører, vil vi sætte et ekstra hold i gang, således at der i 2024 vil. være 6 hold. (2 hold man, tir, tor). Der er pt 15 navne på venteliste til de 9 ledige pladser.

På bådsmandssiden har 3 instruktører fungeret som et bådsmandsteam (Alex, Arne og Jørgen). Dertil har René tilbudt sig og på mødet her i dag har Henrik tilkendegivet, at han godt vil være tovholder for Etteren – med passende assistance. (Sejlerskoleholdet og Michael assisterer med denne uges afrigning og optagning af Etteren)

Konklusion: Selvom vi har en bemanding, der vil kunne dække behovet i sæson 2024, har sejlerskolen stadigvæk behov for tilgang af (yngre) instruktører, der gradvist vil kunne indfases gerne som assistenter i første omgang.

Drøftelse: Niels: Hvordan sikrer vi at eleverne på duelighedskurset også opfatter det som en del af læringen at deltage i bådenes vedligehold? Poul: Dette er pr. definition en del af pensum. Eleverne vælger ved tilmelding 2 vedligeholdelsesaktiviteter om foråret og 1 om efteråret. De møder sædvanligvis op og deltager, men der er også undtagelser. Vedrørende bådoptagning (og spuling) og søsætning, så har havnen de seneste år planlagt disse til en hverdag, hvor der er ringe mulighed for elevdeltagelse. Afrigning og tilrigning arrangeres normalt en hverdag efter fyraften. Klargøring tager normalt en lørdag formiddag, med god elevdeltagelse.

Niels: Det er et spørgsmål om ikke optagelse og søsætning kunne lægges på en lørdag – vil godt undersøge det nærmere. Alex: Henledte opmærksomhed på, at optagelse af skolebåde er sponseret af vognmanden – dvs 0 kr.

5 Status på organisering og styring af bådenes benyttelse

Sejlerskole
Poul: Sejlerskolen har i sæsonen brugt Moseanden og Mosegåsen efter den besluttede plan. Elevtilmelding og opkrævning/betaling er koordineret af sejlerskolen.

Kapsejlads
Magnus: Der er betalt for kapsejladsholdet i Etteren. Britta har stået for opkrævning af bådafgift af deltagerne. Sejlerne har selv betalt til Michael for deltagelse i onsdagssejladsen (200 kr pr båd).

 Ungdom

Har sejlet i Mosegåsen om onsdagen som aftalt ved sæsonstart.

Udlån

Ved ønsker om lån af skolebåde til stævner og arrangementer har man kontaktet sejlerskolen. Tilsvarende ved private udlån.

Drøftelse: Retningslinjer for lån af klubbåd er beskrevet under Sejlerskolen på SGS website. https://sgs-greve.dk/index.php/udlaan-skolebaade. Der findes ikke et sted, hvor man kan se, om bådene er disponeret eller ledige for udlån. Der foreslås etableret en booking kalender på SGS website.

 Konklusion: Anders (AO) tilbyder at oprette en Google-kalender til booking for hver båd. Adgang til at oprette begivenheder er som følger: Poul Ottosen (Sejlerskolen), Anders Thorsted (Ungdomsudvalget), Magnus Reitzel (Kapsejlads). Det vil være nødvendigt at afklare retningslinjerne og revidere den administrative procedure for bådudlån samt finde en praktisk administrativ løsning på opkrævning af betaling og eventuelt depositum ved private udlån.

6 Drøftelse af planer for næste sæson.
Afholdelse af intromøde til Sejlerskolen primo marts 2024

Vi forventer at gentage sidste års arrangement, hvor der var indslag fra bestyrelsen, ungdom og kapsejlads. Sejlerskolen imødeser input fra kapsejludvalg og bestyrelse vedrørende kampagne “Gå til sejlads/-kapsejlads”.

Vi forventer at der bliver plads til 6 hold med i alt 9 nye elever og 9 fortsættere.

Vinterskole?:

Besluttes i skoleudvalget, med mindre andre udvalg har ideer til samlet et arrangement.

Reorganisering af skur

Der er sat nye hylder op, så der kan blive plads til kapsejlene. Der skal ryddes op, så der kan blive plads til Etterens grej.

Drøftelse: Alex: Der er smidt en del ud, men vi vil gerne vide om f.eks. de to sprayhoods (som ikke længere kan bruges  med spillene på ruftaget) må smides ud skal sælges/bortgives? Det samme gælder hynderne?

Konklusion: Reorganisering forestås af bådsmandsteamet inklusive Henrik.
Hynderne kan smides ud, hvis materialet er nedbrudt.

Michael spørger Lasse om assistance til at sælge brugbare effekter i dba – f.eks. sprayhoods. Magnus har erfaring med hvad der er salgbart IF tilbehør.

Klargøring og søsætning af bådene:

Planlægges i februar 2024 af bådsmandsteamet inklusive Henrik.

7 Eventuelt og evt. næste møde.

Videre mødeaktivitet fortsættes i bestyrelsen og relevante udvalg.

HUSK mærkning af dit stativ!

Jeg mødte en meget frustreret Havnefoged, der var i gang med af finde de stativer, som skulle bruges til dagens båd optagning.

Frustreret med god grund, da nærmest ingen af stativerne var mærket. Vi siger derfor endnu en gang! Alle stativer skal være mærket med dit medlemsnummer i Havnen, nummeret står på den mærkat, du får udleveret hvert år!

Støtterne skal være skuret ned og klodserne skal være klar.

Ved at hjælpe Havnefogeden, hjælper vi os selv, det hele glider nemmere og der bliver mindre ventetid til glæde for alle!

Havnen vil også gerne vide, hvem der har centerløft. Så hvis du har centerløft, så send en mail til administration@mosedehavn.dk med angivelse af: Centerløft, bådtype og dit medlemsnummer i Havnen.

På vegne af bestyrelsen/ Michael

Standernedhaling 2023

10 kølbåde og 2 laserjoller deltog i dagens afriggersejlads. Superfin sejlads i høj sol og jævn vind fra vest. Efter sejladsen var der præmieuddeling og frokost i klubhuset.

Formand Niels Kjeldsen holdt tale, hvorefter Karen og Kaya strøg SGS standeren for i år.

SGS Stander ned den 1. oktober, 2023

Hej allesammen

Så er vi her igen. Sæsonen er allerede forbi. Det er lidt træls – så jeg synes, vi skal sætte os for at strække sæsonen lidt ind i vinteren med nogle hyggesammenkomster i klubhuset, som vi tidligere har haft.

Men lige nu siger vi farvel til en overstået sæson, som jeg håber, I alle har nydt med de betingelser, der blev os givet. Vejret var lidt utraditionelt i år, men var dog brugbart med den rette sejlføring og påklædning.  

I SGS har vi aktivitetsmæssigt kunnet holde momentum – bredt betragtet og i særdeleshed i Ungdomsafdelingen er der ikke blevet rebet sejl – aktivitetsniveauet var sat højt.  

Vind i sejlene for SGS betød, at – vi har haft medlemsfremgang – vi har uddannet nye sejlere – vi har haft nogle dejlige kapsejladser og holdt et DM. På hyggesiden har vi har fået nye loungemøbler på terrassen – ungdom har anskaffet flere joller – skolesejlads har fået en ekstra udfordring med tilgang af en vintage IF’er – vi har etableret samarbejde mellem udvalg med fælles aktiviteter – der er rekrutteret instruktører – ungdom har igen været meget dygtige til at finde økonomisk støtte til deres jolle og grej indkøb – ungdom samarbejder på tværs af klubudvalgene og naboklubberne –  vi er stolte af Ungdom, deres gå på mod smitter, og der er vist interesse for mere SGS generelt.

Vi er blevet en klub med ambitioner, og det er skønt, og det er udfordrende. Vi må tage i betragtning, at vi er en relativt lille klub i en mindre havn, hvor der er udsolgt på pladsudlejningen både på land og i vandet.

En fortsat positiv udvikling og fremdrift fordrer nytænkning inden for vores rammers begrænsninger.  Bestyrelsen søger derfor sejlere blandt os, der vil hjælpe med at udarbejde en plan for, hvordan klubben gerne vil bevæge sig over tid. Vi kalder den påtænkte plan for SGS Vision 2030. De, der melder sig til at tage en tørn, får mulighed for at sætte et afgørende fingeraftryk på det, der skal iværksættes, for at vi kan få en god udvikling af klubben. En invitation til dette er udarbejdet til udsendelse.

Til slut en kæmpe tak til alle jer, der har brugt klubben og deltaget i klublivet og i denne sæson og en særlig tak til jer, der har været der hver dag og sikret driften i klubben med løsning af både de små og de store opgaver. Tak for indsatsen i sæson 2023– som nu erklæres for afviklet, ved at standeren nedtages.

SGS længe leve.

v./ Niels Kjeldsen

Onsdagskapsejlads efterår 2023

Det har været et superfint efterår, hvor vi har gennemført alle 9 planlagte sejladser i skiftende vindforhold. Der er sejlet op/ned baner, som Ungdom har lagt til os.

Tusind tak til dem!

 1. START: IF-LØB:

2. START: BLANDET DH

Total er med én fratrækker!

Efter sejladsen onsdag d. 27/9 var der præmieuddeling og fælles spisning i klubhuset.

Vores IF afdeling har fungeret fantastisk. 2 af vores 3 skolebåde har deltaget. Mosegåsen har med stor succes været bemandet med sejlere fra Ungdom og Etteren med videregående sejlere fra Sejlerskolen. Det har tilført ny energi og højt humør til sejladserne.

2. start har været præget af mandefald, idet kun 2 både har deltaget i alle sejladserne. De 5 andre har kun sejlet få gange. Vi håber og tror på at flere deltager næste år?

Mvh Kapsejladsudvalget

Bestyrelsesmøde torsdag d. 21/9-2023 KL. 19 I SGS

Deltagere inviteret:

 Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, bestyrelsesmedlem Magnus Reitzel, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen

 Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
  • Afbud: Magnus og Robert havde meldt afbud
  • Valg af dirigent: Anders T blev valgt.
 1. SGS’s drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse:      A ). Ad BM 24-08-2023. Bestyrelsen ønsker i højere grad at engagere sig i aktivitetsudvikling under en endnu ikke konkretiseret Vision SGS 2030. Udover sejlsport ser bestyrelsen gerne, at der favnes bredere til at omfatte al vandsport, der kan udøves i vores regi. Vi skal beslutte hvordan dette struktureres og organiseres. Som tidligere foreslået af AT. Hvilken proces skal igangsættes for at nå til en “leverance” af visionen? Hvem skal involveres (dem, der kan og vil…) gerne med en “projektleder / udvalgsformand” udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker at nedsætte et udvalg, der udarbejder en 2030-vision for SGS. Bestyrelsen vil afstikke de interesseområder, SGS som minimum skal favne på lang sigt. Bestyrelsens mål er, at udvalget nedsættes med en bred repræsentation af medlemmernes forskellige interesseområder. Udvalget forventes at skulle have 4-5 pladser. 

Bestyrelsen skal som opstart for visionsudvalgets arbejde udstikke mandat, opgave og ideer, men vil ellers ikke sætte begrænsninger for udvalgets arbejde.

Visionsudvalget vil – som de øvrige udvalg i SGS – i kompetencemæssig henseende være underlagt bestyrelsen. Dvs., den endelige sammensætning af udvalg og præsentation af opgaven er bestyrelsens ansvar.

 Fremdriften i udvalgets arbejde skal præsenteres på GF 2024.

 SGS-medlemmerne er hermed inviteret til at deltage i udvalget. 

 Medlemmer, der har lyst til at deltage i visionsudvalget, kan henvende sig til Anders Thorsted. Senest uge 40!

 B ).  Ad BM (bestyrelsesmøde) 24-08-2023. Bestyrelsen ønsker i større grad end for nuværende at uddelegere ovennævnte opgaver til klubudvalg. – Vi skal beslutte hvordan dette struktureres og organiseres.

 Foreløbig ”idekatalog” til emner og strategiske tiltag:

Fremtidig skole/trænings/kapbåd. Sikre en bådtype, der kan tiltrække både elever/sejlere  og instruktører og hvis muligt koordinere fremtidens bådtype med de andre klubber i bugten, så det bliver samme bådtype til træning, skole og kapsejlads i klub-regi.

Sikre medlemstilgang gennem udvidelse af begrebet ”sejlsport”.

Ét fælles vandaktivitetscenter på havnen. Der omfatter f.eks.: dykkerklub, roklub, sejlklub, stenrev, undervisning.

En konstant aktiv ungdomsafdeling med fastholdelse af medlemmerne helt op i tyverne og sikre, at de også bliver i klubben som seniorer. 

Øge medlemmers ”tid på vandet” – kapsejlads, distancesejlads, tursejlads, træningssejlads, andet?

Synkronisere sejlklubbens udvikling med de tiltag, som Havnen har gang i, så der i fællesskab arbejdes hen mod at opnå Vision-2030. Evt. oprette et forum, som alle havnens brugere er med i.

Målrettet indsats for flere kvinder ”på vandet”

Med meget mere – forslag modtages meget gerne!

 1. Økonomi
  • Meddelelse fra kassereren: P.t. er vi 214 medlemmer. Der har været en medlemstilgang!
  • Regnskabsforhold siden sids: Udgifterne er lige nu ca. kr. 22.000, – over budgettet.

              .  Anders og Britta har kigget på Ungdoms regnskab: Ungdom har fondsmidler/tilskud, der endnu ikke er brugt. Hvilket p.t. reducerer år til dato underskuddet.      

 • Forsikringsforhold

Forsikringerne forsøges samlet hos First med henblik på mindre samlet præmie. Klubhus samt skolebåde forsikres p.t. ikke af First. Britta sender nuværende forsikringsbetingelser til AT, som derefter vil få tilbud fra First. 

 1. Bordet rundt – med status og kommentarer vedr. drift i underafdelinger og udvalg             
 • Ungdom /Anders
 • Siden sidst

Der er indkøbt 2 laserjoller til klubben. Betaling af private joller med plads på land? Anders T kontakter Havnen.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus
  • Siden sidst

IF DM blev afviklet med stor succes og det blev et officielt DM. Hvilket bl.a. kræver, at hele besætningen i bådene er medlemmer af en sejlklub under DS. Så SGS fik 4 nye medlemmer ved denne lejlighed og alle klubbådene fik klassebevis. Bestyrelsen bakker op om IF- afdelingen  og  arrangementet.

 • Skoleudvalg / Michael
  • Siden sidst

Poul Ottosen har foreslået, at der snarest holdes et møde omkring brugerne af skolebådene, hvor vi mødes og sætter navn på de opgaver, der skal løses.

 Anders T aftaler en mødedato med Poul. Niels, Michael, Magnus og Anders T deltager. (11/10 kl. 19  er aftalt efter BM )

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels
  • Siden sidst: Intet nyt
 • Klubhusudvalg /Niels
  • Siden sidst

Klubsejl skal fjernes fra klubhuset. Ved det kommende møde omk. Skolebådene spørger vi om grej til Etteren kan få fast plads i sejlerskolens skur.

 • Standermast-renovering
  • Status: Intet nyt
 • Tirsdagsbevægelsen /Niels
  • Status?: Intet nyt
 • Klubhuslån /Britta + Niels
  • Status
  • Skal vi ændre udlånsgebyrer for ekstras.

Flagene udlejes ofte. TV og Grill er kun udlejet én gang.  Gebyrene fastholdes.

 • IT – Hjemmeside /Michael
  • Nyt i cyberspace?

 Ungdom forsøger at få gratisudgaven af Holdsport op og køre via forældreinvolvering.

Mulighed for tilmelding for Ungdom, Kapsejlads, Skoleudvalg og andre aktiviteter direkte på hjemmesiden ønskes belyst.  Anders Radoor og Michael kigger på det.

 • Udestående opgaveliste /Niels
  • Vedtægtsrevidering – godkendelsesgruppe udpeges efter sejlsæsonen

Bestyrelsen skal færdiggøre vedtægtsudvalgets udkast.

 • Pop-up-udvalg eller faste nye udvalg /Niels
 • Klubudviklingsudvalg – drøfte, om der kan/skal etableres et sådant

Se ovenfor

 • Engagere os mere i DSU-aktiviteter samt promovere de mange tiltag,
 • kurser og forslag, der kommer fra unionen. Hvad synes bestyrelsen?

Flere fra Ungdom og bestyrelsen, deltager i klubudviklingskursus arrangeret af DS. D. 10-11 november.

 1. Kalendersatte forårs- og sommeraktiviteter samt næste vinter
 • oktober: Stander ned,

Britta sender invitationen ud på mail. (er sendt efter BM)

 • Kalender

Indkomne forslag til klubaftenaktiviteter:

 • Besøg fra Langturssejlerne om muligt
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand/ el om bord etc.
 • Eksterne kurser og møder (DGI, DSU) – hvad vil vi deltage i?
 • Sikkerhed generelt
 • Gelcoat- og glasfiberkursus
 • Sankt Hans
 • Julearrangement
 • Fastelavn
 • Pandekagedage (fordelt med løs hånd)
 • Åben hus /fest
 • Gløgg aften og æbleskiver
 • Boat Jumble, hvor medlemmerne kan sælge/bytte brugt udstyr etc.

Mindst 2 emner til vinter. Forslag fra medlemmerne modtages!

 1. Eventuelt 

Havnen har et autocamperprojekt, som er til høring i Greve kommune.

 1. Næste møde

Forslag til næste mødedato: 26-10-2023 kl. 19?

På vegne af bestyrelsen

Michael  

Standernedhaling søndag d. 1 oktober

Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige timer

Grillen bliver tændt

    10.00:   Skippermøde

    10.45:   Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere m.fl  

    12.30:     Frokost i klubhuset   

     15.00:   Stander stryges           

Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen, så er der ingen undskyldning for ikke at komme og være med. 

Sejlerhilsen Britta 

Omvendt respit sejlads – AFLYST!

3 både har indtil videre vist interesse for den omvendte respit sejlads. Kun 1 af dem er fra målgruppen af både, der ikke normalt sejler kapsejlads. Tirsdags og onsdagssejladserne burde være et af ugens højdepunkter, hvor vi mødes omkring vores fælles interesse nemlig sejlsport! En tur på vandet og efterfølgende hygge i klubhuset burde være et must for alle medlemmer!

Det har været mere end svært at lokke jer på vandet. Om tirsdagen er der maksimalt 8 både, der deltager. Et markant fald fra forrige sæson. Om onsdagen er der lidt flere både ude at sejle takket være vores dynamiske IF-afdeling. 2 af klubbens 3 IF-både er bemandet med henholdsvis sejlere fra Ungdom og Sejlerskolen, som sammen med de øvrige IF-sejlere giver et kæmpe boost til stemningen på havnen. En stemning som burde smitte klubbens andre sejlere? Vi vil meget gerne have flere DH-sejlere til at deltage både om tirsdagen og onsdagen. Det kræver ikke målebrev, vi skal nok finde et mål med eller uden spiler til netop din båd. I skrivende stund er der stadig mulighed for at sejle 2 tirsdage, 2 onsdage samt afrigger sejlads i denne sæson. Kom frisk!

Sejlerhilsen

Kapsejladsudvalget