Aflysning

Hej alle

Vi er kede af, at vi må aflyse den planlagte begivenhed, som vi med Det Blå Kompas havde håbet skulle løbe af stablen i Mosede Havn søndag den 9. juni.

Det Blå Kompas (link til web),  som SGS støtter, er engageret i at få et rohold over Atlanten ved deltagelse i “ World’s Toughest Row 2024″ til september  med Ocean Rowing Team – Thin Blue Line Denmark (link til facebook).

Et hold bestående af tre politiveteraner og en krigsveteran fra Danmark vil deltage i World’s Toughest Row 2024, og de afventer nu levering af den oceangående “robåd”, der skal muliggøre overfarten.

Træningen for holdet var planlagt til at starte næste weekend i vore indre farvande med en øveetape fra Sjælland til Bornholm. 

SGS inviterede i sin tid holdet til at lægge første træningstur ud fra Mosede Havn den 9. juni med en sammenkomst af arrangører og venner af projektet i klubhuset med holdet i centrum.

De første par sømil fra Mosede Havn mod  Folkemødet på Bornholm 2024 skulle støttes af en medsejlende flotille af SGS-sejlbåde og ungdomsjoller.

Men desværre er “robådens” levering blevet forsinket med den konsekvens, at vi må aflyse.

Vi håber, at vi i fremtiden får lejlighed til at præsentere Det Blå Kompas og Ocean Rowing Team – Thin Blue Line Denmark og det gode arbejde, de udfører.

God sommer!

Niels Kjeldsen 

Formand

Ændring til sidste referat fra BM-5

 Nabokrav DNR om afståelse af terrasseareal – status v. Niels Kjeldsen:

Teksten kunne misforstås og er derfor ændret!

Der er ikke kommunikeret yderligere med havnen siden sidste
SGS-bestyrelsesmøde den 8. april. SGS’ stilling er derfor indtil
videre uændret.

Havnen har ikke rapporteret tilbage, at sagen er sat i bero!

Mvh Niels

Referat BM-5:

Sejlklubben Greve Strand 

Bestyrelsesmøde 5 – 24 

I klubhuset torsdag 16.05.2024 kl. 18:30

Referat

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, bestyrelsesmedlem: Magnus Reitzel, bestyrelsesmedlem Karina Kosiara-Pedersen samt suppleant: Anders Radoor Olesen og suppleant: Robert Kosiara-Pedersen

 1. Meddelelser fra formanden
 • Afbud fra Magnus og Robert
  • Næste BM-dato findes

Torsdag d. 3/10 kl 18.30.

 • Underskrift af referat fra BM 4-24

Underskrevet uden anmærkninger.

 • Afholdte SGS-arrangementer
  • Standerhejsning 28.04.24 (tilbagemelding)

Forløb planmæssig med fint fremmøde. Den nye sang er fundet! 3 både var på vandet og frokosten forløb planmæssigt.

 • Kursus i kapsejladsregler 15.04.24 (tilbagemelding)

Gentages ultimo april 2025, hvor de vigtigste kapsejladsregler vil blive gennemgået. Dem der gerne vil på baneleder/kapsejladsregelkursus i DS- regi, skal henvende sig til Niels Kjeldsen. 

 • Kommende SGS-arrangementer 2024
  • Det Blå Kompas – Ocean Rowing Team

9 juni skal 4 personer efter planen ro til Bornholm. Da SGS støtter op om Det Blå Kompas, vil vi gerne give dem en flot start fra Mosede Havn. Ungdom og andre følger dem på vej på vandet. Der vil inden afgang være en reception i klubhuset med lidt mad og drikke. Niels og Britta er tovholdere.

 • Sankt Hans-aften – fællesspisning i klubhuset

Britta sender en invitation ud. Alle er velkomne og grillen er tændt.

 • Maling af klubhuset som event?

Der samles et hold af næsten frivillige. Kr. 7000 er budgettet til maling. Der satses på udvendig maling først. Vinduerne males sorte og huset gråt. Niels og Michael finder nogle datoer og medlemmer til opgaven.

 • Standernedtagning

Søndag d. 6.10.2024 kl 10 med afrigger sejlads kl 11. Sæt kryds i kalenderen! Britta og Michael er på opgaven.

 • Julesammenkomst med ild i fjernsynspejsen

Afholdes af ungdom. Karina er tovholder. 

 • Andre arrangementer. 

Hvert udvalg kommer med et forslag til vinteraften emne og arrangerer det gerne selv? 

 • SGS’ drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse
 • Dagsorden og referater – deadlines for udsendelse, rettelser og offentliggørelse etc. Beslutningsprocesser versus drøftelser etc. (KK-indlæg) 

Bestyrelsesmedlemmerne skal indenfor 3-4 dage gennemlæse og evt kommentere referatet, inden det lægges på hjemmesiden. Der rykkes ikke for bekræftelse eller svar, hvis deadline overskrides. Sekretæren er tovholder.

 • Afdelingernes og udvalgenes konstituering – MB-repræsentanter 

– Anders Radoor er kontaktperson vedrørende IT og visionsudvalg.

– Karina er kontaktperson for Ungdom og Kvinder På Vandet (KPV)

– Michael er kontaktperson for tirsdags- og onsdagssejlads samt skoleudvalg

– Magnus er kontaktperson for IF’ernes brug og vedligehold.

– Britta er kontaktperson vedrørende økonomi og tirsdagsklub

– Niels er kontaktperson vedrørende Havnen og masteskur 

 • Vedtægtsændringer efter EGF 2024 er lagt ud på hjemmesiden
 • Nabokrav DNR om afståelse af terrasseareal – status v. NIK

Der er ikke kommunikeret yderligere med havnen siden sidste
SGS-bestyrelsesmøde den 8. april. SGS’ stilling er derfor indtil
videre uændret.

Havnen har ikke rapporteret tilbage, at sagen er sat i bero!

 • Strategiudvalg 2030 – status v. NIK

 Bestyrelsen opfordrer strategiudvalget til at komme med en status og en fremlæggelse. Havnebestyrelsen er positivt stemt overfor en total ombygning af Pakhuset, så det kan anvendes af flere klubber. Enkeltpersoner kan efter bestyrelsens mening godt arbejde videre med denne ide udenfor strategiudvalget så udvalget kan arbejde videre med andre, også mere umiddelbare visioner. 

 • Økonomi og regnskab status v. BP & NIK

Udestående kontingenter er p.t. kr. 3600,- fordelt på 3 medlemmer. Britta rykker for betaling.  Vi er lige nu 211 medlemmer. 

 • Forsikringer i SGS BP & NIK

Alle 4 klubkølbåde er nu forsikret hos Codan. Vi afventer forsat svar fra DS´ forsikringskonsulent med hensyn til at samle alle forsikringer et sted. 

 • Det Blå Kompas (SGS Støtteklub) status v. NIK

Intet nyt

 • Bordet rundt – afdelinger og udvalg
 • Ungdomsafdelingen

Ungdom har fået kr. 30.000 fra Hempelfonden til aktiviteter.

Udstyr: Bibs er købt og de sidste formalia samt rengøring og små reparationer mangler. Indkøb af Feva er planlagt for midler fra kommunen. Der søges om finansiering til nyt storsejl. Ny ponton til rød rib er købt. 

Aktiviteter: Der er ingen tilmeldte til begynderhold. I efteråret/vinteren skabes kontakt til skoler og idrætslærere for derigennem at skabe kendskab. Tilmeldinger er begyndt at komme ind til Spas og sejlads (10-11 august). Bøgeskovtur i kølbåd flyttes fra 8. juni (pga. overlap med sejlerskole). SGS-ungdom deltager igen talstærkt på Køge Bugt kredsens Stegelejr. 

 • Sikkerhed og ansvar (NIK indlæg)
 • Hvem står for den overordnede sikkerhed?
 • Anskaffet kølbåd – drøfte brug, drift og bådansvar etc.

Bibs er flyttet over på plads 22 efter ønske fra Havnen. Der skal findes en bådsmand, der har det overordnede ansvar for båden. Der skal afstikkes retningslinjer for brug af båden herunder udlejning. Karina er tovholder og Anders R i forhold til hjemmesiden. 

 • Kvinder På Vandet (gebyrer skal aftales / besluttes)

Sejlerne samles i klubhuset før hver sejlads, specielt når det blæser og drøfter om sejladsen er forsvarlig og hvem der evt sejler ud. Karina og Pernille koordinerer gaste-/skipperbørsen, så alle kan komme ud og sejle. Prisen for at deltage i ”Kvinder på vandet” er som intropris sat til kr. 300 pr. sejler pr. sæson, hvilket dækker lån af 2 klubbåde.  Derudover forslås det, at hver deltager betaler kr 100 pr. sæson som går til egne præmier osv. ”Kvinder på vandet” er en selvstændig del i tirsdagssejladserne med egne præmier. Der er p.t. 14 tilmeldte.

 • Kapsejlads
 • Alle sejladser skal foregå sikkert og forsvarligt.

Der sejles generelt ikke i vindstyrker over 12 m/sekDet er altid den enkelte skippers ansvar, om der sejles.

 • Skoleudvalg

Det er den enkelte instruktør, der har ansvaret.

 • Familiesejlads

Britta har forsynet Jørgen Ærenlund med en liste over medlemmer med båd. Med henblik på at få flere til at deltage i tirsdagssejladserne. 

 • Klubhusudvalg, klubhusudlejning
 • Forestående vedligehold (stolper/maling/opvaskemask.)
  • Ny opvaskemaskine er som bekendt installeret

Fungerer fint. 

 • Huspiloteringsstolper – status

Enkelte stolper under klubhuset rådner. Der skal lægges en plan. Britta kontakter forsikringen igen for at få en vurderingsmand ud. 

 • Automatudvalg

Britta kontakter Jørgen Petersen om øl automat.

 • IT & data

Anders har lavet en kalender til Bibs. Udlån af klubbåde skal have deres eget menupunkt på hjemmesiden og vilkårene skal opdateres. Udlånsprisen tænkes forhøjet til kr. 300 pr. dg. Anders vender vilkår og priser med Poul.  Anders er tovholder. 

Bestyrelsen er opfordret til før næste sæsonstart, at én repræsentant fra alle udvalg samles til planlægning af aktiviteter i sæsonen, så de ikke overlapper.

 • Eventuelt 

Overført fra sidste møde:

Niels spørger Henrik Walther og Henrik Oryé, om de vil lave et oplæg om henholdsvis havnens fremtidsplaner og Det Blå Kompas. Niels er tovholder.                            

                              Vi ønsker vores medlemmer en rigtig god sejlersæson!                 

på vegne af bestyrelsen

Michael/sekretær

Ny version af Gultuden

page1image18286624

Guldtuden

Lørdag d. 8. juni 2024

page1image18290160 page1image18287040

Sejladsen Guldtuden

For år tilbage indgik ’Guldtuden’ i Køgebugtkredsens Køgebugtmesterskab og var en natsejlads med 50-60 deltagende både. I 2018 besluttedes det at Hvidovre Sejlklub igen skulle arrangere en årlig distancesejlads, og navnet ’Guldtuden’ blev genbrugt, men sejladsen sejles nu som en kort dagsejlads med omvendt handikap på en bane med mange mærker. Det er en anderledes kapsejlads, hvor der har været mange spændende opløb ind under Kalvebodsbroen mod målet ud for Hvidovre Havn.

Banelængden tilpasses vejrforholdene og det tilstræbes at sejltiden bliver 4-5 timer. Sejladsen sejles efter omvendt handikap, så de små både starter først og de store til sidst. Der er start og mål ud for Hvidovre havn, og sejlrenderne i Kalveboderne indgår i banen. Det betyder at frihøjden under Kalvebodbroen (15 m) er en begrænsning for deltagelse. I banen indgår faste mærker i den nordlige del af Køge bugt. Der går typisk cirka 20 minutter mellem første og sidste båd er i mål. Ved tretiden tændes grillen, og der er socialt samvær med skipperskrøner og præmieuddeling.

Regler

Det er muligt at tilmelde sig enten et DH-løb eller et turløb. Turløb er for både uden kapsejladslicens, og bådene sejler efter søvejsreglerne og skal føre nationalflag.
DH-løbet sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler inkl. Dansk Sejlunions forskrifter.

Desuden gælder følgende:

 • Der sejles efter GPH mål, som dog i nogle enkelte tilfælde justeres med bådens og besætningens

  ’performancefaktor’ for at få en udfordrende sejlads for alle

 • Både uden licens tildeles sømiletider af arrangøren og alle både indgår i en fælles startliste
 • Resultaterne for DH-løbet og turløbet noteres på en fælles resultatliste

  Sejlerhilsen fra
  Hvidovre Sejlklub – kapsejladsudvalget

page2image18269200

• Det er ikke tilladt at sejle singlehand.

Ansvarsfraskrivning

Deltagerne deltager i sejladserne på egen risiko. Den arrangerende myndighed påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade, herunder dødsfald, der opstår som følge af deltagelsen, såvel før, under eller efter sejladsen.

Forsikring

Enhver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest onsdag d. 5. juni. Tilmelding sker ved udfyldelse af elektronisk tilmelding, som kan findes via:
https://schjeldrup.dk/guldtud/guldtudsmenu.html
hvor der også løbende kan ses en liste over de tilmeldte både.

På denne adresse vil sejladsbestemmelser, banekort og startliste også kunne findes efterhånden som dokumenterne bliver klar.

Ved tilmelding skal du oplyse

 • navn
 • adresse
 • mobiltelefonnummer
 • bådnavn
 • bådtype
 • kapsejladslicensnummer eller GPH sømiletid efter DH-reglen
 • hvorvidt båden skal deltage i kapsejladsløbet eller turløbet.

  Kender du ikke din båds sømiletider tildeler arrangørerne GPH ud fra lignende bådes sømiletider, som fremgår på Websejler.dk.

  Startgebyret

  Startgebyret er 200 kr., som enten kan betales kontant i HVS fra kl. 8.30-9.00 lørdag d. 8. juni eller via Mobile Pay til Arvid på tlf. nr. 4176 1487. Startgebyret dækker præmier samt moleøl og pølser efter sejladsen.

  Præmier

  Der vil være præmier for hver 3. deltagende båd. Præmieoverrækkelse, vil foregå kort efter sejladsen i forbindelse med grill og moleølsarrangementet.

  Skippermøde

  Vil blive afholdt lørdag d. 8. juni kl. 9:00 ved Hvidovre Sejlklubs Susets klubhus.

  Starttidspunkt:

  Første båd starter klokken 9:30 og hurtigste båd typisk en times tid senere.

  Spørgsmål og nærmere oplysninger

  Kontakt Arvid Schjeldrup-Andersen på tlf. 4176 1487 eller via email: gt24@schjeldrup.dk.

  Der vil også blive lagt informationer ud på facebook https://www.facebook.com/groups/350925918369789/ (Kalvebod Raserlaug).

  Sejlerhilsen fra
  Hvidovre Sejlklub – kapsejladsudvalget

Vores klubbåde er klar

En ny sæson er netop skudt i gang og vores klubbåde er klar. Den nye Moseand er blevet gjort klar til Sejlerskolen. Motorbeslag, redningsstige og rulleforstag er flyttet over fra den gamle And og masten har fået en toplanterne. På Etteren har besætningen også været flittige. Vinduerne er blevet tætnet og i kahytten, er beklædningen fjernet og båden er renset indvendigt med Rodalon for at undgå skimmelsvamp. Riggen er også opgraderet, idet den gamle Ands komplette mast og rig er flyttet over på Etteren. Derudover har alle 3 klubbåde fået den sædvanlige forårsklargøring.

BIBS, som er Ungdoms nye kølbåd, har ligeledes fået en grundig forårspolering, bundbehandling og rigning i Hvidovre Havn. Mandag eftermiddag ankom BIBS til Mosede Havn og allerede samme aften blev den taget i brug af glade sejlere fra Ungdom.

De 2 skolebåde har fået fornyet deres “navn” og “sejlerskole”. Derudover er de blevet forsynet med en SGS stander på ruffet. Det er som sædvanligt Lasse, der kvit og frit har stået for det!

Så nu spiller bådene bare og de er klar til at give deres brugere mange herlige timer på vandet.

Der skal lyde en stor tak til alle jer, der har taget del i arbejdet.

SGS bygger på medlemmernes frivillige engagement!

På vegne af bestyrelsen

Michael

Standerhejsning 2024

Formandens tale til SGS’ standerhejsning nr. 72 -søndag den 28. april 2024

Hej til jer alle

Velkommen til det bedste årlige arrangement i SGS. Vi er nemlig samlet for at sende vores stander til tops. Standerhejsningen er en dejlig tradition, hvor vi markerer starten på sæsonen. Som sædvanligt har vejret i opløbet mod i dag været imod os. Det har været surt med kolde våde vinde mellem bådene på vinterpladserne, men der er blevet gået til biddet, og de fleste har fået deres båd i vandet, om end ikke alle har nået at få mast på skibet og fået adgang til deres vanlige pæleplads pga. det noget større vedligeholdelsesarbejde end ellers på moler og kajer, som Mosede Havn har iværksat til glæde for os alle på sigt.

Men i dag skinner solen som sædvanligt, når SGS har standerhejsning, og vi er med optimistiske forventninger klar til mange dejlige dage på søen de kommende måneder.

Meget er sagt, skrevet, drøftet og diskuteret på tværs af udvalg og afdelinger i klubben med rapportering på SGS’ hjemmeside og på Facebook vedrørende udfordringer, udvikling, tiltag og opnåede mål. Selvom vi altid har udfordringer at tage os af, er der andre tidspunkter end ved standerhejsningen, hvor vi kan tage os af dem. I dag vil vi nøjes med at hygge os. Derfor – som et nyt tiltag – er formandens tale i år kort og koncis.

Bestyrelsen vil støtte udvalg og afdelinger, så godt den kan, i udviklingen af klubben, og bestyrelsen lover fremover at øve sig i så ofte som muligt at sige, ”det er vel nok en god idé – lad os se at komme i gang”. Vi håber så på, at flere får lyst til at sige, ”det er vel nok en god idé – det vil jeg gerne give en hånd med til at få gennemført”. Så kan vi dyrke sejlsporten med glæde i forening og fællesskab.

Den første opgave i den nye sæson, som vi i bestyrelsen gerne vil have assistance til at udføre, er selve standerhejsningen. Som en markering og tak for Mogens’ loyale støtte til Britta som største bidragsyder til klubbens ve og vel vil vi i år gerne bede Mogens udføre det ærefulde hverv at hejse SGS’ stander og flag i dag.

Imens flaget går til tops, skulle vi have sunget, så godt vi kan, SGS’ nye standerhejsningssang til melodien ”Nu går våren gennem Nyhavn” af Sigfred Pedersen, men desværre er sanghæftet med sangen bortkommet. Vi synger i stedet ”Der er ingenting der maner…”

Når sangen er sunget, og flag og stander er til tops, udråber vi et trefoldigt ’SGS længe leve’ efterfulgt af en salut, affyret af den foreningspriviligerede saluteringssalutør Niels Fløs for derved at markere, at sæson 2024 er skudt i gang.

Tak for jeres venlige fremmøde.

Med de bedste sejlerhilsener Niels Kjeldsen

 

FAMILIESEJLADS

Kære sejler,

Endelig er bådene ved at komme i vandet, master er kommet på, hvad er så mere

naturligt end at komme med fra starten af familiesejladserne.

 Tirsdag den 30. april er der skippermøde kl 1800 ved klubhuset.

Husk social hygge med medbragt mad efter sejladsen.

Husk også. Standerhejsning på søndag 28 april kl. 1000. 

Standerhejningssejlads kl. 1100. 

Vi ses.

Mange sejlerhilsner

Familiesejladsudvalget

Onsdag d. 1. maj starter onsdagskapsejladserne igen. 

Vi holder skippermøde i klubhuset kl. 17.45.

IFérne sejler deres egen OP/NED bane, som lægges af Ungdom.

DH bådene sejler forsøgsvis den gamle bane med start og mål ved Havnen. 

DH bådene sejler fortrinsvis trekantbaner efter ønske fra sejlerne, der sejler uden spiler!

Så der er ingen undskyldning for ikke at være med, men denne model kræver, at flere DH-både tilmelder sig!

Tilmelding til Michael på SMS til 40607462, angiv bådtype og om du sejler med eller uden spiler. Du behøver ikke et målebrev, jeg finder et mål, der passer til din båd.

Vi ses til nogle hyggelige timer på vandet og spisning i klubhuset efter sejladsen.

Kom og vær med. 😉

Mvh Kapsejladsudvalget.