Onsdagssejladser forår 2022

Forårssæsonen er desværre allerede slut og vi har fået afviklet alle sejladser uden nogen aflysninger p.g.a. dårligt vejr. Det har generelt været rigtigt flotte sejladser i stabil vind på gode baner med fint kryds. IFérne har sejlet op/ned baner og DH-bådene har sejlet en blanding af op/ned og trekant baner. 12 både har været tilmeldt og vi har plads til flere! Du kan roligt tilmelde dig også som ny sejler, vi finder et mål, der passer til din båd. Du kan selv vælge, om du vil sejle med eller uden spiler!

Efter sejladserne hygger vi os i klubhuset. Kontakt kapsejladsudvalget for yderligere info

Nedenfor ses det samlede resultat af forårets sejladser efter fratræk af de 2 dårligste.

IF LØB.  04.05.   11.05.   18.05.    25.05    01.06.   08.06. 15.06.   22.06.  29.06. IALT

D 286     1   3   6  1  1   4   1   2  1 10 1.P
D 091     6   1   3  2  4   1   3   1  3 14 2.P
D 188     6   2   2  3  3   2   4   3  2 17 3.P
D 313     2   6   1  4  2   3   2   6  4 18
D 201     3   6   4  5  6   6   6   6  6 36
D 092     6   6   6  6  5   5   5   6  6 39
DH LØB:
LANGØ     1    1    1   2   6   1   1   1  2   8 1.P
CARBON     6    6    2   1   1   2   6   6  1 19 2.P
ARCONA     6    3    3   6   4   4   2   2  6 24 3.P
H-BÅD     2    2    6   6   6   4   6   6  3 29
NOVA     3    6    6   3   3   3   6   6  6 30
OMEGA     4    4    4   6   2   6   6   6  6 32

Efter sidste sejlads blev der delt præmier ud til de 3 bedst placerede både i hvert løb.

Fortsat god sommer til alle, vi ses onsdag d. 3 august.

med venlig hilsen

Kapsejladsudvalget/Michael

Nyt fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. juni 2022 kl. 19:00

 Deltagere:

 Formand Niels Kjeldsen, næstformand Jesper Bay Esbensen, kasserer m.m. Britta Pedersen, sekretær & IT Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt Anders Thorsted.

Afbud fra: suppleant med foretræde og referent Robert Kosiara-Pedersen, suppleant med foretræde Arne Strange, suppleant med foretræde Magnus Reitzel.

 Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
 • Bemærkninger vedr. Havnebestyrelsen

Niels og Jesper er valgt ind i havnebestyrelsen. Niels som repræsentant for SGS og Jesper som kasserer.

 • Underskrift af sidste bestyrelsesmødereferat + drøftelse af format

Michael sender sidste referat til Niels til underskrift, som returnerer samme, når underskrevet.  Sekretæren vil fremover arkivere underskrevne protokoller digitalt.

 • Vedtægter

Alle har meldt tilbage, at SGS’ vedtægter er blevet nærlæst.

 • Bestyrelsesansvar

Niels havde skrevet og uddelte et skriv omkring hvilke forventninger, der er til bestyrelsens medlemmer.

 • Samarbejde kasserer og næstformand

Britta og Jesper vil sammen gennemgå de kassererrelaterede forretningsgange og iværksætte eventuelle opdateringer efter behov. Ønsker om bankprodukter og fuldmagtsforhold, inkl. omfang af ihændehavelser af Dankort aftales med Jyske Bank for efterfølgende bestyrelsens godkendelse.

Britta har det overordnede økonomiske ansvar og anviser alt til betaling som tidligere, hvorfor opdatering af fuldmagter til kassererens virke har førsteprioritet. Andre fuldmagtsudstedelser skal godkendes endeligt og underskrives af tegningsberettigede (formanden) i forbindelse med Jesper (næstformanden), efter  præsentation og godkendelse af bestyrelsen inden udstedelse.                                                                                                                               

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Er indsendt af alle til Jyske Bank på E-Boks, Britta sørger for det fornødne.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Indkøb af ny rengøringsvogn til klubhus er bevilget. Britta sørger for køb.

 • Medlemsantal

Ligger meget stabilt på ca. 180 medlemmer. Afregning  for refusion af  ungdomsmedlemmer og ordinært regnskab 2021 er sendt til kommunen.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt
 • Standerhejsning (noget at huske på til næste år?)

Det kniber lidt med vores sangstemmer, derfor  prøver vi med lidt supplerende musik til næste år. Evt. andre sange.

Standernedhaling bliver den 2. oktober – som sædvanligt med en lille kapsejlads og efterfølgende frokost i klubhuset.

Invitation til Sankthansaften udsendes af Britta.

 • Andet Bordet rundt

Der henvises til de øvrige punkter.

 1. Status underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders

Det går godt. Sejlads mandag og onsdag med nye elever. Der forventes 3-4 nye medlemmer.

Til Spas og Sejlads er 16 tilmeldt. Der er p.t.  20-22 ungdomsmedlemmer. Vi vil godt have specificeret antal medlemmer under familiemedlemsskab. Anders vender tilbage med det eksakte antal.  

Der er søgt om tilskud til bærbare  VHF-radioer. Ungdom har fået 6.400 kr. fra TrygFonden. Niels vil tale med havnen om mulige havnepladser til de 2 RIB’er. Indkøb af pontoner, som RIB’erne kan trækkes op på, vil være et must, da de ikke kan tåle at ligge i vandet.  

Sejltøj til instruktører er på ønskelisten – evt. gennem SLAM eller anden sponsor. Budget udarbejdes.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

IF-klubben har afviklet et lille lokalt stævne over 3 dage (10-12 juni) med stor succes i dejligt sejlervejr. Stor tak til alle, der hjalp til.  Ungdom er inviteret til at sejle med til DM – plan under udarbejdelse.

Onsdagssejladserne kører i øjeblikket uden dommer, da Ulrik er syg. Der skydes og tages i mål fra bådene.

Vi minder om at IF DM afholdes af SGS 12-14 august. Magnus er primusmotor og vil holde bestyrelsen og samtidigt/successivt klubben orienteret via opslag på hjemmesiden og Facebook-gruppen.

 • Familiekapsejladsudvalget /Britta & Niels

Familiekapsejladsudvalget har bidraget med en stor grill til fælles afbenyttelse, hvilket bestyrelsen siger stor TAK for!

 • Skoleudvalg / Arne

Vi forsøger at få den anden skolebåd med i onsdagssejladserne, hvis skoleudvalget kan tilslutte sig.

 • Klubhusudvalg /Niels
 • Tjekke klubhusfundament

Niels arrangerer med klubhusudvalget.

 • Udendørs loungeområde (indkommet forslag)

Anders har et forslag til indkøb af lounge-møbler samt forslag til bedre udnyttelse af officersmessen? Planen er under udarbejdelse, og præsentation til bestyrelsen følger.

 • Rengøring i forbindelse med udlån af klubhuset.

Bestyrelsen har en bøn til alle os privilegerede medlemmer af SGS, der mod et beskedent gebyr har mulighed for at låne vores klubhus til private arrangementer. Vi må bede om, at vi sætter fokus på en bedre rengøring efter private arrangementer.  Alle aktiviteter i SGS – på nær en enkelt – er baseret på frivillige indsatser. Undtagelsen er den lønnede ugentlige rengøring af huset, der dog kun omfatter rengøring efter normale sejlsportsklubsaktiviteter. Rengøringen finder sted på en fast dag og ikke før eller efter private forsamlinger eller fester.  Dvs., at man kan risikere, at lokalerne, man låner, har ”brugsspor” efter sejlsportsklubsaktiviteter. Det kan indebære, at man måske skal acceptere, at der både skal rengøres før og efter ens private gæsters besøg i vores klubhus.

Det er vigtigt, at vi, der benytter os af muligheden for at låne huset, er særdeles omhyggelige med rengøringen. Kravet er derfor, at man bestræber sig på at efterlade alle lokalerne i en bedre rengjort stand, end da de blev overtaget. Det betyder, at der skal fejes, støvsuges, skrubbes og skures og tørres af overalt fra komfurer til toiletter og alt derimellem, uanset om det umiddelbart ser ”rent nok ud”, eller ”at sådan så det ud, da vi overtog lokalerne”. Der skal være helt rent, når man slukker og lukker.

Bestyrelsen overvejer, om et depositum som garanti for rengøring og/eller en fast aftale med et rengøringsselskab skal kunne tilbydes, så rengøring kan tilkøbes, hvis man ikke har tid eller kræfter til at udføre rengøringen selv.

Sejlsportsaktiviteter i huset har førsteprioritet i forhold til udlån.

Der mindes om, at låneperioden for klubhuset er fra kl. 10:00 på dagen til næste dag kl. 09:59.

Udlånskontrakten er under revidering og vil blive lagt ud på hjemmesiden, når den er færdig.

 • Tirsdagsbevægelsen /Arne

Se Automatudvalg

 • Klubhusudlejning /Britta

Skrive i kalenderen, hvem der lejer klubhuset, og til hvilket formål.

 • Automatudvalg /Britta

Forslag modtaget til nedlæggelse af ølautomaten og i stedet sætte et køleskab op med lås på. Hvor mange øl skal det rumme? Britta tager kontakten til Automatudvalget og evt. Tirsdagsbevægelsen for at lodde stemningen på dette punkt.

 • IT – Hjemmeside /Michael

Hjemmesiden er opdateret på flere punkter, og den bliver i nær fremtid flyttet til en ny Host, som giver større kapacitet og hastighed. Det er formodentligt til samme pris eller billigere.

SGS’ bestyrelse har overtaget administrationen fra Allan Jensen på Facebook-gruppen Sejlklubben Greve Strand. P.t. 65 medlemmer – håber på flere interesserede/følgere og aktive. Michael kontakter Allan vedr. overdragelsen.

 • POP-UP-udvalg /Niels
 • Jubilæumsarbejdsudvalg

Niels og Jesper er tovholdere.

 • Klubudviklingsudvalg – drøfte, om der skal etableres et sådant (igen)

       Jesper og Niels står for udvalget.

 1. Sommer- og vinteraktiviteter
 • 70 års Jubilæum 27. august 2022

SGS vil holde åbent klubhus, sandsynligvis med tilbud af mad og drikke, samt åbne både, hvor interesserede kan kigge ned. Hvem vil lægge både til? Hvem vil give en hånd med til praktiske ting? Kontakt Niels!

SGS Ungdom planlægger og arrangerer særskilte begivenheder på dagen.

 • Stander ned

2/10-22.

 • Kalender

Forventet dato for næste Generalforsamling 9/3-23.

Forslag til vinteraktiviteter:

 • Medlemmers beretninger om togter
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand om bord etc.
 • Sikkerhed generelt

Nye / andre forslag modtages med taknemmelighed

 1. Eventuelt – Ingen bemærkninger.
 2. Næste bestyrelsesmøde 4. august kl 19:00

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne fra formanden

SGS´ 70-års jubilæum

Kære medlemmer.

SGS bliver 70 i år og det skal naturligvis fejres! Bestyrelsen forstiller sig, at det fejres i forbindelse med Havnefesten d. 27. august. Alle havnens brugere er inviteret til at deltage både de professionelle og de forskellige sportsklubber.

Formanden har været i kontakt med Jenners Seaside, Røg, Det nye Røgeri, Havne grillen og selve Mosede Havn. Samt Dykkerklubben og Køge Bugt Stenrev.

Alle er interesserede i at bidrage.

Vi forestiller os, at SGS holder åbent klubhus, hvor der skal være et tilbud om noget at spise og drikke. ( Ideer efterlyses! ) Vi efterlyser også bådejere, der vil lave åben båd, så interesserede komme ombord til en snak om sejlerlivet i SGS.

Ungdomsudvalget vil tilbyde en tur på padlebord, i kajak og i joller, samt fortælle om mulighederne i deres afdeling.

Sejlerskolen skal også repræsenteres med tilbud om en tur i skolebådene samt info om sejlerskolen.

Vi håber på, at vi ad den vej kan hverve nye medlemmer til SGS.

Vi mangler hjælp til arrangementet! Der skal nedsættes et jubilæumsudvalg til at koordinere det hele og vi skal have folk på banen til det rent praktiske!

Henvend dig til Niels Kjeldsen eller Jesper Bay, hvis du vil give en hånd, det haster!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sankt Hans Aften i SGS d. 23. juni 2022

Grillen er klar kl. 18.30

Tag selv mad med til grillen og nyd aftenen i det bedst tænkelige selskab

Storslået bål ved Mosede Fortet

21.15    Båltale

21.30   Bålet tændes                                                                                                                    

Se programmet på Greves Kommunes hjemmeside 

https://greve.dk/nyheder/2022/i-aar-bliver-der-sankthansfest-paa-fortet

Sejlerhilsen bestyrelsen

Stor tak til tirsdagssejlerne, som har sponseret en ny grill!

Sejlklubben Greve Strand, Bestyrelsesmøde 27 april 2022 kl 19.00 (uddrag af referat)

Deltagere

Formand: Niels Kjeldsen, Næstformand: Jesper Bay Esbensen, Kasserer m.m.: Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, Suppleant med foretræde: Arne Strange, Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel, Suppleant med foretræde og referent: Robert Kosiara-Pedersen – Afbud

 1. Meddelelser fra formanden
 • Havnen

Ifm. sidste måneds rensning af kloakstikledningen blev ejerforholdet af kloakken diskuteret med Mosede Havn, der er udlejer af ”matriklen”. Da grunden i sin tid blev lejet, stod SGS selv for byggemodningen, uden at ejerforholdet og ansvar for vedligeholdelsen af de etablerede anlæg blev stipuleret i lejeaftalen.  

Vi antager derfor, at det er klubbens ejendom, og at vi har vedligeholdelsespligten. Dette vil blive formaliseret i den nærmeste fremtid, hvis vores antagelse er korrekt. Roklubben vil blive forespurgt, om deres lejeaftale er anderledes formuleret, da noget af kloakledningen er delt med dem.

 • Badefaciliteter til SGS’ ungdomspiger i roklubben

Pigerne har fået lov til at bruge badefaciliteterne gratis indtil videre under opsyn af en voksen. SGS er meget taknemmelig for roklubbens tilbud.

 • Vedtægter, bestyrelsesansvar etc.

I forbindelse med at den nye bestyrelse er blevet konstitueret, og vores bankforbindelse har strammet op på sit krav om identifikation af bestyrelsen, kasseprocedurer samt fuldmagtshåndtering, vil vi tage et kritisk blik på SGS’ vedtægter og reglementer – inklusive interne ”samarbejdsaftaler” – for at sikre, at vi navigerer korrekt. Vi forventer ikke, at der skal ske vedtægtsændringer, men nærmere at vi muligvis må stramme op med mulige procedurebeskrivelser under princippet ”Intet, der ikke er i stykker, vil blive repareret”.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Britta undersøger med Jyske Bank, hvordan vi får fornyet nødvendige fuldmagter.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Elregningen er steget med ca. 33%. Vi vil overvåge forbrug og undersøge muligheder for besparelser.

 • Der er en medlemsafgang på 7 medlemmer. Afgangen findes at være pga. naturlige årsager. Vi håber på tilgang i løbet af sæsonen. Dette dog med forbehold, da kontingentbetaling forfalder sidst i april. Vi håber ikke, at faktureringen af kontingentet får negativ indflydelse på medlemstallet efterfølgende.
 1. Meddelelser – bordet rundt
 • Standerhejsning

Britta er klar med sange og sørger for det praktiske samt koordinering af de øvrige engagerede.

 • Magnus påpegede, at der er 2 IF-stævner: den 10.-12. juni og den 12.-14. august. Der mangler dommerbåd og hjælpere. Der vil blive fundet en løsning.
 1. Status underafdelinger og udvalg
 • Klubhus og energiforbrug
 • Det menes, at det er dyrere at tænde og slukke køleskabene end at lade f.eks det ene skab køre konstant.  Det afprøves, og der skiltes på det ene køleskab, at det ikke må slukkes!
 • Kapsejlads

Der er lagt bøjer ud. Invitation til tirsdags – og onsdagssejladser er lagt på hjemmesiden. De starter den 4. og 5. maj.

 • Familiesejlads – ingen bemærkninger
 • Skole – ingen bemærkninger
 • Tirsdagsbevægelsen – ingen bemærkninger
 •         IT – Hjemmeside

Evt. nyt og mere enkelt tema til hjemmesiden uden sidemenu.

 • Jubilæumsarbejdsudvalg

Der skal nedsættes et udvalg, som koordinerer jubilæet.

Niels fortalte, at havnen fra Røg havde modtaget en forespørgsel om interesse for at holde havnefest evt. i samarbejde med Røg, Jenners og Havne Grillen og klubberne i havnen. 

Niels foreslog, at vi kunne tage kontakt til Røg for at høre, om den 27. august var en brugbar dag til en havnefest, så festen og SGS’ jubilæum blev kombineret. Det blev besluttet at tage kontakt med alle interessenterne for at afdække mulighed, omfang og koncept.

(Efterskrift: Der vil torsdag den 5. maj blive afholdt et møde mellem Røg, Jenners og SGS for at diskutere mulighederne).

 • Klubudviklingsudvalg – det blev drøftet, om der skal etableres et sådant.
 • Forslag til nye klubaftentiltag for afvikling i løbet af næste vinter efterspørges. Kontakt hvem som helst i bestyrelsen med forslag eller ønsker.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Standerhejsning 2022

Fem både klar på startlinjen

Så er sæsonen 2022 skudt i gang og SGS standeren vejrer igen ved vores klubhus. Dagen startede med formandens tale, herefter en lille hyggekapssejlads efterfulgt af frokost i klubhuset med god mad og hyggeligt selskab.

Formandens tale til Standerhejsning nr. 70 den 1. maj 2022 i SGS

Velkommen til jer alle. Det er skønt at se det store fremmøde på denne festdag – tak for det.

Jeg synes, vi er nogle heldige sejlere her i SGS, selv om de sidste par år har været – på jævnt jysk – trælse at komme igennem med mange bekymringer og restriktioner pga. af Corona og nu i direkte forlængelse deraf – den bekymrende krig mellem Ukraine og Rusland, som vi ikke kan undgå at skulle forholde os til.

Vi er alligevel heldige, da vi – når det politiske er sagt, erkendt og under fordøjelse – er privilegerede med små og store ting, vi kan glæde os over i regi af SGS.

For at starte i det små og det umiddelbare er vejret i dag dejligt for årstiden og har været dejligt længe. Man kan sige, det har været lidt køligt, men solen har skinnet, hvilket hjælper på humøret. De fleste af os har fået vand under kølen og luft omkring masten. Når man kigger ud over havnen, er det dejligt at se at vores begejstring for sejlsporten eller almindelig bekvemmelighedssejlads bliver afspejlet i en flid, der år efter år lægges i vedligehold og klargøring til sæsonen. Alt er poleret op til topklasse og søhestene vrinsker i fortøjningerne for at blive sluppet fri til sejlads og ræs ud over den blå hylde og ålegræsprærien. Vi danskere er heldige med at have markante årstidsskift, der giver os lejlighed til variation og reflektion.

 Vi har en dejlig havn, som har alt hvad en havn skal have for at man kan hygge sig. Den er overskuelig og nærværende med venlige mennesker som brugere, der altid er behjælpelig med en hånd når der er behov. Vi har – selv om vi er begrænset i størrelse – et pænt engagement i medlemsskaren, dog med plads til lidt forbedring.

Vi nyder i dag godt af det arbejde, der over tid er gjort af mange nuværende og tidligere medlemmer. De har skabt rammerne vi har.

Der blev under sidste generalforsamling skiftet godt ud i bestyrelsen – ikke på grund af utilfredshed, men fordi at tiden ganske enkelt var kommet til at nye må tage del i slæbet og glæderne ved at drive klubben – drive den med respekt for medlemmernes ønsker og behov og udvikle den til at passe ind i fremtiden.

Vi har en udfordring i det med udviklingen. Når man kigger i arkiverne, ser det ud til, at de tidligere bestyrelser har afprøvet alle tanker, der kan tænkes i en sejlklub omkring tiltag. Men på vegne af bestyrelsen kan jeg glæde jer med, at vi – de nye – ser frem til både at passe på traditionerne og forsøge os med nye tanker. En særlig glæde er det, at Ungdomsafdelingen efter flere op- og nedture over årene i øjeblikket er i rigtig gode hænder og hoveder, der tænker engageret med succes.

Det er et jubilæumsår for SGS i år. 70 år har klubben eksisteret. Det vil vi fejre den 27. august, men lige præcis i dag har vi en særlig begivenhed, der i samme forbindelse er værd at fejre – det er nemlig den 70. gang, at SGS-standeren skal hejses.

Jeg vil gerne bede Frederik fra Ungdomsafdelingen om at hejse flaget og bede vores tidligere formand Bent Jørgensen om at assistere og tilse, at alt foregår på rette vis. Imens flaget går til tops synger så godt vi kan ”Der er ingenting der maner” og når

Flaget og standeren er oppe, affyres en salut af den foreningspriviligerede saluteringssalutør Niels Fløs for derved at markere, at sæson 2022 er skudt i gang.

Ingen yderligere nævnt og ingen glemt – med undtagelse af Britta som fortjener en særskilt tak for at være Britta –  tak for fremmødet til jer alle – vi afslutter her med et trefoldigt leve med tre lange og tre korte for SGS – inden det videre program gennemføres.

Tak for opmærksomheden