Bådoptagning 2022

“Besked fra SGS formanden (medlem af søsætning- og optagningskommiteen Mosede Havn):
Optagningslisten 2022 ligger nu på havnens hjemmeside. Vi har så vidt, det har været muligt taget hensyn til særlige ønsker. Listningen for masteplaceringerne i skuret pågår stadig og vil blive frigivet snarest. Hvis du ikke kan se dit navn og din båd på listen eller finder andre fejl eller mangler, hører vi gerne fra dig  via administration@mosedehavn.dk med relevante oplysninger – ved manglende navn på listen vil vi gerne have oplyst bådnavn, havnenummer, bådtype, mastelængde, samt dit navn inkl kontaktdetaljer. Husk at der altid skal være havnenummer på bådstativerne.”

Mvh Niels

Referat fra bestyrelsesmødet d. 8/9-22, kl. 19.00

Deltagerere: Niels Kjeldsen, Jesper Bay, Britta Pedersen, Arne Strange og Michael Christensen

Afbud: Anders Thorsted, Robert Kosiara-Pedersen og Magnus Reitzel

 Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden

Pernille Ravn har været behjælpelig med planlægning af jubilæumsforberedelserne og deltog derfor i begyndelsen af bestyrelsesmødet for at afklare, om  hele forløbet omkring jubilæet er på plads.

Niels gennemgik bestyrelsens opgaveliste i den forbindelse, og det ser ud til alt er på skinner, med undtagelse af nogle få frivillige hænder til småopgaver. Rekrutteringen til dette pågår.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Jesper har genfremsent sine personlige  oplysninger til banken, så tilpasning af fuldmagtsforhold kan tilendebringes.

Jesper og Britta gennemgår og tilpasser den nuværende regnskabsmodel og afstemmer med halvårsstatus.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Ungdom skal afslutte og sende deres regnskab til Greve Kommune vedrørende  ” Spas og Sejlads ”  inden 15 september!

Elprisernes himmelflugt har givet os en ekstra elregning på 7167,- for årets første 7 mdr. Så spar hvor I kan, når I færdes I klubben. Hvis prisstigningen forsætter overvejes et energitillæg på kontingentet.  

Et sparetilltiltag kunne være en udskiftning af halogenlamper til LED i klubhuset, det taler vi om ved næste bestyrelsesmøde samt andre tiltag, forslag modtages meget gerne.

Der er stadig 3 medlemmer fra ungdom, der er i restance, givet videre til Anders Thorsted.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt
 • Udestående opgaver status

”ToDo” listen blev gennemgået. Afsluttede sager blev ajourført som færdige og en plan for afslutning af resterende opgaver blev udfærdiget.

 1. Status og kommentarer vedr. underafdelinger og udvalg
 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Onsdagskapsejladserne starter kl. 18 i september!

 • Familiesejlads /Britta & Niels

Ingen bemærkninger

 • Skoleudvalg / Arne

1 elev har bestået duelighedsprøven og  8 mere skal op til prøve d.24/9.

Skolebådene anbefales at blive modificeret, så de bliver brugbare til kapsejlads – med andre ord trænger de til en opdatering, så de kommer til at fremstå mere brugervenlige.  Skødespillene skal flyttes op på ruftaget og de skal forsynes med rulle på forstaget. Trim liner og hal skal ligeledes forbedres, så de kommer i ”kapsejladsmode”.

Vi har fået en IFér forærende. Den har nummer ÉT! ( Det er næsten kult )  Den vil i løbet af vinteren blive sat i stand af et antal frivillige (navne frigives senere), der har stor veneration for IF. Projektet har til formål at sikre bådens stand til at kunne bruges bredt i klubben, til træning og kapsejlads. Båden  er i skrivende stund på vej  fra Limfjorden til Mosede på egen køl sejlet af gæve IF-sejlere.

 • Klubhusudvalg /Niels – inspektion af klubhusets bærende pæle udestår. Ungdom har i forbindelse med GP Sailing arrangementet udlånt 2 joller. som tak har de fået 2 sæt sejl til jollerne og et 65 tommer TV! Til TV ét vil der blive indkøbt et rullestativ, så det kan flyttes rundt efter behov. 
 • Tirsdagsbevægelsen / – det siges at bevægelsen har taget nye medlemmer ind sidst på sommeren.
 • Klubhusudlejning /Britta

Niels arbejder på redigeret udlejningskontrakt.

 • Automatudvalg /Britta

Der arbejdes fortsat på ny øl/sodavandsautomat. En model der lever op til lavt elforbrug og tidssvarende betalingsmidler. Så det er muligt at købe kolde drikkevare 24/7. Vi tror det vil øge omsætningen markant og samtidigt forbedre serviceniveauet for vores medlemmer. Evt. via en sponsor?   

 • IT – Hjemmeside /Michael

Vi har fået ny ” Host”, Simply.com, hvilket betyder hjemmesiden kører meget bedre,  er fremtidssikret og koster kun det halve!

 • POP-UP-udvalg /Niels
 • Jubilæumsarbejdsudvalg

Aktiviteterne er på plads, vi krydser fingre for godt vejr og et godt arrangement med stor opbagning fra vores medlemmer.

 • Klubudviklingsudvalg – afventer etablering.
 1. Efterår- og vinteraktiviteter
 • Jubilæum & Standernedtagning
 • Kalender – ingen nyindkomne forslag

Forslag:

 • Besøg fra Langturs Sejlerne
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand om bord etc.
 • Sikkerhed generelt
 • Gelcoat kursus
 1. Eventuelt
 2. Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 13. oktober 2022 kl: 19:00

 

På vegne af bestyrelsen/Michael

Kære SGS medlem

Som tidligere annonceret afholder vi i år en kombineret standernedtagning og jubilæumsreception i SGS den 2. oktober.

Program:

Kl. 10:30 Skippermøde i SGS-klubhuset i Mosede Havn

Kl. 11:00 Afriggersejlads på en lille bane omkring vores udlagte mærker

Kl. 13.00 Reception i klubhuset i Mosede Havn

Velkomst v/ formand
Jubilæumstale v/tidligere formand Bent Jørgensen og Standernedtagning
Servering af lidt let mad, fadøl, vin og vand

Kl. 15:00 Kaffe og afslutning

Vi håber, I har tid og lyst til at deltage i fejringen både til vands og til lands.

I har alle fået en mail fra Britta, som I meget gerne må svare på!

På forhånd tak!

_/) Sejlerhilsener _/)
Bestyrelsen

Ny host til vores hjemmeside

Så er hjemmesiden lagt over hos Simply.com.

I vil opleve, at siden kører hurtigere! Yderligere har vi fået meget større kapacitet både til selve hjemmesiden, vores kalender og mail. Løsningen er fremtidssikret og ikke helt uvæsentligt, så er prisen kun den halve!

Så kan I ikke forlange mere :-).

Stor tak til Anders Olesen for en kæmpe arbejdsindsats, uden ham var det blevet megadyrt!

/Michael

Referat fra bestyrelsesmødet d. 4. august kl 19.

Deltagere 

Formand: Niels Kjeldsen, , Kasserer m.m. Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, , Suppleant med foretræde: Arne Strange.

Afbud fra: Næstformand: Jesper Bay Esbensen, SGS Ungdom-kontakt:  Anders Thorsted,Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel, Suppleant med foretræde og referent: RobertKosiara-Pedersen.

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden

Gas til den ny grill betales af klubben når den benyttes ifm. klub arrangementer. Indkøb administreres af Jørgen Ærenlund. 

Hvis man ønsker at benytte gasgrillen ifm. leje af klubhuset, koster det kr. 50,- til gas, som skal betales samtidig med lejen for huset. 

Der har været sommerferie i Havnebestyrelsen, næste møde er d. 8/8, hvortil vi i SGS ikke har punkter på dagsordenen. 

Niels er blevet kontaktet af en person, der ønsker at blive medlem af SGS. Britta tager kontakten og sørger for det praktiske.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Ingen tilbagemelding fra banken endnu. Jesper skal have fuld adgang til klubbens konti og Niels skal have kigge adgang. Britta kontakter banken.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Restance på 3 medlemmer, som Britta har rykket flere gange, kan desværre resultere i at medlemmerne bliver udmeldt. 

 • Medlemsantal

Medlemstallet er nu 193.  8 ungdomsmedlemmer, hvor der betales familiekontingent, tælles med.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt:
 • Bordet rundt

Se under de enkelte udvalg. 

 1. Status underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders

Er på Stegelejr med ungdom.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Onsdagssejladserne er startet igen. SGS afholder DM for IF 12-14 august.

 • Familiesejlads /Britta & Niels

Tirsdagssejladserne er startet igen.

 • Skoleudvalg / Arne

Ingen bemærkninger.

 • Klubhusudvalg /Niels

Rengøringen efter udlejning har været i orden!

 • Tirsdagsbevægelsen /Arne

Ingen bemærkninger

 • Klubhusudlejning /Britta

Ingen bemærkninger

 • Automatudvalg /Britta

Øl automaten er stadig under overvejelse.

 • IT – Hjemmeside /Michael

Udviklingen forsætter.

 • POP-UP-udvalg /Niels
 • Jubilæumsarbejdsudvalg– Ingen medlemmer har endnu vist interesse for at deltage i forberedelserne. En drejebog til afholdelse af en reception er udarbejdet. Det er besluttet at annullere planerne om en kombineret havnefest og jubilæumsfejring. Tiden til at arrangere det større arrangement er løbet fra os, og med den omkostningsrisiko der er ved et større  program, har vi valgt at nedskalere til en reception  for medlemmer og venner af klubben som afholdes d. 2. oktober kl. 13 til 16 sammen med standernedhaling!  Invitationer er under udarbejdelse og vil blive fremsendt snarest. Vi mangler fortsat frivillige hjælpere til mindre opgaver – så hvis interessen er der, må de, der kan, gerne tilmelde sig!
 • Klubudviklingsudvalg

        fortsat under drøftelse

 1. Sommer- og vinteraktiviteter
 • Jubilæum.

        2 .oktober kl 13-16

 • Stander ned

         Søn 2/10 efter afrigger sejladsen. 

 • Forslag til vinteraktiviteter modtages gerne
 1. Eventuelt – Ingen bemærkninger
 2. Næste bestyrelsesmøde: 8/9 kl. 19.00 

På vegne af bestyrelsen

Michael Christensen/sekretær

Nyt fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. juni 2022 kl. 19:00

 Deltagere:

 Formand Niels Kjeldsen, næstformand Jesper Bay Esbensen, kasserer m.m. Britta Pedersen, sekretær & IT Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt Anders Thorsted.

Afbud fra: suppleant med foretræde og referent Robert Kosiara-Pedersen, suppleant med foretræde Arne Strange, suppleant med foretræde Magnus Reitzel.

 Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
 • Bemærkninger vedr. Havnebestyrelsen

Niels og Jesper er valgt ind i havnebestyrelsen. Niels som repræsentant for SGS og Jesper som kasserer.

 • Underskrift af sidste bestyrelsesmødereferat + drøftelse af format

Michael sender sidste referat til Niels til underskrift, som returnerer samme, når underskrevet.  Sekretæren vil fremover arkivere underskrevne protokoller digitalt.

 • Vedtægter

Alle har meldt tilbage, at SGS’ vedtægter er blevet nærlæst.

 • Bestyrelsesansvar

Niels havde skrevet og uddelte et skriv omkring hvilke forventninger, der er til bestyrelsens medlemmer.

 • Samarbejde kasserer og næstformand

Britta og Jesper vil sammen gennemgå de kassererrelaterede forretningsgange og iværksætte eventuelle opdateringer efter behov. Ønsker om bankprodukter og fuldmagtsforhold, inkl. omfang af ihændehavelser af Dankort aftales med Jyske Bank for efterfølgende bestyrelsens godkendelse.

Britta har det overordnede økonomiske ansvar og anviser alt til betaling som tidligere, hvorfor opdatering af fuldmagter til kassererens virke har førsteprioritet. Andre fuldmagtsudstedelser skal godkendes endeligt og underskrives af tegningsberettigede (formanden) i forbindelse med Jesper (næstformanden), efter  præsentation og godkendelse af bestyrelsen inden udstedelse.                                                                                                                               

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Er indsendt af alle til Jyske Bank på E-Boks, Britta sørger for det fornødne.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Indkøb af ny rengøringsvogn til klubhus er bevilget. Britta sørger for køb.

 • Medlemsantal

Ligger meget stabilt på ca. 180 medlemmer. Afregning  for refusion af  ungdomsmedlemmer og ordinært regnskab 2021 er sendt til kommunen.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt
 • Standerhejsning (noget at huske på til næste år?)

Det kniber lidt med vores sangstemmer, derfor  prøver vi med lidt supplerende musik til næste år. Evt. andre sange.

Standernedhaling bliver den 2. oktober – som sædvanligt med en lille kapsejlads og efterfølgende frokost i klubhuset.

Invitation til Sankthansaften udsendes af Britta.

 • Andet Bordet rundt

Der henvises til de øvrige punkter.

 1. Status underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders

Det går godt. Sejlads mandag og onsdag med nye elever. Der forventes 3-4 nye medlemmer.

Til Spas og Sejlads er 16 tilmeldt. Der er p.t.  20-22 ungdomsmedlemmer. Vi vil godt have specificeret antal medlemmer under familiemedlemsskab. Anders vender tilbage med det eksakte antal.  

Der er søgt om tilskud til bærbare  VHF-radioer. Ungdom har fået 6.400 kr. fra TrygFonden. Niels vil tale med havnen om mulige havnepladser til de 2 RIB’er. Indkøb af pontoner, som RIB’erne kan trækkes op på, vil være et must, da de ikke kan tåle at ligge i vandet.  

Sejltøj til instruktører er på ønskelisten – evt. gennem SLAM eller anden sponsor. Budget udarbejdes.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

IF-klubben har afviklet et lille lokalt stævne over 3 dage (10-12 juni) med stor succes i dejligt sejlervejr. Stor tak til alle, der hjalp til.  Ungdom er inviteret til at sejle med til DM – plan under udarbejdelse.

Onsdagssejladserne kører i øjeblikket uden dommer, da Ulrik er syg. Der skydes og tages i mål fra bådene.

Vi minder om at IF DM afholdes af SGS 12-14 august. Magnus er primusmotor og vil holde bestyrelsen og samtidigt/successivt klubben orienteret via opslag på hjemmesiden og Facebook-gruppen.

 • Familiekapsejladsudvalget /Britta & Niels

Familiekapsejladsudvalget har bidraget med en stor grill til fælles afbenyttelse, hvilket bestyrelsen siger stor TAK for!

 • Skoleudvalg / Arne

Vi forsøger at få den anden skolebåd med i onsdagssejladserne, hvis skoleudvalget kan tilslutte sig.

 • Klubhusudvalg /Niels
 • Tjekke klubhusfundament

Niels arrangerer med klubhusudvalget.

 • Udendørs loungeområde (indkommet forslag)

Anders har et forslag til indkøb af lounge-møbler samt forslag til bedre udnyttelse af officersmessen? Planen er under udarbejdelse, og præsentation til bestyrelsen følger.

 • Rengøring i forbindelse med udlån af klubhuset.

Bestyrelsen har en bøn til alle os privilegerede medlemmer af SGS, der mod et beskedent gebyr har mulighed for at låne vores klubhus til private arrangementer. Vi må bede om, at vi sætter fokus på en bedre rengøring efter private arrangementer.  Alle aktiviteter i SGS – på nær en enkelt – er baseret på frivillige indsatser. Undtagelsen er den lønnede ugentlige rengøring af huset, der dog kun omfatter rengøring efter normale sejlsportsklubsaktiviteter. Rengøringen finder sted på en fast dag og ikke før eller efter private forsamlinger eller fester.  Dvs., at man kan risikere, at lokalerne, man låner, har ”brugsspor” efter sejlsportsklubsaktiviteter. Det kan indebære, at man måske skal acceptere, at der både skal rengøres før og efter ens private gæsters besøg i vores klubhus.

Det er vigtigt, at vi, der benytter os af muligheden for at låne huset, er særdeles omhyggelige med rengøringen. Kravet er derfor, at man bestræber sig på at efterlade alle lokalerne i en bedre rengjort stand, end da de blev overtaget. Det betyder, at der skal fejes, støvsuges, skrubbes og skures og tørres af overalt fra komfurer til toiletter og alt derimellem, uanset om det umiddelbart ser ”rent nok ud”, eller ”at sådan så det ud, da vi overtog lokalerne”. Der skal være helt rent, når man slukker og lukker.

Bestyrelsen overvejer, om et depositum som garanti for rengøring og/eller en fast aftale med et rengøringsselskab skal kunne tilbydes, så rengøring kan tilkøbes, hvis man ikke har tid eller kræfter til at udføre rengøringen selv.

Sejlsportsaktiviteter i huset har førsteprioritet i forhold til udlån.

Der mindes om, at låneperioden for klubhuset er fra kl. 10:00 på dagen til næste dag kl. 09:59.

Udlånskontrakten er under revidering og vil blive lagt ud på hjemmesiden, når den er færdig.

 • Tirsdagsbevægelsen /Arne

Se Automatudvalg

 • Klubhusudlejning /Britta

Skrive i kalenderen, hvem der lejer klubhuset, og til hvilket formål.

 • Automatudvalg /Britta

Forslag modtaget til nedlæggelse af ølautomaten og i stedet sætte et køleskab op med lås på. Hvor mange øl skal det rumme? Britta tager kontakten til Automatudvalget og evt. Tirsdagsbevægelsen for at lodde stemningen på dette punkt.

 • IT – Hjemmeside /Michael

Hjemmesiden er opdateret på flere punkter, og den bliver i nær fremtid flyttet til en ny Host, som giver større kapacitet og hastighed. Det er formodentligt til samme pris eller billigere.

SGS’ bestyrelse har overtaget administrationen fra Allan Jensen på Facebook-gruppen Sejlklubben Greve Strand. P.t. 65 medlemmer – håber på flere interesserede/følgere og aktive. Michael kontakter Allan vedr. overdragelsen.

 • POP-UP-udvalg /Niels
 • Jubilæumsarbejdsudvalg

Niels og Jesper er tovholdere.

 • Klubudviklingsudvalg – drøfte, om der skal etableres et sådant (igen)

       Jesper og Niels står for udvalget.

 1. Sommer- og vinteraktiviteter
 • 70 års Jubilæum 27. august 2022

SGS vil holde åbent klubhus, sandsynligvis med tilbud af mad og drikke, samt åbne både, hvor interesserede kan kigge ned. Hvem vil lægge både til? Hvem vil give en hånd med til praktiske ting? Kontakt Niels!

SGS Ungdom planlægger og arrangerer særskilte begivenheder på dagen.

 • Stander ned

2/10-22.

 • Kalender

Forventet dato for næste Generalforsamling 9/3-23.

Forslag til vinteraktiviteter:

 • Medlemmers beretninger om togter
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand om bord etc.
 • Sikkerhed generelt

Nye / andre forslag modtages med taknemmelighed

 1. Eventuelt – Ingen bemærkninger.
 2. Næste bestyrelsesmøde 4. august kl 19:00

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne fra formanden

SGS´ 70-års jubilæum

Kære medlemmer.

SGS bliver 70 i år og det skal naturligvis fejres! Bestyrelsen forstiller sig, at det fejres i forbindelse med Havnefesten d. 27. august. Alle havnens brugere er inviteret til at deltage både de professionelle og de forskellige sportsklubber.

Formanden har været i kontakt med Jenners Seaside, Røg, Det nye Røgeri, Havne grillen og selve Mosede Havn. Samt Dykkerklubben og Køge Bugt Stenrev.

Alle er interesserede i at bidrage.

Vi forestiller os, at SGS holder åbent klubhus, hvor der skal være et tilbud om noget at spise og drikke. ( Ideer efterlyses! ) Vi efterlyser også bådejere, der vil lave åben båd, så interesserede komme ombord til en snak om sejlerlivet i SGS.

Ungdomsudvalget vil tilbyde en tur på padlebord, i kajak og i joller, samt fortælle om mulighederne i deres afdeling.

Sejlerskolen skal også repræsenteres med tilbud om en tur i skolebådene samt info om sejlerskolen.

Vi håber på, at vi ad den vej kan hverve nye medlemmer til SGS.

Vi mangler hjælp til arrangementet! Der skal nedsættes et jubilæumsudvalg til at koordinere det hele og vi skal have folk på banen til det rent praktiske!

Henvend dig til Niels Kjeldsen eller Jesper Bay, hvis du vil give en hånd, det haster!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sankt Hans Aften i SGS d. 23. juni 2022

Grillen er klar kl. 18.30

Tag selv mad med til grillen og nyd aftenen i det bedst tænkelige selskab

Storslået bål ved Mosede Fortet

21.15    Båltale

21.30   Bålet tændes                                                                                                                    

Se programmet på Greves Kommunes hjemmeside 

https://greve.dk/nyheder/2022/i-aar-bliver-der-sankthansfest-paa-fortet

Sejlerhilsen bestyrelsen

Stor tak til tirsdagssejlerne, som har sponseret en ny grill!