Generalforsamling i SGS

Bestyrelsen planlægger at afholde generalforsamling i januar 2023.

Generalforsamlingen rykkes frem for at regnskab og budget kan godkendes, så der kan disponeres allerede fra januar 2023.

Indkaldelse udsendes i følge vedtægterne senest 14 dage før.

Bestyrelsen

Sejlklubben Greve Strand, referat fra bestyrelsesmødet, onsdag d. 19 oktober 2022 kl. 19.00

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, Næstformand: Jesper Bay Esbensen, Kasserer m.m. Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, Suppleant med foretræde og referent: Robert Kosiara-Pedersen, Suppleant med foretræde: Arne Strange, Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel

Dirigent: Magnus R

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
 • Afbud fra Michael Christensen, Anders Thorsted, Robert Kosiara-Pedersen
 • Det blev foreslået og godkendt, at bestyrelsesmødedatoer fastlægges en gang årligt for hele året for at lette planlægning både i og udenfor klubben. 
 • Formanden opfordrede til debat og input til ideer, der kan tiltrække nye medlemmer. Tilgang af medlemmer er klubbens største udfordring nu og på sigt. Ekstraudgifter i den forbindelse blev foreslået og godkendt budgetført for 2023, så tiltag kan iværksættes.
 1. Meddelelse fra kassereren
 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst.
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold. Niels Kjeldsen har som den sidste underskrevet sin del af dokumentationen på ændringer af fuldmagtsforhold i vores Jyske Bank-arrangement. Alle opdateringer og krav fra banken burde nu være i orden og opfyldt.
 • Ungdom har indrapporteret budgetopfølgning 2022 status ultimo september – plus skøn for året. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning. 
 • Budgetudvalgsmøder november – Mødet indkaldes til d. 17. november kl. 1900. Formanden opfordrede til, at budgetudvalget fokuserer på budgettering at omkostninger, der skal kunne dække nødvendige investeringer for udvikling af klubben, sikring af medlemstilgang, instruktørtilgang, opgradering af skolebåde etc. Investeringerne bør opsættes i prioriteret rækkefølge til godkendelse af bestyrelsen og generalforsamlingen i nævnte rækkefølge.
 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt – med status og kommentarer vedr. underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders

Ungdom har anmodet om tilladelse til at investere i ikke-budgetterede, men allerede finansierede, aktiver og reparation af materiel. Bestyrelsen godkendte anmodningen.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Klubbens IF-både. Budgettering, reparation og opgradering for fremtidig brug af skolebådene og den seneste tilgang ”IF Den Første”.

Bestyrelsen har beslutter, at bådene skal opdateres. Der skal udarbejdes budget for opdatering af: rulleforstag, løbende og stående rig og nye sejl. Målet er, at bådene skal være fuldstændig ens og nemt kunne rigges om til og fra skolesejlads og kapsejlads og vice versa. Ideen er, at bådene ud over at være skolebåde som førsteprioritet, skal være tilgængelige for klubbens medlemmer og elever til tirsdags/onsdags-sejlads og stævner. Mulighed for sponsorstøtte afdækkes, når budget er udarbejdet.

Budget investeringerne udarbejdes i prioriteret rækkefølge som nævnt under de involverede udvalg og vil indgå i Budget 2023.

Derudover aftaltes, at der i Budget 2023 indgår indkøb af bøjer og mærker til kapsejlads.

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels

Det aftaltes, at der udarbejdes budget for indkøb af bøjer og mærker til kapsejlads. Vil indgå i Budget 2023. ( bruger samme faste bane som onsdagssejlerne)

 • Skoleudvalg / Arne

9 elever har bestået i år.

Mulig optimering af brug af skolebådene blev drøftet som nævnt under Kapsejlads. Budgetterne for brug af bådene udarbejdes som vanligt af Poul Ottosen, men nu i samarbejde med Michael Christensen. For Budget 2023 foreslås det, at der indhentes inspiration fra Tirsdag og Onsdag sejlerne for evt. nytænkning af udnyttelsen af skolebådenes kapacitet fremover. Skolebådsaktiviterne skal overordnet have førsteprioritet, så afviklingen af undervisning og intruktørindsats på ingen måde vanskeliggøres.

 • Klubhusudvalg /Niels

Efter forslag indhentes fast tilbud på skift af halogenspot til LED i klubhuset. Udskiftningen vil ske i indeværende budget år. Prisen forventes at blive max. DKK 10.000,-

Modtaget forslag til ændring af klubhusets indretning fra Kim Ravn (lounge-indretning og baderumsudvidelse) i “Bestyrelseslokalet”. Bestyrelsen ser positivt på forslagene, men opfordrer til indhentning af alternative løsninger til fremlæggelse for klubhusudvalget.

Bestyrelsen mener umiddelbart, at det vil være en for stor udfordring at udvide badefaciliteterne som foreslået, men muligheden skal undersøges. Alternativt vil Havnen blive spurgt om interesse for etablering af moderne bade- og omklædningsfaciliteter på sigt og på tværs i samarbejde med klubaktørerne i Havnen. 

Bestyrelsen/Klubhusudvalget vil gerne se alternative løsningsforslag til mindre pladskrævende lounge møbler med evt. revideret budget. Bestyrelsen anbefaler at Klubhusudvalget tager investeringen af møblerne med i Budget 2023. I samme forbindelse er der blevet udtrykt et ønske om, at der etableres solsejl fremstillet af gamle sejl på terrassen. Omkostning DKK 1.000. Investeringen medtages i Budget 2023.

 • Tirsdagsbevægelsen /Arne

    Ingen bemærkninger.

 • Klubhusudlejning /Britta

Charlotte Huber har meldt ud, at hun ønsker at stoppe som administrator af klubhusudlejningen. Charlotte fritstilles d. 1. december, med tak for hendes store indsats, i den tid hun har haft tjansen. Mulig afløser er fundet til bestyrelsens godkendelse, hvilket annonceres senere. Opslag om ændring vil blive lagt på SGS’ hjemmeside.

(Birgit Kjeldsen har overtaget tjansen)

Forslag til ny låneaftale vedr. klubhuset er udarbejdet til bestyrelsens godkendelse. Forslaget til en revideret låneaftale inkl. indførelse af et depositum debatteres med forventet afslutning på næste bestyrelsesmøde. ( ny udlejningsaftale ligger op hjemmesiden under “klubhus”)

 • Masten ved klubhuset

Bestyrelsen godkender, at denne renoveres og opdateres. 

Renoveringen sættes på budgettet for 2023

Øvrige punkter på dagsorden blev ikke taget op i dag pga. tidsmangel, men tages op på næste bestyrelsesmøde.

På vegne af bestyrelsen

Niels Kjeldsen

SGS´ 70-års jubilæum og standernedhaling.

Søndag d. 2/10-2022 afholdt SGS 70-års jubilæums- og standernedhalingsreception i klubhuset. Omkring 100 personer var mødt frem for på festlig vis at fejre SGS. Dagen startede med en hyggesejlads på 4 sømil langs kysten. Vejrguderne var med os og sørgede for sol og frisk vind fra vest. 13 både deltog og alle var tilbage i havnen i god behold efter ca. 1 time. Efter sejladsen gik vi i klubhuset, hvor SGS bød på en let frokost med dertil hørende drikkevarer efterfulgt af kaffe med brød.

Det blev en minderig dag, hvor vores formand Niels Kjeldsen og tidligere formand Bent Jørgensen holdt tale:

Formandens velkomsttale til SGS’ 70 års jubilæumsreception den 2. oktober 2022

Velkommen!

Er der nogen, der er vil klage over vejret? Nej vel – det  er et skønt sejlervejr til denne fejring.

En dejlig sæson går på hæld og et jubilæumsår er gået. Tusind tak til jer alle der er mødt op for at deltage i denne sæsonafslutning med standernedtagning og 70-års jubilæumsreception.  

Vi fortsætter nu festen efter flotille-sejladsen og vi vil lade standeren være oppe indtil sidste programpunkt (dvs. lige før eftermiddagskaffen bliver serveret, hvor vi afslutter sejleråret med strygning af standeren, en salut, en klapsalve samt et trefoldigt ’længe leve’ plus det lange SGS sus, før vi mønstrer til eftermiddagskaffen.

Under skafningen kan vi tænke lidt over de 70 år, det er blevet til med SGS – for hold da op, der er sket meget, siden SGS blev stiftet. Farvefjernsynet er blevet opfundet, og menneskeheden har været på månen, mobiltelefonen er kommet på banen, selv Carmen Curlers blev opfundet, kom på mode og gik konkurs. Det er der på det sidste lavet en TV-serie om, og så er der sket noget med hvordan vi klæder os – tag bare et kik på billedpræsentationen på vores nye fladskærm – der var altså rigtig god stil over sejlergarderoben i SGS de første år. Bådene har også ændret sig, og jeg tror ikke, vi hverken kan finde en enkelt eller to der har været med hele vejen. Men det er jo lige meget, for fællesnævneren har over årene været den samme, nemlig lysten til sejladsen og bådlivet. Vi har for sjov regnet lidt på hvor mange sømil vi mon har udsejlet i SGS-regi over tid. Det var lidt svært, men det anslås til at være mere end en million sømil til sammen.

Apropos fladskærm, så har vi mere end 1.000 billeder i klubben, fra årene der er gået. De fleste er mange år gamle papirbilleder, som Britta har lagt et stort arbejde i at scanne, så vi i løbet af eftermiddagen her har mulighed for at vise jer mange af dem på skærmen.

Der er holdt en del SGS-jubilæer over tid, men da jeg kun er en bette junior i klubben – både i relativ alder og i medlemskabet af SGS – er jeg glad for, at vores tidligere formand Bent Jørgensen har sagt ja til forespørgslen om at berette lidt om historik og udvikling de seneste år. Bent har jo som alle ved, med sikker hånd på roret taget baks tørnen som formand for SGS de fleste af de seneste 10 år – siden sidste jubilæum.  Så når skafningen, som Britta også står for, er færdig eller i gang, vil Bent komme på podiet med et lille tilbageblik.

At vi er så mange samlet i dag, tager jeg som et udtryk for at alle har glæde over at være med i SGS-kredsen, så som afslutning på mine ord vil jeg på arrangørernes vegne rette endnu en tak for, at I mødte frem. Og en særlig tak til alle jer, der har taget slæbet med forberedelse af i dag og til jer der det sidste år i det daglige har taget hånd om alle gøremålene, der skal udrettes i alle udvalg, afdelinger og bevægelser i vores velfungerende sejlklub. Også stor tak til vores sponsorer, hvis donationer vi alle glæder os over. Tak til de mere stille medlemmer i klubben, som bakker op ved deres medlemskab. Og til sidst – og absolut ikke mindst – en tak til alle dem, der har været medlemmer af SGS de sidste 70 år, men ikke er her mere.

På den nuværende bestyrelsens vegne lover jeg, at vi vil fortsætte vores arbejde, så vi og de, der efterfølger os også i fremtiden, har klubben og aktiviteterne dér at glædes over.

Vi starter nu med at glæde os til skafning med vederkvægende humle eller andre væsker. Husk – vi kan jo allerede nu begynde at glæde os til standerhejsning nr. 71 d. 30 april 2023 kl. 10:00, – datoen er lige om hjørnet.

Velbekomme.

v./Niels Kjeldsen

 1. års jubilæumstale ved tidligere formand for SGS Bent Jørgensen.

Kære SGS

Tillykke med de 70 år. På trods af alderen er SGS spillevende.

En stor fast flok har holdt ved på grund af stor kærlighed til livet i klubben og havnen plus et formidabelt kammeratskab.

Men til et jubilæum hører også lidt historie.

Ove Strøm Jørgensen opfordrede mig ved tiltrædelsen til at gøre taler korte. Det har jeg prøvet at efterleve. Men i dag gør jeg en undtagelse. Så slap af og hold ud.

Hvis vi starter i 2012 for 10 år siden, var Ove formand på andet år. Jeg var substitut på det tidspunkt i bestyrelsen. Ove fik skaffet en ny mastekran, der blev installeret med havnens hjælp. Det nyder vi godt af i dag – så vi slipper for at skændes ’venskabeligt’ med fiskerne og med trængsel ved den gamle. Ove organiserede også et formidabelt 60 års jubilæum i august 2012.

Man kan stadig læse det flotte blad på hjemmesiden ”juli 2012”. Det indeholder en masse historik. Den gang havde SGS en græsplæne mod nord. der blev brugt flittigt ved arrangementer. Det har vi så ikke mere, men vi er blevet glade for de nye naboer.

Allerede i 2013 ville Ove afløses som formand. Han påstod at han kun havde taget jobbet, hvis jeg ville afløse efter de 2 år.

Ved generalforsamlingen i 2013 blev der så skiftet meget ud i bestyrelsen. Jeg blev formand og Ole Hjort blev næstformand. Plus nyvalg af 2 nye suppleanter. Den bestyrelse holdt stort set indtil foråret i år, bortset fra udskiftning af suppleanter undervejs.

Jeg havde arvet en aftale fra Ove om at afholde et DM i 2014 for IF Klubben. Med god hjælp fra Jesper blev det slået stort op. Det endte med deltagelse af 17 både fra både Tyskland, Holland og Sverige. Hjælpsomheden var så kæmpestor, at medlemmerne klarede al forplejningen til stævnet, der desuden gav et overskud til klubben på 21.000, endda med rimelige priser i forhold til andre DM’er. Det blev en kæmpe succes.

Klubbens overlevelse er jo baseret på medlemmernes engagement.

Hjørnestenen i bestyrelsen er Britta gennem 31 år. Britta har med et fast greb om regnskabet passet på økonomien, så SGS har overlevet en svingende medlemstilgang.

Der var 171 medlemmer i 2012 og godt 200 i dag. Det er også Britta, der siger til, når der er behov for vedligeholdelse af huset.

Per Lassen skylder vi en stor tak for indsatsen gennem tiderne sammen med klubhusudvalgene.

Senest i min tid med nyt gulv, indgangsdør, terrasse og ny vinduesfacade mod nord til en fantastisk pris.

I min tid i 9 år som formand, har jeg oplevet stor hjælpsomhed fra mange.

Henning med vedligehold af stole. Helge med mange praktiske gøremål. Nye stern, renovering af terrasse osv. Leif og Michael med vedligehold af hjemmeside. Charlotte Huber med udlejning af klubhuset og kapsejladsarrangørerne.

Sidst men ikke mindst må jeg nævne Niels Fjøs. Hans engagement i klubben og havnen er 24/7.

Umuligt at nævne alt det han har taget sig af. Inkl.. at være næsten fast deltager i havnens dialogmøder, hvor han har kræver action på uorden i havnen.

Der er også grund til at nævne Jørgen Ærenlund. Han er et af klubbens fyrtårne gennem tiderne. Medlem siden 1972 altså 50 år. Da klubben manglede ledelse, trådte han til. Han har udarbejdet klubbens nye vedtægter, der sikrede det økonomiske grundlag fremover. Han var med til at starte familiesejladserne i SGS og var med til at udarbejde tursejlerhåndbogen og turbøjerne sammen med dansk Sejlunion. Desuden censor ved duelighedsprøverne. Senest har han tilgodeset klubbens interesser inden for lovens rammer fra sin plads som sekretær i havnebestyrelsen.

Af faste institutioner i klubben må nævnes Sejlerskolen. Poul Ottosen har stået for uddannelsen af nye sejlere i årevis sammen med en stab af stabile instruktører og bådsmænd til vedligeholdelse af IFerne. Et sikkert aktiv for klubben gennem årene, der har bidraget til fast medlemstilgang.

Et andet stort aktiv for klubben er Tirsdagsbevægelsen. Den samler ca. 30 medlemmer hver tirsdag kl. 12 til hyggeligt samvær og fortæring af medbragt mad. Det er fra denne gruppe der ofte lægges kræfter til, når der er behov for en praktisk indsats i huset. Det er 30 år siden den blev startet op og er med til at fastholde medlemmerne, når båden er solgt. Niels Fjøs bidrager med historier over og under bæltestedet under frokosten.

Corona var en trist periode for klubben. Den startede i foråret 2020 med en udskudt generalforsamling, som til sidst blev holdt skriftligt. Den medførte dog en positiv ting. Der var forslag fra bestyrelsen om at sælge rester fra ungdomsafdelingen. Det var følgebåden, optimistjoller og optimistbygningen. Det blev vedtaget og salget blev afsluttet undtagen for jollerne, der blev bremset i sidste øjeblik.

Dette inspirede Kim Ravn til at overveje en genetablering af SGS Ungdom. Det startede med et møde i klubhuset mellem Kim Ravn og hans kone Pernille, hvor de overbeviste Læge Søren og jeg fra bestyrelsen om, at der var kvalitet bag initiativet. Og så gik det stærkt. På et møde med Greve Marina ungdom, Kim og Anders, blev der sat ting i gang. Ansøgning om tilskud til jollekøb blev sendt af sted fredag og tirsdag var der accept fra DGI til køb af joller for 50.000. Det blev til 2 nye Zest joller, hvor klubben betalte restbeløbet der blev taget fra den hensatte ungdomsreserve. Herfra gik starten indtil efterårsferien med 8 sejlere. I løbet af vinteren blev der arbejdet på højtryk på at etablere rammerne, der mest skete på nettet pga. mødeforbud. Ansøgninger om sponsorstøtte gik over alt forventning. Næsten alle ansøgninger var positive. Der skulle etableres en afdeling næsten fra bunden. Anders og jeg kæmpede med budgetter så der var overblik over udviklingen og det gik næsten uden gnister. Det endte med et hold på 27 elever i 2021 plus Pernilles små pirater i sommerferien.

Så mange tak til alle aktørerne fra SGS Ungdom, velvillige sponsorer og roklubben for bad til pigerne. Det er en kæmpe præstation af Kim og Anders.

Udviklingen kan følges videre på Facebook.

Faren ved at nævne navne er at nogen bliver glemt for der er mange gode kræfter jeg ikke har nævnt.

Og til sidst et lille hjertesuk.

Det er ikke lykkedes at gennemføre tursejladser de senere år.

Når man ser på Brittas billeder, bliver historien gennem årene tydelig.

Medlemsskaren var større og man var rigtig gode til at feste. Der går drabelige historier om fælles udflugter, der kunne forårsage ufrivillig afkøling med et uheldigt fald over bord. Vi nævner ikke navne i dette tilfælde.

Seneste initiativer var Lange Jans fælles ture, der desværre mistede deltagelse efterhånden. Så var undskyldningen det dårligt vejr og turene for lange, så Jan smed tøjlerne til sidst i 2019.

Der ligger en klar udfordring der,  ligesom der engang var et festudvalg.

Men hermed en tak til den nuværende formand Niels Kjeldsen og den nye bestyrelse for at sige ja til opgaven med ledelsen af SGS fremover.

Skal vi give dem og klubben et SGS hurra?

De længe leve.

Bådoptagning 2022

“Besked fra SGS formanden (medlem af søsætning- og optagningskommiteen Mosede Havn):
Optagningslisten 2022 ligger nu på havnens hjemmeside. Vi har så vidt, det har været muligt taget hensyn til særlige ønsker. Listningen for masteplaceringerne i skuret pågår stadig og vil blive frigivet snarest. Hvis du ikke kan se dit navn og din båd på listen eller finder andre fejl eller mangler, hører vi gerne fra dig  via administration@mosedehavn.dk med relevante oplysninger – ved manglende navn på listen vil vi gerne have oplyst bådnavn, havnenummer, bådtype, mastelængde, samt dit navn inkl kontaktdetaljer. Husk at der altid skal være havnenummer på bådstativerne.”

Mvh Niels

Referat fra bestyrelsesmødet d. 8/9-22, kl. 19.00

Deltagerere: Niels Kjeldsen, Jesper Bay, Britta Pedersen, Arne Strange og Michael Christensen

Afbud: Anders Thorsted, Robert Kosiara-Pedersen og Magnus Reitzel

 Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden

Pernille Ravn har været behjælpelig med planlægning af jubilæumsforberedelserne og deltog derfor i begyndelsen af bestyrelsesmødet for at afklare, om  hele forløbet omkring jubilæet er på plads.

Niels gennemgik bestyrelsens opgaveliste i den forbindelse, og det ser ud til alt er på skinner, med undtagelse af nogle få frivillige hænder til småopgaver. Rekrutteringen til dette pågår.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Jesper har genfremsent sine personlige  oplysninger til banken, så tilpasning af fuldmagtsforhold kan tilendebringes.

Jesper og Britta gennemgår og tilpasser den nuværende regnskabsmodel og afstemmer med halvårsstatus.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Ungdom skal afslutte og sende deres regnskab til Greve Kommune vedrørende  ” Spas og Sejlads ”  inden 15 september!

Elprisernes himmelflugt har givet os en ekstra elregning på 7167,- for årets første 7 mdr. Så spar hvor I kan, når I færdes I klubben. Hvis prisstigningen forsætter overvejes et energitillæg på kontingentet.  

Et sparetilltiltag kunne være en udskiftning af halogenlamper til LED i klubhuset, det taler vi om ved næste bestyrelsesmøde samt andre tiltag, forslag modtages meget gerne.

Der er stadig 3 medlemmer fra ungdom, der er i restance, givet videre til Anders Thorsted.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt
 • Udestående opgaver status

”ToDo” listen blev gennemgået. Afsluttede sager blev ajourført som færdige og en plan for afslutning af resterende opgaver blev udfærdiget.

 1. Status og kommentarer vedr. underafdelinger og udvalg
 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Onsdagskapsejladserne starter kl. 18 i september!

 • Familiesejlads /Britta & Niels

Ingen bemærkninger

 • Skoleudvalg / Arne

1 elev har bestået duelighedsprøven og  8 mere skal op til prøve d.24/9.

Skolebådene anbefales at blive modificeret, så de bliver brugbare til kapsejlads – med andre ord trænger de til en opdatering, så de kommer til at fremstå mere brugervenlige.  Skødespillene skal flyttes op på ruftaget og de skal forsynes med rulle på forstaget. Trim liner og hal skal ligeledes forbedres, så de kommer i ”kapsejladsmode”.

Vi har fået en IFér forærende. Den har nummer ÉT! ( Det er næsten kult )  Den vil i løbet af vinteren blive sat i stand af et antal frivillige (navne frigives senere), der har stor veneration for IF. Projektet har til formål at sikre bådens stand til at kunne bruges bredt i klubben, til træning og kapsejlads. Båden  er i skrivende stund på vej  fra Limfjorden til Mosede på egen køl sejlet af gæve IF-sejlere.

 • Klubhusudvalg /Niels – inspektion af klubhusets bærende pæle udestår. Ungdom har i forbindelse med GP Sailing arrangementet udlånt 2 joller. som tak har de fået 2 sæt sejl til jollerne og et 65 tommer TV! Til TV ét vil der blive indkøbt et rullestativ, så det kan flyttes rundt efter behov. 
 • Tirsdagsbevægelsen / – det siges at bevægelsen har taget nye medlemmer ind sidst på sommeren.
 • Klubhusudlejning /Britta

Niels arbejder på redigeret udlejningskontrakt.

 • Automatudvalg /Britta

Der arbejdes fortsat på ny øl/sodavandsautomat. En model der lever op til lavt elforbrug og tidssvarende betalingsmidler. Så det er muligt at købe kolde drikkevare 24/7. Vi tror det vil øge omsætningen markant og samtidigt forbedre serviceniveauet for vores medlemmer. Evt. via en sponsor?   

 • IT – Hjemmeside /Michael

Vi har fået ny ” Host”, Simply.com, hvilket betyder hjemmesiden kører meget bedre,  er fremtidssikret og koster kun det halve!

 • POP-UP-udvalg /Niels
 • Jubilæumsarbejdsudvalg

Aktiviteterne er på plads, vi krydser fingre for godt vejr og et godt arrangement med stor opbagning fra vores medlemmer.

 • Klubudviklingsudvalg – afventer etablering.
 1. Efterår- og vinteraktiviteter
 • Jubilæum & Standernedtagning
 • Kalender – ingen nyindkomne forslag

Forslag:

 • Besøg fra Langturs Sejlerne
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand om bord etc.
 • Sikkerhed generelt
 • Gelcoat kursus
 1. Eventuelt
 2. Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 13. oktober 2022 kl: 19:00

 

På vegne af bestyrelsen/Michael

Kære SGS medlem

Som tidligere annonceret afholder vi i år en kombineret standernedtagning og jubilæumsreception i SGS den 2. oktober.

Program:

Kl. 10:30 Skippermøde i SGS-klubhuset i Mosede Havn

Kl. 11:00 Afriggersejlads på en lille bane omkring vores udlagte mærker

Kl. 13.00 Reception i klubhuset i Mosede Havn

Velkomst v/ formand
Jubilæumstale v/tidligere formand Bent Jørgensen og Standernedtagning
Servering af lidt let mad, fadøl, vin og vand

Kl. 15:00 Kaffe og afslutning

Vi håber, I har tid og lyst til at deltage i fejringen både til vands og til lands.

I har alle fået en mail fra Britta, som I meget gerne må svare på!

På forhånd tak!

_/) Sejlerhilsener _/)
Bestyrelsen

Ny host til vores hjemmeside

Så er hjemmesiden lagt over hos Simply.com.

I vil opleve, at siden kører hurtigere! Yderligere har vi fået meget større kapacitet både til selve hjemmesiden, vores kalender og mail. Løsningen er fremtidssikret og ikke helt uvæsentligt, så er prisen kun den halve!

Så kan I ikke forlange mere :-).

Stor tak til Anders Olesen for en kæmpe arbejdsindsats, uden ham var det blevet megadyrt!

/Michael

Referat fra bestyrelsesmødet d. 4. august kl 19.

Deltagere 

Formand: Niels Kjeldsen, , Kasserer m.m. Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, , Suppleant med foretræde: Arne Strange.

Afbud fra: Næstformand: Jesper Bay Esbensen, SGS Ungdom-kontakt:  Anders Thorsted,Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel, Suppleant med foretræde og referent: RobertKosiara-Pedersen.

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden

Gas til den ny grill betales af klubben når den benyttes ifm. klub arrangementer. Indkøb administreres af Jørgen Ærenlund. 

Hvis man ønsker at benytte gasgrillen ifm. leje af klubhuset, koster det kr. 50,- til gas, som skal betales samtidig med lejen for huset. 

Der har været sommerferie i Havnebestyrelsen, næste møde er d. 8/8, hvortil vi i SGS ikke har punkter på dagsordenen. 

Niels er blevet kontaktet af en person, der ønsker at blive medlem af SGS. Britta tager kontakten og sørger for det praktiske.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Ingen tilbagemelding fra banken endnu. Jesper skal have fuld adgang til klubbens konti og Niels skal have kigge adgang. Britta kontakter banken.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Restance på 3 medlemmer, som Britta har rykket flere gange, kan desværre resultere i at medlemmerne bliver udmeldt. 

 • Medlemsantal

Medlemstallet er nu 193.  8 ungdomsmedlemmer, hvor der betales familiekontingent, tælles med.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt:
 • Bordet rundt

Se under de enkelte udvalg. 

 1. Status underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders

Er på Stegelejr med ungdom.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Onsdagssejladserne er startet igen. SGS afholder DM for IF 12-14 august.

 • Familiesejlads /Britta & Niels

Tirsdagssejladserne er startet igen.

 • Skoleudvalg / Arne

Ingen bemærkninger.

 • Klubhusudvalg /Niels

Rengøringen efter udlejning har været i orden!

 • Tirsdagsbevægelsen /Arne

Ingen bemærkninger

 • Klubhusudlejning /Britta

Ingen bemærkninger

 • Automatudvalg /Britta

Øl automaten er stadig under overvejelse.

 • IT – Hjemmeside /Michael

Udviklingen forsætter.

 • POP-UP-udvalg /Niels
 • Jubilæumsarbejdsudvalg– Ingen medlemmer har endnu vist interesse for at deltage i forberedelserne. En drejebog til afholdelse af en reception er udarbejdet. Det er besluttet at annullere planerne om en kombineret havnefest og jubilæumsfejring. Tiden til at arrangere det større arrangement er løbet fra os, og med den omkostningsrisiko der er ved et større  program, har vi valgt at nedskalere til en reception  for medlemmer og venner af klubben som afholdes d. 2. oktober kl. 13 til 16 sammen med standernedhaling!  Invitationer er under udarbejdelse og vil blive fremsendt snarest. Vi mangler fortsat frivillige hjælpere til mindre opgaver – så hvis interessen er der, må de, der kan, gerne tilmelde sig!
 • Klubudviklingsudvalg

        fortsat under drøftelse

 1. Sommer- og vinteraktiviteter
 • Jubilæum.

        2 .oktober kl 13-16

 • Stander ned

         Søn 2/10 efter afrigger sejladsen. 

 • Forslag til vinteraktiviteter modtages gerne
 1. Eventuelt – Ingen bemærkninger
 2. Næste bestyrelsesmøde: 8/9 kl. 19.00 

På vegne af bestyrelsen

Michael Christensen/sekretær