Referat BM-5:

Sejlklubben Greve Strand 

Bestyrelsesmøde 5 – 24 

I klubhuset torsdag 16.05.2024 kl. 18:30

Referat

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, bestyrelsesmedlem: Magnus Reitzel, bestyrelsesmedlem Karina Kosiara-Pedersen samt suppleant: Anders Radoor Olesen og suppleant: Robert Kosiara-Pedersen

 1. Meddelelser fra formanden
 • Afbud fra Magnus og Robert
  • Næste BM-dato findes

Torsdag d. 3/10 kl 18.30.

 • Underskrift af referat fra BM 4-24

Underskrevet uden anmærkninger.

 • Afholdte SGS-arrangementer
  • Standerhejsning 28.04.24 (tilbagemelding)

Forløb planmæssig med fint fremmøde. Den nye sang er fundet! 3 både var på vandet og frokosten forløb planmæssigt.

 • Kursus i kapsejladsregler 15.04.24 (tilbagemelding)

Gentages ultimo april 2025, hvor de vigtigste kapsejladsregler vil blive gennemgået. Dem der gerne vil på baneleder/kapsejladsregelkursus i DS- regi, skal henvende sig til Niels Kjeldsen. 

 • Kommende SGS-arrangementer 2024
  • Det Blå Kompas – Ocean Rowing Team

9 juni skal 4 personer efter planen ro til Bornholm. Da SGS støtter op om Det Blå Kompas, vil vi gerne give dem en flot start fra Mosede Havn. Ungdom og andre følger dem på vej på vandet. Der vil inden afgang være en reception i klubhuset med lidt mad og drikke. Niels og Britta er tovholdere.

 • Sankt Hans-aften – fællesspisning i klubhuset

Britta sender en invitation ud. Alle er velkomne og grillen er tændt.

 • Maling af klubhuset som event?

Der samles et hold af næsten frivillige. Kr. 7000 er budgettet til maling. Der satses på udvendig maling først. Vinduerne males sorte og huset gråt. Niels og Michael finder nogle datoer og medlemmer til opgaven.

 • Standernedtagning

Søndag d. 6.10.2024 kl 10 med afrigger sejlads kl 11. Sæt kryds i kalenderen! Britta og Michael er på opgaven.

 • Julesammenkomst med ild i fjernsynspejsen

Afholdes af ungdom. Karina er tovholder. 

 • Andre arrangementer. 

Hvert udvalg kommer med et forslag til vinteraften emne og arrangerer det gerne selv? 

 • SGS’ drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse
 • Dagsorden og referater – deadlines for udsendelse, rettelser og offentliggørelse etc. Beslutningsprocesser versus drøftelser etc. (KK-indlæg) 

Bestyrelsesmedlemmerne skal indenfor 3-4 dage gennemlæse og evt kommentere referatet, inden det lægges på hjemmesiden. Der rykkes ikke for bekræftelse eller svar, hvis deadline overskrides. Sekretæren er tovholder.

 • Afdelingernes og udvalgenes konstituering – MB-repræsentanter 

– Anders Radoor er kontaktperson vedrørende IT og visionsudvalg.

– Karina er kontaktperson for Ungdom og Kvinder På Vandet (KPV)

– Michael er kontaktperson for tirsdags- og onsdagssejlads samt skoleudvalg

– Magnus er kontaktperson for IF’ernes brug og vedligehold.

– Britta er kontaktperson vedrørende økonomi og tirsdagsklub

– Niels er kontaktperson vedrørende Havnen og masteskur 

 • Vedtægtsændringer efter EGF 2024 er lagt ud på hjemmesiden
 • Nabokrav DNR om afståelse af terrasseareal – status v. NIK

Der er ikke kommet nye krav fra DNR. Sagen er derfor stillet i bero.

 • Strategiudvalg 2030 – status v. NIK

 Bestyrelsen opfordrer strategiudvalget til at komme med en status og en fremlæggelse. Havnebestyrelsen er positivt stemt overfor en total ombygning af Pakhuset, så det kan anvendes af flere klubber. Enkeltpersoner kan efter bestyrelsens mening godt arbejde videre med denne ide udenfor strategiudvalget så udvalget kan arbejde videre med andre, også mere umiddelbare visioner. 

 • Økonomi og regnskab status v. BP & NIK

Udestående kontingenter er p.t. kr. 3600,- fordelt på 3 medlemmer. Britta rykker for betaling.  Vi er lige nu 211 medlemmer. 

 • Forsikringer i SGS BP & NIK

Alle 4 klubkølbåde er nu forsikret hos Codan. Vi afventer forsat svar fra DS´ forsikringskonsulent med hensyn til at samle alle forsikringer et sted. 

 • Det Blå Kompas (SGS Støtteklub) status v. NIK

Intet nyt

 • Bordet rundt – afdelinger og udvalg
 • Ungdomsafdelingen

Ungdom har fået kr. 30.000 fra Hempelfonden til aktiviteter.

Udstyr: Bibs er købt og de sidste formalia samt rengøring og små reparationer mangler. Indkøb af Feva er planlagt for midler fra kommunen. Der søges om finansiering til nyt storsejl. Ny ponton til rød rib er købt. 

Aktiviteter: Der er ingen tilmeldte til begynderhold. I efteråret/vinteren skabes kontakt til skoler og idrætslærere for derigennem at skabe kendskab. Tilmeldinger er begyndt at komme ind til Spas og sejlads (10-11 august). Bøgeskovtur i kølbåd flyttes fra 8. juni (pga. overlap med sejlerskole). SGS-ungdom deltager igen talstærkt på Køge Bugt kredsens Stegelejr. 

 • Sikkerhed og ansvar (NIK indlæg)
 • Hvem står for den overordnede sikkerhed?
 • Anskaffet kølbåd – drøfte brug, drift og bådansvar etc.

Bibs er flyttet over på plads 22 efter ønske fra Havnen. Der skal findes en bådsmand, der har det overordnede ansvar for båden. Der skal afstikkes retningslinjer for brug af båden herunder udlejning. Karina er tovholder og Anders R i forhold til hjemmesiden. 

 • Kvinder På Vandet (gebyrer skal aftales / besluttes)

Sejlerne samles i klubhuset før hver sejlads, specielt når det blæser og drøfter om sejladsen er forsvarlig og hvem der evt sejler ud. Karina og Pernille koordinerer gaste-/skipperbørsen, så alle kan komme ud og sejle. Prisen for at deltage i ”Kvinder på vandet” er som intropris sat til kr. 300 pr. sejler pr. sæson, hvilket dækker lån af 2 klubbåde.  Derudover forslås det, at hver deltager betaler kr 100 pr. sæson som går til egne præmier osv. ”Kvinder på vandet” er en selvstændig del i tirsdagssejladserne med egne præmier. Der er p.t. 14 tilmeldte.

 • Kapsejlads
 • Alle sejladser skal foregå sikkert og forsvarligt.

Der sejles generelt ikke i vindstyrker over 12 m/sekDet er altid den enkelte skippers ansvar, om der sejles.

 • Skoleudvalg

Det er den enkelte instruktør, der har ansvaret.

 • Familiesejlads

Britta har forsynet Jørgen Ærenlund med en liste over medlemmer med båd. Med henblik på at få flere til at deltage i tirsdagssejladserne. 

 • Klubhusudvalg, klubhusudlejning
 • Forestående vedligehold (stolper/maling/opvaskemask.)
  • Ny opvaskemaskine er som bekendt installeret

Fungerer fint. 

 • Huspiloteringsstolper – status

Enkelte stolper under klubhuset rådner. Der skal lægges en plan. Britta kontakter forsikringen igen for at få en vurderingsmand ud. 

 • Automatudvalg

Britta kontakter Jørgen Petersen om øl automat.

 • IT & data

Anders har lavet en kalender til Bibs. Udlejning af klubbåde skal have deres eget menupunkt på hjemmesiden og vilkårene skal opdateres. Udlejningsprisen tænkes forhøjet til kr. 300 pr. dg. Anders vender vilkår og priser med Poul.  Anders er tovholder. 

Bestyrelsen er opfordret til før næste sæsonstart at én repræsentant fra alle udvalg samles til planlægning af aktiviteter i sæsonen, så de ikke overlapper.

 • Eventuelt 

Overført fra sidste møde:

Niels spørger Henrik Walther og Henrik Oryé, om de vil lave et oplæg om henholdsvis havnens fremtidsplaner og Det Blå Kompas. Niels er tovholder.                            

                              Vi ønsker vores medlemmer en rigtig god sejlersæson!                 

på vegne af bestyrelsen

Michael/sekretær

Vores klubbåde er klar

En ny sæson er netop skudt i gang og vores klubbåde er klar. Den nye Moseand er blevet gjort klar til Sejlerskolen. Motorbeslag, redningsstige og rulleforstag er flyttet over fra den gamle And og masten har fået en toplanterne. På Etteren har besætningen også været flittige. Vinduerne er blevet tætnet og i kahytten, er beklædningen fjernet og båden er renset indvendigt med Rodalon for at undgå skimmelsvamp. Riggen er også opgraderet, idet den gamle Ands komplette mast og rig er flyttet over på Etteren. Derudover har alle 3 klubbåde fået den sædvanlige forårsklargøring.

BIBS, som er Ungdoms nye kølbåd, har ligeledes fået en grundig forårspolering, bundbehandling og rigning i Hvidovre Havn. Mandag eftermiddag ankom BIBS til Mosede Havn og allerede samme aften blev den taget i brug af glade sejlere fra Ungdom.

De 2 skolebåde har fået fornyet deres “navn” og “sejlerskole”. Derudover er de blevet forsynet med en SGS stander på ruffet. Det er som sædvanligt Lasse, der kvit og frit har stået for det!

Så nu spiller bådene bare og de er klar til at give deres brugere mange herlige timer på vandet.

Der skal lyde en stor tak til alle jer, der har taget del i arbejdet.

SGS bygger på medlemmernes frivillige engagement!

På vegne af bestyrelsen

Michael

Standerhejsning 2024

Formandens tale til SGS’ standerhejsning nr. 72 -søndag den 28. april 2024

Hej til jer alle

Velkommen til det bedste årlige arrangement i SGS. Vi er nemlig samlet for at sende vores stander til tops. Standerhejsningen er en dejlig tradition, hvor vi markerer starten på sæsonen. Som sædvanligt har vejret i opløbet mod i dag været imod os. Det har været surt med kolde våde vinde mellem bådene på vinterpladserne, men der er blevet gået til biddet, og de fleste har fået deres båd i vandet, om end ikke alle har nået at få mast på skibet og fået adgang til deres vanlige pæleplads pga. det noget større vedligeholdelsesarbejde end ellers på moler og kajer, som Mosede Havn har iværksat til glæde for os alle på sigt.

Men i dag skinner solen som sædvanligt, når SGS har standerhejsning, og vi er med optimistiske forventninger klar til mange dejlige dage på søen de kommende måneder.

Meget er sagt, skrevet, drøftet og diskuteret på tværs af udvalg og afdelinger i klubben med rapportering på SGS’ hjemmeside og på Facebook vedrørende udfordringer, udvikling, tiltag og opnåede mål. Selvom vi altid har udfordringer at tage os af, er der andre tidspunkter end ved standerhejsningen, hvor vi kan tage os af dem. I dag vil vi nøjes med at hygge os. Derfor – som et nyt tiltag – er formandens tale i år kort og koncis.

Bestyrelsen vil støtte udvalg og afdelinger, så godt den kan, i udviklingen af klubben, og bestyrelsen lover fremover at øve sig i så ofte som muligt at sige, ”det er vel nok en god idé – lad os se at komme i gang”. Vi håber så på, at flere får lyst til at sige, ”det er vel nok en god idé – det vil jeg gerne give en hånd med til at få gennemført”. Så kan vi dyrke sejlsporten med glæde i forening og fællesskab.

Den første opgave i den nye sæson, som vi i bestyrelsen gerne vil have assistance til at udføre, er selve standerhejsningen. Som en markering og tak for Mogens’ loyale støtte til Britta som største bidragsyder til klubbens ve og vel vil vi i år gerne bede Mogens udføre det ærefulde hverv at hejse SGS’ stander og flag i dag.

Imens flaget går til tops, skulle vi have sunget, så godt vi kan, SGS’ nye standerhejsningssang til melodien ”Nu går våren gennem Nyhavn” af Sigfred Pedersen, men desværre er sanghæftet med sangen bortkommet. Vi synger i stedet ”Der er ingenting der maner…”

Når sangen er sunget, og flag og stander er til tops, udråber vi et trefoldigt ’SGS længe leve’ efterfulgt af en salut, affyret af den foreningspriviligerede saluteringssalutør Niels Fløs for derved at markere, at sæson 2024 er skudt i gang.

Tak for jeres venlige fremmøde.

Med de bedste sejlerhilsener Niels Kjeldsen

 

Referat af bestyrelsesmøde 4-24

Sejlklubben Greve Strand 

Bestyrelsesmøde klubhuset

mandag 08.04.2024 kl. 18:30

Deltagere inviteret

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, bestyrelsesmedlem: Magnus Reitzel, bestyrelsesmedlem Karina Kosiara-Pedersen, samt suppleant: Anders Radoor Olesen og suppleant: Robert Kosiara-Pedersen

Dagsorden:

 1. Meddelelser fra formanden 
 • Afbud

       Afbud fra Robert

 • Underskrift af referat fra ekstraordinær GF

Underskrevet uden anmærkninger

 • Næste BM og SGS-arrangementer
 • Standerhejsning 28.4.2024:

    Britta er tovholder på den praktiske del i klubhuset.

    Niels Fjøs og John Jensen arrangerer sejladsen.

    Michael laver opslag på hjemmesiden.

 1. Kursus i kapsejladsregler 15.4.2024

Magnus og Bertram afholder et lille kursus i kapsejladsregler.

Datoen er flyttet til den 22.4. kl. 19! Se opslag på hjemmesiden.

 1. Næste BM-møde torsdag den 16.5.2024 kl. 18.30 i klubhuset.
 2. SGS’ drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse
 • Generalforsamling 2024

Forløb uden problemer.

 • Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Michael som næstformand og sekretær.

 • Afdelingernes og udvalgenes konstituering – MB-repræsentanter

Anders Radoor er kontaktperson vedrørende IT.

Karina er kontaktperson for Ungdom og Kvinder på vandet.

Michael er kontaktperson for tirsdags- og onsdagssejlads samt skoleudvalg.

Magnus er kontaktperson for IF’ernes brug og vedligehold.

Britta er kontaktperson vedrørende økonomi og tirsdagsklub.

Niels er kontaktperson vedrørende Havnen og masteskur. 

 • Vedtægtsændringer efter EGF 2024
 •  De nye vedtægter blev vedtaget og ligger på hjemmesiden.
 •  Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde inden 1.2.2025.
 • Nabokrav DNR om afståelse af terrasseareal

Bestyrelsen har endnu ikke set dokumentation for, at DNR har belæg for at kunne gøre et udokumenteret krav på et areal af SGS’ klubhus-terrasse gældende, som orienteret tidligere på vores ekstraordinære generalforsamling 02.04.2024.

SGS har en lejekontrakt med Havnen – underskrevet den 6.11.2017 – som løber fra 1.1.2018 til udløb pr. 31.12.2027. I denne er der ikke indskrevet særlige vilkår, der skulle være gældende i så henseende.  Bestyrelsen søger aktindsigt hos Greve Kommune for at undersøge, om der hos dem findes dokumenter, som SGS ikke er gjort bekendt med. SGS kan derfor på nærværende grundlag ikke acceptere havnens mæglingsforslag. Medlemmerne vil blive holdt opdateret, hvis der tilgår nye oplysninger, der ændrer vores stilling.

 • Strategiudvalg 2030 – status

Kvinder på vandet er et godt tiltag på aktivering af en bestemt medlemsgruppe.

Udvalget har haft en arkitekt på, hvor pakhuset og optimistområdet kunne opgraderes og bruges af forskellige interessegrupper. Udvalget har indledt en dialog med havnen.

Udvalget arbejder videre med idéer til medlemstilgang.

 • Økonomi og regnskab

19 medlemmer har meldt sig ud, 14 har meldt sig ind. Sejlerskolen bidrager mest til tilgangen. Britta laver en månedlig status for udvalgenes økonomi. Udspil fra Ungdom om endnu en IF’er er under overvejelse. Anders og Michael laver et regneark på den samlede drift af IF’erne.

 • Forsikringer i SGS

Vi har ikke fået tilbagemelding fra forsikringskonsulenten. Britta og Niels følger op på sagen. Britta sørger for forsikring af Etteren og den nye Moseand (Magnus’ gamle båd) samt opsiger forsikringen på den gamle Moseand! SGS har en forsikring gennem DS, der dækker trænere og medlemmer, når de arbejder for klubben.

 • Det Blå Kompas (SGS’ Støtteklub)

SGS støtter op om Det Blå Kompas ved at stille klubhus etc. til rådighed, når muligt. Foreningen Det Blå Kompas arrangerer sejladser og unikke oplevelser for politi og beredskabsfolk, der er ramt af sygdom eller har været udsat for belastende hændelser samt deres familier. Se mere på https://www.detblaakompas.dk/ Niels har kontakten.

 1. Bordet rundt – Afdelinger og udvalg 
 • Ungdomsafdelingen

Har modtaget kr. 30.000 fra DIF/DGI og kr. 10.000 fra SparNord fonden. Kr. 18.000 er brugt på køb af én IF. Britta følger op på børneattester for de nye trænere i Ungdom.

 • IF-afdelingen

Anders Radoor laver kalender for hver IF’er og lægger den på hjemmesiden. Magnus, Poul og Pernille Ravn skal have adgang.

 • Kapsejlads

Onsdagskap starter 01.05.2024 med skippermøde kl. 17.45. IF’erne sejler på selvstændig op/ned bane. Ungdom lægger banen. Magnus sørger for bemanding af mærkebådene.

DH-bådene vil fortrinsvis sejle trekantbaner med start og mål ved havnen af hensyn til dem, der sejler uden spiler.

 • Skoleudvalg

Sejlerskolen har mistet en instruktør og råder nu over 5 instruktører, der underviser 15 elever. Der er p.t. ingen på ventelisten.

 • Familiesejlads

Kvinder på vandet deltager med 16 kvinder fordelt fortrins i IFérne om muligt?

 • Klubhusudvalg, klubhusudlejning

Der skal laves en liste på medlemsarbejde, hvem kan hvad og hvornår?

Nye udvalgskandidater

Der søges medlemmer!!

Handyman-gruppe

Ny mulighed til overvejelse.

Forestående vedligehold (stolper/maling/opvaskemask.)

Klubhuset skal males ude og indvendigt i år, hvilket forsøges udført via frivilligt medlemsarbejde. Som ny farve på klubhuset foreslås koksgrå?

 • Automatudvalg

Jørgen K. Petersen har forespurgt, om han må præsentere en alternativ løsning til den nuværende automat. OK givet til præsentation.

 • IT & data

Intet nyt.                      

 1.   Eventuelt 

               Det foreslås, at hvert udvalg kommer med et emne til vinteraktivitet.

               Niels spørger Henrik Walther og Henrik Oryé, om de vil lave et oplæg om

              henholdsvis havnens fremtidsplaner og om Det Blå Kompas.                               

På vegne af bestyrelsen/ Niels og Michael

Standerhejsning 28.04.2024

PROGRAM:

10.00: Formand Niels Kjeldsen holder tale og standeren sættes. Klubben byder på en lille forfriskning.

11.00: Standerhejsningssejlads. Vi sejler en tur på ca. 1 time, hvor alle kan deltage også for motor! Hvis du vil sejle med på en båd, skal du tilmelde dig ved at sende en SMS til Michael på 40607462.

12.30: Fælles spisning i klubhuset af medbragt mad.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Ekstraordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Tirsdag den 2. april 2024 kl. 19.00 i klubhuset 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent 

Jørgen Ærenlund blev valgt og kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 23 stemmeberettigede medlemmer var til stede. 

Det blev aftalt, at afstemningen skulle foregå ved håndsoprækning.

 • Ændringsforslag fra bestyrelsen til SGS’ vedtægter – til afstemning

Der var ingen kommentarer til de nye vedtægter, derfor gik vi direkte til afstemning.

Alle 23 fremmødte stemte for de nye vedtægter, der således blev vedtaget og fra 02.04.2024 erstatter de gamle vedtægter.  

 • Eventuelt 

Niels Fjøs spurgte ind til, hvordan det gik med den nye opvaskemaskine, og hvad det er for en markering med blå tape på nordterrassen?

Michael Christensen kunne oplyse, at den nye opvaskemaskine er indkøbt og bliver installeret snarest. Der er tale om et high-end produkt til privat brug med hurtige programmer til erstatning af den gamle Miele industriopvaskemaskine.  

Vedrørende den blå markering på klubhusterrassen kunne Niels Kjeldsen oplyse, at Det Nye Røgeri (DNR) har gjort krav på ca. 9 m2 af vores nordterrasse, så deres kunder kan gå den vej rundt om forretningen og få adgang til bagterrassen og nogle kommende toiletter. 

SGS har i 2014 i forbindelse med opførelsen af DNR efter sigende fået lov til at udvide terrassen mod nord. Det er noget af den udvidelse, som DNR ønsker tilbageleveret, da de mener, at udvidelsen efter sigende går ind over deres lejede areal og derfor kun er til låns. 

Der findes ingen skriftlig aftale omkring terrasseudvidelsen i 2014, men daværende formand Bent Jørgensen kunne oplyse, at han modtog tilladelsen til at udvide terrassen af den daværende havnefoged, men at han intet husker om en tidsbegrænsning eller ret til tilbagekaldelse. SGS´ nuværende lejekontrakt fra 2017 med havnen indeholder kun en stipulation om, at der er lejet et ikke-specificeret areal, hvor klubhuset er placeret, uden opmålte skellinjer. DNR’s lejekontrakt indeholder efter sigende et antal lejede kvm og ingen skellinjer.

Henrik Walther oplyste, at han på vegne af Havnebestyrelsen har fremsendt et løsningsforslag til SGS og DNR. 

Bestyrelsen er i gang med at vende alle sten og gennemse alle tilgængelige dokumenter samt afholde møder med alle dengang implicerede parter for at få afdækket, hvordan SGS’ stilling er, før man begynder en eventuel genforhandling af aftalerne med havnen og DNR.

Der var flere kommentarer og forslag til sagen, så Niels Kjeldsen opsummerede, at der arbejdes på at opnå en løsning, som hele bestyrelsen er enig i, og nævnte at der muligvis kunne opstå behov eller ønske om, at sagen blev behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Forsamlingen nævnte/anmodede bl.a. om., at man bør undgå at blive konfrontatorisk i behandlingen af sagen og søge mod en gensidig acceptabel og retfærdig løsning, der kan tilgodese de involverede parter ligeligt. Bestyrelsen vil løbende orientere medlemmerne om sagen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede den ekstraordinære GF.

Jørgen Ærenlund

Dirigent

På vegne af bestyrelsen

Niels Kjeldsen

Formand

Michael Christensen

Sekretær