Ekstraordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Tirsdag den 2. april 2024 kl. 19.00 i klubhuset 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent 

Jørgen Ærenlund blev valgt og kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 23 stemmeberettigede medlemmer var til stede. 

Det blev aftalt, at afstemningen skulle foregå ved håndsoprækning.

  • Ændringsforslag fra bestyrelsen til SGS’ vedtægter – til afstemning

Der var ingen kommentarer til de nye vedtægter, derfor gik vi direkte til afstemning.

Alle 23 fremmødte stemte for de nye vedtægter, der således blev vedtaget og fra 02.04.2024 erstatter de gamle vedtægter.  

  • Eventuelt 

Niels Fjøs spurgte ind til, hvordan det gik med den nye opvaskemaskine, og hvad det er for en markering med blå tape på nordterrassen?

Michael Christensen kunne oplyse, at den nye opvaskemaskine er indkøbt og bliver installeret snarest. Der er tale om et high-end produkt til privat brug med hurtige programmer til erstatning af den gamle Miele industriopvaskemaskine.  

Vedrørende den blå markering på klubhusterrassen kunne Niels Kjeldsen oplyse, at Det Nye Røgeri (DNR) har gjort krav på ca. 9 m2 af vores nordterrasse, så deres kunder kan gå den vej rundt om forretningen og få adgang til bagterrassen og nogle kommende toiletter. 

SGS har i 2014 i forbindelse med opførelsen af DNR efter sigende fået lov til at udvide terrassen mod nord. Det er noget af den udvidelse, som DNR ønsker tilbageleveret, da de mener, at udvidelsen efter sigende går ind over deres lejede areal og derfor kun er til låns. 

Der findes ingen skriftlig aftale omkring terrasseudvidelsen i 2014, men daværende formand Bent Jørgensen kunne oplyse, at han modtog tilladelsen til at udvide terrassen af den daværende havnefoged, men at han intet husker om en tidsbegrænsning eller ret til tilbagekaldelse. SGS´ nuværende lejekontrakt fra 2017 med havnen indeholder kun en stipulation om, at der er lejet et ikke-specificeret areal, hvor klubhuset er placeret, uden opmålte skellinjer. DNR’s lejekontrakt indeholder efter sigende et antal lejede kvm og ingen skellinjer.

Henrik Walther oplyste, at han på vegne af Havnebestyrelsen har fremsendt et løsningsforslag til SGS og DNR. 

Bestyrelsen er i gang med at vende alle sten og gennemse alle tilgængelige dokumenter samt afholde møder med alle dengang implicerede parter for at få afdækket, hvordan SGS’ stilling er, før man begynder en eventuel genforhandling af aftalerne med havnen og DNR.

Der var flere kommentarer og forslag til sagen, så Niels Kjeldsen opsummerede, at der arbejdes på at opnå en løsning, som hele bestyrelsen er enig i, og nævnte at der muligvis kunne opstå behov eller ønske om, at sagen blev behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Forsamlingen nævnte/anmodede bl.a. om., at man bør undgå at blive konfrontatorisk i behandlingen af sagen og søge mod en gensidig acceptabel og retfærdig løsning, der kan tilgodese de involverede parter ligeligt. Bestyrelsen vil løbende orientere medlemmerne om sagen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede den ekstraordinære GF.

Jørgen Ærenlund

Dirigent

På vegne af bestyrelsen

Niels Kjeldsen

Formand

Michael Christensen

Sekretær

Formandens beretning ved GF 2024

Klubbens virksomhed i det forløbne år

2023 blev et år præget af vedligeholdelse af klubbens aktiviteter, både og materiel samt fastholdelse af medlemsskaren. Selv bestyrelsen måtte vedligeholdes, da vores næstformand Jesper – lidt i utide men med bestyrelsens forståelse – ønskede mere tid til familie og arbejde. Jesper blev afløst af suppleant Magnus, og Michael overtog næstformandsposten. Tak for indsatsen Jesper og tillykke med de nye poster til Magnus og Michael – jeres indsats og arbejde i bestyrelsen er meget værdsat. Året startede med en tidlig generalforsamling, hvor Budget 2023 med investeringsplanen for opgradering af vores 3 IF’er blev iværksat med indkøb af nye sejl og rullestag. Formålet med disse investeringer var at kunne udbyde flere aktiviteter til nye elever og nye kapsejladsinteresserede medlemmer uden båd – eller til medlemmer med kapsejladsuegnede både – som gerne vil sejle kapsejlads. Vi debatterede desuden at give de ”ældre” jollesejlende juniorer mulighed for at lære kapsejlads og samarbejde i kølbåd. Langt hen ad vejen lykkedes det at nå de ønskede mål. Især har vi haft et super samarbejde i optimering af tid på vandet på tværs af udvalgene. ’Langt hen ad vejen’ lyder godt, men det betyder, at der stadig er udfordringer, der skal løses. Vi kan ikke tillade os at slappe med slørsejlads, når kursen direkte mod mål ligger i en bidevind med lidt kryds. Der klages ikke. Der arbejdes på sagen. Vi har fået etableret et Udviklings-, Visions- og Strategiudvalg, som de sidste måneder har arbejdet på, hvordan vi kan udvikle os fremover. Udvalget vil fortælle os om deres arbejde lidt senere i aften. Vi priser os af at være den smukkeste sejlklub i Køge Bugt, så vi må også gerne være taknemmelige for vores gode og venlige klubliv. Vi har for tiden en fin opbakning til de arrangementer, vi afholder løbende over året. Nogle efterlyser mere og flere, så vi forsøger. Vi har en umiddelbar opgave udestående med at besætte et nyt klubhusudvalg, da det nuværende udvalg ønsker at trække sig. Vi ved, at I fortsat gerne står til rådighed ad hoc, og det er vi taknemmelige for. Vi vil drøfte dette videre under pkt. 4 b i dagsordenen.

Ungdom

Ungdomsafdelingen kunne såmænd godt have lagt lidt slørsejlads ind, uden at nogen ville bide mærke i det. Det er dog ikke blevet praktiseret her. Man er gået ihærdigt frem mod nye mål og horisonter uden skelen til mod- eller medvind. Med godt sømandskab i både praktisk sejlads og præcis navigering – både i vandet og på land med at finde finansiering – har ungdommen med gode ledere og dygtige unge haft endnu et godt år, hvilket Kim Ravn kan fortælle om lige om lidt.

Skolebåde

Skolebådsudvalget fik gennemført 5 undervisningshold med i alt 15 elever, heraf 10 førsteårs. Antallet af skolesejladser var ca. 40 for Moseanden og 30 for Mosegåsen. Derudover blev de benyttet til lidt dagtur og aften-/natsejlads. Ved duelighedsprøverne i september måned bestod 3 elever prøven, og 2 fik eksamensfeber og undlod at gå op til prøve. Mosegåsen har på onsdage været udlånt på forsøgsbasis til kapsejladshold fra Ungdom. Begge både har været udlånt til IF-stævner og ungdomsarrangementer over sæsonen. 

Opgraderingen af bådene til kapsejlads blev udført af bådsmændene m.fl. med montering af rulleforstag og repositionering af skødespillene, der blev flyttet til ruftaget. Ændringerne har vist sig at fungere udmærket til skolesejladser. Sejlene, købt til kapsejlads, benyttes ikke til skolesejlads.

Sidst på sæsonen måtte vi erfare, at Moseanden har nået slutningen af sin æra. Der blev fundet skader på stævn og råd i mastebjælken. Bådkyndige blev indkaldt, og dommen blev, at det ville blive for dyrt at reparere. En afløser burde findes. Det blev konkluderet, at det ville være bedst at fortsætte med IF’erne som bærende element i Sejlerskolen. Markedet for en egnet IF’er blev studeret. Der blev i denne forbindelse ansøgt om midler (kr. 30.000) ved DIF & DGI’s foreningspulje til etablering af en Ungdoms-Sejlerskole – med henblik på at fastholde unge med fokus på kølbådssejlads. Den 6. marts i år modtog vi den glade besked fra foreningspuljen om, at ansøgningen var godkendt til fuld bevilling. Pr. den 11. marts blev kontrakten på en brugt IF’er underskrevet. 

Kapsejlads og familiesejlads

Sejladsudvalgene er i god gænge. De fleste sejladser, der blev planlagt for sæsonen, blev gennemført af den hårde kerne af deltagere, der troligt stiller op. Kun få vejrbegrundede aflysninger fandt sted. I regn og slud må bådene ud.

Man fik nye bøjer til stor glæde for deltagerne. Disse blev sat til op-ned baner med stor hjælp fra Ungdom. 

Vi må ikke glemme, at IF-klubben afholdt Køge Bugt-Mesterskab og Danmarksmesterskab.

Jeg glæder mig til, at der nok snart bliver afholdt IF-verdensmesterskab i Mosede.

Klubbens aktuelle stilling

Det er 13 år siden, at vores kontingenter og gebyrer er blevet justeret. Vores direkte udgifter er steget en del de sidste par år, hvorfor vi indstiller, at alle kontingenter og gebyrer justeres op med 10 procent. Til orientering er Budget 2024 inkluderet en 10 procent-stigning.

På regnskabssiden kan ses, at egenkapitalen er vokset med kr. 100.222 efter afskrivning og med fondsstøtte til køb af materiel. Underskuddet på kr. 158.329 stammer primært fra opgradering og fornyelser på IF’erne. 

Budget for 2024 viser et overskud på kr. 34.

Medlemstallet i 2023 er 219, hvoraf 194 er stemmeberettigede.

Hermed indstilles beretningen til forsamlingen.

Niels Kjeldsen

Formand

Referat fra bestyrelsesmøde

Sejlklubben Greve Strand

Bestyrelsesmøde 3-24 – mandag den 11.03.2024 kl. 18:30

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, bestyrelsesmedlem: Magnus Reitzel, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen

Dagsorden 

  1. Meddelelser fra formanden
  • Afbud

Anders Radoor Olesen, Anders Thorsted 

Underskrift af referat BM 24/2-24

Underskrevet uden anmærkninger. 

Næste BM og SGS-samlinger:

Generalforsamling 2024, onsdag 13/3 2024 kl. 19.00

2. SGS’ drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse:

  • Generalforsamling 2024

Niels orienterende om indholdet i formandens beretning, der fremlægges på GF og udsendes til medlemmerne  efterfølgende.

  • Strategiudvalg 2030

Strategiudvalgets planer fremlægges på GF.                             

  • Vedtægtsændringer til afstemning på GF 2024

Er gennemarbejdet af Niels og Michael og fremlægges på GF

Andre forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på GF

Ingen

3. Bordet rundt

  • Kapsejlads, Skoleudvalg, familiesejlads

Der udarbejdes og underskrives en købskontrakt for køb af IF Den 91, som               der søgt fondsmidler til.          

  • Klubhusudvalg /Britta

Britta har I årevis vasket håndklæder og viskestykker for klubben. Det bør lægges ind under rengøring. Britta finder en pris.

5. Eventuelt                                 

Bertram og Magnus afholder et kapsejladsregelkursus man. D. 15/4-2024 i klubhuset.   

 Britta laver en aftale med Flügger farver i Greve, så vores medlemmer kan få 20%                                                                                    i rabat.

Oplys medlemskab af SGS ved handel. SGS får 5% i cashback ved samlet                                                        handel over kr. 10.000 pr. år. 

6. Næste BM

Konstituering af bestyrelsen efter GF aftales senere                             

På vegne af bestyrelsen

Michael Christensen

HUSK AT!

Vi afholder generalforsamling i morgen onsdag d. 13/3 kl. 19.

Vi skal stemme om vores nye vedtægter og det kræver at mindst 45 medlemmer er til stede.

Støt op om din klub og mød op!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Café Fremtiden

Torsdag den 29. februar 2024 kl. 18

Absolut ingen – tør ændre på konceptet så det fortsætter som tidligere med en varm ret, der udleveres ved buffeten sammen med et eller flere glas selvskænket vin – endda til de samme priser som tidligere (60,- for mad og 10,- pr. glas vin). Efter spisningen er der fællessang akkompagneret af Allan. 

Næste punkt på programmet er kaffe med lagkage og bankospil med gode gevinster. Prisen pr. bankoplade er som hidtil 10 kr.

Vi mødes kl. 18 og glæder os til at se jer.

Bindende tilmelding senest fredag den 23.2.24 til Britta@sgs-greve.dk

Husk at tjekke bekræftelse fra Britta. 

Forudbetaling for mad: MobilePay til 40607462 (vin og bankoplader betales på dagen)

Med Sejlerhilsen

Bestyrelsen