Ny vejrstation på klubhuset

Der er kommet en ny vejrstation på klubhuset til erstatning af den gamle, som IKKE har fungeret i flere år. Den giver en række nyttige oplysninger om vejret udover vindstyrke og vindretning til gavn for sejlerne. Den er meget nemmere og billigere at servicere, så derfor har bestyrelsen valgt denne mulighed. Alle har i dag en mobiltelefon, hvor man har adgang til detaljerede vejrudsigter, hvis det er det, man har brug for. 

Formandens tale til SGS standerhejsning nr. 71 d. 30. april 2023

Hej allesammen – velkommen til SGS’ standerhejsning nr. 71 på denne dejlige solskinssøndag – tak for at I er kommet.

Vi er bare heldige – solskin igen i år på denne festdag, det er at afholde standerhejsning i en sejlklub – selv om vi har fortjent det gode vejr, er der grund til at være lidt taknemmelig, for det er ikke givet, at man altid får som fortjent – men det hjælper som regel at arbejde for sagen, så er man nemlig ofte heldigere med at opnå det man gerne vil. Igen i år har der været stor aktivitet op til i dag for at klargøre alle fartøjerne til sæsonstarten. Glæde er blevet observeret under bundsmøringsaktiviteterne, selv om april har været en kold fornøjelse. Som et klubmedlem meget sigende uopfordret ytrede ”jeg holder af alt forefaldende arbejde omkring båden, men forberedelserne til søsætning og mastemontering er altså en tand hyggeligere, end når vi skal tage bådene op om efteråret” – med den indstilling er det nemmere at holde til den kolde vind, det kan trække med mellem stativer og kølene. Det føles ikke koldt, hvis man brænder for sagen.

Jeg synes, SGS ligger lunt i svinget. Det fungerer, og vi er i udvikling. Vi er ambitiøse og vil mere, men må erkende, at ting tager tid. Men det hele er nu ikke så ringe endda.

Vores klub ligger i en dejlig lille, livlig havn. Medlemsmæssigt er vi færre, end de er i vores naboklubber. Men arbejdet og opgaverne med at få en klub til at fungerer er det samme. Så derved er vi forholdsmæssigt færre til at overkomme det, der skal til.

Rammerne, vi har, i form af klubhus og brugen af dette bliver støttet af klubhusudvalget og klubhusudlejning, der sørger for, at huset benyttes optimalt, og at det fungerer. Altid er de proaktive, så vi er blevet vant til, at det hele som ved rent trylleri virker, som det skal. Jeg ved, at det værdsættes, men det er nu alligevel ekstra skønt for dem, når andre uopfordret hjælper til.

Vi går en ny sæson i møde med en lille tilgang af medlemmer.

Vi har fået ekstra bådkapacitet til at uddanne flere nye sejlere, og vi skal være meget taknemmelige for det arbejde, skoleudvalget yder i den sammenhæng. Det er hårdt arbejde, der bliver præsteret, for at få eleverne gennem skoleforløbet. Skoleudvalget ofrer mange frivillige timer for at introducere sejlsportens glæder til nysejlerne. Hvis nogen har lyst til at hjælpe, er der plads ledig.

Det samme gælder i ungdomsafdelingen, hvor de yngre og håbefulde sjæle kan glæde sig over det fantastisk engagerede hold af lidt ældre årgange, der ofrer så godt som al deres fritid på at give gode oplevelser til ungsejlerne. Tak til dem og de engagerede forældre, der giver en hånd med i hverdagen.

Sejlerlivet er mere end at kunne praktisk sejlads og navigere sig frem til, hvor man har tænkt sig at dukke op.

Udvalgene for kapsejlads, tursejlads og familiesejlads driver deres interesse dedikeret med hygge i fokus. Hygge skal man ikke blive narret til at opfatte som uambitiøst. Udvalgsmedlemmerne bruger mange timer af deres fritid på planlægning og effektuering af sejladser til glæde for alle deltagere. Den største motivation, man kan give udvalgsmedlemmer, er at deltage i det, der tilbydes.

Tirsdagsbevægelsen er helt særlig for SGS og et fyrtårn for foreningen i ordets helt basale betydning. Medlemmerne af bevægelsen skal findes i det øverste og mest erfarne lag i klubben. Bevægelsen har en vigtig funktion i bevidst og vedholdende dyrkelse af fællesskabet.

Bestyrelsen håber i den kommende sæson at kunne hjælpe til med at vedligeholde fundamentet til en fortsat god udvikling af klubben i forening af foreningen til et dejligt fællesskab omkring dyrkelse af sejlsporten.

Jeg vil gerne bede Pernille Ravn fra ungdomsafdelingen om at hejse flaget og bede vores allesammens  Britta om at assistere og tilse, at alt foregår på rette vis.

Imens flaget går til tops, synger vi, så godt vi kan, SGS’ nye standerhejsningssang skrevet af Kim Ravn, som er leder af ungdomsafdelingen til melodien ”Nu går våren gennem Nyhavn” af Sigfred Pedersen.

Når sangen er sunget, og flag og stander er til tops, udråber vi et trefoldigt SGS længe leve efterfulgt af en salut affyret af den foreningspriviligerede saluteringssalutør Niels Fløs for derved at markere, at sæson 2023 er skudt i gang.

Sejlerhilsen Niels Kjeldsen

Standerhejsningssejlads

Nu er det snart søndag og Standerhejsning. Derfor skal vi selvfølgelig ud og sejle! Standeren hejses kl 10 og vi sejler en lille tur kl 11. Mange af jer har ikke fået master på og derfor vil sejlads for motor være tilladt.
Banen er: Start ved havnen, derefter rundes mærkerne 2, 6, 2 og 4 styrbord, hvorefter der sejles i mål ved havnen. En tur på 4,4 SM plus kryds for sejlbådene. For dem der sejler for motor, skal banen sejles på en time!
I må meget gerne gå ind på SGS´ FB side og skrive, at I kommer og hvor mange gæstegaster I kan have med. Gaster kan så efterfølgende tilmelde sig båden.
Vi ses! 

Bestyrelsesmøde i SGS, torsdag d. 5 april kl 18.30

Deltagere inviteret

 Formand: Niels Kjeldsen, næstformand: Jesper Bay Esbensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen, suppleant med foretræde: Magnus Reitzel. Samt vedtægtsudvalget, Geert Lehmann, Frank Have og Ove Strøm.

Afbud fra: Britta, Robert, Jesper og Ove.

 Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden

Niels havde inviteret vedtægtsudvalget med. De var repræsenteret ved Geert Lehmann og Frank Have, der forelagde deres bud på de nye vedtægter, som bestyrelsen arbejder videre på og fremlægger til vedtagelse på næste GF. Stor tak til udvalget for deres meget hurtige og kompetente arbejde!

 • Udvalgsmiddag den 31. marts

Fin aften med god mad og god stemning. Kun 4 af de inviterede havde meldt afbud.

 • Valg af dirigent

Magnus blev valgt.

 1. Skoleudvalg, Ungdom og kapsejladsudvalg – samarbejde vedr. IF-klubbådene
  • Status på vedligehold og opgradering af ”Mose –”bådene og renovering af ”Etteren”

Magnus og hans hold er i fuld gang med at skrabe bund på Etteren. Den bliver efterfølgende primet og bund malet. Flytning af spil og montering af rulleforstag forventes lavet inden søsætning på alle 3 både.

 • Status fordelingsaftale og udfærdigelse af regler for brugen af klubbådene mellem de tre ”aktører” – Ungdom og IF på slingrekurs? – hvem skriver aftalen?

Planen er stadig, at ungdom disponerer over en båd om onsdagen. Skoleudvalget disponerer over de andre to med Magnus som tovholder. Henrik Hansen er skipper på den ene, men vi mangler stadig en skipper til den anden! Er du interesseret, skal du kontakte Magnus! Magnus spørger, om Henrik Hansen vil være bådsmand på Etteren. Vi forsøger at få plads til grej fra Etteren i sejlerskolens skur. Magnus vil dog forsøge at sælge alt ikke-nødvendigt tilbehør, som vi har fået med.

 1. Økonomi
  • Meddelelse fra kassereren

Der er kommet 9 nye medlemmer. 3 via sejlerskolen og 6 via familiemedlemsskab.

 • Regnskabsforhold siden sidst

Nyanskaffelser følger det vedtagne budget. 

 • Regnskabsassistance til IF-klubben (kan det arrangeres?)

Ikke længere nødvendigt.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt – med status og kommentarer vedr. drift i underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders
 • Siden sidst – øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 2

Ungdom har fået midler fra forskellige fonde: Fra Sydbank til indkøb af Laser joller. Det planlægges at købe 3, så der er noget konkurrence. Der findes forskellige sejlstørrelser, så bådene kan sejles af forskellige vægtklasser. Fra Nordea til Feva joller. Fra Spar Nord til køb af ILCA joller og fra DIF/DGI. Der er planer om at anskaffe 1 eller 2 flydedokke til Ribberne. Der er indkøbt en brugt autotrailer til transport af jollerne. Stegelejren har allerede nu stor tilslutning. Ungdom planlægger en weekendtur i 2 IF’er primo juni til Bøgeskoven evt. sammen med andre ungdomsbesætninger fra bugten. 

 • Kapsejlads /Michael & Magnus
  • Siden sidst – øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 2

Der afholdes et intromøde om kap-/familiesejlads onsdag den 26. april kl. 19 i klubhuset. Ud over de normale sejladser planlægges 2 omvendt-respit-sejladser, der er åbne for alle og gratis at deltage i, med mulighed for at grille/spise i klubhuset efter sejladsen. Der er et nyt opdateret banekort på hjemmesiden, og kapbøjerne er næsten færdige.

 • Skoleudvalg / Michael
  • Introaften til skoleholdene med deltagelse af bestyrelsen

Forventes gentaget fremover.

 • Siden sidst – øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 2

Referat fra intromødet er tidligere lagt op på hjemmesiden. Mødet var en kæmpe succes med mange fremmødte.

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels
  • Kan vi tiltrække flere?

Nyt turudvalg overvejes.

 • Klubhusudvalg /Niels
  • Indkøb af lounge-møblement i gang. Status?

Per og Helge er i fuld gang. Møbler og hyndebokse er indkøbt og forventes leveret Langfredag.

 • Belysningsrenovering udsat. Eftertanker?

Udsat indtil videre.

 • Reglement for benyttelse af lounge-møblerne – hvem skriver?

Sættes på plads af dem, der bruger dem. Hynder lægges i hyndeboksen, der låses med klubhusnøglen. Udfærdigelse af tekst udestår.

 • Indkøb af nye og lidt mere moderne glas til udlejning og særlige møder.

Birgit og Niels undersøger muligheder og priser på nye glas.

 • Standermast-renovering – inden standerhejsning?

Magnus er tovholder. Masten skal males, og vindmåleren skal skiftes.

 • Tirsdagsbevægelsen /Niels
  • Status?

Bevægelsen er velbesøgt til gensidig glæde for medlemmerne. Intet nyt at berette. 

 • Klubhuslån /Britta + Niels
  • Regler for brug er revideret. Er det også godkendt?

Godkendt og klar på hjemmesiden.  

 • IT – Hjemmeside /Michael
  • Nyt i cyberspace?

Nyt banekort til kapsejlads. Dansk Søredningsselskab og vores sponsorer har fået eget menupunkt. Indmeldelsesformular til medlemskab af SGS kan nu udfyldes direkte på hjemmesiden. Sejlerskolens aktivitetskalender er opdateret.

 • Vi skal se, om vi kan blive skarpere til annoncering på hjemmeside og Facebook, når vi har arrangementer og/eller mangler instruktører samt kapskippere.

Opslag på hjemmesiden og FB fortsætter ad hoc.

 • Sponsorer tilbydes fremtrædende plads på hjemmesiden.

Der var en længere snak om sponsorer, og hvad klubben kan tilbyde dem. Alle var enige om, at vi skal søge sponsorer, men der skal laves en overordnet plan. Sponsorerne får eget menupunkt på hjemmesiden. Vi vender tilbage til emnet på kommende bestyrelsesmøder. Niels er tovholder.

 • Udestående opgaver liste /Niels.
  • Nyt punkt vedtægtsrevidering. Vedtægtsudvalg: Gert, Frank og Ove

Der arbejdes videre med vedtægterne. Nævnt længere oppe i referatet.

 • Pop-up-udvalg eller faste nye udvalg /Niels

Der tænkes til næste møde

 • Klubudviklingsudvalg – drøfte, om der kan/skal etableres et sådant.

Der skal laves en overordnet plan og forventningsafstemning for SGS’ fremtid, – hvor vil vi hen de næste 5-8 år?

Foreløbige tanker – SGS skal udvikles som brand. Der skal tænkes ud af boksen for at fastholde nuværende medlemmer og skaffe nye. Klublivet skal være bredt og engageret.

 • Engagere os mere i DS-aktiviteter samt promovere de mange tiltag, kurser og forslag, der kommer fra unionen. Hvad synes bestyrelsen?

Vi skal udnytte de tilbud, som Sejlunionen tilbyder. Fremover fast punkt på dagsordenen. Tovholder skal findes.

Kalendersatte forårs- og sommeraktiviteter samt næste vinter

 • april kl. 10: Stander op (hjælp til praktiske opgaver på dagen søges – tilmeld hos Britta 😊)
 • maj kl. 19.30: Klubaften-foredrag med Peter Toft over Atlanten i november 2022
 • oktober: Stander ned
 • Kalender
 • Sankthans, julearrangement, fastelavn forventes markeret.

Forslag: Nye forslag til vinteraktiviteter modtages meget gerne! Flere forslag har været fremlagt, men bestyrelsen er usikker på efterspørgslen, hvorfor den gerne ser engageret interesse fra medlemsskaren.

 1. Eventuelt
 2. Næste møde – maj 2023 kl. 18.30

På vegne af bestyrelsen

Michael Christensen/sekretær

STANDERHEJSNING 30. april 2023

page1image57099904

Kl. 10:00 – Stander op med efterfølgende forfriskning

Kl. 11:00 – Sejlsæsonen indledes med en kort sejlads for alle. I bedes tilmelde jer til sejladsen til Michael på sms til 40607462 og angive, hvor mange gaster I kan have med. Gaster bedes ligeledes tilmelde sig til Michael.

Kl. 12:30 – Fælles frokost med medbragt mad og drikke for alle medlemmer.

I år vil grillen være tændt, så medbragt kød, pølser, brød etc. kan grilles. Vi håber I møder talrigt op, tilmelding er ikke nødvendig.

Sejlerhilsen

Sejlklubben Greve Strand

Klubaften – 2000 sømil/udfordringer over atlanten

Dato:  11 maj 2023

Tid: kl 19.30

Sted: SGS sejlklub på Mosede Havn

November 2022 sejlede Peter Toft over Atlanten

Ved denne klubaften kommer han og fortæller om sin sejltur fra Cap Verde til Caribien.

Der bliver vist en masse flotte billeder og video med vindhastigheder mellem nul og 24 m/sek.

Man er meget langt hjemmefra, meget alene og det er ikke alt grej som holdt hele vejen.

Som del af foredraget vil der være mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer med at sejle så lang en tur.

På vanlig vis byder klubben på lidt at drikke under arrangementet

Af hensyn til indkøb, bedes I tilmelde Jer på mail til Britta senest 8. maj: britta@sgs-greve.dk

PETER TOFT

Bestyrelsesmøde 2. marts 2023 kl. 18.30 i klubhuset

Deltagere inviteret: 

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand: Jesper Bay Esbensen, kasserer m.m. Britta Pedersen, sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen, suppleant med foretræde: Magnus Reitzel.

Særligt indbudte: Klubhusudvalget ved Helge Christensen, Niels Fjøs, Per Lassen samt ungdomsleder Kim Ravn og formand for skoleudvalget Poul Ottosen.

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
  • Valg af dirigent

Robert blev valgt.

 • Afbud fra Anders Thorsted, Jesper Bay Esbensen og Niels Fjøs
 • Velkommen til særligt indbudte

Helge, Per, Kim og Poul blev budt velkommen og takket for fremmøde.

 • Forslag til, at klubhusudvalget og Kim Ravns dagsordensforhold behandles som pkt. 2

Taget til følge.

 • Forslag til, at klubbådenes status og fremtidige brug drøftes under pkt. 3

Taget til følge.

 1. Klubhusudvalg
  • Indkøb af lounge-møblement besluttes

Der blev kigget på flere muligheder og vejet for og imod. Der blev lagt vægt på, at lounge-møblerne skulle kunne anvendes både ude og inde samt være lette at flytte og nemme at vedligeholde. God siddekomfort og robuste materialer blev også vægtet højt. Valget faldt enstemmigt på model Sollerön fra Ikea. Per og Helge tager en tur i Ikea og laver kvalitetstjek, og hvis de lever op til kravene, sørger de for, at der bliver indkøbt 2 sæt møbler samt hyndeboks/bokse.

 • Reglement for benyttelse af lounge-møblerne drøftes

Møblerne skal primært anvendes på terrassen. Møblerne kan også anvendes inde i klubhuset og skal efter brug sættes tilbage på terrassen. Hynderne skal lægges i hyndeboksen, som aflåses med en lås, som klubhusnøglen passer til.

 • Status for renovering af belysning i klubhuset (go/no go?)

Udskiftning af loftbelysningen er indtil videre stillet i bero. Løsningen med 230V LED spots kræver, at alle loftplader skiftes samtidigt!  Et nymalet loft vil nok kræve, at væggene også males. Så med de nuværende lavere elpriser, er besparelsen ikke stor nok i forhold til den samlede udgift og det ret store arbejde. Men bestyrelsen arbejder videre med at nedbringe vores ret store elforbrug, som omfatter hårde hvidevarer, belysning og varme. Britta kunne oplyse, at forbruget for januar og februar er 1789 kWh! En udgift på kr. 7.728! Så tænk over, hvor vi kan spare el i klubhuset. Forslag modtages gerne.

 1. Skoleudvalg, Ungdom og kapsejladsudvalg – samarbejde vedr. IF klubbådene
 • Status på vedligehold og opgradering af ”Mose”-bådene og renovering af ”Etteren”

Magnus m.fl. starter renovering af Etteren i nær fremtid. Der er bestilt rulleforstag og nye sejl, som leveres i april. Michael henter rulleforstag hos John Mast og Allan Jensen aftaler det videre forløb med Høj Jensen Sails. Magnus sørger sammen med skoleudvalget for, at spil flyttes op på ruffet og bådene i øvrigt optimeres til kapsejlads.  

 • Fondsmiddelansøgninger og sponsorstøtte drøftes

IF-klubben har fået afslag på ansøgning om støtte fra DS. Det blev besluttet, at ungdom søger støtte hos DIF/DGI, da muligheden for et positivt tilsagn er størst for dem fremfor vores IF-projekt for nuværende.

 • Fordelingsaftale drøftes såvel som regler for brugen af klubbådene mellem de tre ”aktører”

Det ser p.t. ud til, at alle 3 skolebåde bliver besat af voksensejlere til onsdagskapsejladserne. Ungdomssejlerne finder det vanskeligt at binde sig for hele sæsonen i en IF’er og vil alternativt blive tilbudt gastepladser, når ungdomsaktiviteterne tillader det.   

Potentielle nye instruktører og nye medlemme

Kaare Anshøj har meldt sig som ny sejlerskoleinstruktør, og en mulig ny bådsmand er også på vej. Der holdes intromøde i Sejlerskolen den 16. marts. Vi mangler 2 kapskippere til onsdage, men har de videregående elever. Så kontakt Magnus, hvis du har lyst til det! 

 1. Meddelelse fra kassereren
  • Regnskabsforhold siden sidst

Vi har skiftet til el-leverandør med en lavere pris.

Ungdom har fået fondsmidler fra Nordea-fonden til indkøb af 2 Feva-joller.

 • Regnskabsassistance til IF-klubben (kan det arrangeres?)

Overvejes.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt – med status og kommentarer vedr. underafdelinger og udvalg
  • Ungdom /Kim

Vinterundervisning kører hver mandag. Teori, knob, fitness, film og hygge.

Pause i december.

Arrangementer på tværs af Køge Bugt Kredsen – skøjtehal, svømmehal.

Nye fondstilskud modtaget på hhv. 30.000 og 20.000 til indkøb af nye joller (laser og Feva).

Der drøftes hvilke jolletyper giver mest mening.

Feva-jolletrailer indkøbt fra Hellerup sejlklub. Muliggør transport af 3 Feva/Zoom8 joller uden at skulle låne hos naboklubber.

Sommerprogram planlægges. Spas og Sejlads, Stegelejr, Kredsmesterskab. Tursejlads med kølbåde for de store, Harboe Cup samt diverse events som forældre selv må stå for.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 3

Oppustelige kapsejladsbøjer er indkøbt. Faste bøjer er ved at blive lavet. Magnus er ansvarlig for bemanding af skolebådene, når de anvendes til kapsejlads om onsdagen i samarbejde med Poul fra skoleudvalget.

 • Skoleudvalg / Michael

Der afholdes intromøde i Sejlerskolen onsdag d. 16/3-2023 kl. 19 i klubhuset for nye og gamle elever.

Øvrige forhold, der ikke er relateret til punkterne drøftet under pkt. 3

Ingen bemærkninger.

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels

Ingen bemærkninger.

 • Klubhusudvalg /Niels

Ingen bemærkninger.

Øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 2

 • Tirsdagsbevægelsen /Niels

Ingen bemærkninger.

 • Klubhuslån /Britta + Niels

Lånekontrakt og regler for brug er revideret og godkendt. Hjemmesiden opdateres.

Birgit Kjeldsen har overtaget administrationen af udlån fra Charlotte og er kommet godt i gang.

 • Automat-udvalg /Britta

Den gamle øl-automat bevares indtil videre. Den er stort set kun tændt nogle få timer om tirsdagen. En moderne automat vil være for dyr i drift i forhold til behovet.

 • IT – Hjemmeside /Michael

Nyt tema, hvor der er plads til annoncer fra sponsorer, er under udarbejdelse.

 • Udestående opgaver liste /Niels

Nyt punkt til listen: – Vedtægtsrevidering – arbejdsgruppe udpeget iht.

generalforsamlingen. Varetages af Gert og Ove.

 • POP UP-udvalg /Niels

Ikke behandlet (udsat).

 1. Forår – og sommeraktiviteter samt næste vinter
 • Stander op (hjælp til praktiske opgaver på dagen søges – tilmeld hos Britta 😊)
 • Stander ned
 • Kalender

Forslag:

 • Besøg fra langturssejlerne om muligt
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand/ el om bord/ sikkerhed generelt
 • Eksterne kurser og møder (DGI, DSU) hvad kan/vil vi deltage i?
 • Gelcoat- og glasfiberkursus
 • Festivitas: Sankt Hans, julearrangement, fastelavn, pandekagedage el.lign.
 • Åben hus/havnefest.

Medlemsinteresse undersøges.

 1. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 1. Næste møde – onsdag den 5. april kl. 18.30.

Med venlig hilsen Michael Christensen/Sekretær