Klubudviklingsprisen 2023

SGS har mange ildsjæle, der virkeligt brænder for klubben og bruger mange timer på sagen.

To af dem er Pernille og Kim fra Ungdom! De er blevet nomineret til klubudviklingsprisen 2023 for deres kæmpe arbejde med at genetablere vores ungdomsafdeling. Synes du ligesom bestyrelsen, at deres arbejde skal belønnes med denne pris, så gå ind på nedenstående link og stem på dem!

Der kommer først en beskrivelse af alle nominerede kandidater og nedenunder kommer selve afstemningen.

https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubudvikling-og-frivillighed/klubudviklingsprisen-2023

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand torsdag 19 januar kl. 19

Torsdag den 19. januar 2023 afholdt vi generalforsamling i SGS. De fremmødte ønskede hinanden Godt Nytår med et glas Asti og et stykke kransekage, hvorefter generalforsamlingen gik i gang.

33 medlemmer var mødt frem, og formand Niels Kjeldsen bød velkommen og åbnede generalforsamlingen med at informere om, at punkt 9 på dagsordenen var trukket tilbage. En revidering af vedtægterne vil i stedet finde sted indtil næste generalforsamling med det formål at modernisere sproget og tilrette, hvor tiden er løbet fra formuleringer etc.

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

 1. Valg af dirigent.

Geert Lehmann blev valgt, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i henhold til § 9 i vedtægterne. Han konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 10, samt at punkt 9 ”forslag til vedtægtsændring” blev trukket tilbage. Geert Lehmann m.fl. har tilbudt at revidere vores vedtægter, så de fremstår letforståelige på nutidsdansk. Herefter gav han ordet til formanden.

 1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formandens beretning er sendt til alle medlemmer på mail, og ingen af de tilstedeværende ønskede den læst op. Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Jesper Bay fremlagde regnskabet, som er godkendt af vores revisorer uden anmærkninger. I formandens beretning under klubbens tilstand fremgår det, at regnskabet i store træk følger det for 2022 lagte budget. Efter ganske få spørgsmål blev regnskabet godkendt.  

 1. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 1. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Budget for 2023 blev delt op i nye tiltag og øvrige punkter. Sidstnævnte blev gennemgået af Jesper med ganske få spørgsmål. Bestyrelsens nye tiltag blev forelagt af Michael Christensen og Poul Ottosen. De nye tiltag fremgår af det notat, som er vedhæftet formandens beretning. Der var en god og livlig debat omkring dette punkt. Konklusionen blev, at der skal indkøbes nye terrassemøbler, og belysningen i klubhuset skal skiftes. Dette varetages af Klubhusudvalget. Endvidere skal der købes nye sejl og rulleforstag til IF’erne. Magnus og Michael er tovholdere her.

Der var bred enighed om, at opgraderingen af IF’erne er et af de tiltag, der kan sikre flere medlemmer til SGS.

Budgettet blev godkendt.

 1. Valg af formand

Niels Kjeldsen blev genvalgt som formand.

 1. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Michael Christensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev følgende valgt:

Magnus Rietzel, Robert Korsiara-Petersen blev genvalgt og Anders Radoor Olesen blev valgt i stedet for Arne Strange, der havde valgt at trække sig tilbage. Formanden takkede på bestyrelsens vegne Arne for hans hjælp og støtte til klubben.

 1. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Som revisorer blev følgende valgt:

Jørgen K. Petersen og Annie Madsen.

Som revisorsuppleant blev Jytte Larsen valgt.

 1. Forslag til vedtægtsændring

Punktet var trukket fra dagsordenen.

 1. Eventuelt

Frank Have meldte sig til arbejdsgruppen omkring nye vedtægter, som består af Geert Lehmann og Ove Strøm.

Formanden takkede dirigenten for at styre forsamling og for god ro og orden under generalforsamlingen samt en særlig tak til ildsjælene i de forskellige udvalg, der udgør sejlklubben.

Greve den 20.03.2023

Signeret af:                                                                               Signeret af:

Dirigent Geert Lehmann                                         Sekretær Michael Christensen.

Café Fremtiden torsdag d. 23 februar 2023 kl. 18

Ingen tør ændre på konceptet så det fortsætter som tidligere med en varm ret, der udleveres ved buffeten sammen med et eller flere glas selvskænket vin – endda til de samme priser som tidligere (60,- for mad og 10,- pr. glas vin). Efter spisningen er der fællessang akkompagneret af Allan.

Næste punkt på programmet er kaffe og bankospil med gode gevinster. Prisen pr. bankoplade er som hidtil 10 kr.

Vi mødes kl. 18

Bindende tilmelding senest fredag den 17.2.23 til Britta@sgs-greve.dk.

Husk at tjekke bekræftelse fra Britta!

Betaling for mad til Allan på MobilePay: 61 33 83 00

 Med Sejlerhilsen

Bestyrelsen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SGS

Torsdag d.19 januar 2023 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

 6. Valg af formand.

 7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

 9. Forslag til vedtægtsændring.

 10. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Regnskab 2022 samt budget 2023 er tilsendt alle medlemmer på mail.

Ad pkt. 6: Formand Niels Kjeldsen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Michael Vejgaarad Christensen er villig til genvalg.

                Suppleant Arne Strange ønsker ikke genvalg.
                Suppleant Magnus Reitzel er villig til genvalg.
                Suppleant: Robert Korsiara–Pedersen er villig til genvalg.

Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg.

                Revisor suppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Ad pkt. 9: I klubbens vedtægter §9 – 3. afsnit fremgår følgende stimulering i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling:

” Avertering i klubbens medlemsblad kan til enhver tid betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling.”

Foreslås ændret til:
“Avertering på klubbens hjemmeside kan til enhver tid betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling”

Vel mødt.
SGS Bestyrelsen.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

 

Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 I samme ombæring vil vi gerne på forhånd annoncere, at vi forventer at afholde Generalforsamling 2023 allerede den 19. januar med fokus på nye tiltag i SGS.

Indkaldelsen vil blive udsendt betids for overholdelse af to-ugers-fristen for det.

 Med henvisning til vores vedtægter i SGS minder vi om, at forslag til dagsordenen skal indsendes til formanden inden den 31. december 2022 for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sejlklubben Greve Strand, referat fra bestyrelsesmødet, onsdag d. 19 oktober 2022 kl. 19.00

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, Næstformand: Jesper Bay Esbensen, Kasserer m.m. Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, Suppleant med foretræde og referent: Robert Kosiara-Pedersen, Suppleant med foretræde: Arne Strange, Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel

Dirigent: Magnus R

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
 • Afbud fra Michael Christensen, Anders Thorsted, Robert Kosiara-Pedersen
 • Det blev foreslået og godkendt, at bestyrelsesmødedatoer fastlægges en gang årligt for hele året for at lette planlægning både i og udenfor klubben. 
 • Formanden opfordrede til debat og input til ideer, der kan tiltrække nye medlemmer. Tilgang af medlemmer er klubbens største udfordring nu og på sigt. Ekstraudgifter i den forbindelse blev foreslået og godkendt budgetført for 2023, så tiltag kan iværksættes.
 1. Meddelelse fra kassereren
 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst.
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold. Niels Kjeldsen har som den sidste underskrevet sin del af dokumentationen på ændringer af fuldmagtsforhold i vores Jyske Bank-arrangement. Alle opdateringer og krav fra banken burde nu være i orden og opfyldt.
 • Ungdom har indrapporteret budgetopfølgning 2022 status ultimo september – plus skøn for året. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning. 
 • Budgetudvalgsmøder november – Mødet indkaldes til d. 17. november kl. 1900. Formanden opfordrede til, at budgetudvalget fokuserer på budgettering at omkostninger, der skal kunne dække nødvendige investeringer for udvikling af klubben, sikring af medlemstilgang, instruktørtilgang, opgradering af skolebåde etc. Investeringerne bør opsættes i prioriteret rækkefølge til godkendelse af bestyrelsen og generalforsamlingen i nævnte rækkefølge.
 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt – med status og kommentarer vedr. underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders

Ungdom har anmodet om tilladelse til at investere i ikke-budgetterede, men allerede finansierede, aktiver og reparation af materiel. Bestyrelsen godkendte anmodningen.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Klubbens IF-både. Budgettering, reparation og opgradering for fremtidig brug af skolebådene og den seneste tilgang ”IF Den Første”.

Bestyrelsen har beslutter, at bådene skal opdateres. Der skal udarbejdes budget for opdatering af: rulleforstag, løbende og stående rig og nye sejl. Målet er, at bådene skal være fuldstændig ens og nemt kunne rigges om til og fra skolesejlads og kapsejlads og vice versa. Ideen er, at bådene ud over at være skolebåde som førsteprioritet, skal være tilgængelige for klubbens medlemmer og elever til tirsdags/onsdags-sejlads og stævner. Mulighed for sponsorstøtte afdækkes, når budget er udarbejdet.

Budget investeringerne udarbejdes i prioriteret rækkefølge som nævnt under de involverede udvalg og vil indgå i Budget 2023.

Derudover aftaltes, at der i Budget 2023 indgår indkøb af bøjer og mærker til kapsejlads.

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels

Det aftaltes, at der udarbejdes budget for indkøb af bøjer og mærker til kapsejlads. Vil indgå i Budget 2023. ( bruger samme faste bane som onsdagssejlerne)

 • Skoleudvalg / Arne

9 elever har bestået i år.

Mulig optimering af brug af skolebådene blev drøftet som nævnt under Kapsejlads. Budgetterne for brug af bådene udarbejdes som vanligt af Poul Ottosen, men nu i samarbejde med Michael Christensen. For Budget 2023 foreslås det, at der indhentes inspiration fra Tirsdag og Onsdag sejlerne for evt. nytænkning af udnyttelsen af skolebådenes kapacitet fremover. Skolebådsaktiviterne skal overordnet have førsteprioritet, så afviklingen af undervisning og intruktørindsats på ingen måde vanskeliggøres.

 • Klubhusudvalg /Niels

Efter forslag indhentes fast tilbud på skift af halogenspot til LED i klubhuset. Udskiftningen vil ske i indeværende budget år. Prisen forventes at blive max. DKK 10.000,-

Modtaget forslag til ændring af klubhusets indretning fra Kim Ravn (lounge-indretning og baderumsudvidelse) i “Bestyrelseslokalet”. Bestyrelsen ser positivt på forslagene, men opfordrer til indhentning af alternative løsninger til fremlæggelse for klubhusudvalget.

Bestyrelsen mener umiddelbart, at det vil være en for stor udfordring at udvide badefaciliteterne som foreslået, men muligheden skal undersøges. Alternativt vil Havnen blive spurgt om interesse for etablering af moderne bade- og omklædningsfaciliteter på sigt og på tværs i samarbejde med klubaktørerne i Havnen. 

Bestyrelsen/Klubhusudvalget vil gerne se alternative løsningsforslag til mindre pladskrævende lounge møbler med evt. revideret budget. Bestyrelsen anbefaler at Klubhusudvalget tager investeringen af møblerne med i Budget 2023. I samme forbindelse er der blevet udtrykt et ønske om, at der etableres solsejl fremstillet af gamle sejl på terrassen. Omkostning DKK 1.000. Investeringen medtages i Budget 2023.

 • Tirsdagsbevægelsen /Arne

    Ingen bemærkninger.

 • Klubhusudlejning /Britta

Charlotte Huber har meldt ud, at hun ønsker at stoppe som administrator af klubhusudlejningen. Charlotte fritstilles d. 1. december, med tak for hendes store indsats, i den tid hun har haft tjansen. Mulig afløser er fundet til bestyrelsens godkendelse, hvilket annonceres senere. Opslag om ændring vil blive lagt på SGS’ hjemmeside.

(Birgit Kjeldsen har overtaget tjansen)

Forslag til ny låneaftale vedr. klubhuset er udarbejdet til bestyrelsens godkendelse. Forslaget til en revideret låneaftale inkl. indførelse af et depositum debatteres med forventet afslutning på næste bestyrelsesmøde. ( ny udlejningsaftale ligger op hjemmesiden under “klubhus”)

 • Masten ved klubhuset

Bestyrelsen godkender, at denne renoveres og opdateres. 

Renoveringen sættes på budgettet for 2023

Øvrige punkter på dagsorden blev ikke taget op i dag pga. tidsmangel, men tages op på næste bestyrelsesmøde.

På vegne af bestyrelsen

Niels Kjeldsen

SGS´ 70-års jubilæum og standernedhaling.

Søndag d. 2/10-2022 afholdt SGS 70-års jubilæums- og standernedhalingsreception i klubhuset. Omkring 100 personer var mødt frem for på festlig vis at fejre SGS. Dagen startede med en hyggesejlads på 4 sømil langs kysten. Vejrguderne var med os og sørgede for sol og frisk vind fra vest. 13 både deltog og alle var tilbage i havnen i god behold efter ca. 1 time. Efter sejladsen gik vi i klubhuset, hvor SGS bød på en let frokost med dertil hørende drikkevarer efterfulgt af kaffe med brød.

Det blev en minderig dag, hvor vores formand Niels Kjeldsen og tidligere formand Bent Jørgensen holdt tale:

Formandens velkomsttale til SGS’ 70 års jubilæumsreception den 2. oktober 2022

Velkommen!

Er der nogen, der er vil klage over vejret? Nej vel – det  er et skønt sejlervejr til denne fejring.

En dejlig sæson går på hæld og et jubilæumsår er gået. Tusind tak til jer alle der er mødt op for at deltage i denne sæsonafslutning med standernedtagning og 70-års jubilæumsreception.  

Vi fortsætter nu festen efter flotille-sejladsen og vi vil lade standeren være oppe indtil sidste programpunkt (dvs. lige før eftermiddagskaffen bliver serveret, hvor vi afslutter sejleråret med strygning af standeren, en salut, en klapsalve samt et trefoldigt ’længe leve’ plus det lange SGS sus, før vi mønstrer til eftermiddagskaffen.

Under skafningen kan vi tænke lidt over de 70 år, det er blevet til med SGS – for hold da op, der er sket meget, siden SGS blev stiftet. Farvefjernsynet er blevet opfundet, og menneskeheden har været på månen, mobiltelefonen er kommet på banen, selv Carmen Curlers blev opfundet, kom på mode og gik konkurs. Det er der på det sidste lavet en TV-serie om, og så er der sket noget med hvordan vi klæder os – tag bare et kik på billedpræsentationen på vores nye fladskærm – der var altså rigtig god stil over sejlergarderoben i SGS de første år. Bådene har også ændret sig, og jeg tror ikke, vi hverken kan finde en enkelt eller to der har været med hele vejen. Men det er jo lige meget, for fællesnævneren har over årene været den samme, nemlig lysten til sejladsen og bådlivet. Vi har for sjov regnet lidt på hvor mange sømil vi mon har udsejlet i SGS-regi over tid. Det var lidt svært, men det anslås til at være mere end en million sømil til sammen.

Apropos fladskærm, så har vi mere end 1.000 billeder i klubben, fra årene der er gået. De fleste er mange år gamle papirbilleder, som Britta har lagt et stort arbejde i at scanne, så vi i løbet af eftermiddagen her har mulighed for at vise jer mange af dem på skærmen.

Der er holdt en del SGS-jubilæer over tid, men da jeg kun er en bette junior i klubben – både i relativ alder og i medlemskabet af SGS – er jeg glad for, at vores tidligere formand Bent Jørgensen har sagt ja til forespørgslen om at berette lidt om historik og udvikling de seneste år. Bent har jo som alle ved, med sikker hånd på roret taget baks tørnen som formand for SGS de fleste af de seneste 10 år – siden sidste jubilæum.  Så når skafningen, som Britta også står for, er færdig eller i gang, vil Bent komme på podiet med et lille tilbageblik.

At vi er så mange samlet i dag, tager jeg som et udtryk for at alle har glæde over at være med i SGS-kredsen, så som afslutning på mine ord vil jeg på arrangørernes vegne rette endnu en tak for, at I mødte frem. Og en særlig tak til alle jer, der har taget slæbet med forberedelse af i dag og til jer der det sidste år i det daglige har taget hånd om alle gøremålene, der skal udrettes i alle udvalg, afdelinger og bevægelser i vores velfungerende sejlklub. Også stor tak til vores sponsorer, hvis donationer vi alle glæder os over. Tak til de mere stille medlemmer i klubben, som bakker op ved deres medlemskab. Og til sidst – og absolut ikke mindst – en tak til alle dem, der har været medlemmer af SGS de sidste 70 år, men ikke er her mere.

På den nuværende bestyrelsens vegne lover jeg, at vi vil fortsætte vores arbejde, så vi og de, der efterfølger os også i fremtiden, har klubben og aktiviteterne dér at glædes over.

Vi starter nu med at glæde os til skafning med vederkvægende humle eller andre væsker. Husk – vi kan jo allerede nu begynde at glæde os til standerhejsning nr. 71 d. 30 april 2023 kl. 10:00, – datoen er lige om hjørnet.

Velbekomme.

v./Niels Kjeldsen

 1. års jubilæumstale ved tidligere formand for SGS Bent Jørgensen.

Kære SGS

Tillykke med de 70 år. På trods af alderen er SGS spillevende.

En stor fast flok har holdt ved på grund af stor kærlighed til livet i klubben og havnen plus et formidabelt kammeratskab.

Men til et jubilæum hører også lidt historie.

Ove Strøm Jørgensen opfordrede mig ved tiltrædelsen til at gøre taler korte. Det har jeg prøvet at efterleve. Men i dag gør jeg en undtagelse. Så slap af og hold ud.

Hvis vi starter i 2012 for 10 år siden, var Ove formand på andet år. Jeg var substitut på det tidspunkt i bestyrelsen. Ove fik skaffet en ny mastekran, der blev installeret med havnens hjælp. Det nyder vi godt af i dag – så vi slipper for at skændes ’venskabeligt’ med fiskerne og med trængsel ved den gamle. Ove organiserede også et formidabelt 60 års jubilæum i august 2012.

Man kan stadig læse det flotte blad på hjemmesiden ”juli 2012”. Det indeholder en masse historik. Den gang havde SGS en græsplæne mod nord. der blev brugt flittigt ved arrangementer. Det har vi så ikke mere, men vi er blevet glade for de nye naboer.

Allerede i 2013 ville Ove afløses som formand. Han påstod at han kun havde taget jobbet, hvis jeg ville afløse efter de 2 år.

Ved generalforsamlingen i 2013 blev der så skiftet meget ud i bestyrelsen. Jeg blev formand og Ole Hjort blev næstformand. Plus nyvalg af 2 nye suppleanter. Den bestyrelse holdt stort set indtil foråret i år, bortset fra udskiftning af suppleanter undervejs.

Jeg havde arvet en aftale fra Ove om at afholde et DM i 2014 for IF Klubben. Med god hjælp fra Jesper blev det slået stort op. Det endte med deltagelse af 17 både fra både Tyskland, Holland og Sverige. Hjælpsomheden var så kæmpestor, at medlemmerne klarede al forplejningen til stævnet, der desuden gav et overskud til klubben på 21.000, endda med rimelige priser i forhold til andre DM’er. Det blev en kæmpe succes.

Klubbens overlevelse er jo baseret på medlemmernes engagement.

Hjørnestenen i bestyrelsen er Britta gennem 31 år. Britta har med et fast greb om regnskabet passet på økonomien, så SGS har overlevet en svingende medlemstilgang.

Der var 171 medlemmer i 2012 og godt 200 i dag. Det er også Britta, der siger til, når der er behov for vedligeholdelse af huset.

Per Lassen skylder vi en stor tak for indsatsen gennem tiderne sammen med klubhusudvalgene.

Senest i min tid med nyt gulv, indgangsdør, terrasse og ny vinduesfacade mod nord til en fantastisk pris.

I min tid i 9 år som formand, har jeg oplevet stor hjælpsomhed fra mange.

Henning med vedligehold af stole. Helge med mange praktiske gøremål. Nye stern, renovering af terrasse osv. Leif og Michael med vedligehold af hjemmeside. Charlotte Huber med udlejning af klubhuset og kapsejladsarrangørerne.

Sidst men ikke mindst må jeg nævne Niels Fjøs. Hans engagement i klubben og havnen er 24/7.

Umuligt at nævne alt det han har taget sig af. Inkl.. at være næsten fast deltager i havnens dialogmøder, hvor han har kræver action på uorden i havnen.

Der er også grund til at nævne Jørgen Ærenlund. Han er et af klubbens fyrtårne gennem tiderne. Medlem siden 1972 altså 50 år. Da klubben manglede ledelse, trådte han til. Han har udarbejdet klubbens nye vedtægter, der sikrede det økonomiske grundlag fremover. Han var med til at starte familiesejladserne i SGS og var med til at udarbejde tursejlerhåndbogen og turbøjerne sammen med dansk Sejlunion. Desuden censor ved duelighedsprøverne. Senest har han tilgodeset klubbens interesser inden for lovens rammer fra sin plads som sekretær i havnebestyrelsen.

Af faste institutioner i klubben må nævnes Sejlerskolen. Poul Ottosen har stået for uddannelsen af nye sejlere i årevis sammen med en stab af stabile instruktører og bådsmænd til vedligeholdelse af IFerne. Et sikkert aktiv for klubben gennem årene, der har bidraget til fast medlemstilgang.

Et andet stort aktiv for klubben er Tirsdagsbevægelsen. Den samler ca. 30 medlemmer hver tirsdag kl. 12 til hyggeligt samvær og fortæring af medbragt mad. Det er fra denne gruppe der ofte lægges kræfter til, når der er behov for en praktisk indsats i huset. Det er 30 år siden den blev startet op og er med til at fastholde medlemmerne, når båden er solgt. Niels Fjøs bidrager med historier over og under bæltestedet under frokosten.

Corona var en trist periode for klubben. Den startede i foråret 2020 med en udskudt generalforsamling, som til sidst blev holdt skriftligt. Den medførte dog en positiv ting. Der var forslag fra bestyrelsen om at sælge rester fra ungdomsafdelingen. Det var følgebåden, optimistjoller og optimistbygningen. Det blev vedtaget og salget blev afsluttet undtagen for jollerne, der blev bremset i sidste øjeblik.

Dette inspirede Kim Ravn til at overveje en genetablering af SGS Ungdom. Det startede med et møde i klubhuset mellem Kim Ravn og hans kone Pernille, hvor de overbeviste Læge Søren og jeg fra bestyrelsen om, at der var kvalitet bag initiativet. Og så gik det stærkt. På et møde med Greve Marina ungdom, Kim og Anders, blev der sat ting i gang. Ansøgning om tilskud til jollekøb blev sendt af sted fredag og tirsdag var der accept fra DGI til køb af joller for 50.000. Det blev til 2 nye Zest joller, hvor klubben betalte restbeløbet der blev taget fra den hensatte ungdomsreserve. Herfra gik starten indtil efterårsferien med 8 sejlere. I løbet af vinteren blev der arbejdet på højtryk på at etablere rammerne, der mest skete på nettet pga. mødeforbud. Ansøgninger om sponsorstøtte gik over alt forventning. Næsten alle ansøgninger var positive. Der skulle etableres en afdeling næsten fra bunden. Anders og jeg kæmpede med budgetter så der var overblik over udviklingen og det gik næsten uden gnister. Det endte med et hold på 27 elever i 2021 plus Pernilles små pirater i sommerferien.

Så mange tak til alle aktørerne fra SGS Ungdom, velvillige sponsorer og roklubben for bad til pigerne. Det er en kæmpe præstation af Kim og Anders.

Udviklingen kan følges videre på Facebook.

Faren ved at nævne navne er at nogen bliver glemt for der er mange gode kræfter jeg ikke har nævnt.

Og til sidst et lille hjertesuk.

Det er ikke lykkedes at gennemføre tursejladser de senere år.

Når man ser på Brittas billeder, bliver historien gennem årene tydelig.

Medlemsskaren var større og man var rigtig gode til at feste. Der går drabelige historier om fælles udflugter, der kunne forårsage ufrivillig afkøling med et uheldigt fald over bord. Vi nævner ikke navne i dette tilfælde.

Seneste initiativer var Lange Jans fælles ture, der desværre mistede deltagelse efterhånden. Så var undskyldningen det dårligt vejr og turene for lange, så Jan smed tøjlerne til sidst i 2019.

Der ligger en klar udfordring der,  ligesom der engang var et festudvalg.

Men hermed en tak til den nuværende formand Niels Kjeldsen og den nye bestyrelse for at sige ja til opgaven med ledelsen af SGS fremover.

Skal vi give dem og klubben et SGS hurra?

De længe leve.