Sejlklubben Greve Strand, Bestyrelsesmøde 27 april 2022 kl 19.00 (uddrag af referat)

Deltagere

Formand: Niels Kjeldsen, Næstformand: Jesper Bay Esbensen, Kasserer m.m.: Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, Suppleant med foretræde: Arne Strange, Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel, Suppleant med foretræde og referent: Robert Kosiara-Pedersen – Afbud

 1. Meddelelser fra formanden
 • Havnen

Ifm. sidste måneds rensning af kloakstikledningen blev ejerforholdet af kloakken diskuteret med Mosede Havn, der er udlejer af ”matriklen”. Da grunden i sin tid blev lejet, stod SGS selv for byggemodningen, uden at ejerforholdet og ansvar for vedligeholdelsen af de etablerede anlæg blev stipuleret i lejeaftalen.  

Vi antager derfor, at det er klubbens ejendom, og at vi har vedligeholdelsespligten. Dette vil blive formaliseret i den nærmeste fremtid, hvis vores antagelse er korrekt. Roklubben vil blive forespurgt, om deres lejeaftale er anderledes formuleret, da noget af kloakledningen er delt med dem.

 • Badefaciliteter til SGS’ ungdomspiger i roklubben

Pigerne har fået lov til at bruge badefaciliteterne gratis indtil videre under opsyn af en voksen. SGS er meget taknemmelig for roklubbens tilbud.

 • Vedtægter, bestyrelsesansvar etc.

I forbindelse med at den nye bestyrelse er blevet konstitueret, og vores bankforbindelse har strammet op på sit krav om identifikation af bestyrelsen, kasseprocedurer samt fuldmagtshåndtering, vil vi tage et kritisk blik på SGS’ vedtægter og reglementer – inklusive interne ”samarbejdsaftaler” – for at sikre, at vi navigerer korrekt. Vi forventer ikke, at der skal ske vedtægtsændringer, men nærmere at vi muligvis må stramme op med mulige procedurebeskrivelser under princippet ”Intet, der ikke er i stykker, vil blive repareret”.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Britta undersøger med Jyske Bank, hvordan vi får fornyet nødvendige fuldmagter.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Elregningen er steget med ca. 33%. Vi vil overvåge forbrug og undersøge muligheder for besparelser.

 • Der er en medlemsafgang på 7 medlemmer. Afgangen findes at være pga. naturlige årsager. Vi håber på tilgang i løbet af sæsonen. Dette dog med forbehold, da kontingentbetaling forfalder sidst i april. Vi håber ikke, at faktureringen af kontingentet får negativ indflydelse på medlemstallet efterfølgende.
 1. Meddelelser – bordet rundt
 • Standerhejsning

Britta er klar med sange og sørger for det praktiske samt koordinering af de øvrige engagerede.

 • Magnus påpegede, at der er 2 IF-stævner: den 10.-12. juni og den 12.-14. august. Der mangler dommerbåd og hjælpere. Der vil blive fundet en løsning.
 1. Status underafdelinger og udvalg
 • Klubhus og energiforbrug
 • Det menes, at det er dyrere at tænde og slukke køleskabene end at lade f.eks det ene skab køre konstant.  Det afprøves, og der skiltes på det ene køleskab, at det ikke må slukkes!
 • Kapsejlads

Der er lagt bøjer ud. Invitation til tirsdags – og onsdagssejladser er lagt på hjemmesiden. De starter den 4. og 5. maj.

 • Familiesejlads – ingen bemærkninger
 • Skole – ingen bemærkninger
 • Tirsdagsbevægelsen – ingen bemærkninger
 •         IT – Hjemmeside

Evt. nyt og mere enkelt tema til hjemmesiden uden sidemenu.

 • Jubilæumsarbejdsudvalg

Der skal nedsættes et udvalg, som koordinerer jubilæet.

Niels fortalte, at havnen fra Røg havde modtaget en forespørgsel om interesse for at holde havnefest evt. i samarbejde med Røg, Jenners og Havne Grillen og klubberne i havnen. 

Niels foreslog, at vi kunne tage kontakt til Røg for at høre, om den 27. august var en brugbar dag til en havnefest, så festen og SGS’ jubilæum blev kombineret. Det blev besluttet at tage kontakt med alle interessenterne for at afdække mulighed, omfang og koncept.

(Efterskrift: Der vil torsdag den 5. maj blive afholdt et møde mellem Røg, Jenners og SGS for at diskutere mulighederne).

 • Klubudviklingsudvalg – det blev drøftet, om der skal etableres et sådant.
 • Forslag til nye klubaftentiltag for afvikling i løbet af næste vinter efterspørges. Kontakt hvem som helst i bestyrelsen med forslag eller ønsker.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Standerhejsning 1 maj 2022

                   Kl. 10:00 – Stander op med efterfølgende forfriskning

               Kl. 11:00 – Sejlsæsonen indledes med en kort sejlads for alle

Kl. 12:30 – Fælles frokost med medbragt mad og drikke for alle medlemmer 

I år vel grillen være tændt , så medbragt kød, pølser , brød etc. kan grilles.

Der vil være en ”grill-ansvarlig” tilstede, der kan hjælpe til med kokkereringen.

Hvis nogen har lyst til at hjælpe vil det glæde tilrettelæggerne (tilmeld til Britta)                                                                                                                                                                           

Vi håber I møder talrigt op, tilmelding er ikke nødvendig.

         Sejlerhilsen

         Sejlklubben Greve Strand

 

Klubaften

Tirsdag d. 22/3 havde vi, som annonceret her på hjemmesiden besøg af 3 ildsjæle, fra henholdsvis Dansk Søredningsselskab og Køge Bugt Stenrev.

Kent Nielsen fortalte meget entusiastisk og humoristisk om deres indsats i DSRS´ Køge afdeling suppleret med billeder fra forskellige aktioner. Søredningsselskabet består udelukkende af frivilligt og ulønnet mandskab, der står til rådighed for os sejlere døgnets 24 timer hele året rundt. Selskabet er non-profit og finansieres af sponsorer og medlemmer.  Der er for tiden ca. 10.000 medlemmer men ambitionen er 20.000! Medlemsskabet koster kr. 550,- pr. år. og burde være et must for enhver sejler.

Du kan melde dig ind på www.DSRS.dk.

Bagefter fortalte Allan Scheller, der i øvrigt er fritidsfisker i Mosede Havn, om sit meget engagerede arbejde i foreningen Køge Bugt Stenrev, der arbejder på at etablere 12 stenrev i Køge Bugt til glæde for det trængte havmiljø, men som også vil give en lang række rekreative muligheder for bugtens brugere.

Du kan støtte eller blive medlem af foreningen på www.koegebugtstenrev.dk

Nyt fra bestyrelsen

Onsdag d. 16 marts 2022 konstituerede SGS’ nye bestyrelse sig som valgt på generalforsamling den 9. marts 2022 som følger:

Formand: Niels Kjeldsen

Næstformand: Jesper Bay Esbensen

Kasserer m.m: Britta Pedersen

Sekretær & IT: Michael Christensen

SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted

Suppleant: Robert Kosiara-Pedersen (assisterende sekretær)

Suppleant: Arne Strange

Suppleant: Magnus Reitzel

Revisor: Jørgen K. Petersen

Revisor: Anni Madsen

Revisorsuppleant: Jytte Larsen

På mødet blev bestyrelsens første tanker om dens kommende arbejde formuleret og drøftet. Der kom mange interessante og kreative ideer samt forslag på bordet. Dem vil vi behandle i bestyrelsen og drøfte med diverse klubudvalg m.fl. for at trykteste, hvorvidt klubbens medlemmer også finder vores tanker og ambitioner interessante nok til at blive søsat i det kommende år.

Siden sidst:

 • Tillykke til Ungdomsafdelingen som har modtaget fondsbevilling, på 25.000 kr. fra IFS (Greve Kommune) og 30.000 kr. fra DIF og DGI’s Foreningspulje, til indkøb af optimistjoller til erstatning af udtjente både.
 • SGS Ungdom deltager med 3 sejlere i Aarhus d. 26. marts i Dansk Sejlunions ny konference for unge i sejlsport. Se her det vildt spændende program de unge mennesker skal opleve  https://dansksejlunion.dk/nyheder/2022/ung-i-sejlklubben. God tur til dem.
 • Klubben har fået tilbudt kursus i Manage2Sail. Det vurderes ikke at være aktuelt pt.
 • Klubben har også fået tilbud om deltagelse i kurset ”DH-måler”, der finder sted i Vedbæk Sejlklub den 30. april 2022. Se mere på følgende link: https://mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/4fed9290-ce9e-ec11-b400-002248806093der er stadig pladser. Hvis et af vores medlemmer har lyst til at blive vores nye klubmåler, skal du henvende dig til bestyrelsen.
 • Foreningen har modtaget forespørgsel fra filmproducenten sprint.film, om vi vil støtte et filmprojekt til udarbejdelse til diverse videoer til undervisning i sejlads. Der var stemning for dette, da det ikke indebærer nogen økonomiske forpligtigelser. Følgende YouTube-film er produceret af kræfter bag sprint.film ”Hvordan sejler man en fuldrigger” – imponerende! Click links – Episode 1 – 2 – 3:

https://www.youtube.com/watch?v=FibsaeS_4MU

https://www.youtube.com/watch?v=ylLgyKCmIvM

https://www.youtube.com/watch?v=HmAOrU2UZGQ

 • Klubben har 70-års jubilæum i år. Det tænkes fejret den 27. august. Vi søger inspiration og input til, hvordan det skal fejres, så vi søger derfor medlemmer til et festligt arbejdsudvalg. Bestyrelsen sender mail til alle medlemmer, hvor man kan tilmelde sig, hvis man vil hjælpe. Så kom frisk 😊
 • Standerhejsning den 1. maj arrangeres af Britta, som også inviterer. Vi forventer, at der bliver mulighed for at benytte grillene.
 • Opdatering af vores SGS’ hjemmeside fortsætter.
 • Der er udfordringer med stoppet kloak i og under klubhuset. Der er møde den 17. marts med Roklubben og Havnen omkring spuling af kloakken. Per Lassen og Niels deltager fra sejlklubben. Vi melder tilbage senere, men indtil videre henvises til havnens faciliteter.
 • Vi minder til slut om Klubaften den 22. marts 2022 kl 19 hvor to meget interessante punkter er på dagsordenen.
 1. Dansk Søredningsselskab
 2. Stenrev Køge Bugt

Især punkt 1 ser jeg selv frem til at høre om, med håbet, at jeg aldrig får brug for deres assistance. Men da håb alene er en dårlig strategi, deltager jeg selv for i det mindste at have tilegnet mig lidt teoretisk erfaring, hvis jeg skulle komme i en kritisk situation. Jeg tror det kan gøre en forskel, at have hørt på Søredningsselskabet erfaringer, og lært hvad de forventer af den nødlidende i situationen.

Punkt 2 er også spændende om end ikke så farligt, hvis bare man holder afstand 😊.

Der er stadig ledige pladser i klubhuset. Vi ses håber jeg – du er nemlig velkommen.

Med venlig hilsen formanden

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand torsdag d. 10. marts 2022, kl. 19.00.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand og kasserer.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Beretning, regnskab 2021, forslag, samt budget 2022, vedlagt indkaldelsen.        

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.                                                                                                            

Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent.

Jørgen blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

 Skriftlig beretning udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 Formanden supplerede med følgende: Etablering af ny ungdomsafdeling blev godkendt på sidste generalforsamling, og afdelingen er nu vokset fra 8 til 27 sejlere. Stor ros til Kim, Pernille og Anders. Kim Ravn vil under eventuelt give en status på Ungdomsafdelingen.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Forslag om renovering af nordterrassen til en pris af kr. 6.000,-, samt afsætning af kr. 5.000,- til eventuel nydesign af hjemmesiden.

Begge forslag godkendt med akklamation.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget., herunder uændrede kontingenter for 2022.

Seniorer kr. 900,-, Familie kr. 1.190,- samt Juniormedlemsskab kr. 450,-.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand og kasserer.

Formand Bent Jørgensen ønskede at fratræde. Bestyrelsen foreslog Niels Kjeldsen til ny formand. Niels gav en kort præsentation af sig selv, tidligere tilknytninger til sejlklubber i ungdom og arbejdsliv.

Niels blev derefter valgt med akklamation.

Kasserer Britta Pedersen var villig til genvalg.

Britta blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Hjorth og Heino Sayk ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog valg af Jesper Bay Esbensen samt Michael Vejgaard Christensen.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs ønskede at fratræde. Bestyrelsen foreslog valg af Anders Thorsted.

Suppleanterne Arne Strange og Magnus Reitzel var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog yderligere Robert Kosiara-Pedersen som suppleant.

Alle genvalgt/nyvalgt med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen samt suppleant Jytte Larsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

Kim Ravn fortalte om arbejdet i Ungdom, herunder aktiviteterne i 2021 samt program for 2022.

Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet igennem årene og udvalgene for indsatsen i det forløbne år.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referat: Heino Sayk, 11.03.2022

Sign. Formand Bent Jørgensen                                                           sign. Sekretær Heino Sayk                                                                                                                                                                                                                                                                     

.

KLUBAFTEN D. 22. MARTS 2022 KL. 19.00

Vi har denne gang søgt kontakt til lokale aktører der arbejder i vores område med opgaver som sikkerhed til søs og øget biodiversitet – alt baseret på frivillig indsats.

Alle brugere på Mosede Havn er velkomne – max. 60 personer efter møllemetoden: Tilmelding nødvendig på mail: britta@sgs-greve.dk

Pkt. 1 på programmet.

Dansk Søredningsselskab i Køge ved Kent Nielsen kommer og fortæller om deres oplevelser i Køge Bugt med 48 søredninger i 2021 og der vil selvfølgelig blive tid til spørgsmål og mulighed for at støtte det gode formål.

 • DSRS baggrund og historie. Hvordan startede det hele i Danmark
 • Økonomi. Hvad koster det at blive medlem og hvilke muligheder har man som sejler.
 • Hvordan gør man hvis man får brug for hjælp. Hvem ringes der til?
 • Søredning og opgaverne på vandet. Der vises forskellige aktioner hvor DSRS har hjulpet til.
 • Sikkerhed til søs. Der gives en række gode råd med udgangspunkt i alt det som DSRS oplever på vandet når uheldet har været ude.
 • Hvad skal man forberede sig på inden der stikkes til søs. Selv de dygtigste sejlere laver fejl og glemmer.
 • Hvordan reager man når uheldet rammer. Behov for førstehjælp om bord herunder HLR, brand ombord, grundstødning, motoren sætter ud, knækket mast mv.

Pkt. 2 på programmet.

Orientering om arbejdet med etablering af stenrev i Køge Bugt ved formand for foreningen Allan Scheller hvor formålet er følgende:

 • Øge udbredelsen af tangplanter til gavn for biodiversiteten, forbedring af vandkvalitet og øget kystsikring, da tangskove er habitat for mange marine livsformer, optager næring fra vandet og stabiliserer havbunden.
 • Fremme den rekreative brug af Køge Bugt ved at give bedre muligheder for lyst- og fritidsfiskeri, UV-jagt, snorkling og dykkeroplevelser.
 • Give gode muligheder for forskning og lokal formidling af Danmarks marinbiologi, biodiversitet og blå biomasse.

Med sejlerhilsen

SGS Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

 Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19 i Klubhuset

 Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand og kasserer
 7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2021 samt budget 2022 andet sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse af nordterrassen som nævnt under punktet klubhus i alt til en pris af kr. 6000 samt design af ny hjemmeside kr. 5000,-.

Ad pkt. 6: Bent Jørgensen ønsker at fratræde.

Forslag til ny formand: Niels Kjeldsen

Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er ikke villig til genvalg.

Forslag til nyt medlem: Jesper Bay Esbensen

Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er ikke villig til genvalg.

Forslag til nyt medlem: Michael Vejgaard Christensen

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs ønsker at fratræde

Forslag til nyt medlem: Anders Thorsted

Suppleant Arne Strange er villig til genvalg.

Suppleant Magnus Reitzel er villig til genvalg

Forslag til ny Suppleant: Robert Korsiara – Pedersen

Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg .

Revisor suppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Vel mødt.

SGS Bestyrelse

 Beretning

Klubbens virksomhed i det forløbne år.

Første halvår af 2021 var præget af fortsat hård nedlukning af samfundet og dermed var klubbens aktiviteter lagt i dvale lang tid. Generalforsamlingen blev udsat til 27. maj hvor vedtægtsændringer skulle til afstemning. Disse skulle bane vejen for at Ungdomsafdelingen kunne tilbyde et Juniormedlemsskab til en konkurrencedygtig pris med henblik på opstart af sejlsæsonen 1.5.21.

Udsættelsen medførte at vedtægtsændringerne blev gennemført som en nødløsning hvor                Juniormedlemsskab kunne tilbydes igen, men med mulighed for afskaffelse ved en negativ generalforsamlingsbeslutning. De foreslåede ændringer blev dog vedtaget ved den efterfølgende ekstraordinærer generalforsamling.

En succesrig opstart af ungdomsafdelingen med 27 aktive sejlere er sket med en kæmpe indsats fra Kim, Anders og Pernille. Det har ligeledes fyldt meget i bestyrelsesarbejdet i et positiv samspil med ungdomsledelsen. Det er lykkedes at få en stor flåde af joller bygget op ved hjælp af en meget aktiv indsats med fondsansøgninger og der er ligeledes skabt en kreds af medhjælpende forældre som er meget vigtig. Forløbet er detaljeret beskrevet af Kim i afsnit for SGS Ungdom nederst, der også har været på hjemmesiden i januar.

Vores hjemmesiden er etableret for 13 år siden og ønsket om en fornyelse har været sat i gang med en ekstern ekspert. Han har imidlertid meldt tilbage at det har været umuligt at overflytte historikken til en ny hjemmeside selv om der er brugt adskillige timer på sagen uden beregning.

Det er herefter besluttet at videreføre den gamle indtil der findes en løsning. I budgettet er indsat et beløb på kr. 5000,- til nyudvikling. Michael Vejgaard bliver ny administrator for hjemmesiden, da Leif Bertelsen har ønsket at fratræde. Vi siger tak til Leif for indsatsen gennem mange år.

Klubhuset

Klubhuset har været lukket for anvendelse og udlån en stor del af året. Dette har givet en            manglende indtjening til klubben fra udlån som dog er blevet kompenseret i et vist omfang efter ansøgning om at få del i hjælpe pulje fra DGI med kr. 14.116.

Som nævnt under pkt. 4 foreslås der vedligeholdelse af nordterrassen med en afskærmning af rækværket med lister og maling mod fiskeforretningen samt flethegnet mod nord til en pris af kr. 5000,-. Desuden imødegås krav fra havnen om ikke brændbart underlag ved anvendelse af kulgrill med en metalplade til ca. 1000,-. Det har også været nødvendig at udskifte opvaskemaskinen i januar med beløbet kr. 5900,-som indgår i budgettet 2022.

Sejlerskolen

Sæsonen havde en vanskelig start med fortsat skrappe restriktioner. Der var kun 1. års elever til opstart, idet der kun var sejlads med med 2. års elever i andet halvår 2020.

Det blev til 6 undervisningshold med i alt 17 elever (15 førsteårs + 2 kap). Holdene var bygget op af tidligere tilmeldte og nye fra ventelisten hvor interessen fortsat er stor for deltagelse i sejlerskolen. Der var således ingen der skulle til duelighedsprøve dette år.

Klubbens aktuelle stilling

Kontingenter foreslås videreført uændret med 450 for juniorer, 900 for seniorer og 1190 for familiemedlemmer. Jollegebyr er fortsat kr. 900,-. Egenkapitalen er vokset med kr. 177.374 efter afskrivninger som følge af fondstøtte til køb af materiel. Underskuddet på 40.385 i 2021 kan primært henføres til køb af joller til ungdom ud over fondstilskud. Dette beløb modsvares af en tidligere resthensættelse i banken på kr. 40.306,82 fra salg af gamle ungdomsjoller. Budgettet for 2022 viser et overskud på kr. 5.301. Medlemstallet er steget fra 189 i 2020 til 201 i 2021.

Hermed indstilles beretningen til forsamlingen.

Bent Jørgensen

Formand

SGS Ungdom takker for støtten i 2021!

Kære sponsorer, bidragsydere & støtter,

Nytåret står nu for døren, jollerne for længst klodset op for vinteren og vores glade unge sejlere nyder en velfortjent juleferie.

I den forbindelse vil vi gerne sende en nytårshilsen og et kæmpe tak til vores sponsorer og bidragsydere, som har været med til at sikre, at SGS Ungdom havde et fantastisk 2021. Det er med jeres hjælp, at vi har været i stand til at tilbyde vores voksende antal medlemmer et godt sejlsportstilbud for unge med afsæt i vores hyggelige havn ved Mosede Strand.

Vi startede sæsonen med en erklæret ambition om at forøge vores medlemstal fra 8 til ca. 16 aktive ungdomssejlere. Vi kan i skrivende stund notere os for 27 registrerede ungdomssejlere i Sejlklubben Greve Strand, hvilket vi er utroligt stolte af.

Vores vækst kom særligt i kølvandet på et par åbent hus arrangementer og en gentagelse af sidste års Spas & Sejlads arrangement, hvor vi havde nye sejlere på vandet til nogle dage med sejlads, kajakroning, stand up paddle og sjov og spas. Vores fokus har fra starten været på udvikling af sejlernes færdigheder igennem aktiviteter, leg, fællesspisning og i særdeleshed via dyrkning af de sociale fælleskaber, og dette har vist sig at være en bæredygtig formular.

I tillæg til vores faste mandagsjollehold med sejlere i alderen 8-16 år,fik vi startet børneholdet ”Havnens Seje Pirater” for de 6-8 årige, hvor børnene får lov at prøve kræfter med kajakker, optimistjoller, krabbefangst mm. forud for overgangen til rigtig sejlads. Den er en fin indslusning til jolleholdet, og vi håber således at kunne fastholde og udbygge vores medlemstal yderligere i den kommende sæson.

Den flotte medlemsvækst stillede store krav til vores materiel, og vi hurtigt fik brug for flere joller til både små og store sejlere, følgebåde med velfungerende motorer, som kunne bidrage til sikkerheden på vandet, opbevaringsplads til ror, sværd, sejl og andet grej, nye træningsbøjer og meget andet. Her kom jeres bidrag virkelig til gavn!

Med tilskud fra vores gavmilde sponsorer og diverse fonde har vi:

 • fået en spritny motor til klubbens gamle følgebåd og lagt bestilling på en brugt Zodiac følgebåd med en ny motor som leveres i 2022. For at kunne håndtere de mange sejlere sikkert, fik vi tillige lov at låne en følgebåd i sæsonen af Marineservice Sjælland, som har været en kæmpe hjælp både mht. anskaffelse af følgebåde og motorer samt servicering af vores ældre materiel.
 • anskaffet os 8 sit on top kajakker og tre paddleboards, som benyttes flittigt af såvel vores mindste pirater, som af de øvrige sejlere når vinden er knap. Både kajakker og paddleboards er meget populære og det hænder sågar at ungerne ind i mellem plager om blot at lege med disse i havnen, fremfor at skulle træne sejlads  i Køge Bugt.
 • lykkedes med at anskaffe os en tredje Zest jolle til gavn for både store og små sejlere. Vores Zest joller er vores mest alsidige joller, da de kan sejles af både én større sejler, to mellemstore sejlere eller en instruktør med en eller to mindre sejlere. Det er en super nem jolle at rigge til og vedligeholde, og er ligeldees en fantastisk jolle til undervisningsbrug.
 • anskaffet os to brugte Feva joller til vores større sejlere, som er vokset ud af optimistjollerne. Fevajollerne er to-personers joller med storsejl, fok og en asymetrisk spiler, som gør at jollen kan plane og skære igennem vandet med høj fart til stor fornøjelser for sejlerne. Det, at det er en to-personers jolle, gør at det sociale element og samarbejdet kommer yderligere i fokus og flere af vores sejlere sætter stor pris på, at de kan være fælles om tingene til vands såvel som på land.

Vi ser nu frem til en 2022 sæson, hvor vi skal have yderligere glæde af vores nyerhvervelser og have glade sejlere på vandet. Vi planlægger at få flere trænere uddannet mhp. at tage flere sejldage i brug og tilbyde yderligere hold, samt at kunne deltage i diverse events og stævner og vi kigger allerede nu på yderligere udbygning af jolleflåden for at have tilbud til alle aldre og evner. Det bliver en spændende proces med udviklingen af vores ungdomsafdeling.

Med disse ord fra et fantastisk 2021, er der blot tilbage at sige tak for støtten, og at ønske jer alle et godt nytår og god vind i 2022.

Kim Ravn

Ungdomsleder