Sankt Hans Aften i SGS d. 23. juni 2022

Grillen er klar kl. 18.30

Tag selv mad med til grillen og nyd aftenen i det bedst tænkelige selskab

Storslået bål ved Mosede Fortet

21.15    Båltale

21.30   Bålet tændes                                                                                                                    

Se programmet på Greves Kommunes hjemmeside 

https://greve.dk/nyheder/2022/i-aar-bliver-der-sankthansfest-paa-fortet

Sejlerhilsen bestyrelsen

Stor tak til tirsdagssejlerne, som har sponseret en ny grill!

Sejlklubben Greve Strand, Bestyrelsesmøde 27 april 2022 kl 19.00 (uddrag af referat)

Deltagere

Formand: Niels Kjeldsen, Næstformand: Jesper Bay Esbensen, Kasserer m.m.: Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, Suppleant med foretræde: Arne Strange, Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel, Suppleant med foretræde og referent: Robert Kosiara-Pedersen – Afbud

 1. Meddelelser fra formanden
 • Havnen

Ifm. sidste måneds rensning af kloakstikledningen blev ejerforholdet af kloakken diskuteret med Mosede Havn, der er udlejer af ”matriklen”. Da grunden i sin tid blev lejet, stod SGS selv for byggemodningen, uden at ejerforholdet og ansvar for vedligeholdelsen af de etablerede anlæg blev stipuleret i lejeaftalen.  

Vi antager derfor, at det er klubbens ejendom, og at vi har vedligeholdelsespligten. Dette vil blive formaliseret i den nærmeste fremtid, hvis vores antagelse er korrekt. Roklubben vil blive forespurgt, om deres lejeaftale er anderledes formuleret, da noget af kloakledningen er delt med dem.

 • Badefaciliteter til SGS’ ungdomspiger i roklubben

Pigerne har fået lov til at bruge badefaciliteterne gratis indtil videre under opsyn af en voksen. SGS er meget taknemmelig for roklubbens tilbud.

 • Vedtægter, bestyrelsesansvar etc.

I forbindelse med at den nye bestyrelse er blevet konstitueret, og vores bankforbindelse har strammet op på sit krav om identifikation af bestyrelsen, kasseprocedurer samt fuldmagtshåndtering, vil vi tage et kritisk blik på SGS’ vedtægter og reglementer – inklusive interne ”samarbejdsaftaler” – for at sikre, at vi navigerer korrekt. Vi forventer ikke, at der skal ske vedtægtsændringer, men nærmere at vi muligvis må stramme op med mulige procedurebeskrivelser under princippet ”Intet, der ikke er i stykker, vil blive repareret”.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Britta undersøger med Jyske Bank, hvordan vi får fornyet nødvendige fuldmagter.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Elregningen er steget med ca. 33%. Vi vil overvåge forbrug og undersøge muligheder for besparelser.

 • Der er en medlemsafgang på 7 medlemmer. Afgangen findes at være pga. naturlige årsager. Vi håber på tilgang i løbet af sæsonen. Dette dog med forbehold, da kontingentbetaling forfalder sidst i april. Vi håber ikke, at faktureringen af kontingentet får negativ indflydelse på medlemstallet efterfølgende.
 1. Meddelelser – bordet rundt
 • Standerhejsning

Britta er klar med sange og sørger for det praktiske samt koordinering af de øvrige engagerede.

 • Magnus påpegede, at der er 2 IF-stævner: den 10.-12. juni og den 12.-14. august. Der mangler dommerbåd og hjælpere. Der vil blive fundet en løsning.
 1. Status underafdelinger og udvalg
 • Klubhus og energiforbrug
 • Det menes, at det er dyrere at tænde og slukke køleskabene end at lade f.eks det ene skab køre konstant.  Det afprøves, og der skiltes på det ene køleskab, at det ikke må slukkes!
 • Kapsejlads

Der er lagt bøjer ud. Invitation til tirsdags – og onsdagssejladser er lagt på hjemmesiden. De starter den 4. og 5. maj.

 • Familiesejlads – ingen bemærkninger
 • Skole – ingen bemærkninger
 • Tirsdagsbevægelsen – ingen bemærkninger
 •         IT – Hjemmeside

Evt. nyt og mere enkelt tema til hjemmesiden uden sidemenu.

 • Jubilæumsarbejdsudvalg

Der skal nedsættes et udvalg, som koordinerer jubilæet.

Niels fortalte, at havnen fra Røg havde modtaget en forespørgsel om interesse for at holde havnefest evt. i samarbejde med Røg, Jenners og Havne Grillen og klubberne i havnen. 

Niels foreslog, at vi kunne tage kontakt til Røg for at høre, om den 27. august var en brugbar dag til en havnefest, så festen og SGS’ jubilæum blev kombineret. Det blev besluttet at tage kontakt med alle interessenterne for at afdække mulighed, omfang og koncept.

(Efterskrift: Der vil torsdag den 5. maj blive afholdt et møde mellem Røg, Jenners og SGS for at diskutere mulighederne).

 • Klubudviklingsudvalg – det blev drøftet, om der skal etableres et sådant.
 • Forslag til nye klubaftentiltag for afvikling i løbet af næste vinter efterspørges. Kontakt hvem som helst i bestyrelsen med forslag eller ønsker.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Standerhejsning 1 maj 2022

                   Kl. 10:00 – Stander op med efterfølgende forfriskning

               Kl. 11:00 – Sejlsæsonen indledes med en kort sejlads for alle

Kl. 12:30 – Fælles frokost med medbragt mad og drikke for alle medlemmer 

I år vel grillen være tændt , så medbragt kød, pølser , brød etc. kan grilles.

Der vil være en ”grill-ansvarlig” tilstede, der kan hjælpe til med kokkereringen.

Hvis nogen har lyst til at hjælpe vil det glæde tilrettelæggerne (tilmeld til Britta)                                                                                                                                                                           

Vi håber I møder talrigt op, tilmelding er ikke nødvendig.

         Sejlerhilsen

         Sejlklubben Greve Strand

 

Klubaften

Tirsdag d. 22/3 havde vi, som annonceret her på hjemmesiden besøg af 3 ildsjæle, fra henholdsvis Dansk Søredningsselskab og Køge Bugt Stenrev.

Kent Nielsen fortalte meget entusiastisk og humoristisk om deres indsats i DSRS´ Køge afdeling suppleret med billeder fra forskellige aktioner. Søredningsselskabet består udelukkende af frivilligt og ulønnet mandskab, der står til rådighed for os sejlere døgnets 24 timer hele året rundt. Selskabet er non-profit og finansieres af sponsorer og medlemmer.  Der er for tiden ca. 10.000 medlemmer men ambitionen er 20.000! Medlemsskabet koster kr. 550,- pr. år. og burde være et must for enhver sejler.

Du kan melde dig ind på www.DSRS.dk.

Bagefter fortalte Allan Scheller, der i øvrigt er fritidsfisker i Mosede Havn, om sit meget engagerede arbejde i foreningen Køge Bugt Stenrev, der arbejder på at etablere 12 stenrev i Køge Bugt til glæde for det trængte havmiljø, men som også vil give en lang række rekreative muligheder for bugtens brugere.

Du kan støtte eller blive medlem af foreningen på www.koegebugtstenrev.dk

Nyt fra bestyrelsen

Onsdag d. 16 marts 2022 konstituerede SGS’ nye bestyrelse sig som valgt på generalforsamling den 9. marts 2022 som følger:

Formand: Niels Kjeldsen

Næstformand: Jesper Bay Esbensen

Kasserer m.m: Britta Pedersen

Sekretær & IT: Michael Christensen

SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted

Suppleant: Robert Kosiara-Pedersen (assisterende sekretær)

Suppleant: Arne Strange

Suppleant: Magnus Reitzel

Revisor: Jørgen K. Petersen

Revisor: Anni Madsen

Revisorsuppleant: Jytte Larsen

På mødet blev bestyrelsens første tanker om dens kommende arbejde formuleret og drøftet. Der kom mange interessante og kreative ideer samt forslag på bordet. Dem vil vi behandle i bestyrelsen og drøfte med diverse klubudvalg m.fl. for at trykteste, hvorvidt klubbens medlemmer også finder vores tanker og ambitioner interessante nok til at blive søsat i det kommende år.

Siden sidst:

 • Tillykke til Ungdomsafdelingen som har modtaget fondsbevilling, på 25.000 kr. fra IFS (Greve Kommune) og 30.000 kr. fra DIF og DGI’s Foreningspulje, til indkøb af optimistjoller til erstatning af udtjente både.
 • SGS Ungdom deltager med 3 sejlere i Aarhus d. 26. marts i Dansk Sejlunions ny konference for unge i sejlsport. Se her det vildt spændende program de unge mennesker skal opleve  https://dansksejlunion.dk/nyheder/2022/ung-i-sejlklubben. God tur til dem.
 • Klubben har fået tilbudt kursus i Manage2Sail. Det vurderes ikke at være aktuelt pt.
 • Klubben har også fået tilbud om deltagelse i kurset ”DH-måler”, der finder sted i Vedbæk Sejlklub den 30. april 2022. Se mere på følgende link: https://mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/4fed9290-ce9e-ec11-b400-002248806093der er stadig pladser. Hvis et af vores medlemmer har lyst til at blive vores nye klubmåler, skal du henvende dig til bestyrelsen.
 • Foreningen har modtaget forespørgsel fra filmproducenten sprint.film, om vi vil støtte et filmprojekt til udarbejdelse til diverse videoer til undervisning i sejlads. Der var stemning for dette, da det ikke indebærer nogen økonomiske forpligtigelser. Følgende YouTube-film er produceret af kræfter bag sprint.film ”Hvordan sejler man en fuldrigger” – imponerende! Click links – Episode 1 – 2 – 3:

https://www.youtube.com/watch?v=FibsaeS_4MU

https://www.youtube.com/watch?v=ylLgyKCmIvM

https://www.youtube.com/watch?v=HmAOrU2UZGQ

 • Klubben har 70-års jubilæum i år. Det tænkes fejret den 27. august. Vi søger inspiration og input til, hvordan det skal fejres, så vi søger derfor medlemmer til et festligt arbejdsudvalg. Bestyrelsen sender mail til alle medlemmer, hvor man kan tilmelde sig, hvis man vil hjælpe. Så kom frisk 😊
 • Standerhejsning den 1. maj arrangeres af Britta, som også inviterer. Vi forventer, at der bliver mulighed for at benytte grillene.
 • Opdatering af vores SGS’ hjemmeside fortsætter.
 • Der er udfordringer med stoppet kloak i og under klubhuset. Der er møde den 17. marts med Roklubben og Havnen omkring spuling af kloakken. Per Lassen og Niels deltager fra sejlklubben. Vi melder tilbage senere, men indtil videre henvises til havnens faciliteter.
 • Vi minder til slut om Klubaften den 22. marts 2022 kl 19 hvor to meget interessante punkter er på dagsordenen.
 1. Dansk Søredningsselskab
 2. Stenrev Køge Bugt

Især punkt 1 ser jeg selv frem til at høre om, med håbet, at jeg aldrig får brug for deres assistance. Men da håb alene er en dårlig strategi, deltager jeg selv for i det mindste at have tilegnet mig lidt teoretisk erfaring, hvis jeg skulle komme i en kritisk situation. Jeg tror det kan gøre en forskel, at have hørt på Søredningsselskabet erfaringer, og lært hvad de forventer af den nødlidende i situationen.

Punkt 2 er også spændende om end ikke så farligt, hvis bare man holder afstand 😊.

Der er stadig ledige pladser i klubhuset. Vi ses håber jeg – du er nemlig velkommen.

Med venlig hilsen formanden

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand torsdag d. 10. marts 2022, kl. 19.00.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand og kasserer.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Beretning, regnskab 2021, forslag, samt budget 2022, vedlagt indkaldelsen.        

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.                                                                                                            

Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent.

Jørgen blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

 Skriftlig beretning udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 Formanden supplerede med følgende: Etablering af ny ungdomsafdeling blev godkendt på sidste generalforsamling, og afdelingen er nu vokset fra 8 til 27 sejlere. Stor ros til Kim, Pernille og Anders. Kim Ravn vil under eventuelt give en status på Ungdomsafdelingen.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Forslag om renovering af nordterrassen til en pris af kr. 6.000,-, samt afsætning af kr. 5.000,- til eventuel nydesign af hjemmesiden.

Begge forslag godkendt med akklamation.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget., herunder uændrede kontingenter for 2022.

Seniorer kr. 900,-, Familie kr. 1.190,- samt Juniormedlemsskab kr. 450,-.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand og kasserer.

Formand Bent Jørgensen ønskede at fratræde. Bestyrelsen foreslog Niels Kjeldsen til ny formand. Niels gav en kort præsentation af sig selv, tidligere tilknytninger til sejlklubber i ungdom og arbejdsliv.

Niels blev derefter valgt med akklamation.

Kasserer Britta Pedersen var villig til genvalg.

Britta blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Hjorth og Heino Sayk ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog valg af Jesper Bay Esbensen samt Michael Vejgaard Christensen.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs ønskede at fratræde. Bestyrelsen foreslog valg af Anders Thorsted.

Suppleanterne Arne Strange og Magnus Reitzel var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog yderligere Robert Kosiara-Pedersen som suppleant.

Alle genvalgt/nyvalgt med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen samt suppleant Jytte Larsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

Kim Ravn fortalte om arbejdet i Ungdom, herunder aktiviteterne i 2021 samt program for 2022.

Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet igennem årene og udvalgene for indsatsen i det forløbne år.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referat: Heino Sayk, 11.03.2022

Sign. Formand Bent Jørgensen                                                           sign. Sekretær Heino Sayk                                                                                                                                                                                                                                                                     

.

KLUBAFTEN D. 22. MARTS 2022 KL. 19.00

Vi har denne gang søgt kontakt til lokale aktører der arbejder i vores område med opgaver som sikkerhed til søs og øget biodiversitet – alt baseret på frivillig indsats.

Alle brugere på Mosede Havn er velkomne – max. 60 personer efter møllemetoden: Tilmelding nødvendig på mail: britta@sgs-greve.dk

Pkt. 1 på programmet.

Dansk Søredningsselskab i Køge ved Kent Nielsen kommer og fortæller om deres oplevelser i Køge Bugt med 48 søredninger i 2021 og der vil selvfølgelig blive tid til spørgsmål og mulighed for at støtte det gode formål.

 • DSRS baggrund og historie. Hvordan startede det hele i Danmark
 • Økonomi. Hvad koster det at blive medlem og hvilke muligheder har man som sejler.
 • Hvordan gør man hvis man får brug for hjælp. Hvem ringes der til?
 • Søredning og opgaverne på vandet. Der vises forskellige aktioner hvor DSRS har hjulpet til.
 • Sikkerhed til søs. Der gives en række gode råd med udgangspunkt i alt det som DSRS oplever på vandet når uheldet har været ude.
 • Hvad skal man forberede sig på inden der stikkes til søs. Selv de dygtigste sejlere laver fejl og glemmer.
 • Hvordan reager man når uheldet rammer. Behov for førstehjælp om bord herunder HLR, brand ombord, grundstødning, motoren sætter ud, knækket mast mv.

Pkt. 2 på programmet.

Orientering om arbejdet med etablering af stenrev i Køge Bugt ved formand for foreningen Allan Scheller hvor formålet er følgende:

 • Øge udbredelsen af tangplanter til gavn for biodiversiteten, forbedring af vandkvalitet og øget kystsikring, da tangskove er habitat for mange marine livsformer, optager næring fra vandet og stabiliserer havbunden.
 • Fremme den rekreative brug af Køge Bugt ved at give bedre muligheder for lyst- og fritidsfiskeri, UV-jagt, snorkling og dykkeroplevelser.
 • Give gode muligheder for forskning og lokal formidling af Danmarks marinbiologi, biodiversitet og blå biomasse.

Med sejlerhilsen

SGS Bestyrelsen