Referat fra bestyrelsesmødet d. 8/9-22, kl. 19.00

Deltagerere: Niels Kjeldsen, Jesper Bay, Britta Pedersen, Arne Strange og Michael Christensen

Afbud: Anders Thorsted, Robert Kosiara-Pedersen og Magnus Reitzel

 Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden

Pernille Ravn har været behjælpelig med planlægning af jubilæumsforberedelserne og deltog derfor i begyndelsen af bestyrelsesmødet for at afklare, om  hele forløbet omkring jubilæet er på plads.

Niels gennemgik bestyrelsens opgaveliste i den forbindelse, og det ser ud til alt er på skinner, med undtagelse af nogle få frivillige hænder til småopgaver. Rekrutteringen til dette pågår.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Jesper har genfremsent sine personlige  oplysninger til banken, så tilpasning af fuldmagtsforhold kan tilendebringes.

Jesper og Britta gennemgår og tilpasser den nuværende regnskabsmodel og afstemmer med halvårsstatus.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Ungdom skal afslutte og sende deres regnskab til Greve Kommune vedrørende  ” Spas og Sejlads ”  inden 15 september!

Elprisernes himmelflugt har givet os en ekstra elregning på 7167,- for årets første 7 mdr. Så spar hvor I kan, når I færdes I klubben. Hvis prisstigningen forsætter overvejes et energitillæg på kontingentet.  

Et sparetilltiltag kunne være en udskiftning af halogenlamper til LED i klubhuset, det taler vi om ved næste bestyrelsesmøde samt andre tiltag, forslag modtages meget gerne.

Der er stadig 3 medlemmer fra ungdom, der er i restance, givet videre til Anders Thorsted.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt
 • Udestående opgaver status

”ToDo” listen blev gennemgået. Afsluttede sager blev ajourført som færdige og en plan for afslutning af resterende opgaver blev udfærdiget.

 1. Status og kommentarer vedr. underafdelinger og udvalg
 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Onsdagskapsejladserne starter kl. 18 i september!

 • Familiesejlads /Britta & Niels

Ingen bemærkninger

 • Skoleudvalg / Arne

1 elev har bestået duelighedsprøven og  8 mere skal op til prøve d.24/9.

Skolebådene anbefales at blive modificeret, så de bliver brugbare til kapsejlads – med andre ord trænger de til en opdatering, så de kommer til at fremstå mere brugervenlige.  Skødespillene skal flyttes op på ruftaget og de skal forsynes med rulle på forstaget. Trim liner og hal skal ligeledes forbedres, så de kommer i ”kapsejladsmode”.

Vi har fået en IFér forærende. Den har nummer ÉT! ( Det er næsten kult )  Den vil i løbet af vinteren blive sat i stand af et antal frivillige (navne frigives senere), der har stor veneration for IF. Projektet har til formål at sikre bådens stand til at kunne bruges bredt i klubben, til træning og kapsejlads. Båden  er i skrivende stund på vej  fra Limfjorden til Mosede på egen køl sejlet af gæve IF-sejlere.

 • Klubhusudvalg /Niels – inspektion af klubhusets bærende pæle udestår. Ungdom har i forbindelse med GP Sailing arrangementet udlånt 2 joller. som tak har de fået 2 sæt sejl til jollerne og et 65 tommer TV! Til TV ét vil der blive indkøbt et rullestativ, så det kan flyttes rundt efter behov. 
 • Tirsdagsbevægelsen / – det siges at bevægelsen har taget nye medlemmer ind sidst på sommeren.
 • Klubhusudlejning /Britta

Niels arbejder på redigeret udlejningskontrakt.

 • Automatudvalg /Britta

Der arbejdes fortsat på ny øl/sodavandsautomat. En model der lever op til lavt elforbrug og tidssvarende betalingsmidler. Så det er muligt at købe kolde drikkevare 24/7. Vi tror det vil øge omsætningen markant og samtidigt forbedre serviceniveauet for vores medlemmer. Evt. via en sponsor?   

 • IT – Hjemmeside /Michael

Vi har fået ny ” Host”, Simply.com, hvilket betyder hjemmesiden kører meget bedre,  er fremtidssikret og koster kun det halve!

 • POP-UP-udvalg /Niels
 • Jubilæumsarbejdsudvalg

Aktiviteterne er på plads, vi krydser fingre for godt vejr og et godt arrangement med stor opbagning fra vores medlemmer.

 • Klubudviklingsudvalg – afventer etablering.
 1. Efterår- og vinteraktiviteter
 • Jubilæum & Standernedtagning
 • Kalender – ingen nyindkomne forslag

Forslag:

 • Besøg fra Langturs Sejlerne
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand om bord etc.
 • Sikkerhed generelt
 • Gelcoat kursus
 1. Eventuelt
 2. Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 13. oktober 2022 kl: 19:00

 

På vegne af bestyrelsen/Michael

Kære SGS medlem

Som tidligere annonceret afholder vi i år en kombineret standernedtagning og jubilæumsreception i SGS den 2. oktober.

Program:

Kl. 10:30 Skippermøde i SGS-klubhuset i Mosede Havn

Kl. 11:00 Afriggersejlads på en lille bane omkring vores udlagte mærker

Kl. 13.00 Reception i klubhuset i Mosede Havn

Velkomst v/ formand
Jubilæumstale v/tidligere formand Bent Jørgensen og Standernedtagning
Servering af lidt let mad, fadøl, vin og vand

Kl. 15:00 Kaffe og afslutning

Vi håber, I har tid og lyst til at deltage i fejringen både til vands og til lands.

I har alle fået en mail fra Britta, som I meget gerne må svare på!

På forhånd tak!

_/) Sejlerhilsener _/)
Bestyrelsen

Køge Bugt i aftenstemning

SGS Sejlerskole Natsejlads 2022

Torsdag aften den 1./9. gennemførte Sejlerskolen den årlige sejlads i mørke. Den foregik i Moseanden og Mosegåsen samt Mette Vuns, som Jørgen velvilligt bidrog med. Vi har gennem årene sejlet turen til Hundige Havn t/r i vidt forskellige vejrtyper. Fra frisk vind, høj sø og overskyet bælgmørke til torsdagens charmerende stjernehimmel med nedgående orange månestribe på turen ud og synlig mælkevej på hjemturen.

Formålet med det hele er jo i praksis at opleve, hvordan man orienterer sig i mørke ved hjælp søkort, fyr, vinkelfyr, kompasafmærkninger, sideafmærkninger, molefyr, båker, andre fartøjer og stjerner. Og vi havde rig lejlighed til at opleve, hvordan det er at skelne disse lys fra de mange andre lyskilder på land.

Et vigtigt element er planlægning af sejladsen med way-points i kortplotteren og derefter at følge den indlagte rute, enten direkte eller på kryds.

Havnemanøvrerne i Hundige Havn foregik for motor, og den lette vind gjorde det også nødvendigt med motor på hjemturen, så vi kunne nå i havn igen til den planlagte tid.

Som det sociale islæt sejlede vi også i år med blandede besætninger, som blev byttet rundt i Hundige Havn. Vi var i Mosede Havn igen 23.30 efter herlig aften på vandet.

Skoleudvalget
Preben Schmidt og Poul Ottosen

 

Ny host til vores hjemmeside

Så er hjemmesiden lagt over hos Simply.com.

I vil opleve, at siden kører hurtigere! Yderligere har vi fået meget større kapacitet både til selve hjemmesiden, vores kalender og mail. Løsningen er fremtidssikret og ikke helt uvæsentligt, så er prisen kun den halve!

Så kan I ikke forlange mere :-).

Stor tak til Anders Olesen for en kæmpe arbejdsindsats, uden ham var det blevet megadyrt!

/Michael

Referat fra bestyrelsesmødet d. 4. august kl 19.

Deltagere 

Formand: Niels Kjeldsen, , Kasserer m.m. Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, , Suppleant med foretræde: Arne Strange.

Afbud fra: Næstformand: Jesper Bay Esbensen, SGS Ungdom-kontakt:  Anders Thorsted,Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel, Suppleant med foretræde og referent: RobertKosiara-Pedersen.

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden

Gas til den ny grill betales af klubben når den benyttes ifm. klub arrangementer. Indkøb administreres af Jørgen Ærenlund. 

Hvis man ønsker at benytte gasgrillen ifm. leje af klubhuset, koster det kr. 50,- til gas, som skal betales samtidig med lejen for huset. 

Der har været sommerferie i Havnebestyrelsen, næste møde er d. 8/8, hvortil vi i SGS ikke har punkter på dagsordenen. 

Niels er blevet kontaktet af en person, der ønsker at blive medlem af SGS. Britta tager kontakten og sørger for det praktiske.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Ingen tilbagemelding fra banken endnu. Jesper skal have fuld adgang til klubbens konti og Niels skal have kigge adgang. Britta kontakter banken.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Restance på 3 medlemmer, som Britta har rykket flere gange, kan desværre resultere i at medlemmerne bliver udmeldt. 

 • Medlemsantal

Medlemstallet er nu 193.  8 ungdomsmedlemmer, hvor der betales familiekontingent, tælles med.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt:
 • Bordet rundt

Se under de enkelte udvalg. 

 1. Status underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders

Er på Stegelejr med ungdom.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Onsdagssejladserne er startet igen. SGS afholder DM for IF 12-14 august.

 • Familiesejlads /Britta & Niels

Tirsdagssejladserne er startet igen.

 • Skoleudvalg / Arne

Ingen bemærkninger.

 • Klubhusudvalg /Niels

Rengøringen efter udlejning har været i orden!

 • Tirsdagsbevægelsen /Arne

Ingen bemærkninger

 • Klubhusudlejning /Britta

Ingen bemærkninger

 • Automatudvalg /Britta

Øl automaten er stadig under overvejelse.

 • IT – Hjemmeside /Michael

Udviklingen forsætter.

 • POP-UP-udvalg /Niels
 • Jubilæumsarbejdsudvalg– Ingen medlemmer har endnu vist interesse for at deltage i forberedelserne. En drejebog til afholdelse af en reception er udarbejdet. Det er besluttet at annullere planerne om en kombineret havnefest og jubilæumsfejring. Tiden til at arrangere det større arrangement er løbet fra os, og med den omkostningsrisiko der er ved et større  program, har vi valgt at nedskalere til en reception  for medlemmer og venner af klubben som afholdes d. 2. oktober kl. 13 til 16 sammen med standernedhaling!  Invitationer er under udarbejdelse og vil blive fremsendt snarest. Vi mangler fortsat frivillige hjælpere til mindre opgaver – så hvis interessen er der, må de, der kan, gerne tilmelde sig!
 • Klubudviklingsudvalg

        fortsat under drøftelse

 1. Sommer- og vinteraktiviteter
 • Jubilæum.

        2 .oktober kl 13-16

 • Stander ned

         Søn 2/10 efter afrigger sejladsen. 

 • Forslag til vinteraktiviteter modtages gerne
 1. Eventuelt – Ingen bemærkninger
 2. Næste bestyrelsesmøde: 8/9 kl. 19.00 

På vegne af bestyrelsen

Michael Christensen/sekretær

SGS Ungdom på Stegelejr 2022

Så er Stegelejr 2022 vel overstået, og seks SGS Ungdom-sejlerne kom hjem glade, trætte og med en masse nye gode oplevelser og sejlererfaringer i bagagen.
SGS stillede op i stilfulde shark-slippers, som vakte en del beundring og misundelse.:-)
Ugen bød på distancesejlads, kapsejlads, boldlege, kagespisningskonkurrencer, badning, opvask, oreo-challenge, og en masse andet. Børnene fik knyttet nye venskaber og lært andre sejlere at kende fra de andre klubber i Køge Bugt kredsen.
Fra trænernes side var det en fantastisk uge i selskab med nogle søde unger.

Her lidt fotos fra ugen 🙂