Referat BM-5:

Sejlklubben Greve Strand 

Bestyrelsesmøde 5 – 24 

I klubhuset torsdag 16.05.2024 kl. 18:30

Referat

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, bestyrelsesmedlem: Magnus Reitzel, bestyrelsesmedlem Karina Kosiara-Pedersen samt suppleant: Anders Radoor Olesen og suppleant: Robert Kosiara-Pedersen

 1. Meddelelser fra formanden
 • Afbud fra Magnus og Robert
  • Næste BM-dato findes

Torsdag d. 3/10 kl 18.30.

 • Underskrift af referat fra BM 4-24

Underskrevet uden anmærkninger.

 • Afholdte SGS-arrangementer
  • Standerhejsning 28.04.24 (tilbagemelding)

Forløb planmæssig med fint fremmøde. Den nye sang er fundet! 3 både var på vandet og frokosten forløb planmæssigt.

 • Kursus i kapsejladsregler 15.04.24 (tilbagemelding)

Gentages ultimo april 2025, hvor de vigtigste kapsejladsregler vil blive gennemgået. Dem der gerne vil på baneleder/kapsejladsregelkursus i DS- regi, skal henvende sig til Niels Kjeldsen. 

 • Kommende SGS-arrangementer 2024
  • Det Blå Kompas – Ocean Rowing Team

9 juni skal 4 personer efter planen ro til Bornholm. Da SGS støtter op om Det Blå Kompas, vil vi gerne give dem en flot start fra Mosede Havn. Ungdom og andre følger dem på vej på vandet. Der vil inden afgang være en reception i klubhuset med lidt mad og drikke. Niels og Britta er tovholdere.

 • Sankt Hans-aften – fællesspisning i klubhuset

Britta sender en invitation ud. Alle er velkomne og grillen er tændt.

 • Maling af klubhuset som event?

Der samles et hold af næsten frivillige. Kr. 7000 er budgettet til maling. Der satses på udvendig maling først. Vinduerne males sorte og huset gråt. Niels og Michael finder nogle datoer og medlemmer til opgaven.

 • Standernedtagning

Søndag d. 6.10.2024 kl 10 med afrigger sejlads kl 11. Sæt kryds i kalenderen! Britta og Michael er på opgaven.

 • Julesammenkomst med ild i fjernsynspejsen

Afholdes af ungdom. Karina er tovholder. 

 • Andre arrangementer. 

Hvert udvalg kommer med et forslag til vinteraften emne og arrangerer det gerne selv? 

 • SGS’ drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse
 • Dagsorden og referater – deadlines for udsendelse, rettelser og offentliggørelse etc. Beslutningsprocesser versus drøftelser etc. (KK-indlæg) 

Bestyrelsesmedlemmerne skal indenfor 3-4 dage gennemlæse og evt kommentere referatet, inden det lægges på hjemmesiden. Der rykkes ikke for bekræftelse eller svar, hvis deadline overskrides. Sekretæren er tovholder.

 • Afdelingernes og udvalgenes konstituering – MB-repræsentanter 

– Anders Radoor er kontaktperson vedrørende IT og visionsudvalg.

– Karina er kontaktperson for Ungdom og Kvinder På Vandet (KPV)

– Michael er kontaktperson for tirsdags- og onsdagssejlads samt skoleudvalg

– Magnus er kontaktperson for IF’ernes brug og vedligehold.

– Britta er kontaktperson vedrørende økonomi og tirsdagsklub

– Niels er kontaktperson vedrørende Havnen og masteskur 

 • Vedtægtsændringer efter EGF 2024 er lagt ud på hjemmesiden
 • Nabokrav DNR om afståelse af terrasseareal – status v. NIK

Der er ikke kommunikeret yderligere med havnen siden sidste
SGS-bestyrelsesmøde den 8. april. SGS’ stilling er derfor indtil
videre uændret.

Havnen har ikke rapporteret tilbage, at sagen er sat i bero!

 • Strategiudvalg 2030 – status v. NIK

 Bestyrelsen opfordrer strategiudvalget til at komme med en status og en fremlæggelse. Havnebestyrelsen er positivt stemt overfor en total ombygning af Pakhuset, så det kan anvendes af flere klubber. Enkeltpersoner kan efter bestyrelsens mening godt arbejde videre med denne ide udenfor strategiudvalget så udvalget kan arbejde videre med andre, også mere umiddelbare visioner. 

 • Økonomi og regnskab status v. BP & NIK

Udestående kontingenter er p.t. kr. 3600,- fordelt på 3 medlemmer. Britta rykker for betaling.  Vi er lige nu 211 medlemmer. 

 • Forsikringer i SGS BP & NIK

Alle 4 klubkølbåde er nu forsikret hos Codan. Vi afventer forsat svar fra DS´ forsikringskonsulent med hensyn til at samle alle forsikringer et sted. 

 • Det Blå Kompas (SGS Støtteklub) status v. NIK

Intet nyt

 • Bordet rundt – afdelinger og udvalg
 • Ungdomsafdelingen

Ungdom har fået kr. 30.000 fra Hempelfonden til aktiviteter.

Udstyr: Bibs er købt og de sidste formalia samt rengøring og små reparationer mangler. Indkøb af Feva er planlagt for midler fra kommunen. Der søges om finansiering til nyt storsejl. Ny ponton til rød rib er købt. 

Aktiviteter: Der er ingen tilmeldte til begynderhold. I efteråret/vinteren skabes kontakt til skoler og idrætslærere for derigennem at skabe kendskab. Tilmeldinger er begyndt at komme ind til Spas og sejlads (10-11 august). Bøgeskovtur i kølbåd flyttes fra 8. juni (pga. overlap med sejlerskole). SGS-ungdom deltager igen talstærkt på Køge Bugt kredsens Stegelejr. 

 • Sikkerhed og ansvar (NIK indlæg)
 • Hvem står for den overordnede sikkerhed?
 • Anskaffet kølbåd – drøfte brug, drift og bådansvar etc.

Bibs er flyttet over på plads 22 efter ønske fra Havnen. Der skal findes en bådsmand, der har det overordnede ansvar for båden. Der skal afstikkes retningslinjer for brug af båden herunder udlejning. Karina er tovholder og Anders R i forhold til hjemmesiden. 

 • Kvinder På Vandet (gebyrer skal aftales / besluttes)

Sejlerne samles i klubhuset før hver sejlads, specielt når det blæser og drøfter om sejladsen er forsvarlig og hvem der evt sejler ud. Karina og Pernille koordinerer gaste-/skipperbørsen, så alle kan komme ud og sejle. Prisen for at deltage i ”Kvinder på vandet” er som intropris sat til kr. 300 pr. sejler pr. sæson, hvilket dækker lån af 2 klubbåde.  Derudover forslås det, at hver deltager betaler kr 100 pr. sæson som går til egne præmier osv. ”Kvinder på vandet” er en selvstændig del i tirsdagssejladserne med egne præmier. Der er p.t. 14 tilmeldte.

 • Kapsejlads
 • Alle sejladser skal foregå sikkert og forsvarligt.

Der sejles generelt ikke i vindstyrker over 12 m/sekDet er altid den enkelte skippers ansvar, om der sejles.

 • Skoleudvalg

Det er den enkelte instruktør, der har ansvaret.

 • Familiesejlads

Britta har forsynet Jørgen Ærenlund med en liste over medlemmer med båd. Med henblik på at få flere til at deltage i tirsdagssejladserne. 

 • Klubhusudvalg, klubhusudlejning
 • Forestående vedligehold (stolper/maling/opvaskemask.)
  • Ny opvaskemaskine er som bekendt installeret

Fungerer fint. 

 • Huspiloteringsstolper – status

Enkelte stolper under klubhuset rådner. Der skal lægges en plan. Britta kontakter forsikringen igen for at få en vurderingsmand ud. 

 • Automatudvalg

Britta kontakter Jørgen Petersen om øl automat.

 • IT & data

Anders har lavet en kalender til Bibs. Udlån af klubbåde skal have deres eget menupunkt på hjemmesiden og vilkårene skal opdateres. Udlånsprisen tænkes forhøjet til kr. 300 pr. dg. Anders vender vilkår og priser med Poul.  Anders er tovholder. 

Bestyrelsen er opfordret til før næste sæsonstart, at én repræsentant fra alle udvalg samles til planlægning af aktiviteter i sæsonen, så de ikke overlapper.

 • Eventuelt 

Overført fra sidste møde:

Niels spørger Henrik Walther og Henrik Oryé, om de vil lave et oplæg om henholdsvis havnens fremtidsplaner og Det Blå Kompas. Niels er tovholder.                            

                              Vi ønsker vores medlemmer en rigtig god sejlersæson!                 

på vegne af bestyrelsen

Michael/sekretær