Bestyrelsesnyt – Marts 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 3. marts. 2016

1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
Bestyrelsen samt repræsentanter fra kommunen har afholdt møde vedrørende
planlægning/benyttelse af strandområdet, herunder havnen.
• Sommerens ”kaos” omkring parkeringen på havneområdet skal løses. Der er
udarbejdet skitseforslag til løsning af problemet.
• Bådstativer skal afmærkes med tydeligt navn og havnenummer efter søsætning,
da de skal samles for at gøre plads til parkering. Stativer uden mærkning vil blive fjernet.

Øvrigt:
• Organisationerne bag kampagnen ”Sejl-sikkert” ønsker sejlklubbens deltagelse i
arbejdet. Bestyrelses suppleant Søren Rasmussen bliver tilmeldt som ambassadør.
• Søsætningen er, efter aftale med havnefogeden, blevet udskudt en uge. De nye   datoer kan ses på havnens opslagstavle . Optagningen til oktober er aftalt fremskudt til   ugen før efterårsferien.
• Rengøring af klubhuset, efter udlån, er ikke altid tilfredsstillende udført. Der er
hjemmel til at kræve betaling for efterfølgende rengøring.

2. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Niels:
• Vinterarrangementerne er hidtil planlagt til afholdelse på torsdage. Foreslår at der
veksles med andre ugedage. Vi tager det op i forbindelse med næste års arrange-    menter.
Britta:
• Der er pt. 5 nye medlemsskaber.
• Leder efter en ”kasse” til SGS-medlemspjecer.
Søren:
• Savner telefonliste til havnens bådejere ved opståede nødsituationer. Sådanne
hændelser rapporteres til havnefogeden, som har oversigt.

3. Vinteraktiviteter.
Evaluering af afholdte arrangementer:
• De afholdte arrangementer har været tilfredsstillende besøgt.
Opfølgning på kommende arrangementer:
• Filmaften med spisning. ”Fåborg regatta august 2015”. (17. marts 2016). Indbydelser er  udsendt til medlemmerne.

4. Generalforsamlingen den 10. marts 2016.
• Indbydelse er udsendt til medlemmerne.
• Søren og Ole er fraværende og fremsender fuldmagter til Bent

5. Kystnære vindmøller.
• Bred tilslutning fra bestyrelsen om modstand mod kystnære vindmøller. Bent  arbejder videre med emnet.

Referat Heino Sayk 05.03.2016.