Bestyrelsesnyt – juni 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2016
1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling i Havneforeningen. Forslag til
vedtægtsændringer blev ikke vedtaget.
-Bortset fra et par små pladser er alt udlejet i havnen.
-Malingen på det sortmalede bolværk kan ikke ”binde”, og bliver gjort om.
-Der foretages el-reparationer på kondimolen.
Øvrigt:
-Vi vil afhænde følgejollen ”Hjælperen”, da der ikke er tegn til at der kommer en optimist afdeling i gang i overskuelig fremtid. Tilbud indhentes lokalt eller i den Blå avis.
-Greve kommune har indkaldt foreninger i Mosede havn til møde om fremtidens muligheder og potentialer i Mosede havn. Bent deltager.
-Svend Gørtz og frue har renset det beplantede område vest og nord for klubhuset for ukrudt.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Familiemedlemsskab koster sejlklubben 2 medlemsskaber til sejlunionen.
-Husudvalget ønsker læskærm, til brug ved benyttelse af grill på terrassen. Indkøb bevilget.
Søren:
-Har ophængt info fra ”Sejl sikkert” organisationen, og fortsætter sin deltagelse i
organisationen.

3: Vinteraktiviteter.
Forslag til kommende arrangementer:
-FTLS, sommertogt til Færøerne, mandag den 30.10.2016. (Bent)
-Demo af ”nyt fra Garmin” fx GPS, torsdag den 24.11.2016 (Bent)
-OL- deltager, om oplevelserne i RIO, januar 2017. (Nils)
-Cafe Fremtiden, mandag den 27.2.2017. (Heino)
-Sejl sikkert, lån en instruktør, marts 2017. (Søren)

4: Medlemssituationen.
Status:
-Medlemstallet udviser en nettofremgang på 13 medlemmer, herunder et par prøvemedlemsskaber.
-Et par nye medlemmer ønsker at gøre brug af tilbuddet om et intromøde. Vi foreslår deltagelse i et tirsdagssejladsmøde.
5: Eventuelt:
-Budgetmøde afholdes den 4.11.2016.

Referat Heino Sayk 21.06.2016.