Generalforsamling Sejlklubben Greve Strand 2017

Torsdag den 9. marts 2017, kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
6. Valg af formand
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2016 samt budget 2017 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Der foreslås udskiftning af nordgavlen samt diverse fornyelse og vedligeholdelse som
nævnt under punktet klubhus – i alt til en pris af ca. kr. 60.000.
Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg.
Suppleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen er villige til genvalg.
Vel mødt.Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Sejlklubben Greve Strand

Beretning: KLIK. HER