Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Torsdag d. 9. marts 2017, kl. 19.00

Dagsorden jævnfør vedtægternes § 10 som følger:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

  6. Valg af formand.

  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

  9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2016 samt budget 2017 andet sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der foreslås udskiftning af nordgavlen samt diverse fornyelse og vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus – i alt til en pris af ca. kr. 60.000.

Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg. Suppleanterne Nils Nørby samt Søren Rasmussen er villige til genvalg.

 Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen er villige til genvalg.

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.

Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, opfordrede til god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende:

 -Der har været indbrud/forsøg i både i sommerens løb. Havnen har besluttet at revurdere videoovervågningssystemet.

-Lamperne på Kondimolen er i dårlig stand. Der indhentes tilbud på istandsættelse.

-Der er ofte trængsel ved kiosken, og især ved musikarrangementer. Der er opsat nye parasolfødder for at afhjælpe, men en varig løsning er endnu ikke fundet. Alle opfordres til at vise hensyn og fleksibilitet.

-Flere både på kondimolen har problemer med elektrolyse. Søren har måttet udskifte sejldrev, og Bent har skader på propel. Årsagerne er ikke fundet, men havnen vil bede elektrikeren om at kontrollere installationerne.

-Klubaftenerne har haft pænt fremmøde. Bestyrelsen vil gerne have tilbagemeldinger om de afholdte arrangementer, samt forslag til fremtidige arrangementer.

-Sejlerskolen kører godt. I år er der kapacitet til 18 elever, og der er stadig enkelte ledige pladser. Vi siger tak til sejlerskolen for den gode indsats.

-Ved optagning af kapsejladsbøjerne konstaterede fisker Claus Olsen at et par af bøjerne havde forårsaget skade på hans bundgarn. Vores forsikringsselskab er på sagen.

-Fællestursejladserne har været ramt af dårligt vejr med aflysninger. Jan Emkjær fortsætter som arrangør i kommende sæson.

-Medlemstallet ligger stabilt. Der er bruttotilgang på 18 personer, mange fra sejlerskolen. Forsøget med rabatmedlemsskab gav kun få medlemmer.

Herefter var beretningen til debat i forsamlingen.

-Jan Emkjær var utilfreds med at bådoptagningen var flyttet frem til uge 41. Ønskede tilbagevenden til den gamle periode.

-Efter nogen debat foreslog Nils Nørbo: Bestyrelsen drøfter problemet og arbejder på en fleksibel løsning for alle.

-Bent havde forslag om en ”opsamlingsrunde”.

Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede de enkelte poster.

-Regnskabet udviste et overskud på knap kr. 45.000 imod det budgetterede underskud på kr. 1.600.

-Overskuddet skyldes bl.a. større indtægter på kontingenter, salg af materiel og klubartikler, ”barpasning” ved havnefesten, samt besparelser på fx skoleudvalg og forsikringer.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår udskiftning af nordgavlen samt diverse fornyelse og vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus – i alt til en pris af ca. kr. 60.000.

Per Lassen vil arbejde på at udskiftningen gennemføres til efteråret.

Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget, herunder uændrede kontingenter for 2016.

Budgettet udviser et underskud på c. kr. 52.000 på grund af renoveringsudgifterne på klubhuset.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand.

Formanden Bent Jørgensen var villig til genvalg.

Bent blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs, samt suppleanterne Nils Nørbo og Søren Rasmussen var villige til genvalg.

Alle 3 genvalgtes med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Raymond Florentz og Jørgen K. Petersen, samt suppleant Anni Madsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

Mogens påpegede at ventilatoren i klubhuset var ude af drift. Skal repareres.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.

Referat: Heino Sayk, 12.03.2017