Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Torsdag d. 15. marts 2018, kl. 19.00
Dagsorden jævnfør vedtægternes § 10 som følger:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
  9. Eventuielt.
Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus m.v. –i alt til en pris af kr. 10.000
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er villig til genvalg.
                 Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er villig til genvalg
                 Suppleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
                 Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg.
                 Suppleant Annie Madsen er tiltrådt efter Raymond Florentz, der fratrådte i 2017.
                 Forslag til ny revisorsuppleant: Jytte Berg
Referat:
Ad 1: Valg af dirigent.
Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, opfordrede til god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende:
 -Beklagede aflysningen af vinterarrangementet ”Cafe Fremtiden” den 1. marts 2018, samt et udlån af klubhuset den 3. marts 2018. Årsagen skyldtes frost i vandtilførslen til klubhuset.
-Der er fejlagtigt anført på dagsordenens pkt. 8, at Jytte Berg opstiller til revisorsuppleant. Der skulle have stået Jytte Larsen.
-EU har vedtaget en ny Persondataforordning. DS har udsendt vejledning til sejlklubberne, og for SGS betyder det at medlemmer, efter ønske, kan blive slettet af medlemslisten på opslagstavlen.
-Ordningen med ”ønskevagter” fortsætter som hidtil, til stor tilfredshed.
-Søsætningen i april er nu opslået på havnekontoret. Tal med havnefogeden hvis der er specielle ønsker.
-Optagningen til oktober bliver i uge 41, og med mulighed for uge 43.
-Klubhusudvalget har suppleret med nyt medlem. Velkommen til Leif Bertelsen.
-Sejlerskolen melder om stor tilmelding, men endnu er der pladser til nye elever.
-Renoveringen af ”Juels Bro” starter om en uges tid. Broen bliver med samme højde som inderbroen, men med samme bredde som hidtil. Sejlklubben har ønsket at der opsættes en ekstra el-stander.
-Vinteraktiviteterne har været velbesøgte med i snit 40 deltagere. Gode ideer til fremtidige møder er velkomne.
Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.
Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.
-Regnskabet udviser et underskud på knap kr. 10.000 imod det budgetterede underskud på kr. 53.000.
-Dette skyldes bl.a. sponsorindtægter fra EDC-mægleren i Greve, salg af drikkevarer ved Havnearrangement, samt en meget stor besparelse på udskiftningen af vinduespartiet mod nord. Udskiftningen var budgetteret til kr. 60.000 men blev leveret af Per Lassen til kr. 37.500.
Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.
Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår udskiftning af punkterede vinduer i køkkenet, maling af køkken, samt udskiftning af vindskeder i ”Humlebo” i alt til en pris af ca. kr. 10.000.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.
Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
Formanden gennemgik det udsendte budget, herunder uændrede kontingenter for 2017.
Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.
Ad 6: Valg af kasserer.
Kasserer Britta Pedersen var villig til genvalg.
Britta blev genvalgt med akklamation.
Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne Ole Hjorth og Heino Sayk, samt suppleanterne Nils Nørbo og Søren Rasmussen var villige til genvalg.
Alle 4 genvalgtes med akklamation.
Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.
Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen var villige til genvalg. Som ny revisorsuppleant foresloges Jytte Larsen.
Alle valgtes med akklamation.
Ad 9: Eventuelt.
-Henrik Walther spurgte om der fremover blev mulighed for VHF-certificering i sejlklubbens regi.
-Poul Ottosen nævnte at DS fremadrettet arbejdede med intentioner om at klubberne blev certificerede til udstedelse af  VHF-certifikater. Vi skal afvente en revision af reglerne.
-Nils Nørbo nævnte at der findes online undervisning til VHF, og med efterfølgende prøveaflæggelse hos Søfartsstyrelsen.
-Betaling for søsætning og optagning er forhøjet med kr. 100.
-Det er nu muligt at betale for diesel og elektricitet, hos havnefogeden, med Mobil Pay.
-Niels fortalte at kapsejladsbanen i år bliver trukket længere ind mod havnen. Startbøjen bliver samtidig til inderste bøje. Der udlægges 6 bøjer samt midterbøje. De tre inderste samt midterbøjen bliver stager med flag, og de tre yderste bliver runde bøjer. Alle bøjer er nymalede og nynummererede. Banen får en diameter på en sømil.
Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.
Referat: Heino Sayk, 16.03.2018
Sign. Formand Bent Jørgensen                                       sign. Sekretær Heino Sayk