Generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand. Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00 i Klubhuset.

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

6. Valg af formand.

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2018 samt budget 2019 andet sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der er ingen indkomne eller forslag fra bestyrelsen.

Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg.

                Supleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.

                Forslag til ny suppleant: Arne Strange.

Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg.

                Forslag til revisor suppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Vel mødt

SGS Bestyrelsen

Beretning

Klubbens virksomhed i det forløbne år. I foråret blev der truet med store bøder hvis virksomheder og foreninger ikke levede op til den nye Persondataforordning (GPRS), der var vedtaget i EU. Det nye i forordningen er at alle har krav på at vide hvad der registreres og være med til at beslutte hvordan disse data må bruges. Vi har brugt meget tid på at finde en løsning for klubben og der er indføjet et meny punkt på hjemmesiden, der redegør for klubbens politik på området.

I årets løb er der gennemført fornyelser af havnens anlæg. Det yderste af Juels Bro er blevet fornyet i en god kvalitet. Der har dog vist sig et behov for etablering af fortøjningsringe, da der er risiko for skamfiling af fortøjningsliner med den nyværende løsning. Der er indkøbt ringe som vil blive monteret inden søsætningen.

Belysningen på Kondimolen er fornyet med nye flotte ledlamper og lyset på Juels Bro er ligeledes retableret. Vagtordningen i klubhuset har i den sidste periode måttet leve med sort skærm, da forbindelsen til havnekontorets monitor var gået i stykker. Der er igangsat en fornyelse af overvågningssystemet som forventes at være på plads ved sejlsæsonens start.

Bådoptagning var planlagt til uge 41 og 43, men der var kun et par både der var tilmeldt uge 43 så uge 43 blev aflyst. Fremover vil vi foreslå generel optagning uge 41 og andre ønsker henvises til aftaler med havnefogeden for individuel optagning. Der vil blive søsætning efter påske fra den 23.4.2019. Sejlsæsonen starter med stander op den 5. maj 2019.

Søndag den 26. august blev der igen gennemført havnefest i samarbejde med Portalen. Det blev en stor succes med et kæmpe fremmøde ikke mindst på grund af den populære solist Stig Rossen. Senere underholdt Greatest Hit på scenen, der ind imellem blev suppleret med Stig Rossen. SGS medvirkede til opstilling af borde og stole samt udskænkning af drikkevarer. I modsætning til 2017 fik vi ikke del i overskud af salget, da der i stedet var et underskud at dække. Klubhus Der var planlagt udskiftning af vindskeder på Humlebo, maling af køkken og udskiftning af vinduer i køkken. Dette er gennemført med undtagelse af udskiftning af vinduer. Efter moden overvejelse er det besluttet af nøjes med udskiftning af ruder som er indkøbt og vil blive isat i løbet af foråret. Der har været besparelse i budgettet på klubhusudvalget som skyldes færre småreparationer og vedligeholdelse end budgetteret. Vi siger tak til klubhusudvalget for indsatsen i 2018 og Helge, der som sædvanlig stod klar, når der var en byggeopgave. Helge hjalp med udskiftning af vindskederne på Humlebo.

Der er ikke planlagt specielt udgiftskrævende opgaver omkring klubhuset for 2019. Der var planlagt 3 vinterarrangementer i 2018. Jan Emkjær fortalte i januar om deres sommertur ad Standing Masterute til Holland med smukke billeder. Desværre blev Cafe Fremtiden i februar aflyst på grund af frossen vandtilførsel i klubhuset og i november havde vi besøg af Henning Böhm, der fortalte sin rystende historie om alenesejlads over Atlanten med en kræftdiagnose som baggrund. Der blev indledt med ostebord.

Der har været god stabil tilslutning til alle arrangementer men bestyrelsen efterlyser fortsat indput fra medlemmerne hvis der ønskes flere eller andre typer klubemner.

Sejlerskolen Er fortsat vores store aktiv og sæsonen er gennemført med 14 elever heraf med 9 nye medlemmer i SGS. Duelighedsprøverne bliver nu efter de nye regler i Dansk Sejlunion afviklet med externe censorer. Der er gennemført DS instruktørtræning med 5 instruktører i februar og muligheden for certificering af sejlerskolen er under forberedelse.

Der har været et enkelt uheld med påsejling af anden båd i havnen der fik skrammer på fribordet. Sagen kører som en forsikringssag og det er besluttet af bruge motor ind og ud af havnen når vindretningen vil gøre det nødvendigt at krydse i de smalle passager. Der er planer om at slå pæle til beskyttelse af bådene, der ligger udsatte yderst på Juels Bro.

Af nyanskaffelser er der behov for udskiftning af de 12 – 15 år gamle GPS´ere med kortplottere, som vil gøre det muligt at undervise mere realistisk i brug af moderne navigationsudstyr. Derfor er der afsat et ekstra beløb på kr. 10.000 til anskaffelsen af 2 nye kortplottere. Sejladsaktivitet Der er fortsat god tilslutning til tirsdagssejladserne med 8-13 både selv om der er solgt nogle af de faste deltageres både fra. Deltagelse i onsdagssejladserne ligger på 8-10 både og begge dage bliver der råhygget efterfølgende i klubhuset.

Banen blev udlagt tættere på land som planlagt af bøjeformand Niels Fjøs, dels som bøjer og dels som flagmarkeringer. Flagmarkeringerne blev i løbet af sæsonen 2018 svære at se, da de blev tynget ned af muslinger på kæderne. Der er planlagt indkøb af nye høje bambusstokke med tydelig flagmarkering og kraftige styropor flydere.

Det blev kun til et enkelt turarrangement den 1.-3.6.18, der først gik til Rødvig og derefter til Hólviken i Sverige med 5 både. Desværre blev turarrangøren båd skadet under turen og den kom ikke ud at sejle mere i den sæson på grund af en meget forsinket reparation.

Jan har lovet at komme med oplæg på en forsommertur og vil afprøve interessen  inden der lægges for meget arbejde i arrangementet. Tilmelding og deltagelse er selvfølgelig under forudsætning af rimelige vejrforhold. Klubbens aktuelle stilling Medlemstallet er fortsat stabilt med en svag faldende tendens.174 i 2015, 192 i 2016, 186 i 2017 og 178 i 2018 plus 3 der er tilmeldt i januar 2019.

Driftsresultatet var budgetteret med et rundt 0, men der blev et lille overskud på kr. 7062,-.

Kontingentet indstilles til at være uændret for det kommende år.

Hermed indstilles beretningen til forsamlingen.

Bent Jørgensen

Formand