Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand Torsdag d. 14. marts 2019, kl. 19.00

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
  9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Beretning og regnskab 2018 samt budget 2019 bilagt denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der er ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg.

                 Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.

                 Forslag til ny suppleant: Arne Strange.                                        

Ad pkt. 8: Revisorerne Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg.

                 Suppleant Jytte Larsen er villig til genvalg.

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.                                                                                                           Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formanden kommenterede/supplerede den skriftlige beretning med følgende:

 -Den nye persondataforordning er nu på plads i SGS, og kan ses på hjemmesiden.

-Der bliver  monteret fortøjningsringe på Juels Bro, og nye led-lamper er etableret på kondimolen.

-Klubhusudvalg et har udskiftet vindskeder på Humlebo, og indkøbt nye vinduesglas til klubhusets køkken. Der forventes ingen større udgifter i år.

-Sejlerskolen er et stort aktiv for SGS, og giver nye medlemmer til klubben.

-Vinteraktiviteterne har været velbesøgte med i snit 40 deltagere. Gode ideer til fremtidige møder er velkomne.

-Der blev kun gennemført en tursejlads i 2018 da arrangøren grundstødte med sin båd, og reparationen trak ud.

Nyt fra havnen:

-Overvågningsanlægget er renoveret med nye kameraer og overvågningsskærm.

-Der etableres en vagtstue med skærm, i havnekontoret.

-Det pålægges vagten at låse lågen ved masteskuret ved vagtens start.

-Havnen fejrer 90års fødselsdag den 21. september 2019, med en reception for havnens brugere.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.

-Regnskabet udviser et overskud på godt kr. 7.000.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget.

-Der budgetteres med kr. 10.000 til indkøb af kortplottere til skolebådene.

-Kontingenter for 2019 foreslås uændrede.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand.

Formand Bent Jørgensen var villig til genvalg.

Bent blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs, samt suppleant Søren Rasmussen var villige til genvalg.

Som ny suppleant foresloges Arne Strange.

Alle 3 genvalgt/nyvalgt med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen samt suppleant Jytte Larsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

-Michael Rasmussen bemærkede at låsen på masteskuret var defekt. Formanden kunne meddele at låsen netop var udskiftet, og med samme kode som den gamle.

-Formanden meddelte at Erik Berg, grundet sygdom, stoppede som administrator for udlån af klubhuset og at Arne Bilsgaard stoppede i automatudvalget. Der skal findes afløsere til posterne.

-Formanden meddelte at Per Lassen har udskiftet vask og vandhane i køkkenet.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referat: Heino Sayk, 16.03.2019

Sign. Formand Bent Jørgensen                         sign. Sekretær Heino Sayk