GENERALFORSAMLING 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Sejlklubben Greve Strand

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 1900 i klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
  9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2019 samt budget 2020 andet sted i denne skrivelse

Ad pkt. 4: a. Bestyrelsen foreslår supplerende køb af 14 nye havestole for i alt ca. kr. 2800,-
b. Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af juniorafdeling med salg af joller, følgebåd og optimisten. En indtægt herfra er ikke med i budgettet.
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er villig til genvalg.
Supleant Arne Strange er villig til genvalg.
Supleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg .
Forslag til revisor suppleant: Jytte Berg er villig til genvalg.
Vel mødt.
SGS Bestyrelse

Beretning
Klubbens virksomhed i det forløbne år Året 2019 har ikke budt på de store udfordringer i klubbens regi. Til gengæld er der lagt kræfter i at medvirke med ideer til forbedringer af havnens anlæg og vi har oplevet en stor lydhørhed overfor de ønsker vi er kommet med fra havnebestyrelsen.
Fra sejlsæsonens start blev der indrettet en ny vagtstue på havnekontoret, der blev udstyret med det nyeste udstyr til kameraovervågning.
Det er desuden besluttet at gennemføre en omfattende renovering af havnens toiletter som vil starte i begyndelsen af 2020. Ønsket om etablering af fortøjningsringe de steder der mangler vil ligeledes
blive gennemført inden søsætning og armaturer er udskiftet de steder der mangler.
Der er udarbejdet et velkomstbrev som skal forbedre introduktionen til nyankomne i havnen, men samtidig vil der blive strammet op på at der skal være påsat label på alle både senest 1. juni.
Et længe efterspurgt ønske om vandslanger på broerne vil ligeledes blive gennemført inden søsætningen og betjeningspanel på mastekranen er blevet retvendt ved betjening fra land.
I september blev havnens 90 års jubilæum gennemført med stor succes i SGS klubhus. Dagen blev desuden begavet med det smukkeste vejr.
Ønskevagter fortsætter som hidtil hos Erik Nyby og det er acceptabelt at to deler vagten. Man kan ligeledes ønske dobbeltvagt, dvs. man går vagten alene og derefter slipper man med en vagt i sæsonen. Af sikkerhedshensyn til dem der ikke ønsker at gå alene udskrives der fortsat 2 personer til vagten.
Søsætning sker med vognmand Kenneth Wittrok i uge 16 (15.+18.4.), uge 17 (22.+23.4.) og uge 18 (29.4.)
Fiskerne Claus Olsen og Jørgen Aufeldt har meddelt at de stopper med bundgarnsfiskeri men fortsætter med ruser.
Klubhus
Der har kun været mindre reparationer i 2019. Ruderne i køkkenet er blevet udskiftet og der er indkøbt en ny køkkenvask og armatur, der letter rengøring af gryder m.v.
Senest har det været nødvendigt at udskifte kaffemaskinerne samt retablere bordet hvor de står.
Vi siger tak til klubhusudvalget for indsatsen.
Der har været gennemført 4 vinterarrangementer i 2019. I Januar (sejlads i de nordlige farvande langs Norges Kyst til Kirkenes). I Februar Cafe Fremtiden. I marts “Sikkerhed til søs. November ostebord efterfulgt af fortælling om en tur “Scandinavien rundt gennem de russiske floder”. Der har været god tilslutning til alle arrangementerne.
I december blev der igen afholdt julefrokost for hhv. kvinder og mænd og det har vist sig at deltagelsen er stabil således at vi fremover kun vil sende invitation til dem der har vist interesse.
Arne har sagt op som husvært med udlån af klubhuset.Tak for indsatsen Arne og heldigvis har Charlotte Huber sagt ja til at påtage sig denne vigtige opgave for klubben. Tak for det Charlotte.

Sejlerskolen
Sejlerskolen blev startet op med intro møde i starten af marts og der blev tilmelt 21 elever på 7 undervisningshold. Det er et hold mere end der er arbejdet med de senere år. Heraf 8 nye medlemmer i SGS. Ved duelighedsprøverne i september bestod 5 elever de praktiske prøver, som for anden gang blev afviklet efter de nye regler under Dansk Sejlunion.
Bådsmændene har sikret vedligeholdelsen, søsætning og optagning samt montering af de nyanskaffede kortplottere. Ud over de ugentlige sejladser er der gennemført en fælles natsejlads for alle kursister med 5 både, hvor holdene blev blandet. Herunder viste de nye kortplotterne sig velegnede
til navigation i mørke.
På materielsiden er der behov for 2 nye genuaer – gerne i samme kvalitet som storsejlene. Der er søgt og bevilget tilskud fra kommunen til anskaffelsen på kr. 9.000,-. I budgetforslaget er medtaget udgifter til anskaffelse af træningsbøjer til mand overbord og andre manøvrer samt et sæt SLAM instruktør arbejdstøj til en af de senest ankomne instruktører.
Det er aftalt at der bruges motor ved smalle passager i havnen hvor vindretningen ellers ville gøre det nødvendigt at krydse ligesom der bruges motor rutinemæssigt ind og ud af fremmed havn.
Skoleudvalget drøfter endvidere om en certificering vil være en god ide for os og melder tilbage til bestyrelsen for endelig beslutning.
Desværre har Ove Strøm Jørgensen ønsket at trappe helt ud af sejlerskole aktiviteterne. Stor tak til Ove for indsatsen gennem årene for hans inspirerende indsats i skoleudvalget som instruktør og turarrangør. I denne forbindelse efterlyses ny instruktør som kan virke som reserve m.v.
SGS siger en stor tak til Sejlerskole holdet for den store og vigtige indsats for klubben.
Sejladsaktivitet
Tirsdags- og onsdagssejladserne er en vigtig del af sammenholdet i klubben og deltagerantallet er på et stabilt niveau. Onsdage med 6 til 8 – og tirsdage 8 til 12 både.
Niels Fjøs fortsætter som bøjeformand selv om han oprindeligt ønskede at holde pause og det er besluttet at arbejde med flagbøjer i stedet for balloner bortset fra midterbøjen og startbøjen. Der har været lidt problemer med at få mandskab til udlægning og optagning bl.a. fordi det skal besluttes
med ret kort varsel af hensyn til vejr og tid hos Claus Olsen. Tak for indsatsen til Niels, Lasse, Johnny og Michael.
Omkring tursejlads meddelte Jan Emkjær i juni til bestyrelsen at han ville foreslå nedlæggelse af turudvalget. Tilslutningen har været alt for ringe de seneste år og det er taget til efterretning. Tak til Jan for de tidligere gennemførte ture som har været en succes bortset fra de seneste hvor der var ganske få tilmeldte. Vi må opfordre til at nye initiativtagere melder sig i sammenhæng med villige
turdeltagere.

Klubbens aktuelle stilling
Medlemstallet er heldigvis fortsat stabilt. 174 i 2015, 192 i 2016, 186 i 2017, 178 i 2018 og 181 i 2019

I 2019 var der budgetteret med et driftsresultat på kr. 3.000.-, men det blev et overskud på kr. 9.471,- som skyldes besparelse i budgettet for skoleudvalget, klubhusudvalget og administration.
For 2020 budgetteres der med et overskud på kr. 10.075.
Der er indgået en ny 10 årig lejekontrakt med Mosede Havn i 2019 og kontingentet indstilles til at være uændret for det kommende år. Hermed indstilles beretningen til forsamlingen.
Bent Jørgensen
Formand