Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Sejlklubben Greve Strand

Torsdag den 12. marts 2015, kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

6. Valg af formand.

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2014 samt budget 2015 andet sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der foreslås udvidelse af SGS’s terrasse mod nord, så den flugter med flagspillet, til et budgetteret beløb på 10.000,-. Desuden maling udvendig af klubhus baseret på frivillig arbejdskraft.

Der foreslås en forhøjelse af sats for medlemmernes lån af klubhuset til kr. 1600,-.

Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen ønsker genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Søren Rasmussen ønsker genvalg.

Supleant Nils Nørbo ønsker genvalg.

Supleant Niels Fjøs ønsker genvalg.

Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen ønsker genvalg.

Vel mødt.

SGS Bestyrelse

Beretning.

Klubbens virksomhed i det forløbne år

Indkaldelse og beretning er nu som annonceret udsendt pr. mail til alle der er har afgivet mailadresse og pr. post til dem, der ikke har. Der har ikke været indsigelse mod denne beslutning, så bestyrelsen siger tak for at det er muligt at spare denne udgift til porto og arbejdskraft.

Også en varm tak til medlemmer af udvalgene som igen i 2014 har lagt kræfter i de forskellige ansvarsopgaver.

Som bekendt har Erik Nyby overtaget Havnevagtordningen efter Leif Engelstoft/Søren Jensen og har lagt en stor indsats i at strømline et rationelt system og mangler nu kun at indkaldelserne kan køre pr. mail. Det må afvente at der bliver indsamlet mailadresser på ikke SGS medlemmer af havnekontoret. Der har også været problemer med at få ajourførte lister fra havnen, som har givet en del ekstraarbejde. Det er taget op i Havnebestyrelsen. Havnen har doneret et tv anlæg til overvågning af havneområdet i vores klublokale, som der har været stor tilfredshed med.

I Klubhusudvalget er Per Lassen indtrådt i stedet for Jørgen Jespersen og bøjemanden har endelig fået afløsning med ny formand Niels Flandrup og måske et fast team fremover. Øvrige områder er uændret.

Der er startet en ny rutine med at sætte et redigeret referat af bestyrelsesmøderne på hjemmesiden, som kan være med til løbende at informere medlemmerne om hvad der rører sig i Klubben.

En af de af de store sager, der har skabt røre i Klubben 2014 var da de 3 SGS medlemmer af havnebestyrelsen fik en mail om, at der skulle bygges på ”vores” græsplæne. Det affødte en hidsig mailveksling mellem havnen og SGS, hvor det lykkedes at bremse projektet en måned indtil det blev stemt igennem af forretningsudvalgets flertal på et ordinært bestyrelsesmøde. Ingen bestrider at plænen er havnens grund, hvor SGS kun havde brugsretten, men det er måden det skete på, der har været problemet og et flertal er jo et flertal. Havnens formand har accepteret en næse for forløbet.

Efter sidste generalforsamling i havnen blev der nedsat et udvalg, der skulle revidere havnens vedtægter og hvor Jørgen Ærenlund blev formand. Arbejdet er afsluttet og indstilles til vedtagelse på den kommende generalforsamling i april. Hvis det bliver vedtaget i uændret form vil det give en ny procedure for valg til Havneforeningen for en bredere kreds af havnens brugere og revurdering af Havnens Forretningsudvalg m.v.

Renovering af vores moler har været drøftet i havnebestyrelsen og oprindelig var det Millionærkajen, der skulle ordnes først. Det er dog nu bestuttet at Kondimolen er mest nødlidende og der er afsluttet kontrakt om udskiftning fra Niels Bro og ned mod molehovedet. Der er samtidig lovet ramning af nye fortøjningspæle hvor der trænger på Kondimolen.

Søsætning og optagning er forløbet tilfredsstillende og SGS bestyrelsen har foreslået start af søsætning i ugen fra den 18. april. Havnefogeden er også lydhør overfor vores ønsker om tidspunkt for optagning til efteråret. Der har været nogle synspunkter om at gøre det tidligere end i år, da der ikke bliver sejlet meget i oktober alligevel, men ugen før er efterårsferie som heller ikke er velegnet, så uge 43 er fortsat valgt til optagning.

Klubhus.

De seneste 2 år er der fornyet gulv, indgangsdør, sternbeklædning og malet indvendigt. Bordene blev malet i efteråret og i det nye år lægger vi som nævnt op til at få malet udvendigt samt udvidet terrassen ind mod fiskebutikken. Alt gennemføres med frivillig arbejdskraft, som der heldigvis stadig er velvilje til og tak for det.

Udlån af Klubhuset har været mindre i 2014 end 2013, som var et rekordår. Der er sket en udskiftning af det daglige bestik, som vil gøre det nemmere for Jytte og Erik at rydde op efter udlån.

Bestyrelsen foreslår en mindre justering af udlånsprisen fra 1450 til 1600 kr.

Der er planlagt 4 vinteraktiviteter i denne vinter. I november var det Langturssejlernes tur til Kanaløerne og Karstens videre tur med UK om styrbord. I Januar Cafe Fremtiden med fællesspisning og film, i februar fællesspisning og historier, i marts en aften med Mikkel Beha Erichsen på Greve bibliotek, som er offentlig tilgængelig. Det sidste til en entrepris af 100 kr., som endda er kraftigt understøttet af biblioteket.

Sejlerskolen.

Sejlerskolen er fortsat vor livline til ny medlemstilgang og 2015 kører videre på max. niveau med 4 hold/12 elever. Desuden er der tilsagn fra en tidligere elev om at virke som instruktør på sigt. Til vort DM IF blev bådene lånt ud til 2 tyske besætninger som vi var glade for at have med. I 2014 lykkedes det igen at få et tilskud på 5.049 kr. fra kommunen til indkøb af nyt tovværk m.v. og vi søger igen i 2015, så vi kan holde bådene opdaterede.

Sejladsaktivitet.

Tirsdags og onsdags sejladserne kører videre på uændret niveau og Niels Flandrup har nu overtaget ansvaret for at organisere baneafmærkningen og bliver indtil videre assisteret af Niels Fjøs, der hidtil har lagt slæbebåd til projektet.

Årets begivenhed på kajsejladsområdet var vores afholdelse af IF DM den første uge i juli. Der var tilmeldt 17 både heraf 1 hollandsk besætning, der medbragte egen båd på trailer, 1 svensker og som nævnt 2 tyske, der lånte vores skolebåde, men brugte egne medbragte sejl.

Stævnet blev på alle områder en stor succes også vejrmæssigt selv om vindstyrken lå tæt på aflysning den ene dag. En pårørende fra den hollandske besætning producerede nogle sjove videoer fra sejladserne, som kan ses på vor hjemmeside. Desuden lykkedes det at gennemføre det praktiske arrangement, så der blev et pænt overskud til klubben på 21.390 kr. takket være en overvældende god frivillig indsats, som vi siger tak for.

Tursejladserne, der var planlagt i 2014, blev gennemført dog med en beskeden tilslutning. Det har været behandlet i bestyrelsen og drøftet med Jan. Beslutningen er at fastholde udvalget, men opfordre til Jan at han ikke lægger så mange kræfter i at lave aftaler med havne og arrangementer, men blot kommer med oplæg til tid og sted, der herefter kommunikeres ud på Hjemmeside/Mail til alle, hvorefter man kan tilmelde sig.

Klubbens aktuelle stilling.

Medlemstallet har fortsat været stabilt i 2014 som nævnt takket være sejlerskolen og

tirsdagsbevægelsen, der er med til at fastholde medlemmer selv om båden bliver solgt. Som følge deraf er indtægten fra kontingenter stabil. Når det alligevel ender med et underskud skyldes det de renoveringer, der blev besluttet på sidste generalforsamling. Underskuddet blev dog betydeligt mindre end budgetteret især takket være det pæne overskud fra IF DM.

Kontingenterne indstilles til at være uændret for det kommende år.

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen

Bent Jørgensen

Formand

Resultatopgørelse 1.Januar – 31.December 2014
   
INDTÆGTER: Regnskab 2014 Budget 2014
Kontingenter       132.300,00       130.000
Kommunale tilskud (Skoleudvalget)           5.049,00                                        –
Leje indtægter optimisten           2.318,55                                        –
Div. Indtægter ( Bord)              750,00                                        –        
Renter & Gebyrer           2.280,08                                        –
Salg klubartikler              720,00             800
Leje indtægter klubhus         20.400,00         23.200  
Salg af drikkevarer           6.110,10           3.000
IF DM         21.389,99    –
INDTÆGTER IALT:       191.317,72        157.000
UDGIFTER:
 
Turudvalget                         168,05                                   1.000
Kapsejladsudvalget / Familiesejlads                                –                                   1.000
Optimister                                –                                        –      
Svømmeudvalget overskud                        (200,00)                                        –  
Skoleudvalget                    12.221,37                                   8.000
Klubhusudvalget                    78.238,42                                  82.000
Klubhusudvalget/Forsikringer                    17.778,22                                  18.000
Klubaftner/stander op ned                         892,61                                   2.000
                               –                                        –
                               –                                        –
UDVALG IALT:       109.098,67 112.000
Drift & Vedl. Materialer              607,00                                   –      
Forsikringer både           2.707,60   2.800
Kontingent Dansk Sejlunion         18.210,84 19.000
Prikken           2.336,44  4.000
Administration         16.592,21 18.000
Div Køb Opvaskemaskine         10.875,00    –
Kurser                    – 1.000  
Vedligeholdelse klubhus         41.694,09 45.000  
                   –
UDGIFTER IALT:       202.121,85  201.800
Året result underskud  (10.804,13)
Balance pr. 31/12-2014
Aktiver
Kontant                           121
Banker            310.028
Ungdom Bank              62.000
Skoleudvalget                          610
Øludvalget                         481
Beholdninger i alt 373.240
Aktiver:
Inventar klubhus Primo                          7.799
Afskrivninger 2014                           -780                7.019
Både & Materialer Primo                        36.516
Afskrivninger 2014                        -3.652              32.864
                     –
Klubhus Primo                      107.707
Afskrivninger 2014                      -10.771              96.936
Aktiver I alt            510.060
Passiver
Egenkapital        510.060
Egenkapital primo                      536.066
Årets resultat                      -10.804            525.262
                     -15.202             -15.202
Passiver I alt        510.060
Ovenstående resultatopgørelse for året 2014 og balance pr. 31/12-14
som er bogført og opstillet af administrator, er af os revideret
den  20 / 01 –  2015
Jørgen K.Petersen Raymond Florentz
Budget 2015
INDTÆGTER:   Budget 2014 Budget 2015
Kontingenter                                130.000              132.300
Lejeindtægt optimisthus                                        –                      –
Salg klubartikler                                             800                          800
Leje indtægter klubhus                                  23.200               20.400
Salg af drikkevarer                                    3.000                  3.000
INDTÆGTER IALT:                                  157.000              156.500
UDGIFTER:
Turudvalget                                   1.000                 1.000
Familiesejlads / kapsejlads                                   1.000                 1.000
Svømmeudvalget                                        –                      –
Skoleudvalget                                   8.000               10.000
Klubhusudvalget                                  82.000               84.000
Klubhusudvalget/Forsikringer                                  18.000               19.000
Klubaftner / stander ned op                                   2.000                 1.500
                                       –                      –
UDVALG IALT:                                112.000              116.500
 
Drift & Vedl. Materialer                                        –                 1.000
Forsikringer både                                   2.800                 2.800
Kontingenter ud.                                  19.000               19.000
Prikken                                   4.000                 3.000
Administration                                  18.000               18.000
Ny Terasse                                  45.000               10.000
Kurser                                   1.000
UDGIFTER IALT:                                201.800              170.300