Bestyrelsesnyt

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2015

1: Meddelelser fra formanden.

Fra Havnen:

– Renoveringen af Kondimolen er færdig. Hvis man mangler rød/grøn (optaget/ledig)

skiltning, kan skilte fås hos havnefogeden til egen montering.

– Broerne bliver inspiceret af en sagkyndig, og der bliver efterfølgende udarbejdet

prioriteret renoveringsplan.

– Hvis man observerer skader på broerne, bør det straks meldes til havnefogeden.

– Der opsættes skiltning ved slæbestedet ved optimistpavillonen, med præcisering af

betjening/ansvar/sikkerhed.

– Der er pt ledige pladser i havnen. Fortrinsvis til mindre både.

– Bestyrelsen har haft besøg af borgmester og konsulent fra kommunen. Det er aftalt at

der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal foreslå aktiviteter til synliggørelse/fremme af

området fra Mosedefortet til havnen.

I øvrigt:

– Kommunen har bevilget tilskud på 18.794 kr, til tiltrængte fornyelser på skolebådene (genuaer, bomprenning m.v.).

– ”Havnens dag” afholdes 2. lørdag i august måned. Vi har ingen aktiviteter på dagen.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

Britta:

-Kontingentbetalingen er nu på plads. Vi har en nettoafgang på 4 medlemmer.

Niels:

– Foreslår at den yderste pæl på ”Juel’s bro” fjernes. Den står i vejen for sejlads, og anvendes pt ikke.

– De mange ”hundeluftere” på havnen sviner på broer og veje. Det bør præciseres ved

bedre skiltning, at det er forbudt med hunde på havnens arealer.

– Mange både mangler at påsætte ”Havnenummer”.

– Foreslår opsætning af slidske til el-cykler, ved klubhuset.

Søren:

– Foreslår at ”tursejlere” annoncerer deres sejlads på hjemmeside, opslagstavle, eller ved sms- eller mailgrupper. Bent skriver indlæg på hjemmesiden.

Heino:

– Havnevagtsreglementet trænger til en revision. Bent ser på det.

Ole:

– Ønsker bedre ”kultur” på parkeringspladsen . Der er ”nogen” der optager flere pladser.

3: Vindmølleparker (fra Kragenæs sejlklub).

– Kragenæs sejlklub har sendt orientering til landets sejlklubber om påtænkt vindmøllepark i området. DS vil ikke involveres.

4: Havets motionister (DS).

– Spørgeskema modtaget fra DS. Bent videresender til medlemmerne.

5: ”Nemt at samle ind” (DS).

– DS har model for indsamling i lokalområder. Vi mener ikke at det pt er aktuelt hos os.

6: Vinteraktiviteter.

Forslag til næste vinters arrangementer:

– Østersøen rundt på 3 mdr., med Jan Emkjær. Britta taler med Jan efter ferien.

– Volvo Ocean Race, Forliset. Evt. i samarbejde med bugtens klubber. Bent har talt med

Jan Klindt fra Hundige, og han er interesseret i et fællesprojekt. Vi arbejder videre efter

sommerferien.

– Vinsmagning med pølsebord. Ole undersøger.

– Cafe Fremtiden/emne. Heino taler med Allan.

– Jan Clausen, projekt Centerline 40. Vi undersøger.

7: Eventuelt.

– Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24. august 2015.

Referat Heino Sayk 14.06.2015.