Bestyrelsesnyt – august 2015

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2015
1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der arbejdes med tilbud på renovering af Millionærkajen samt den nordre mole. Renoveringen af Juels Bro afventer.
-Der er pt. ingen ledige havnepladser.
-Der er stor efterspørgsel på redskabsskure på havnen. Der arbejdes med mulighed for nyopførelser. Max husleje bør ikke overstige 2 – 3 tusinde/år.
-Det forfaldne skib ”Sorte Berta” bliver nu fjernet fra havneområdet.
-Fornyelser på havnens toiletter – især dametoilettet.
-Der er parkeringsproblemer, især i weekender. Forsøges bedre organiseret til næste år.
I Øvrigt:
-Området mod ”Det nye røgeri” er retableret. Når vejrliget tillader det, vil det blive anlagt med vedligeholdelsesfri beplantning.
-Klubhusets facader er blevet malet. Tak for indsatsen til de frivillige.
-Optimistpavillonen trænger til istandsættelse. Palle Dahl har lovet renovering dette efterår.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Reglerne for lån af klubhuset bør indskærpes overfor medlemmerne.
Niels:
-Iflg. DS skal optimistjollernes målerbreve kun fornyes ved ejerskifte.
3: Vinteraktiviteter
-Der arbejdes videre med de i sidste referat nævnte emner samt fastlæggelse af datoer.
4: Eventuelt.
Ajourføring af kalender:
-Standernedtagning den 11. oktober 2015.
-Næste bestyrelsesmøder den 24. september samt den 12. november 2015.
-Budgetmøde den 29. november 2015.
Referat Heino Sayk 30.08.2015.