Generalforsamling den15. marts 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter. 6. Valg af kasserer
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.
Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2017 samt budget 2018 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus m.v.
– i alt til en pris af  kr. 10.000.
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er villig til genvalg
Supleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
Supleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg .
Suppleant Annie Madsen er tiltrådt efter Raymond Florentz, der fratrådte i 2017.                  Forslag til ny revisor suppleant: Jytte Berg
Vel mødt.
SGS Bestyrelse
Beretning Klubbens virksomhed i det forløbne år.
Året 2017 har ikke budt på de store fornyelser i havnens anlæg. Der er dog etableret en ny dieseltank hvor der er mulighed for betaling via mobil pay. Det gamle anlæg var blevet skadet ved  højvande sammen med nogle elektriske installationer.
Det er besluttet at udskifte det yderste af Juels Bro inden søsætning i foråret. Det bliver med samme bredde som nuværende og samme højde som gamle bro. Tilsvarende er det nu endelig besluttet at forny belysningen på Kondimolen i løbet af foråret. Der mangler ligeledes lys på Juels Bro, der vil blive revurderet i forbindelse med molerenoveringen. Desuden undersøges muligheden for at etablere et ekstra elstik på den nye bro.
I sammenhæng med tyveri/indbrud på havnen er der arbejdet med at forny overvågningen med nye kameraer. Indtil videre er der ikke fundet en tilfredsstillende løsning bl.a. fordi fastnet og WIFI signalerne er svage på havnen, men der arbejdes videre med at finde en løsning.
Bådoptagning i efteråret har desværre givet anledning til forstyrrelse i nogle medlemmernes ferieplaner. SGS meldte ud på hjemmesiden at der var optagning i uge 41. Som bekendt blev det uge 43. Årsagen til de forskellige meldinger skyldes kommunikationsvanskeligheder. Til efteråret er det aftalt med havnebestyrelsen at der er valgfrihed mellem uge 41 og 43. Det kan medføre at dem der vælger uge 43 må acceptere en ny landplads.
Igen i år har Roklubben og Sejlklubben medvirket ved Portalens koncert med opstilling af borde og stole samt udskænkning af drikkevarer i samarbejde med Kiosken. Det har givet en indtægt til hver på kr.4.350,-
I 2016 anmeldte vi skade til vores forsikringsselskab fra 2 kapsejladsbøjer, der var drevet ind i fisker Claus Olsens bundgarn. Sagen blev først afsluttet sent i foråret 2017 efter lange forhandlinger.
Klubhus
Vores trofaste og hårdt prøvede klubhusudvalg blev i 2017 udvidet med nye kræfter. Leif Bertelsen er trådt ind som nyt medlem og havde allerede forinden kvalificeret sig med flere gode tiltag som f.eks. reparation af vindmåler, reparation af udluftning samt medvirket til professionel montering af lampe ved indgangen.
Beslutningen fra sidste generalforsamling om fornyelse af facaden mod nord blev gennemført i oktober med et formidabelt resultat – ikke mindst på prisen, idet det var lykkedes Per at skaffe vinduerne til en pris lang under forventet (endda med 3 lag glas), så det har givet et solidt aftryk i regnskabet i positiv retning. Så mange tak til udvalget og andre medvirkende for den flotte indsats. Som Per siger: »Nu mangler vi bare en maler for at få køkkenet malet«. Den opgave blev ikke klaret i 2017 og er derfor kommet på planen igen i 2018.
Der er således planlagt følgende opgaver for Klubhusudvalget i 2018:
– Maling af Køkken – Renovering af Humlebo (vindskeder) – Udskiftning af punkterede vinduer i køkken
Klubarrangementerne har haft rigtig fin tilslutning og der har været stor tilfredshed med Birthe og Jørgen Barleths fortælling om deres langturssejlads gennem 12 år.
Vi har flere gange i bestyrelsen drøftet hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer og fastholde dem der er færdige med sejlerskolen uden at vi endnu har fundet de vise sten. Gode forslag modtages gerne.  Det er jo ingen trøst at andre klubber har det samme problem. Heldigvis er vores medlemstal stabilt som også er lidt af en bedrift, med den afgang der er af bådejere på grund af alder. Sejlerskolen Poul Ottosen fortæller at sæsonen startede op med 16 elever hvoraf 10 var nye medlemmer af SGS og ved duelighedsprøverne i september bestod 2 elever de praktiske prøver. Jørgen Ærenlund var censor, desværre for sidste gang, idet Dansk Sejlunion er blevet bemyndiget til at udstede duelighedsbeviser.
Det medfører at klubberne ikke længere udelukkende kan bruge egne censorer og at censorer skal være til rådighed for andre klubber. Den udvidelse af opgaverne havde Jørgen ikke lyst til. Det er DS’s mål at give undervisningen et løft bl.a. ved at indføre en certificeringsordning for sejlerskoler hvor det vil fremgå af DS sejlerskole liste, hvem der er certificeret. Der er tilmeldt 4 af vore instruktører til DS instruktørtræning i foråret og det overvejes om vi skal arbejde frem mod at blive certificere af DS.
Vi kan glæde os over at kapaciteten i sejlerskolen har været fuldt udnyttet, der må tyde på et godt omdømme og vi siger tak til instruktører og bådsmænd for den gode indsats med at skaffe nye sejlere, som desuden giver et frisk pust med nye medlemmer til klubben. Selvom der ikke er akut mangel på instruktører er sejlerskolen løbende interesseret i få kontakt med interesserede kandidater til at påtage sig instruktør gerningen.
Der har været stor tilfredshed med de nye storsejl, der blev indkøbt med flot sponsorstøtte fra ResenSails og tilskud fra kommunen.
Sejladsaktivitet Der har været god tilslutning til familiesejladserne, mens der har været en lidt vigende tilslutning til onsdagssejladserne.
Baneafmærkning i foråret var mere kompliceret end tidligere fordi det skulle ske under hensyn til skaden på Fisker Claus garn i efteråret 2016. Det blev besluttet at bruge det område til kapsejlads der er markeret af søfartsstyrelsen med en cirkel på søkortet. Der har dog været en del utilfredshed med placeringen som giver lang sejlads ud og hjem. Der blev indkøbt ekstra kæde for at give bedre sikkerhed mod afdrift i hårdt vejr.
Niels Fjøs har igen påtaget sig opgaven som bøjeformand og har et nyt forslag til kapsejladsbanen, der ligger tættere på havnen. Bøjehjælpere aftales i god tid for en sæson ad gangen.
Der er gennemført 2 tursejladser i 2017 med  succes. I Juni en tur til Lynetten der blev gennemført med 10 både og en tur til Flakfortet i september med 8 både heraf 2 motorbåde. Jan har lovet at planlægge 2 ture også i 2018.
Klubbens aktuelle stilling:
Medlemstallet er relativt stabilt med 174 i 2015, 192 i 2016 og 186 i 2017. Underskuddet var budgetteret med kr. 52.810 men det blev kun kr. 10.323, især takket være en god pris på indkøb af vinduer. Der har ligeledes været indtægt fra havnefesten og besparelse hos skoleudvalget samt forsikringer i forhold til budget.
Kontingentet indstilles til at være uændret for det kommende år.
Hermed indstilles beretningen til forsamlingen
Bent Jørgensen Formand