SGS budgetmøde den 12. nov.

Fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Heino Sayk, Britta Pedersen, Niels Fjøs,
Ole Hjorth, Arne Strange. Afbud fra Søren Rasmussen.
Fra udvalgene: Poul Ottosen, Kim Ravn, Anders Thorsted
Bent bød velkommen til budgetmøde og takkede for indsatsen i det
forløbne år.
Sejlerskolen har været voldsomt præget af Coronasituationen med aflysning
af 1. års eleverne for hele sæsonen men med gennemførelse af 2. års
eleverne op til afsluttende prøve. Næste sæson bliver udelukkende
årselever og Susanne stopper som instruktør. Vi siger tak til Susanne for
indsatsen i alle årene. Der er stor venteliste og der prioriteres efter
datoorden.
Budget gennemgået og der reserveres et mindre beløb i budget til
imødegåelse af fortsatte Corona-restriktioner på kr. 6.300, hvis der kun må
være 3 personer ombord på skolebådene. Der søges en eller to nye
instruktører.
SGS Ungdom har haft en flyvende start med 8 aktive unge og der er store
ambitioner for den kommende sæson. Børneattester er på plads til 3
instruktører og resterende skal være på plads inden sæsonstart 2021. Der var
udarbejdet et budgetudkast fra gruppen som var grundlag for drøftelsen,
men da der var mange ubekendte omkring mulighed for funding og
sponsorindtægter blev gennemgangen af budgetposterne koncentreret til det
behov for indkøb af reparationsmaterialer og andre startomkostninger som
listet nedenfor.
Indledningsvis ønsker gruppen at oprette et juniormedlemsskab til en
reduceret pris for at gøre tilmelding mere attraktivt. Dette vil kræve en
vedtægtsændring og der var delte meninger i bestyrelsen om det
hensigtsmæssige i denne ide.
Efter budgetmødets afslutning blev spørgsmålet vendt igen i bestyrelsen og
det blev besluttet at udsætte den endelige afgørelse til næste møde den 7.
januar 2021 for at indhente flere informationer om fordele og ulemper.
På bestyrelsesmøde den 4. marts 2021 er der formentlig tilbagemelding på
ansøgninger om tilskud fra kommunen m.fl. hvorefter der kan besluttes
omkring resterende investeringer.
Følgende udgifter blev aftalt:
Stativ 1.500, Undervisningsmateriel 2.000, Kursus excl tilskud 1.800,
Marketing 1.000, Kontor 500, Udvalgsaktiviteter 1.500, Vinterekskursion
2.300, Førstehjælpskursus 0, Materialer til klargøring af gl. joller 6.000,
tilbagekøb af 3 gl. joller hvis kvalitet ok 1.500 = 18.100.
Gruppen aftaler selv potentielle sponsorater og gennemfører markedsføring
på joller og hjemmesiden i samarbejde med Leif.
Per Lassen anmodes om at komme med et bud på reparation af gl. dør i
Optimisten således at ungdom får mulighed for at bruge lille rum til
opbevaring af materiel.
Ref. Bent Jørgensen 13.11.2020