SGS Generalforsamling 2021

 

Sejlklubben Greve Strand

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
  9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2020 samt budget 2021 andet                                                 sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: a. Retablering af den nedlagte ungdomsafdeling med anskaffelse                                       af nødvendigt materiel.

                    b. Ændring af vedtægterne der giver mulighed for juniormedlemsskab   samt                       præcisering af udmeldelsestidspunk §3 og 5.

Ad pkt. 6: Bent er ikke villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Niels Fjøs er villig til genvalg.

Suppleant Arne Strange er villig til genvalg.

Suppleant Søren Rasmussen er ikke villig til genvalg.

Forslag til ny suppleant Geert Lehmann.

Ad pkt. 8: Revisorer Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg.

Revisorsuppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Vel mødt.

SGS Bestyrels

NB!

Hvis møderestriktionerne ikke bliver udvidet til mindst 50 inden 25. marts ser vi os i bestyrelsen nødsaget til at igangsætte beslutningerne omkring SGS Ungdom som en nødløsning, da det er nødvendigt for at gøre afdelingen klar til sæsonstart den 3. maj. Generalforsamlingen bliver gennemført når det bliver muligt og ovennævnte beslutninger kan herefter omgøres, hvis der er flertal for dette. Øvrige punkter afventer behandling på generalforsamlingen.

Hvis der er indsigelse mod denne løsning, bedes dette meddelt på mail: britta@sgs-greve.dk senest den 25.3.21.