Generalforsamling 27.maj 2021

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

                Torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
  9. Eventuelt.

Ad pkt. 2 til 8: Indkaldelse, beretning og regnskab 2020 samt budget 2021 bilagt denne skrivelse.

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.                                                                                                             Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jesper Esbensen til dirigent. Jesper blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formanden kommenterede/supplerede den skriftlige beretning:

 -Etablering af ny ungdomsafdeling har fyldt meget i bestyrelsen. Bestyrelsen har måttet sige ja til store beløbsmæssige udgifter til etablering og nyanskaffelser, 4 nye instruktører har gennemgået uddannelse på Dansk Sejlunions kurser, alt på forventet efterfølgende godkendelse på generalforsamlingen.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.

-Etablering af Ungdom var ikke budgetteret og derfor store indtægter fra bl.a. fonde og sponsorer, og store udgifter til opstart og nyanskaffelser.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

a. Forslag om retablering af den nedlagte ungdomsafdeling med anskaffelse af nødvendigt materiel.

Godkendt med akklamation.

b. Ændring af vedtægterne, der giver mulighed for Juniormedlemsskab samt præcisering af udmeldelsestidspunkt § 3 og 5.

Forslagene enstemmigt godkendte af de 27 fremmødte medlemmer, men da der til vedtægtsændringer kræves fremmøde af 1/4 af medlemmerne, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med punktet vedtægtsændringer.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget.

-Efter udsendelse af budgettet er der tilgang af nye fondsmidler/sponsorater og tilskud.

-Kontingenter for 2021 foreslås uændrede for Senior og Familie, og kr. 450- for Juniormedlemsskab.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand.

Formand Bent Jørgensen var villig til genvalg.

Bent blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs, samt suppleant Arne Strange var villige til genvalg.

Som nye suppleanter foresloges Geert Lehmann og Magnus Reitzel.

Alle genvalgt/nyvalgt med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen samt suppleant Jytte Larsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

-Nyvalgt suppleant Magnus Reitzel præsenterede sig og fortalte om visioner for fremtiden i sejlklubben, herunder afholdelse af sejlertræf, stævner for såvel IF-sejlere som kølbåde og ungdomssejlere.

-Kim Ravn og Anders Thorsted fortalte om arbejdet i Ungdom, med istandsættelse af joller og materiel, ansøgninger til fonde, sponsorer og kommunale tilskud, planlægning af sommeraktiviteter ’Spas og sejlads’, og sommerlejer i Stege sammen med andre sejlklubber. Tilsagn om lån af følgebåd i hele sæsonen fra Marineservice Sjælland. Lån af Feva-joller og aktivitetstrailer fra Dansk Sejlunion.

-Niels Flandrup udtalte en taknemmelighed fra IF-klubben, som nyder godt af sejlklubbens velvillighed ved afholdelse af stævner og træf.

-Formanden takkede medlemmerne for fremmødet, og meddelte at der snarest ville blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, så vedtægtsændringerne kunne komme på plads.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.

Referat: Heino Sayk, 29.05.2021

Sign. Formand Bent Jørgensen                                                           sign. Sekretær Heino Sayk                                                                                                                                                                                                                                                                     

.