ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 20.00 i Klubhuset

Dagsorden jævnfør vedtægterne § 10 og 12 som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Ændring af vedtægterne, der giver mulighed for Juniormedlemsskab samt præcisering af udmeldelsestidspunkt § 3 og 5.

Nuværende tekst:

§ 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

-Seniormedlemskab

-Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, dvs. samlevere og hjemmeboende børn under 18 år)

-Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens aktiviteter)

Ny tekst:

§ 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

-Seniormedlemskab

-Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, dvs. samlevere og hjemmeboende børn under 18 år)

-Juniormedlemsskab (6 – 18 år)

-Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens aktiviteter)

Nuværende tekst:

§ 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren.

Ny tekst:

§ 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren senest 14 dage inden kalenderårets udløb.

Udmeldelse kan ikke ske, hvis der er kontingentrestance

Ad 1: Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Formanden fortalte om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling:

Forslagene blev enstemmigt godkendte på den ordinære generalforsamling, men opfyldte ikke vedtægternes krav om fremmøde af 1/4 af medlemmerne.

På denne ekstraordinære generalforsamling vil et flertal på 75 % af fremmødte, uanset antal, være tilstrækkeligt for endelig vedtagelse.

På et spørgsmål om kontingentstørrelsen for juniormedlemsskab, svarede formanden at det for indeværende år var fastsat til kr. 450-.

Ændringsforslagene blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet. Ref. Heino Sayk 16.06.2021