Bestyrelsesnyt 16. sep. 2021

 1. SGS Ungdom
  Med deltagelse af Anders Thorsted – afbud fra Kim
  -Bestyrelsens udkast til Samarbejdsmodel vedtaget.
  -Anders havde inden mødet fremsendt budgetudkast, liste over prioriterede anskaffelser, samt
  statusoversigt.
  -Udkast til budget for 2022 gennemgået.
  -Kontingentindtægter fra Ungdom medregnes som indtægt i Ungdomsregnskabet for at vurdere balance
  mellem indtægter og udgifter men er ikke med som separat indtægt i regnskab for SGS (i lighed
  med Sejlerskolen).
  -Budgettet for 2022 færdiggøres på budgetmødet i november.
  -Overdækning af arealet mellem Dykkerklubben og pakhuset er godkendt af Havnebestyrelsen under
  forudsætning af godkendelse fra kommunen m.h.t. brand osv. samt accept fra Dykkerklubben.
  Endelig beslutning afventer yderligere undersøgelser.
  -Køb af Container til opbevaring af jolletilbehør er ligeledes godkendt af Havnebestyrelsen til placering
  ved Optimistens gavl mod øst. Hidtidig opbevaring i Optimistens indgang er blevet alt for
  snæver. Levering oktober.
  -Behov for køb af yderligere 2 joller med delvis finaciering fra DGI.
 • Der er aftalt bademulighed for piger i roklubben. Vi siger tak for hjælpen.
 • Ny projektor er indkøbt som aftalt.
 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Den ’hurtige’ opvaskemaskines trådkurve har begyndende rustangreb. Nye kurve koster kr. 5.ooo-,
  Britta og Ole undersøger alternative løsninger.
  -Ungdom har afholdt kæntringsøvelser i mandags.
 2. Oplæg fra Magnus.
  -Oplæg fra Magnus debatteret. Bestyrelsen er positiv overfor Magnus’s visioner for SGS. Afholdelse
  af stævner/kapsejladser kræver medhjælpere. Magnus vil rette henvendelse til kapsejladsudvalget.
 3. Vinteraktiviteter.
 • Foreløbig vedtagne/afholdte:
 • Præstegerning i Madagaskar, 14. oktober 2021 kl 19.00.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, 4. november 2021. Vi starter med ostebord kl 18.
 • Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
 1. Eventuelt.
  -Stander nedtagning den 3. oktober 2021. Niels arrangerer afriggersejlads. Magnus undersøger om
  Ungdom ønsker at deltage.
  -Geert Lehmann har meddelt at han trækker sig som bestyrelsessuppleant.
  Referat Heino Sayk 19.09.2021.