Referat fra bestyrelsesmødet d. 8/9-22, kl. 19.00

Deltagerere: Niels Kjeldsen, Jesper Bay, Britta Pedersen, Arne Strange og Michael Christensen

Afbud: Anders Thorsted, Robert Kosiara-Pedersen og Magnus Reitzel

 Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden

Pernille Ravn har været behjælpelig med planlægning af jubilæumsforberedelserne og deltog derfor i begyndelsen af bestyrelsesmødet for at afklare, om  hele forløbet omkring jubilæet er på plads.

Niels gennemgik bestyrelsens opgaveliste i den forbindelse, og det ser ud til alt er på skinner, med undtagelse af nogle få frivillige hænder til småopgaver. Rekrutteringen til dette pågår.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Jesper har genfremsent sine personlige  oplysninger til banken, så tilpasning af fuldmagtsforhold kan tilendebringes.

Jesper og Britta gennemgår og tilpasser den nuværende regnskabsmodel og afstemmer med halvårsstatus.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Ungdom skal afslutte og sende deres regnskab til Greve Kommune vedrørende  ” Spas og Sejlads ”  inden 15 september!

Elprisernes himmelflugt har givet os en ekstra elregning på 7167,- for årets første 7 mdr. Så spar hvor I kan, når I færdes I klubben. Hvis prisstigningen forsætter overvejes et energitillæg på kontingentet.  

Et sparetilltiltag kunne være en udskiftning af halogenlamper til LED i klubhuset, det taler vi om ved næste bestyrelsesmøde samt andre tiltag, forslag modtages meget gerne.

Der er stadig 3 medlemmer fra ungdom, der er i restance, givet videre til Anders Thorsted.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt
 • Udestående opgaver status

”ToDo” listen blev gennemgået. Afsluttede sager blev ajourført som færdige og en plan for afslutning af resterende opgaver blev udfærdiget.

 1. Status og kommentarer vedr. underafdelinger og udvalg
 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Onsdagskapsejladserne starter kl. 18 i september!

 • Familiesejlads /Britta & Niels

Ingen bemærkninger

 • Skoleudvalg / Arne

1 elev har bestået duelighedsprøven og  8 mere skal op til prøve d.24/9.

Skolebådene anbefales at blive modificeret, så de bliver brugbare til kapsejlads – med andre ord trænger de til en opdatering, så de kommer til at fremstå mere brugervenlige.  Skødespillene skal flyttes op på ruftaget og de skal forsynes med rulle på forstaget. Trim liner og hal skal ligeledes forbedres, så de kommer i ”kapsejladsmode”.

Vi har fået en IFér forærende. Den har nummer ÉT! ( Det er næsten kult )  Den vil i løbet af vinteren blive sat i stand af et antal frivillige (navne frigives senere), der har stor veneration for IF. Projektet har til formål at sikre bådens stand til at kunne bruges bredt i klubben, til træning og kapsejlads. Båden  er i skrivende stund på vej  fra Limfjorden til Mosede på egen køl sejlet af gæve IF-sejlere.

 • Klubhusudvalg /Niels – inspektion af klubhusets bærende pæle udestår. Ungdom har i forbindelse med GP Sailing arrangementet udlånt 2 joller. som tak har de fået 2 sæt sejl til jollerne og et 65 tommer TV! Til TV ét vil der blive indkøbt et rullestativ, så det kan flyttes rundt efter behov. 
 • Tirsdagsbevægelsen / – det siges at bevægelsen har taget nye medlemmer ind sidst på sommeren.
 • Klubhusudlejning /Britta

Niels arbejder på redigeret udlejningskontrakt.

 • Automatudvalg /Britta

Der arbejdes fortsat på ny øl/sodavandsautomat. En model der lever op til lavt elforbrug og tidssvarende betalingsmidler. Så det er muligt at købe kolde drikkevare 24/7. Vi tror det vil øge omsætningen markant og samtidigt forbedre serviceniveauet for vores medlemmer. Evt. via en sponsor?   

 • IT – Hjemmeside /Michael

Vi har fået ny ” Host”, Simply.com, hvilket betyder hjemmesiden kører meget bedre,  er fremtidssikret og koster kun det halve!

 • POP-UP-udvalg /Niels
 • Jubilæumsarbejdsudvalg

Aktiviteterne er på plads, vi krydser fingre for godt vejr og et godt arrangement med stor opbagning fra vores medlemmer.

 • Klubudviklingsudvalg – afventer etablering.
 1. Efterår- og vinteraktiviteter
 • Jubilæum & Standernedtagning
 • Kalender – ingen nyindkomne forslag

Forslag:

 • Besøg fra Langturs Sejlerne
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand om bord etc.
 • Sikkerhed generelt
 • Gelcoat kursus
 1. Eventuelt
 2. Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 13. oktober 2022 kl: 19:00

 

På vegne af bestyrelsen/Michael