Sejlklubben Greve Strand, referat fra bestyrelsesmødet, onsdag d. 19 oktober 2022 kl. 19.00

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, Næstformand: Jesper Bay Esbensen, Kasserer m.m. Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, Suppleant med foretræde og referent: Robert Kosiara-Pedersen, Suppleant med foretræde: Arne Strange, Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel

Dirigent: Magnus R

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
 • Afbud fra Michael Christensen, Anders Thorsted, Robert Kosiara-Pedersen
 • Det blev foreslået og godkendt, at bestyrelsesmødedatoer fastlægges en gang årligt for hele året for at lette planlægning både i og udenfor klubben. 
 • Formanden opfordrede til debat og input til ideer, der kan tiltrække nye medlemmer. Tilgang af medlemmer er klubbens største udfordring nu og på sigt. Ekstraudgifter i den forbindelse blev foreslået og godkendt budgetført for 2023, så tiltag kan iværksættes.
 1. Meddelelse fra kassereren
 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst.
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold. Niels Kjeldsen har som den sidste underskrevet sin del af dokumentationen på ændringer af fuldmagtsforhold i vores Jyske Bank-arrangement. Alle opdateringer og krav fra banken burde nu være i orden og opfyldt.
 • Ungdom har indrapporteret budgetopfølgning 2022 status ultimo september – plus skøn for året. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning. 
 • Budgetudvalgsmøder november – Mødet indkaldes til d. 17. november kl. 1900. Formanden opfordrede til, at budgetudvalget fokuserer på budgettering at omkostninger, der skal kunne dække nødvendige investeringer for udvikling af klubben, sikring af medlemstilgang, instruktørtilgang, opgradering af skolebåde etc. Investeringerne bør opsættes i prioriteret rækkefølge til godkendelse af bestyrelsen og generalforsamlingen i nævnte rækkefølge.
 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt – med status og kommentarer vedr. underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders

Ungdom har anmodet om tilladelse til at investere i ikke-budgetterede, men allerede finansierede, aktiver og reparation af materiel. Bestyrelsen godkendte anmodningen.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Klubbens IF-både. Budgettering, reparation og opgradering for fremtidig brug af skolebådene og den seneste tilgang ”IF Den Første”.

Bestyrelsen har beslutter, at bådene skal opdateres. Der skal udarbejdes budget for opdatering af: rulleforstag, løbende og stående rig og nye sejl. Målet er, at bådene skal være fuldstændig ens og nemt kunne rigges om til og fra skolesejlads og kapsejlads og vice versa. Ideen er, at bådene ud over at være skolebåde som førsteprioritet, skal være tilgængelige for klubbens medlemmer og elever til tirsdags/onsdags-sejlads og stævner. Mulighed for sponsorstøtte afdækkes, når budget er udarbejdet.

Budget investeringerne udarbejdes i prioriteret rækkefølge som nævnt under de involverede udvalg og vil indgå i Budget 2023.

Derudover aftaltes, at der i Budget 2023 indgår indkøb af bøjer og mærker til kapsejlads.

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels

Det aftaltes, at der udarbejdes budget for indkøb af bøjer og mærker til kapsejlads. Vil indgå i Budget 2023. ( bruger samme faste bane som onsdagssejlerne)

 • Skoleudvalg / Arne

9 elever har bestået i år.

Mulig optimering af brug af skolebådene blev drøftet som nævnt under Kapsejlads. Budgetterne for brug af bådene udarbejdes som vanligt af Poul Ottosen, men nu i samarbejde med Michael Christensen. For Budget 2023 foreslås det, at der indhentes inspiration fra Tirsdag og Onsdag sejlerne for evt. nytænkning af udnyttelsen af skolebådenes kapacitet fremover. Skolebådsaktiviterne skal overordnet have førsteprioritet, så afviklingen af undervisning og intruktørindsats på ingen måde vanskeliggøres.

 • Klubhusudvalg /Niels

Efter forslag indhentes fast tilbud på skift af halogenspot til LED i klubhuset. Udskiftningen vil ske i indeværende budget år. Prisen forventes at blive max. DKK 10.000,-

Modtaget forslag til ændring af klubhusets indretning fra Kim Ravn (lounge-indretning og baderumsudvidelse) i “Bestyrelseslokalet”. Bestyrelsen ser positivt på forslagene, men opfordrer til indhentning af alternative løsninger til fremlæggelse for klubhusudvalget.

Bestyrelsen mener umiddelbart, at det vil være en for stor udfordring at udvide badefaciliteterne som foreslået, men muligheden skal undersøges. Alternativt vil Havnen blive spurgt om interesse for etablering af moderne bade- og omklædningsfaciliteter på sigt og på tværs i samarbejde med klubaktørerne i Havnen. 

Bestyrelsen/Klubhusudvalget vil gerne se alternative løsningsforslag til mindre pladskrævende lounge møbler med evt. revideret budget. Bestyrelsen anbefaler at Klubhusudvalget tager investeringen af møblerne med i Budget 2023. I samme forbindelse er der blevet udtrykt et ønske om, at der etableres solsejl fremstillet af gamle sejl på terrassen. Omkostning DKK 1.000. Investeringen medtages i Budget 2023.

 • Tirsdagsbevægelsen /Arne

    Ingen bemærkninger.

 • Klubhusudlejning /Britta

Charlotte Huber har meldt ud, at hun ønsker at stoppe som administrator af klubhusudlejningen. Charlotte fritstilles d. 1. december, med tak for hendes store indsats, i den tid hun har haft tjansen. Mulig afløser er fundet til bestyrelsens godkendelse, hvilket annonceres senere. Opslag om ændring vil blive lagt på SGS’ hjemmeside.

(Birgit Kjeldsen har overtaget tjansen)

Forslag til ny låneaftale vedr. klubhuset er udarbejdet til bestyrelsens godkendelse. Forslaget til en revideret låneaftale inkl. indførelse af et depositum debatteres med forventet afslutning på næste bestyrelsesmøde. ( ny udlejningsaftale ligger op hjemmesiden under “klubhus”)

 • Masten ved klubhuset

Bestyrelsen godkender, at denne renoveres og opdateres. 

Renoveringen sættes på budgettet for 2023

Øvrige punkter på dagsorden blev ikke taget op i dag pga. tidsmangel, men tages op på næste bestyrelsesmøde.

På vegne af bestyrelsen

Niels Kjeldsen