Bestyrelsesmøde torsdag d. 21/9-2023 KL. 19 I SGS

Deltagere inviteret:

 Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, bestyrelsesmedlem Magnus Reitzel, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen

 Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
  • Afbud: Magnus og Robert havde meldt afbud
  • Valg af dirigent: Anders T blev valgt.
 1. SGS’s drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse:      A ). Ad BM 24-08-2023. Bestyrelsen ønsker i højere grad at engagere sig i aktivitetsudvikling under en endnu ikke konkretiseret Vision SGS 2030. Udover sejlsport ser bestyrelsen gerne, at der favnes bredere til at omfatte al vandsport, der kan udøves i vores regi. Vi skal beslutte hvordan dette struktureres og organiseres. Som tidligere foreslået af AT. Hvilken proces skal igangsættes for at nå til en “leverance” af visionen? Hvem skal involveres (dem, der kan og vil…) gerne med en “projektleder / udvalgsformand” udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker at nedsætte et udvalg, der udarbejder en 2030-vision for SGS. Bestyrelsen vil afstikke de interesseområder, SGS som minimum skal favne på lang sigt. Bestyrelsens mål er, at udvalget nedsættes med en bred repræsentation af medlemmernes forskellige interesseområder. Udvalget forventes at skulle have 4-5 pladser. 

Bestyrelsen skal som opstart for visionsudvalgets arbejde udstikke mandat, opgave og ideer, men vil ellers ikke sætte begrænsninger for udvalgets arbejde.

Visionsudvalget vil – som de øvrige udvalg i SGS – i kompetencemæssig henseende være underlagt bestyrelsen. Dvs., den endelige sammensætning af udvalg og præsentation af opgaven er bestyrelsens ansvar.

 Fremdriften i udvalgets arbejde skal præsenteres på GF 2024.

 SGS-medlemmerne er hermed inviteret til at deltage i udvalget. 

 Medlemmer, der har lyst til at deltage i visionsudvalget, kan henvende sig til Anders Thorsted. Senest uge 40!

 B ).  Ad BM (bestyrelsesmøde) 24-08-2023. Bestyrelsen ønsker i større grad end for nuværende at uddelegere ovennævnte opgaver til klubudvalg. – Vi skal beslutte hvordan dette struktureres og organiseres.

 Foreløbig ”idekatalog” til emner og strategiske tiltag:

Fremtidig skole/trænings/kapbåd. Sikre en bådtype, der kan tiltrække både elever/sejlere  og instruktører og hvis muligt koordinere fremtidens bådtype med de andre klubber i bugten, så det bliver samme bådtype til træning, skole og kapsejlads i klub-regi.

Sikre medlemstilgang gennem udvidelse af begrebet ”sejlsport”.

Ét fælles vandaktivitetscenter på havnen. Der omfatter f.eks.: dykkerklub, roklub, sejlklub, stenrev, undervisning.

En konstant aktiv ungdomsafdeling med fastholdelse af medlemmerne helt op i tyverne og sikre, at de også bliver i klubben som seniorer. 

Øge medlemmers ”tid på vandet” – kapsejlads, distancesejlads, tursejlads, træningssejlads, andet?

Synkronisere sejlklubbens udvikling med de tiltag, som Havnen har gang i, så der i fællesskab arbejdes hen mod at opnå Vision-2030. Evt. oprette et forum, som alle havnens brugere er med i.

Målrettet indsats for flere kvinder ”på vandet”

Med meget mere – forslag modtages meget gerne!

 1. Økonomi
  • Meddelelse fra kassereren: P.t. er vi 214 medlemmer. Der har været en medlemstilgang!
  • Regnskabsforhold siden sids: Udgifterne er lige nu ca. kr. 22.000, – over budgettet.

              .  Anders og Britta har kigget på Ungdoms regnskab: Ungdom har fondsmidler/tilskud, der endnu ikke er brugt. Hvilket p.t. reducerer år til dato underskuddet.      

 • Forsikringsforhold

Forsikringerne forsøges samlet hos First med henblik på mindre samlet præmie. Klubhus samt skolebåde forsikres p.t. ikke af First. Britta sender nuværende forsikringsbetingelser til AT, som derefter vil få tilbud fra First. 

 1. Bordet rundt – med status og kommentarer vedr. drift i underafdelinger og udvalg             
 • Ungdom /Anders
 • Siden sidst

Der er indkøbt 2 laserjoller til klubben. Betaling af private joller med plads på land? Anders T kontakter Havnen.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus
  • Siden sidst

IF DM blev afviklet med stor succes og det blev et officielt DM. Hvilket bl.a. kræver, at hele besætningen i bådene er medlemmer af en sejlklub under DS. Så SGS fik 4 nye medlemmer ved denne lejlighed og alle klubbådene fik klassebevis. Bestyrelsen bakker op om IF- afdelingen  og  arrangementet.

 • Skoleudvalg / Michael
  • Siden sidst

Poul Ottosen har foreslået, at der snarest holdes et møde omkring brugerne af skolebådene, hvor vi mødes og sætter navn på de opgaver, der skal løses.

 Anders T aftaler en mødedato med Poul. Niels, Michael, Magnus og Anders T deltager. (11/10 kl. 19  er aftalt efter BM )

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels
  • Siden sidst: Intet nyt
 • Klubhusudvalg /Niels
  • Siden sidst

Klubsejl skal fjernes fra klubhuset. Ved det kommende møde omk. Skolebådene spørger vi om grej til Etteren kan få fast plads i sejlerskolens skur.

 • Standermast-renovering
  • Status: Intet nyt
 • Tirsdagsbevægelsen /Niels
  • Status?: Intet nyt
 • Klubhuslån /Britta + Niels
  • Status
  • Skal vi ændre udlånsgebyrer for ekstras.

Flagene udlejes ofte. TV og Grill er kun udlejet én gang.  Gebyrene fastholdes.

 • IT – Hjemmeside /Michael
  • Nyt i cyberspace?

 Ungdom forsøger at få gratisudgaven af Holdsport op og køre via forældreinvolvering.

Mulighed for tilmelding for Ungdom, Kapsejlads, Skoleudvalg og andre aktiviteter direkte på hjemmesiden ønskes belyst.  Anders Radoor og Michael kigger på det.

 • Udestående opgaveliste /Niels
  • Vedtægtsrevidering – godkendelsesgruppe udpeges efter sejlsæsonen

Bestyrelsen skal færdiggøre vedtægtsudvalgets udkast.

 • Pop-up-udvalg eller faste nye udvalg /Niels
 • Klubudviklingsudvalg – drøfte, om der kan/skal etableres et sådant

Se ovenfor

 • Engagere os mere i DSU-aktiviteter samt promovere de mange tiltag,
 • kurser og forslag, der kommer fra unionen. Hvad synes bestyrelsen?

Flere fra Ungdom og bestyrelsen, deltager i klubudviklingskursus arrangeret af DS. D. 10-11 november.

 1. Kalendersatte forårs- og sommeraktiviteter samt næste vinter
 • oktober: Stander ned,

Britta sender invitationen ud på mail. (er sendt efter BM)

 • Kalender

Indkomne forslag til klubaftenaktiviteter:

 • Besøg fra Langturssejlerne om muligt
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand/ el om bord etc.
 • Eksterne kurser og møder (DGI, DSU) – hvad vil vi deltage i?
 • Sikkerhed generelt
 • Gelcoat- og glasfiberkursus
 • Sankt Hans
 • Julearrangement
 • Fastelavn
 • Pandekagedage (fordelt med løs hånd)
 • Åben hus /fest
 • Gløgg aften og æbleskiver
 • Boat Jumble, hvor medlemmerne kan sælge/bytte brugt udstyr etc.

Mindst 2 emner til vinter. Forslag fra medlemmerne modtages!

 1. Eventuelt 

Havnen har et autocamperprojekt, som er til høring i Greve kommune.

 1. Næste møde

Forslag til næste mødedato: 26-10-2023 kl. 19?

På vegne af bestyrelsen

Michael