Bestyrelsesmøde onsdag d. 8/11-23 kl. 19.00, uddrag af intern referat.

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, bestyrelsesmedlem: Magnus Reitzel, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen

Dagsorden 

 1. Meddelelser fra formanden
  1. Afbud

Anders Radoor Olesen

 • Næste møder

Budgetmøde: 29/11-2023, Britta laver indkaldelse, 30 minutter pr. udvalg. 

Næste bestyrelsesmøde: 10/1- 2024 kl. 18.30 (som nævt under pkt. 7)

SGS ordinær generalforsamling: 13/3-2024

 • Valg af dirigent

Robert blev valgt

 • SGS’ drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse
 • Status – etablering af strategiudvalg og konkretisering Vision SGS 2030

Udvalget består af Hans Henrik, Anders Olesen, Iben, Pernille Ravn og Allan Jensen. Udvalget har haft deres første møde. Focus områder er: Flere medlemmer og bredere grundlag for rekruttering af medlemmer. Anders T er kontaktperson til bestyrelsen. Status fra udvalget ved næste bestyrelsesmøde 10/1-2024.

 • Drøfte bestyrelsens handlingsplan for opbakning til udvalg i hele SGS

Bestyrelsen agter at holde evalueringsmøder med alle udvalg en gang årligt. Som vi lige, med stor succes, har gjort med skoleudvalget.

 • Åbne en debat om økonomi / finansiering / realistisk sponsorering i SGS

Vores mål skal være realistiske i forhold til klubbens økonomi.

 • Økonomi
  • Meddelelse fra kassereren:
 • Indkalde til budgetmøde med div. Udvalg
 • Se ovenfor
 • Regnskabsforhold siden sidst

Regnskab til dato blev forelagt af Britta. Ingen store ændringer siden sidste bestyrelsesmøde. 

 • Forsikringsforhold – status

Alle IFérnes forsikringer skal opdateres. Anders T og Britta kigger på det. 

 • Bordet rundt – med status og kommentarer vedr. drift i underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders
  • Siden sidst

Ungdom er som sædvanligt meget aktive med både svømning og skøjteløb på programmet udover deres normale program. 

 • Kapsejlads /Michael & Magnus
  • Siden sidst

Deltagere til banelederkursus søges! Kurset afholdes sammen med DS og kan evt. holdes i SGS. Magnus undersøger mulighederne. 

 • Skoleudvalg / Michael
  • Siden sidst

Niels har talt med Bjarne (ejer af True Love) ang. reparation af Andens ruf omkring masten. Kan det repareres og hvad koster det? Niels kontakter Poul og bådsmænd med henblik på inspektion.

”Gå til sejlads”, hvor man ikke får duelighedsbevis, men bare sejler, overvejes som ny mulighed i Sejlerskolen. Anders T og Niels snakker med Poul.  

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels
  • Siden sidst

Nye medlemmer skal have mulighed for at komme med ud og sejle med  de gamle medlemmer, for at blive bedre integreret i klubben og få mere sejl erfaring. 

 • Klubhusudvalg /Britta + Niels
  • Nuværende klubhusudvalg ønsker at fratræde pga. alder efter næste GF.  Nyt udvalg skal sættes – forslag modtages gerne.

Niels taler med det nuværende udvalg om en blid overgang. Nyt udvalg skal dog sammensættes, er der nogen interesserede? 

 • Loungemøbler overdækkes og hynder opbevares inde.

Møblerne flyttes ind i klubhuset til hyggehjørne. De bruges af ungdom! Ved udlejning flyttes møblerne ud. Anders T og Magnus flytter møblerne ind. 

 • Opsætning af lanterne (gave fra havnen ifm. jubilæum)

Evt. udendørs. Niels er på opgaven. 

 • Gammelt fjernsyn nedtages.

Det gamle fjernsyn er fjernet. Beslaget fjernes af klubhusudvalget, hvis det kan nås inden de går på pension? Beslaget kan evt. sælges? 

 • Standermast-renovering vha. stillads

Planen er, at råen tages ned snarest muligt når vejret tillader det. Anders R og Michael er på opgaven. 

 • Lagerskur ifm. Klubhuset

Der skal ryddes op. Niels kigger på det. 

 • Klubhuslån /Britta + Niels
  • Status

Udlejning går som planlagt har til d.d. givet en indtægt på kr. 31.000. El udgør kun en meget lille del om sommeren, men fastholdes, da vi forventer stigende elpriser til vinter.

 • IT – Hjemmeside /Michael
  • Nyt i cyberspace?

        Nyt layout/tema er vores vinterprojekt. Evt. med en separat kalender til vores 3 IFére, så de kan blive brugt/lånt så meget som muligt. 

 • Udestående opgaveliste /Niels
  • Vedtægtsrevidering – godkendelsesgruppe udpeges efter sejlsæsonen

Niels laver det sidste inden det bliver et punkt på generalforsamlingen i marts næste år.

 • Engagere os mere i DSU-aktiviteter samt promovere de mange tiltag, kurser og forslag, der kommer fra unionen. Hvad synes bestyrelsen?

Alle er positive

 • Kalendersatte forårs- og sommeraktiviteter samt næste vinter

Indkomne forslag til klubaftenaktiviteter:

 • Bådstumpemarked – weekend arrangement (sejl og motor)

Michael kontakter Jan Emkjær for at finde en dato. (søndag d. 14/1-24 er i spil, mere følger på SGS´ facebookside og hjemmeside medio december)

 • Gelcoat- og glasfiberkursus

Michael kontakter HF Marine for aftale. (Mindst 25 personer skal deltage).

 • Julearrangement

Britta indkalder til gløggaften evt. sammen med ungdom 27/11 kl. 18.30?

Målet er Mindst 2 emner til vinter. Forslag fra medlemmerne modtages!

 • Eventuelt

Intet

 • Næste møde 

10/1-2024 kl. 18.30!

På vegne af bestyrelsen

Michael Christensen, sekretær.