Referat af bestyrelsesmøde d. 10.01.2024

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, bestyrelsesmedlem: Magnus Reitzel, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen

Dagsorden 

 1. Meddelelser fra formanden
  1. Afbud

Alle til stede

 • Underskrift af referat BM SGS 8/11 2023

Underskrevet uden anmærkninger

 • Næste BM og SGS-samlinger:

SGS-aktivitet: Stumpemarked i klubhuset 14/1 2024, kl. 09.00 – 13.00

BM SGS 2-24 torsdag 8/2 2024 kl. 18.30

SGS-aktivitet Café Fremtiden 29/2 kl. 19.00  

BM SGS 3-24, mandag 11/3 2024 kl. 18.30

Generalforsamling 2024, onsdag 13/3 2024 kl. 19.00

 • Valg af dirigent.

Anders Radoor blev valgt

 • SGS’ drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse
 • Generalforsamling 2024
  • Indkaldelse til GF sendes ud til medlemmerne tidligst den 31. januar og senest den 28. februar.

GF indvarsles 26/2 per mail til alle medlemmer, samt på hjemmesiden.  Dagsorden, regnskab, budget samt forslag til vedtægtsændringer udsendes på mail. 

 • Strategiudvalg 2030
  • Status

Allan Jensen præsenterede udvalgets overordnede strategi samt hvilke ideer udvalget arbejder med. PowerPoint præsentation sendes til bestyrelsens medlemmer.

 • Oplæg til debat om fremlæggelsesform på GF.

PowerPoint på tv er en mulighed?

 • Vedtægtsændringer til afstemning på GF 2024

Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen til godkendelse ved afstemning på GF 2024 vil blive vedhæftet indvarslingen til GF, så medlemmerne kan tage stilling inden dagen.

 • Andre forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på GF?

Forslag der ønskes behandlet på GF skal være bestyrelsen i hænde senest 5/2 !

 • Bestyrelsens beretning ved formanden
  • Debat om indhold.

Niels skriver den, så forslag om indhold kan sendes til Niels. 

 • Økonomi
  • Meddelelse fra kassereren
   • Rapportering fra budgetmøderne

Regnskabet er p.t. lidt bedre end budgettet.

 • Regnskab og balance 2023 samt budget 2024 præsenteres til godkendelse på GF 2024

Regnskab 2023 og budget 2024 blev gennemgået. 

 • Medlems-til- eller afgang

SGS har 215 medlemmer. Hvilket er en tilgang på 20.

 • Beslutning om kontingent- og gebyrændringer til præsentation på GF 2024

Kontingentet er ikke steget siden 2013. P.g.a. stigende udgifter og for at imødegå underskud på klubbens drift, vil bestyrelsen foreslå en stigning på 10% på alle klubbens kontingenter til kommende GF. 

 • Status forsikringer

Udestår

 • Bordet rundt – kun emner, relateret til Strategi 2030, GF samt regnskab og budget
 • Ungdom /Anders
 • Kapsejlads, Skoleudvalg, familiesejlads ved /Michael & Magnus

I efteråret 2023 opdagede skoleudvalget at mastestøtten på Moseanden har suget vand og er sunket. Det er et kendt problem på IFérne og det er et stort og tidskrævende arbejde at reparere det. Yderligere er Moseanden utæt i stævnen, hvilket tidligere er forsøgt udbedret uden held. Derfor har bestyrelsen valgt at skrotte Moseanden og bruge rig, mast og andre gode dele til at opgradere Etteren. Som afløser for Moseanden købes anden IF´er, som er i god stand. Vi fastholder på den måde 3 velfungerende skolebåde i klubben til brug for skoleudvalget og til diverse tur- og kapsejladser. 

Bestyrelsen har i samråd med skoleudvalget valgt forsat at  bruge  IFéren, som den bærende båd i undervisningen af voksne og til indslusning af ungdom til kølbåd. Den passer til klubbens økonomiske råderum og nære fremtidsplaner. 

Der er fortsat tilgang af elever til skolesejlads. 

Skoleudvalget søger derfor stadig 2 instruktører. 

Poul Ottosen er kontaktpersonen, hvis interesserede instruktører vil melde sig. 

I den forbindelse vil følgende ekstra poster figurere i budgettet for 2024:

Udgifter:

Køb af anden IFér anslået kr. 18.000, –

Opgradering og renovering af Etteren: kr. 7.000, –

I alt kr. 25.000, –

Indtægter:

Salg af Etterens mast: kr. 2.500, -, salg af spil: kr. 1.500, –

Nettoudgift til budget 2024: kr. 21,000, –

Anden forsøges også solgt kr. ? eller den skal køres væk, hvilket kan koste penge?

 • Onsdags og Familiekapsejlads /Britta & Niels

Ingenting at berette, der relaterer sig til GF og Økonomi

 • Klubhusudvalg /Britta + Niels

Der skal vælges et nyt Klubhusudvalg på GF. Udvalget har det overordnede overblik over klubhusets vedligeholdelse. Selve arbejdet tænkes dækket ved medlemsaktivering. Der er planer om maling af klubhuset ude og inde i den kommende sæson.

 • It – hjemmeside /Michael
 • Udestående opgaveliste /Niels

Med undtagelse af effektuering af vedtægtsændringer overføres udeståender til kommende BM.

 • Forårs- og sommeraktiviteter samt næste vinter

Indkomne forslag til klubaftenaktiviteter

 • Besøg fra Langturssejlerne om muligt
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvrer/brand/ el om bord etc.
 • Eksterne kurser og møder (DGI, DSU) – hvad vil vi deltage i?
 • Sikkerhed generelt
 • Gelcoat- og glasfiberkursus
 • Sct. Hans 
 • Fastelavn
 • Pandekagedage 
 • Åben hus /fest

Mindst 2 emner til forår. Forslag fra medlemmerne modtages!

Overføres til næste BM. Der vil blive oprettet et årshjul.

 • Eventuelt 
 • Næste BM 

BM SGS 2-24, torsdag den 8/2 2024 kl. 18.30

På vegne af bestyrelsen

Michael Christensen

Sekretær