Referat

Sejlklubben Greve Strand 

Bestyrelsesmøde 2-24 – torsdag den 8. februar 2024 kl. 18:30

Referat

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, bestyrelsesmedlem: Magnus Reitzel, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen

Dagsorden 

 1. Meddelelser fra formanden
  • Afbud

Robert deltog ikke.

 • Underskrift af referat BM 1 – 24 SGS 10. januar 2024

Underskrevet uden anmærkninger

Næste BM og SGS-samlinger:

SGS-aktivitet Café Fremtiden 29/2 kl. 18.00 

(Britta kontakter Allan Jensen og udsender invitation på mail)

BM SGS 3-24, mandag 11/3 2024 kl. 18.30

Generalforsamling 2024, onsdag 13/3 2024 kl. 19.00

 • Valg af dirigent.

Anders Radoor blev valgt.

 1. SGS’ drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse:
 • Generalforsamling 2024 

GF indvarsles 26/2 på mail til alle medlemmer, samt på hjemmesiden. 

Niels laver dagsordenen og sender den til Britta. 

Britta, Magnus og Anders Thorsted vil være på valg til bestyrelsen. Britta og Magnus modtager genvalg. Anders T genopstiller ikke og vi skal derfor have valgt et nyt bestyrelsesmedlem. Anders T spørger i Ungdom efter mulige kandidater.

Regnskab, budget samt forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne på mail.

 • Strategiudvalg 2030

Ingen møder siden sidste BM. Anders Radoor orienterer os ved nye tiltag. Strategiudvalgets planer fremlægges på GF.

En vinterbadeklub har gennem Greve Kommune fået tilladelse til at etablere en badebro ved det gamle slæbested. Et muligt samarbejde forsøges etableret.                                               

 • Vedtægtsændringer til afstemning på GF 2024

Vedtægtsændringerne gennemgås af Niels og Michael, så den endelige version er klar til GF.  

Andre forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på GF

Der skal vælges 2-3 personer til klubhusudvalget, som skal koordinere den løbende vedligeholdelse ved aktivering af medlemmerne. Klubbens økonomi rækker ikke til vedligehold via eksterne håndværkere.

Magnus har indsendt et forslag om obligatorisk medlemsarbejde, så vi kan få vedligeholdt klubhuset.

Magnus´forslag: Alle aktive seniormedlemmer fra 20 til 60 år, kan pålægges op til 5 timers medlemsarbejde pr. år for SGS. Udvalgsarbejde/instruktørarbejde honoreres som medlemstimer. Mislighold skal kunne straffes med bøde.

 • Bestyrelsens beretning ved formanden

Debat om indhold.

 Niels er godt i gang med formandens beretning, som fremlægges på GF og udsendes sammen med referatet efter GF.

 1. Økonomi
  • Meddelelse fra kassereren
 • Regnskab og balance 2023 samt budget 2024 præsenteres til godkendelse på GF 2024

Regnskab 2023 og budget 2024 lettere revideret, så derfor gennemgået igen.

 • Beslutning om kontingent- og gebyrændringer til præsentation på GF 2024

Kontingentet er ikke steget siden 2013. P.g.a. stigende udgifter og for at imødegå underskud på klubbens drift, vil bestyrelsen foreslå en stigning på 10% på alle kontingenter til GF. Stigningen er medtaget i budgettet for 2024. De konkrete kontingenter vil fremgå af indkaldelse til GF.

 • Status forsikringer

Niels og Anders T har holdt møde med en forsikringsmægler og vi afventer et tilbud. Ansvarsforsikring på alle joller bør overvejes. Optimistjollerne er ikke p.t. forsikret. De ældste er ikke nummeret og kan derfor ikke forsikres. Alle klassede joller skal forsikres.

 Når tilbuddet er modtaget afstemmes budget 2024 med eventuelle reguleringer.

Britta undersøger mulighed for højere forrentning af klubbens indestående i banken. Vi er p.t. kunde i Jyske Bank.

 Anders T foreslår Spar Nord og Sydbank, som i forvejen sponserer sejlsport. Anders T spørger Pernille om hun vil kontakte dem. 

 1. Bordet rundt – kun emner, relateret til Strategi 2030, GF samt regnskab og budget     
 • Ungdom /Anders
  Intet nyt
 • Kapsejlads, Skoleudvalg, familiesejlads:
 • Udgifter/indtægter vedrørende IF til budget 2024:
 • Opgradering og renovering af Etteren: kr. 7.000, –
 • Salg af Etterens mast og og div. Spil etc.  Anslået kr. 3.500,
 • Anden forsøges også solgt/ foræret væk uden udgift for SGS.
 • Klubhusudvalg /Britta + Niels

Der skal sættes mere fokus på rengøring efter udlån. Niels kontakter ekstern rengøring for at få et tilbud på rengøring efter fest. 

Niels kigger på havnens sponsorater og sender liste til Henrik Walther.

 • Udvalgsmiddag /Britta

Vi forventer at afholde udvalgsmiddag første fredag i april. Britta er tovholder og får forskellige tilbud på buffet.

 • It – hjemmeside /Michael

Intet nyt.

 • Udestående opgaveliste /Niels

Med undtagelse af effektuering af vedtægtsændringer overføres udeståender til kommende BM.

 1. Forårs- og sommeraktiviteter samt næste vinter

Indkomne forslag til klubaftenaktiviteter

 • Besøg fra Langturssejlerne om muligt
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvrer/brand/ el om bord etc.
 • Eksterne kurser og møder (DGI, DSU) – hvad vil vi deltage i?
 • Sikkerhed generelt
 • Gelcoat- og glasfiberkursus
 • Hans
 • Fastelavn
 • Pandekagedage
 • Åben hus /fest
 • Stumpemarked forår 2024
 1.                   Eventuelt

     Intet

 1.                          Næste BM

BM SGS 3-24, mandag 11/3 2024 kl. 18.30 evt. afholdt virtuelt. 

På vegne af bestyrelsen

                          Niels Kjeldsen og Michael Christensen