Ekstraordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Tirsdag den 2. april 2024 kl. 19.00 i klubhuset 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent 

Jørgen Ærenlund blev valgt og kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 23 stemmeberettigede medlemmer var til stede. 

Det blev aftalt, at afstemningen skulle foregå ved håndsoprækning.

  • Ændringsforslag fra bestyrelsen til SGS’ vedtægter – til afstemning

Der var ingen kommentarer til de nye vedtægter, derfor gik vi direkte til afstemning.

Alle 23 fremmødte stemte for de nye vedtægter, der således blev vedtaget og fra 02.04.2024 erstatter de gamle vedtægter.  

  • Eventuelt 

Niels Fjøs spurgte ind til, hvordan det gik med den nye opvaskemaskine, og hvad det er for en markering med blå tape på nordterrassen?

Michael Christensen kunne oplyse, at den nye opvaskemaskine er indkøbt og bliver installeret snarest. Der er tale om et high-end produkt til privat brug med hurtige programmer til erstatning af den gamle Miele industriopvaskemaskine.  

Vedrørende den blå markering på klubhusterrassen kunne Niels Kjeldsen oplyse, at Det Nye Røgeri (DNR) har gjort krav på ca. 9 m2 af vores nordterrasse, så deres kunder kan gå den vej rundt om forretningen og få adgang til bagterrassen og nogle kommende toiletter. 

SGS har i 2014 i forbindelse med opførelsen af DNR efter sigende fået lov til at udvide terrassen mod nord. Det er noget af den udvidelse, som DNR ønsker tilbageleveret, da de mener, at udvidelsen efter sigende går ind over deres lejede areal og derfor kun er til låns. 

Der findes ingen skriftlig aftale omkring terrasseudvidelsen i 2014, men daværende formand Bent Jørgensen kunne oplyse, at han modtog tilladelsen til at udvide terrassen af den daværende havnefoged, men at han intet husker om en tidsbegrænsning eller ret til tilbagekaldelse. SGS´ nuværende lejekontrakt fra 2017 med havnen indeholder kun en stipulation om, at der er lejet et ikke-specificeret areal, hvor klubhuset er placeret, uden opmålte skellinjer. DNR’s lejekontrakt indeholder efter sigende et antal lejede kvm og ingen skellinjer.

Henrik Walther oplyste, at han på vegne af Havnebestyrelsen har fremsendt et løsningsforslag til SGS og DNR. 

Bestyrelsen er i gang med at vende alle sten og gennemse alle tilgængelige dokumenter samt afholde møder med alle dengang implicerede parter for at få afdækket, hvordan SGS’ stilling er, før man begynder en eventuel genforhandling af aftalerne med havnen og DNR.

Der var flere kommentarer og forslag til sagen, så Niels Kjeldsen opsummerede, at der arbejdes på at opnå en løsning, som hele bestyrelsen er enig i, og nævnte at der muligvis kunne opstå behov eller ønske om, at sagen blev behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Forsamlingen nævnte/anmodede bl.a. om., at man bør undgå at blive konfrontatorisk i behandlingen af sagen og søge mod en gensidig acceptabel og retfærdig løsning, der kan tilgodese de involverede parter ligeligt. Bestyrelsen vil løbende orientere medlemmerne om sagen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede den ekstraordinære GF.

Jørgen Ærenlund

Dirigent

På vegne af bestyrelsen

Niels Kjeldsen

Formand

Michael Christensen

Sekretær