Referat af bestyrelsesmøde 4-24

Sejlklubben Greve Strand 

Bestyrelsesmøde klubhuset

mandag 08.04.2024 kl. 18:30

Deltagere inviteret

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, bestyrelsesmedlem: Magnus Reitzel, bestyrelsesmedlem Karina Kosiara-Pedersen, samt suppleant: Anders Radoor Olesen og suppleant: Robert Kosiara-Pedersen

Dagsorden:

 1. Meddelelser fra formanden 
 • Afbud

       Afbud fra Robert

 • Underskrift af referat fra ekstraordinær GF

Underskrevet uden anmærkninger

 • Næste BM og SGS-arrangementer
 • Standerhejsning 28.4.2024:

    Britta er tovholder på den praktiske del i klubhuset.

    Niels Fjøs og John Jensen arrangerer sejladsen.

    Michael laver opslag på hjemmesiden.

 1. Kursus i kapsejladsregler 15.4.2024

Magnus og Bertram afholder et lille kursus i kapsejladsregler.

Datoen er flyttet til den 22.4. kl. 19! Se opslag på hjemmesiden.

 1. Næste BM-møde torsdag den 16.5.2024 kl. 18.30 i klubhuset.
 2. SGS’ drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse
 • Generalforsamling 2024

Forløb uden problemer.

 • Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Michael som næstformand og sekretær.

 • Afdelingernes og udvalgenes konstituering – MB-repræsentanter

Anders Radoor er kontaktperson vedrørende IT.

Karina er kontaktperson for Ungdom og Kvinder på vandet.

Michael er kontaktperson for tirsdags- og onsdagssejlads samt skoleudvalg.

Magnus er kontaktperson for IF’ernes brug og vedligehold.

Britta er kontaktperson vedrørende økonomi og tirsdagsklub.

Niels er kontaktperson vedrørende Havnen og masteskur. 

 • Vedtægtsændringer efter EGF 2024
 •  De nye vedtægter blev vedtaget og ligger på hjemmesiden.
 •  Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde inden 1.2.2025.
 • Nabokrav DNR om afståelse af terrasseareal

Bestyrelsen har endnu ikke set dokumentation for, at DNR har belæg for at kunne gøre et udokumenteret krav på et areal af SGS’ klubhus-terrasse gældende, som orienteret tidligere på vores ekstraordinære generalforsamling 02.04.2024.

SGS har en lejekontrakt med Havnen – underskrevet den 6.11.2017 – som løber fra 1.1.2018 til udløb pr. 31.12.2027. I denne er der ikke indskrevet særlige vilkår, der skulle være gældende i så henseende.  Bestyrelsen søger aktindsigt hos Greve Kommune for at undersøge, om der hos dem findes dokumenter, som SGS ikke er gjort bekendt med. SGS kan derfor på nærværende grundlag ikke acceptere havnens mæglingsforslag. Medlemmerne vil blive holdt opdateret, hvis der tilgår nye oplysninger, der ændrer vores stilling.

 • Strategiudvalg 2030 – status

Kvinder på vandet er et godt tiltag på aktivering af en bestemt medlemsgruppe.

Udvalget har haft en arkitekt på, hvor pakhuset og optimistområdet kunne opgraderes og bruges af forskellige interessegrupper. Udvalget har indledt en dialog med havnen.

Udvalget arbejder videre med idéer til medlemstilgang.

 • Økonomi og regnskab

19 medlemmer har meldt sig ud, 14 har meldt sig ind. Sejlerskolen bidrager mest til tilgangen. Britta laver en månedlig status for udvalgenes økonomi. Udspil fra Ungdom om endnu en IF’er er under overvejelse. Anders og Michael laver et regneark på den samlede drift af IF’erne.

 • Forsikringer i SGS

Vi har ikke fået tilbagemelding fra forsikringskonsulenten. Britta og Niels følger op på sagen. Britta sørger for forsikring af Etteren og den nye Moseand (Magnus’ gamle båd) samt opsiger forsikringen på den gamle Moseand! SGS har en forsikring gennem DS, der dækker trænere og medlemmer, når de arbejder for klubben.

 • Det Blå Kompas (SGS’ Støtteklub)

SGS støtter op om Det Blå Kompas ved at stille klubhus etc. til rådighed, når muligt. Foreningen Det Blå Kompas arrangerer sejladser og unikke oplevelser for politi og beredskabsfolk, der er ramt af sygdom eller har været udsat for belastende hændelser samt deres familier. Se mere på https://www.detblaakompas.dk/ Niels har kontakten.

 1. Bordet rundt – Afdelinger og udvalg 
 • Ungdomsafdelingen

Har modtaget kr. 30.000 fra DIF/DGI og kr. 10.000 fra SparNord fonden. Kr. 18.000 er brugt på køb af én IF. Britta følger op på børneattester for de nye trænere i Ungdom.

 • IF-afdelingen

Anders Radoor laver kalender for hver IF’er og lægger den på hjemmesiden. Magnus, Poul og Pernille Ravn skal have adgang.

 • Kapsejlads

Onsdagskap starter 01.05.2024 med skippermøde kl. 17.45. IF’erne sejler på selvstændig op/ned bane. Ungdom lægger banen. Magnus sørger for bemanding af mærkebådene.

DH-bådene vil fortrinsvis sejle trekantbaner med start og mål ved havnen af hensyn til dem, der sejler uden spiler.

 • Skoleudvalg

Sejlerskolen har mistet en instruktør og råder nu over 5 instruktører, der underviser 15 elever. Der er p.t. ingen på ventelisten.

 • Familiesejlads

Kvinder på vandet deltager med 16 kvinder fordelt fortrins i IFérne om muligt?

 • Klubhusudvalg, klubhusudlejning

Der skal laves en liste på medlemsarbejde, hvem kan hvad og hvornår?

Nye udvalgskandidater

Der søges medlemmer!!

Handyman-gruppe

Ny mulighed til overvejelse.

Forestående vedligehold (stolper/maling/opvaskemask.)

Klubhuset skal males ude og indvendigt i år, hvilket forsøges udført via frivilligt medlemsarbejde. Som ny farve på klubhuset foreslås koksgrå?

 • Automatudvalg

Jørgen K. Petersen har forespurgt, om han må præsentere en alternativ løsning til den nuværende automat. OK givet til præsentation.

 • IT & data

Intet nyt.                      

 1.   Eventuelt 

               Det foreslås, at hvert udvalg kommer med et emne til vinteraktivitet.

               Niels spørger Henrik Walther og Henrik Oryé, om de vil lave et oplæg om

              henholdsvis havnens fremtidsplaner og om Det Blå Kompas.                               

På vegne af bestyrelsen/ Niels og Michael