GENERALFORSAMLING 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

 Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19 i Klubhuset

 Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand og kasserer
 7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2021 samt budget 2022 andet sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse af nordterrassen som nævnt under punktet klubhus i alt til en pris af kr. 6000 samt design af ny hjemmeside kr. 5000,-.

Ad pkt. 6: Bent Jørgensen ønsker at fratræde.

Forslag til ny formand: Niels Kjeldsen

Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er ikke villig til genvalg.

Forslag til nyt medlem: Jesper Bay Esbensen

Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er ikke villig til genvalg.

Forslag til nyt medlem: Michael Vejgaard Christensen

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs ønsker at fratræde

Forslag til nyt medlem: Anders Thorsted

Suppleant Arne Strange er villig til genvalg.

Suppleant Magnus Reitzel er villig til genvalg

Forslag til ny Suppleant: Robert Korsiara – Pedersen

Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg .

Revisor suppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Vel mødt.

SGS Bestyrelse

 Beretning

Klubbens virksomhed i det forløbne år.

Første halvår af 2021 var præget af fortsat hård nedlukning af samfundet og dermed var klubbens aktiviteter lagt i dvale lang tid. Generalforsamlingen blev udsat til 27. maj hvor vedtægtsændringer skulle til afstemning. Disse skulle bane vejen for at Ungdomsafdelingen kunne tilbyde et Juniormedlemsskab til en konkurrencedygtig pris med henblik på opstart af sejlsæsonen 1.5.21.

Udsættelsen medførte at vedtægtsændringerne blev gennemført som en nødløsning hvor                Juniormedlemsskab kunne tilbydes igen, men med mulighed for afskaffelse ved en negativ generalforsamlingsbeslutning. De foreslåede ændringer blev dog vedtaget ved den efterfølgende ekstraordinærer generalforsamling.

En succesrig opstart af ungdomsafdelingen med 27 aktive sejlere er sket med en kæmpe indsats fra Kim, Anders og Pernille. Det har ligeledes fyldt meget i bestyrelsesarbejdet i et positiv samspil med ungdomsledelsen. Det er lykkedes at få en stor flåde af joller bygget op ved hjælp af en meget aktiv indsats med fondsansøgninger og der er ligeledes skabt en kreds af medhjælpende forældre som er meget vigtig. Forløbet er detaljeret beskrevet af Kim i afsnit for SGS Ungdom nederst, der også har været på hjemmesiden i januar.

Vores hjemmesiden er etableret for 13 år siden og ønsket om en fornyelse har været sat i gang med en ekstern ekspert. Han har imidlertid meldt tilbage at det har været umuligt at overflytte historikken til en ny hjemmeside selv om der er brugt adskillige timer på sagen uden beregning.

Det er herefter besluttet at videreføre den gamle indtil der findes en løsning. I budgettet er indsat et beløb på kr. 5000,- til nyudvikling. Michael Vejgaard bliver ny administrator for hjemmesiden, da Leif Bertelsen har ønsket at fratræde. Vi siger tak til Leif for indsatsen gennem mange år.

Klubhuset

Klubhuset har været lukket for anvendelse og udlån en stor del af året. Dette har givet en            manglende indtjening til klubben fra udlån som dog er blevet kompenseret i et vist omfang efter ansøgning om at få del i hjælpe pulje fra DGI med kr. 14.116.

Som nævnt under pkt. 4 foreslås der vedligeholdelse af nordterrassen med en afskærmning af rækværket med lister og maling mod fiskeforretningen samt flethegnet mod nord til en pris af kr. 5000,-. Desuden imødegås krav fra havnen om ikke brændbart underlag ved anvendelse af kulgrill med en metalplade til ca. 1000,-. Det har også været nødvendig at udskifte opvaskemaskinen i januar med beløbet kr. 5900,-som indgår i budgettet 2022.

Sejlerskolen

Sæsonen havde en vanskelig start med fortsat skrappe restriktioner. Der var kun 1. års elever til opstart, idet der kun var sejlads med med 2. års elever i andet halvår 2020.

Det blev til 6 undervisningshold med i alt 17 elever (15 førsteårs + 2 kap). Holdene var bygget op af tidligere tilmeldte og nye fra ventelisten hvor interessen fortsat er stor for deltagelse i sejlerskolen. Der var således ingen der skulle til duelighedsprøve dette år.

Klubbens aktuelle stilling

Kontingenter foreslås videreført uændret med 450 for juniorer, 900 for seniorer og 1190 for familiemedlemmer. Jollegebyr er fortsat kr. 900,-. Egenkapitalen er vokset med kr. 177.374 efter afskrivninger som følge af fondstøtte til køb af materiel. Underskuddet på 40.385 i 2021 kan primært henføres til køb af joller til ungdom ud over fondstilskud. Dette beløb modsvares af en tidligere resthensættelse i banken på kr. 40.306,82 fra salg af gamle ungdomsjoller. Budgettet for 2022 viser et overskud på kr. 5.301. Medlemstallet er steget fra 189 i 2020 til 201 i 2021.

Hermed indstilles beretningen til forsamlingen.

Bent Jørgensen

Formand

SGS Ungdom takker for støtten i 2021!

Kære sponsorer, bidragsydere & støtter,

Nytåret står nu for døren, jollerne for længst klodset op for vinteren og vores glade unge sejlere nyder en velfortjent juleferie.

I den forbindelse vil vi gerne sende en nytårshilsen og et kæmpe tak til vores sponsorer og bidragsydere, som har været med til at sikre, at SGS Ungdom havde et fantastisk 2021. Det er med jeres hjælp, at vi har været i stand til at tilbyde vores voksende antal medlemmer et godt sejlsportstilbud for unge med afsæt i vores hyggelige havn ved Mosede Strand.

Vi startede sæsonen med en erklæret ambition om at forøge vores medlemstal fra 8 til ca. 16 aktive ungdomssejlere. Vi kan i skrivende stund notere os for 27 registrerede ungdomssejlere i Sejlklubben Greve Strand, hvilket vi er utroligt stolte af.

Vores vækst kom særligt i kølvandet på et par åbent hus arrangementer og en gentagelse af sidste års Spas & Sejlads arrangement, hvor vi havde nye sejlere på vandet til nogle dage med sejlads, kajakroning, stand up paddle og sjov og spas. Vores fokus har fra starten været på udvikling af sejlernes færdigheder igennem aktiviteter, leg, fællesspisning og i særdeleshed via dyrkning af de sociale fælleskaber, og dette har vist sig at være en bæredygtig formular.

I tillæg til vores faste mandagsjollehold med sejlere i alderen 8-16 år,fik vi startet børneholdet ”Havnens Seje Pirater” for de 6-8 årige, hvor børnene får lov at prøve kræfter med kajakker, optimistjoller, krabbefangst mm. forud for overgangen til rigtig sejlads. Den er en fin indslusning til jolleholdet, og vi håber således at kunne fastholde og udbygge vores medlemstal yderligere i den kommende sæson.

Den flotte medlemsvækst stillede store krav til vores materiel, og vi hurtigt fik brug for flere joller til både små og store sejlere, følgebåde med velfungerende motorer, som kunne bidrage til sikkerheden på vandet, opbevaringsplads til ror, sværd, sejl og andet grej, nye træningsbøjer og meget andet. Her kom jeres bidrag virkelig til gavn!

Med tilskud fra vores gavmilde sponsorer og diverse fonde har vi:

 • fået en spritny motor til klubbens gamle følgebåd og lagt bestilling på en brugt Zodiac følgebåd med en ny motor som leveres i 2022. For at kunne håndtere de mange sejlere sikkert, fik vi tillige lov at låne en følgebåd i sæsonen af Marineservice Sjælland, som har været en kæmpe hjælp både mht. anskaffelse af følgebåde og motorer samt servicering af vores ældre materiel.
 • anskaffet os 8 sit on top kajakker og tre paddleboards, som benyttes flittigt af såvel vores mindste pirater, som af de øvrige sejlere når vinden er knap. Både kajakker og paddleboards er meget populære og det hænder sågar at ungerne ind i mellem plager om blot at lege med disse i havnen, fremfor at skulle træne sejlads  i Køge Bugt.
 • lykkedes med at anskaffe os en tredje Zest jolle til gavn for både store og små sejlere. Vores Zest joller er vores mest alsidige joller, da de kan sejles af både én større sejler, to mellemstore sejlere eller en instruktør med en eller to mindre sejlere. Det er en super nem jolle at rigge til og vedligeholde, og er ligeldees en fantastisk jolle til undervisningsbrug.
 • anskaffet os to brugte Feva joller til vores større sejlere, som er vokset ud af optimistjollerne. Fevajollerne er to-personers joller med storsejl, fok og en asymetrisk spiler, som gør at jollen kan plane og skære igennem vandet med høj fart til stor fornøjelser for sejlerne. Det, at det er en to-personers jolle, gør at det sociale element og samarbejdet kommer yderligere i fokus og flere af vores sejlere sætter stor pris på, at de kan være fælles om tingene til vands såvel som på land.

Vi ser nu frem til en 2022 sæson, hvor vi skal have yderligere glæde af vores nyerhvervelser og have glade sejlere på vandet. Vi planlægger at få flere trænere uddannet mhp. at tage flere sejldage i brug og tilbyde yderligere hold, samt at kunne deltage i diverse events og stævner og vi kigger allerede nu på yderligere udbygning af jolleflåden for at have tilbud til alle aldre og evner. Det bliver en spændende proces med udviklingen af vores ungdomsafdeling.

Med disse ord fra et fantastisk 2021, er der blot tilbage at sige tak for støtten, og at ønske jer alle et godt nytår og god vind i 2022.

Kim Ravn

Ungdomsleder