Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SGS

Torsdag d.19 januar 2023 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

  6. Valg af formand.

  7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

  9. Forslag til vedtægtsændring.

  10. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Regnskab 2022 samt budget 2023 er tilsendt alle medlemmer på mail.

Ad pkt. 6: Formand Niels Kjeldsen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Michael Vejgaarad Christensen er villig til genvalg.

                Suppleant Arne Strange ønsker ikke genvalg.
                Suppleant Magnus Reitzel er villig til genvalg.
                Suppleant: Robert Korsiara–Pedersen er villig til genvalg.

Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg.

                Revisor suppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Ad pkt. 9: I klubbens vedtægter §9 – 3. afsnit fremgår følgende stimulering i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling:

” Avertering i klubbens medlemsblad kan til enhver tid betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling.”

Foreslås ændret til:
“Avertering på klubbens hjemmeside kan til enhver tid betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling”

Vel mødt.
SGS Bestyrelsen.