Ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand torsdag 19 januar kl. 19

Torsdag den 19. januar 2023 afholdt vi generalforsamling i SGS. De fremmødte ønskede hinanden Godt Nytår med et glas Asti og et stykke kransekage, hvorefter generalforsamlingen gik i gang.

33 medlemmer var mødt frem, og formand Niels Kjeldsen bød velkommen og åbnede generalforsamlingen med at informere om, at punkt 9 på dagsordenen var trukket tilbage. En revidering af vedtægterne vil i stedet finde sted indtil næste generalforsamling med det formål at modernisere sproget og tilrette, hvor tiden er løbet fra formuleringer etc.

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

  1. Valg af dirigent.

Geert Lehmann blev valgt, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i henhold til § 9 i vedtægterne. Han konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 10, samt at punkt 9 ”forslag til vedtægtsændring” blev trukket tilbage. Geert Lehmann m.fl. har tilbudt at revidere vores vedtægter, så de fremstår letforståelige på nutidsdansk. Herefter gav han ordet til formanden.

  1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formandens beretning er sendt til alle medlemmer på mail, og ingen af de tilstedeværende ønskede den læst op. Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Jesper Bay fremlagde regnskabet, som er godkendt af vores revisorer uden anmærkninger. I formandens beretning under klubbens tilstand fremgår det, at regnskabet i store træk følger det for 2022 lagte budget. Efter ganske få spørgsmål blev regnskabet godkendt.  

  1. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

  1. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Budget for 2023 blev delt op i nye tiltag og øvrige punkter. Sidstnævnte blev gennemgået af Jesper med ganske få spørgsmål. Bestyrelsens nye tiltag blev forelagt af Michael Christensen og Poul Ottosen. De nye tiltag fremgår af det notat, som er vedhæftet formandens beretning. Der var en god og livlig debat omkring dette punkt. Konklusionen blev, at der skal indkøbes nye terrassemøbler, og belysningen i klubhuset skal skiftes. Dette varetages af Klubhusudvalget. Endvidere skal der købes nye sejl og rulleforstag til IF’erne. Magnus og Michael er tovholdere her.

Der var bred enighed om, at opgraderingen af IF’erne er et af de tiltag, der kan sikre flere medlemmer til SGS.

Budgettet blev godkendt.

  1. Valg af formand

Niels Kjeldsen blev genvalgt som formand.

  1. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Michael Christensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev følgende valgt:

Magnus Rietzel, Robert Korsiara-Petersen blev genvalgt og Anders Radoor Olesen blev valgt i stedet for Arne Strange, der havde valgt at trække sig tilbage. Formanden takkede på bestyrelsens vegne Arne for hans hjælp og støtte til klubben.

  1. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Som revisorer blev følgende valgt:

Jørgen K. Petersen og Annie Madsen.

Som revisorsuppleant blev Jytte Larsen valgt.

  1. Forslag til vedtægtsændring

Punktet var trukket fra dagsordenen.

  1. Eventuelt

Frank Have meldte sig til arbejdsgruppen omkring nye vedtægter, som består af Geert Lehmann og Ove Strøm.

Formanden takkede dirigenten for at styre forsamling og for god ro og orden under generalforsamlingen samt en særlig tak til ildsjælene i de forskellige udvalg, der udgør sejlklubben.

Greve den 20.03.2023

Signeret af:                                                                               Signeret af:

Dirigent Geert Lehmann                                         Sekretær Michael Christensen.