Bestyrelsesmøde i SGS, torsdag d. 5 april kl 18.30

Deltagere inviteret

 Formand: Niels Kjeldsen, næstformand: Jesper Bay Esbensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen, suppleant med foretræde: Magnus Reitzel. Samt vedtægtsudvalget, Geert Lehmann, Frank Have og Ove Strøm.

Afbud fra: Britta, Robert, Jesper og Ove.

 Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden

Niels havde inviteret vedtægtsudvalget med. De var repræsenteret ved Geert Lehmann og Frank Have, der forelagde deres bud på de nye vedtægter, som bestyrelsen arbejder videre på og fremlægger til vedtagelse på næste GF. Stor tak til udvalget for deres meget hurtige og kompetente arbejde!

 • Udvalgsmiddag den 31. marts

Fin aften med god mad og god stemning. Kun 4 af de inviterede havde meldt afbud.

 • Valg af dirigent

Magnus blev valgt.

 1. Skoleudvalg, Ungdom og kapsejladsudvalg – samarbejde vedr. IF-klubbådene
  • Status på vedligehold og opgradering af ”Mose –”bådene og renovering af ”Etteren”

Magnus og hans hold er i fuld gang med at skrabe bund på Etteren. Den bliver efterfølgende primet og bund malet. Flytning af spil og montering af rulleforstag forventes lavet inden søsætning på alle 3 både.

 • Status fordelingsaftale og udfærdigelse af regler for brugen af klubbådene mellem de tre ”aktører” – Ungdom og IF på slingrekurs? – hvem skriver aftalen?

Planen er stadig, at ungdom disponerer over en båd om onsdagen. Skoleudvalget disponerer over de andre to med Magnus som tovholder. Henrik Hansen er skipper på den ene, men vi mangler stadig en skipper til den anden! Er du interesseret, skal du kontakte Magnus! Magnus spørger, om Henrik Hansen vil være bådsmand på Etteren. Vi forsøger at få plads til grej fra Etteren i sejlerskolens skur. Magnus vil dog forsøge at sælge alt ikke-nødvendigt tilbehør, som vi har fået med.

 1. Økonomi
  • Meddelelse fra kassereren

Der er kommet 9 nye medlemmer. 3 via sejlerskolen og 6 via familiemedlemsskab.

 • Regnskabsforhold siden sidst

Nyanskaffelser følger det vedtagne budget. 

 • Regnskabsassistance til IF-klubben (kan det arrangeres?)

Ikke længere nødvendigt.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt – med status og kommentarer vedr. drift i underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders
 • Siden sidst – øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 2

Ungdom har fået midler fra forskellige fonde: Fra Sydbank til indkøb af Laser joller. Det planlægges at købe 3, så der er noget konkurrence. Der findes forskellige sejlstørrelser, så bådene kan sejles af forskellige vægtklasser. Fra Nordea til Feva joller. Fra Spar Nord til køb af ILCA joller og fra DIF/DGI. Der er planer om at anskaffe 1 eller 2 flydedokke til Ribberne. Der er indkøbt en brugt autotrailer til transport af jollerne. Stegelejren har allerede nu stor tilslutning. Ungdom planlægger en weekendtur i 2 IF’er primo juni til Bøgeskoven evt. sammen med andre ungdomsbesætninger fra bugten. 

 • Kapsejlads /Michael & Magnus
  • Siden sidst – øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 2

Der afholdes et intromøde om kap-/familiesejlads onsdag den 26. april kl. 19 i klubhuset. Ud over de normale sejladser planlægges 2 omvendt-respit-sejladser, der er åbne for alle og gratis at deltage i, med mulighed for at grille/spise i klubhuset efter sejladsen. Der er et nyt opdateret banekort på hjemmesiden, og kapbøjerne er næsten færdige.

 • Skoleudvalg / Michael
  • Introaften til skoleholdene med deltagelse af bestyrelsen

Forventes gentaget fremover.

 • Siden sidst – øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 2

Referat fra intromødet er tidligere lagt op på hjemmesiden. Mødet var en kæmpe succes med mange fremmødte.

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels
  • Kan vi tiltrække flere?

Nyt turudvalg overvejes.

 • Klubhusudvalg /Niels
  • Indkøb af lounge-møblement i gang. Status?

Per og Helge er i fuld gang. Møbler og hyndebokse er indkøbt og forventes leveret Langfredag.

 • Belysningsrenovering udsat. Eftertanker?

Udsat indtil videre.

 • Reglement for benyttelse af lounge-møblerne – hvem skriver?

Sættes på plads af dem, der bruger dem. Hynder lægges i hyndeboksen, der låses med klubhusnøglen. Udfærdigelse af tekst udestår.

 • Indkøb af nye og lidt mere moderne glas til udlejning og særlige møder.

Birgit og Niels undersøger muligheder og priser på nye glas.

 • Standermast-renovering – inden standerhejsning?

Magnus er tovholder. Masten skal males, og vindmåleren skal skiftes.

 • Tirsdagsbevægelsen /Niels
  • Status?

Bevægelsen er velbesøgt til gensidig glæde for medlemmerne. Intet nyt at berette. 

 • Klubhuslån /Britta + Niels
  • Regler for brug er revideret. Er det også godkendt?

Godkendt og klar på hjemmesiden.  

 • IT – Hjemmeside /Michael
  • Nyt i cyberspace?

Nyt banekort til kapsejlads. Dansk Søredningsselskab og vores sponsorer har fået eget menupunkt. Indmeldelsesformular til medlemskab af SGS kan nu udfyldes direkte på hjemmesiden. Sejlerskolens aktivitetskalender er opdateret.

 • Vi skal se, om vi kan blive skarpere til annoncering på hjemmeside og Facebook, når vi har arrangementer og/eller mangler instruktører samt kapskippere.

Opslag på hjemmesiden og FB fortsætter ad hoc.

 • Sponsorer tilbydes fremtrædende plads på hjemmesiden.

Der var en længere snak om sponsorer, og hvad klubben kan tilbyde dem. Alle var enige om, at vi skal søge sponsorer, men der skal laves en overordnet plan. Sponsorerne får eget menupunkt på hjemmesiden. Vi vender tilbage til emnet på kommende bestyrelsesmøder. Niels er tovholder.

 • Udestående opgaver liste /Niels.
  • Nyt punkt vedtægtsrevidering. Vedtægtsudvalg: Gert, Frank og Ove

Der arbejdes videre med vedtægterne. Nævnt længere oppe i referatet.

 • Pop-up-udvalg eller faste nye udvalg /Niels

Der tænkes til næste møde

 • Klubudviklingsudvalg – drøfte, om der kan/skal etableres et sådant.

Der skal laves en overordnet plan og forventningsafstemning for SGS’ fremtid, – hvor vil vi hen de næste 5-8 år?

Foreløbige tanker – SGS skal udvikles som brand. Der skal tænkes ud af boksen for at fastholde nuværende medlemmer og skaffe nye. Klublivet skal være bredt og engageret.

 • Engagere os mere i DS-aktiviteter samt promovere de mange tiltag, kurser og forslag, der kommer fra unionen. Hvad synes bestyrelsen?

Vi skal udnytte de tilbud, som Sejlunionen tilbyder. Fremover fast punkt på dagsordenen. Tovholder skal findes.

Kalendersatte forårs- og sommeraktiviteter samt næste vinter

 • april kl. 10: Stander op (hjælp til praktiske opgaver på dagen søges – tilmeld hos Britta 😊)
 • maj kl. 19.30: Klubaften-foredrag med Peter Toft over Atlanten i november 2022
 • oktober: Stander ned
 • Kalender
 • Sankthans, julearrangement, fastelavn forventes markeret.

Forslag: Nye forslag til vinteraktiviteter modtages meget gerne! Flere forslag har været fremlagt, men bestyrelsen er usikker på efterspørgslen, hvorfor den gerne ser engageret interesse fra medlemsskaren.

 1. Eventuelt
 2. Næste møde – maj 2023 kl. 18.30

På vegne af bestyrelsen

Michael Christensen/sekretær