Referat af bestyrelsesmøde 24/8 kl 18.30.

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, bestyrelsesmedlem Magnus Reitzel, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen 

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
  • Afbud: Afbud fra Robert
 • Valg af dirigent: Magnus blev valgt
 • Indkommet forslag til bestyrelsesmødereform fra Anders Thorsted som følger:

Pkt. A – 15 min. debat

Prioritering af vores indsatser – hvor skal vægten ligge? F.eks. udviklende versus vedligeholdende versus struktur/organisering versus … ?

Lad os forventningsafstemme.

De almindelige rutiner skal passes, men overordnet set vil vi gerne udvikle        Sejlklubben. Udover sejlsport vil vi gerne favne bredere til at omfatte al vandsport.

Pkt. B – 15 min. debat

Disciplin under møder. Hvordan kommer vi hurtigere til beslutninger

 • Agenda – fast? punkter?

Den nuværende skabelon er fin. Dagsorden skal udsendes senest én uge før mødet.

 • Hvad kan med fordel tages på teams?

Enkelte emner, der kræver hurtige beslutninger kan med fordel tages virtuelt. Alle har mulighed for det.      

 • Hvad kan med fordel være lektier?

Alle skal forberede sig inden møderne, så vi kan komme til hurtige beslutninger.  

Pkt. C – 30 min. debat

 • Visionen SGS 2030
 • Hvilken proces skal igangsættes for at nå til en “leverance” af visionen
 • Hvem skal involveres (dem, der kan og vil…) helst en “projektleder” udenfor bestyrelsen
 • Bestyrelsen er opdragsgiver og kan udstikke indsatsområder…

Magnus foreslår, at vi skal uddannes til at kunne afholde større stævner. Der er flere blandt Ungdom, der har lyst til at tage kurser under DS. Banehjælper, Baneleder, Dommer o.s.v. Vi skal fastlægge hvilken vej Sejlklubben skal overordnet set gå. DS har f.eks. et begreb, der hedder ”ungdomsvenlig klub”, hvor bestemte kriterier skal være opfyldt. Det kunne være en mulighed? Hvor er vi i 2030 som klub?  Havnebestyrelsen skal med på råd. Evt. en projekt-leder udenfor bestyrelsen, der koordinerer udviklingen, men bestyrelsen afstikker rammerne.

Magnus vil gerne helt konkret arbejde mere med IF- projektet for at integrere de videregående skoleelever og få flere fra Ungdom med.

Lektie til næste møde: Hvilke indsatsområder skal vi fokusere på?

 1. Økonomi
  • Meddelelse fra kassereren
  • Regnskabsforhold siden sidst

 Anders T og Britta kigger på Ungdoms regnskab. Der ligger bevillinger,  som endnu ikke er brugt. IF-projektet er ca. kr. 15.000, – dyrere end budget. Havemøblerne plus hynder er ca. kr. 4000,- dyrere end budget til gengæld har kapbøjerne været ca. kr. 2.000, – billigere og elregningen er lav, så samlet set er der balance mellem regnskab og budget.

Ansøgning til Fritidsrådet Greve kommune

Pernille har søgt til Ungdom, ansøgningsfrist var 15. august. Der kan kun søges én gang pr. forening.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet

 1. rundt – med status og kommentarer vedr. drift i underafdelinger og udvalg        
 • Ungdom /Anders
 • Siden sidst

Stegelejren er afholdt med stor succes. Der er købt 1 flydedok til én Rib og den fungerer godt. Er betalt fra 2022 regnskab. Ungdom overvejer en til. 1 Zoom jolle købt og sammen med 2 lånejoller fra Solrød, er der et felt på 3. 2 laser joller købt plus 2 private joller, her er der et felt på 4. Der er kommet en ny træner, der hedder Peter. De ældre fra ungdom træner de yngre mod betaling. Der skal ryddes op i Humlebo. De store oppustelige kapmærker kan med fordel lægges i masteskuret, så luften ikke skal ud hver gang. Niels undersøger muligheden. Kan vi få mere skurplads? Niels spørger Havnen.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus
  • Siden sidst

Kommende IF DM er på plads, stor velvilje fra Havnen med hensyn til plads i havnen samt kvikløft. IF érne kører fint, men der mangler DH både tirsdage og onsdage. Hvordan får vi flere på vandet?

 • Skoleudvalg / Michael
  • Siden sidst

Andens mastestøtte skal kontrolleres/renoveres? Anders T tager en snak med Poul om fremtiden for skoleudvalget. Der er kommet et nyt medlem, som har været instruktør i Kastrup. Britta kontakter ham med hensyn til hvad han vil?

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels
  • Siden sidst, Intet ny
 • Klubhusudvalg /Niels
  • Nye glas

Ikke aktuelt. Måske ny og bedre opvaskemaskine kunne overvejes? 

 • Standermast-renovering

Anders Radoor, Magnus og Michael kigger på standermasten. Der skal lånes stativ eller lignende, hvis råen skal skiftes? Vejrstationen kan evt. flyttes derop?

 • Tirsdagsbevægelsen /Niels
  • Status?, Intet nyt
 • Klubhuslån /Britta + Niels

p.t. udlejet for kr. 27.000, – i år. Kun få lejer grillen og Tv-skærmen. Flagene lejes mere.

 • IT – Hjemmeside /Michael
  • Nyt i cyberspace?

Nyt layout/tema overvejes som vinterprojekt. Evt. hold-tilmelding på siden? Ala ”Holdsport” kan evt. bruges som basis for hjemmesiden? Kunne bruges af ungdom, skoleudvalg og kapsejlads samlet? Anders Radoor og Michael kigger på det.

 • Udestående opgaveliste /Niels
  • Vedtægtsrevidering – godkendelsesgruppe udpeges efter sejlsæsonen
  • Pop-up-udvalg eller faste nye udvalg /Niels
  • Klubudviklingsudvalg – drøfte, om der kan/skal etableres et sådant
  • Engagere os mere i DSU-aktiviteter samt promovere de mange tiltag, kurser og forslag, der kommer fra unionen. Hvad synes bestyrelsen?
 1. Kalendersatte forårs- og sommeraktiviteter samt næste vinter
 • 1. oktober: Stander ned med frokost og afriggersejlads.
 • Kalender

Indkomne forslag til klubaftenaktiviteter

 • Besøg fra Langturssejlerne om muligt
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand/ el om bord etc.
 • Eksterne kurser og møder (DGI, DSU) – hvad vil vi deltage i?
 • Sikkerhed generelt
 • Gelcoat- og glasfiberkursus
 • Sankt Hans
 • Julearrangement
 • Fastelavn
 • Pandekagedage (fordelt med løs hånd)
 • Åben hus /fest

Mindst 2 emner til vinter. Forslag fra medlemmerne modtages meget gerne. 

 1. Eventuelt
 2. Næste møde torsdag d. 21/9 kl 19?

Greve 24/8 – 2023, på vegne af bestyrelsen:

Michael Vejgaard Christensen