Formandens beretning ved GF 2024

Klubbens virksomhed i det forløbne år

2023 blev et år præget af vedligeholdelse af klubbens aktiviteter, både og materiel samt fastholdelse af medlemsskaren. Selv bestyrelsen måtte vedligeholdes, da vores næstformand Jesper – lidt i utide men med bestyrelsens forståelse – ønskede mere tid til familie og arbejde. Jesper blev afløst af suppleant Magnus, og Michael overtog næstformandsposten. Tak for indsatsen Jesper og tillykke med de nye poster til Magnus og Michael – jeres indsats og arbejde i bestyrelsen er meget værdsat. Året startede med en tidlig generalforsamling, hvor Budget 2023 med investeringsplanen for opgradering af vores 3 IF’er blev iværksat med indkøb af nye sejl og rullestag. Formålet med disse investeringer var at kunne udbyde flere aktiviteter til nye elever og nye kapsejladsinteresserede medlemmer uden båd – eller til medlemmer med kapsejladsuegnede både – som gerne vil sejle kapsejlads. Vi debatterede desuden at give de ”ældre” jollesejlende juniorer mulighed for at lære kapsejlads og samarbejde i kølbåd. Langt hen ad vejen lykkedes det at nå de ønskede mål. Især har vi haft et super samarbejde i optimering af tid på vandet på tværs af udvalgene. ’Langt hen ad vejen’ lyder godt, men det betyder, at der stadig er udfordringer, der skal løses. Vi kan ikke tillade os at slappe med slørsejlads, når kursen direkte mod mål ligger i en bidevind med lidt kryds. Der klages ikke. Der arbejdes på sagen. Vi har fået etableret et Udviklings-, Visions- og Strategiudvalg, som de sidste måneder har arbejdet på, hvordan vi kan udvikle os fremover. Udvalget vil fortælle os om deres arbejde lidt senere i aften. Vi priser os af at være den smukkeste sejlklub i Køge Bugt, så vi må også gerne være taknemmelige for vores gode og venlige klubliv. Vi har for tiden en fin opbakning til de arrangementer, vi afholder løbende over året. Nogle efterlyser mere og flere, så vi forsøger. Vi har en umiddelbar opgave udestående med at besætte et nyt klubhusudvalg, da det nuværende udvalg ønsker at trække sig. Vi ved, at I fortsat gerne står til rådighed ad hoc, og det er vi taknemmelige for. Vi vil drøfte dette videre under pkt. 4 b i dagsordenen.

Ungdom

Ungdomsafdelingen kunne såmænd godt have lagt lidt slørsejlads ind, uden at nogen ville bide mærke i det. Det er dog ikke blevet praktiseret her. Man er gået ihærdigt frem mod nye mål og horisonter uden skelen til mod- eller medvind. Med godt sømandskab i både praktisk sejlads og præcis navigering – både i vandet og på land med at finde finansiering – har ungdommen med gode ledere og dygtige unge haft endnu et godt år, hvilket Kim Ravn kan fortælle om lige om lidt.

Skolebåde

Skolebådsudvalget fik gennemført 5 undervisningshold med i alt 15 elever, heraf 10 førsteårs. Antallet af skolesejladser var ca. 40 for Moseanden og 30 for Mosegåsen. Derudover blev de benyttet til lidt dagtur og aften-/natsejlads. Ved duelighedsprøverne i september måned bestod 3 elever prøven, og 2 fik eksamensfeber og undlod at gå op til prøve. Mosegåsen har på onsdage været udlånt på forsøgsbasis til kapsejladshold fra Ungdom. Begge både har været udlånt til IF-stævner og ungdomsarrangementer over sæsonen. 

Opgraderingen af bådene til kapsejlads blev udført af bådsmændene m.fl. med montering af rulleforstag og repositionering af skødespillene, der blev flyttet til ruftaget. Ændringerne har vist sig at fungere udmærket til skolesejladser. Sejlene, købt til kapsejlads, benyttes ikke til skolesejlads.

Sidst på sæsonen måtte vi erfare, at Moseanden har nået slutningen af sin æra. Der blev fundet skader på stævn og råd i mastebjælken. Bådkyndige blev indkaldt, og dommen blev, at det ville blive for dyrt at reparere. En afløser burde findes. Det blev konkluderet, at det ville være bedst at fortsætte med IF’erne som bærende element i Sejlerskolen. Markedet for en egnet IF’er blev studeret. Der blev i denne forbindelse ansøgt om midler (kr. 30.000) ved DIF & DGI’s foreningspulje til etablering af en Ungdoms-Sejlerskole – med henblik på at fastholde unge med fokus på kølbådssejlads. Den 6. marts i år modtog vi den glade besked fra foreningspuljen om, at ansøgningen var godkendt til fuld bevilling. Pr. den 11. marts blev kontrakten på en brugt IF’er underskrevet. 

Kapsejlads og familiesejlads

Sejladsudvalgene er i god gænge. De fleste sejladser, der blev planlagt for sæsonen, blev gennemført af den hårde kerne af deltagere, der troligt stiller op. Kun få vejrbegrundede aflysninger fandt sted. I regn og slud må bådene ud.

Man fik nye bøjer til stor glæde for deltagerne. Disse blev sat til op-ned baner med stor hjælp fra Ungdom. 

Vi må ikke glemme, at IF-klubben afholdt Køge Bugt-Mesterskab og Danmarksmesterskab.

Jeg glæder mig til, at der nok snart bliver afholdt IF-verdensmesterskab i Mosede.

Klubbens aktuelle stilling

Det er 13 år siden, at vores kontingenter og gebyrer er blevet justeret. Vores direkte udgifter er steget en del de sidste par år, hvorfor vi indstiller, at alle kontingenter og gebyrer justeres op med 10 procent. Til orientering er Budget 2024 inkluderet en 10 procent-stigning.

På regnskabssiden kan ses, at egenkapitalen er vokset med kr. 100.222 efter afskrivning og med fondsstøtte til køb af materiel. Underskuddet på kr. 158.329 stammer primært fra opgradering og fornyelser på IF’erne. 

Budget for 2024 viser et overskud på kr. 34.

Medlemstallet i 2023 er 219, hvoraf 194 er stemmeberettigede.

Hermed indstilles beretningen til forsamlingen.

Niels Kjeldsen

Formand