Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand torsdag d. 10. marts 2022, kl. 19.00.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
  6. Valg af formand og kasserer.
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
  9. Beretning, regnskab 2021, forslag, samt budget 2022, vedlagt indkaldelsen.        

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.                                                                                                            

Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent.

Jørgen blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

 Skriftlig beretning udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 Formanden supplerede med følgende: Etablering af ny ungdomsafdeling blev godkendt på sidste generalforsamling, og afdelingen er nu vokset fra 8 til 27 sejlere. Stor ros til Kim, Pernille og Anders. Kim Ravn vil under eventuelt give en status på Ungdomsafdelingen.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Forslag om renovering af nordterrassen til en pris af kr. 6.000,-, samt afsætning af kr. 5.000,- til eventuel nydesign af hjemmesiden.

Begge forslag godkendt med akklamation.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget., herunder uændrede kontingenter for 2022.

Seniorer kr. 900,-, Familie kr. 1.190,- samt Juniormedlemsskab kr. 450,-.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand og kasserer.

Formand Bent Jørgensen ønskede at fratræde. Bestyrelsen foreslog Niels Kjeldsen til ny formand. Niels gav en kort præsentation af sig selv, tidligere tilknytninger til sejlklubber i ungdom og arbejdsliv.

Niels blev derefter valgt med akklamation.

Kasserer Britta Pedersen var villig til genvalg.

Britta blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Hjorth og Heino Sayk ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog valg af Jesper Bay Esbensen samt Michael Vejgaard Christensen.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs ønskede at fratræde. Bestyrelsen foreslog valg af Anders Thorsted.

Suppleanterne Arne Strange og Magnus Reitzel var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog yderligere Robert Kosiara-Pedersen som suppleant.

Alle genvalgt/nyvalgt med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen samt suppleant Jytte Larsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

Kim Ravn fortalte om arbejdet i Ungdom, herunder aktiviteterne i 2021 samt program for 2022.

Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet igennem årene og udvalgene for indsatsen i det forløbne år.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referat: Heino Sayk, 11.03.2022

Sign. Formand Bent Jørgensen                                                           sign. Sekretær Heino Sayk                                                                                                                                                                                                                                                                     

.